Toimittajalta
Pia
 
Mattila-Lonka
9.2.2018 8.00

Menneestä kiinni

Maanantai-iltana sain viestin. Siinä luki seuraavaa: "Voisit nyt ruveta kirjoittamaan sitä kirjaa."

Is­tuin vies­tin saa­des­sa­ni Sä­ky­län kou­lu­kes­kuk­sen au­di­to­ri­os­sa, ja kuun­te­lin, kuin­ka Jou­nin kau­pan Sam­po Kau­la­nen pu­hui so­me­mark­ki­noin­nis­ta ja it­sen­sä tuot­teis­ta­mi­ses­ta.

Eh­kä muis­tan Sam­po Kau­la­sen – jon­ka aja­tuk­siin en ol­lut kos­kaan ai­em­min pe­reh­ty­nyt – en dii­lis­sä, sel­viy­ty­jis­sä en­kä muis­sa­kaan tosi-tv-spek­taak­ke­leis­sa, en edes Jou­nin kau­pan tyk­kää­jä­nä – täs­tä eteen­päin ai­na juu­ri het­kes­tä, jol­loin sain vies­tin.

Jo­ten­kin tun­tui, et­tä hap­pi lop­pui. Tai eh­kä tun­tui sa­mal­ta, kun hyp­pää jää­hi­lei­seen ve­teen ja hauk­koo het­ken hen­ke­ään. Iloa, kau­hua ja in­nos­tus­ta. In­nos­tuk­sen vas­ta­pai­no­na epäi­lyä: olin­ko ihan hul­lu, kun ha­lu­sin ryh­tyä tä­hän, kun hel­pom­mal­la­kin voi­si elä­mäs­sään pääs­tä?

Niin pit­kään täs­tä on pu­hut­tu. En­sim­mäis­tä ker­taa mi­nul­le esi­tet­tiin aja­tus­ta Sä­ky­län uu­sim­man his­to­ri­an kir­joit­ta­mi­ses­ta noin 15 vuot­ta sit­ten. Aja­tuk­sen sil­loi­nen esit­tä­jä on jo kuol­lut vuo­sia sit­ten. Niin moni muis­ta­ja on la­kan­nut muis­ta­mas­ta ja mon­ta haas­tat­te­lua on jää­nyt te­ke­mät­tä – vaik­ka on­nek­si Sä­ky­lä-seu­ra ryh­tyi vii­me vuon­na an­si­ok­kaas­ti juu­ri tä­hän tär­ke­ään työ­hön.

Pai­kal­lis­leh­den toi­mit­ta­ja­na olen seu­ran­nut Sä­ky­lää 90-lu­vun alus­ta al­ka­en, mut­ta toi­mit­ta­jan työ on kui­ten­kin ai­van eri­lais­ta kuin his­to­ri­an­tut­ki­jan, jon­ka pi­täi­si löy­tää pu­nai­nen lan­ka lo­put­to­mas­ta ko­hi­nas­ta, uu­tis­tul­vas­ta ja pöy­tä­kir­jois­ta vä­hän kuin me­lo­dia rii­ta­soin­nuis­ta.

"Jo­ta­kin eh­kä tie­täi­sin, olin­han siel­lä mi­nä­kin" sa­no­taan Ru­ne­ber­gin Vän­rik­ki Stoo­lin ta­ri­nois­sa. Voi­sin­han mi­nä­kin niin toi­mit­ta­ja­na väit­tää. Sei­soin kyl­lä ka­me­ra kä­des­sä, kun Riit­ta Uo­su­kai­nen vih­ki Sä­ky­län uu­den kir­jas­ton, kun Ka­tis­maal­le tais­tel­tiin uut­ta sau­naa ja ky­läl­le jää­hal­lia, ja kun halu vai­kut­taa pai­kal­lis­leh­den asi­oi­hin täyt­ti van­han KOP:n ta­lon opin­to­ra­has­to­yh­dis­tyk­sen vuo­si­ko­kouk­sen. Olen näh­nyt ko­men­ta­jien vaih­tu­van, ra­ken­nuk­sia pu­ret­ta­van ja ol­lut kuu­le­mas­sa, kun nel­jän kun­nan joh­ta­jat il­moit­ti­vat suu­res­ta Py­hä­jär­vi­seu­dun kun­ta­lii­tok­ses­ta ja sit­tem­min myös sen kaa­tu­mi­ses­ta.

Sii­tä huo­li­mat­ta Sä­ky­län – so­ke­rin, sii­an ja so­ti­laan pi­tä­jän – syn­ty­mi­nen so­tien jäl­kei­se­nä ai­ka­na on mi­nul­le ar­voi­tus. Nyt pää­sen tuo­ta ar­voi­tus­ta tut­ki­maan, ja toi­von ole­va­ni luot­ta­muk­sen ar­voi­nen.

"Men­nees­tä voi pi­tää kiin­ni vain kun sen on me­net­tä­nyt", on ru­noi­li­ja And­re­as Mai­er kir­joit­ta­nut. Tuo lau­se on loh­dul­li­nen. Pal­jon on ka­don­nut, mut­ta eh­kä vas­ta nyt on oi­kea ai­ka pi­tää men­nees­tä kiin­ni.

Näköislehti

Menovinkit

To 19.5. Paneliapäivän suunnit­te­lu­pa­laveri

klo 18 Pa­ne­li­an Seu­ra­ta­lol­la (Ase­man­tie 19, Pa­ne­lia). Ter­ve­tu­loa mu­kaan ide­oi­maan, suun­nit­te­le­maan ja ker­to­maan omis­ta ta­pah­tu­mai­de­ois­ta­si. Sekä yk­si­tyis­hen­ki­löt et­tä yri­tys­ten ja yh­dis­tys­ten edus­ta­jat ovat ter­ve­tul­lei­ta. Kah­vi­tar­joi­lu. Järj. Pa­ne­li­an Ko­ti­seu­tu­yh­dis­tys ry.

Pe 20.5. Ellen Levanderin loppu­työ­kon­sertti

klo 19.30 Sä­ky­län seu­ra­kun­ta­ta­lol­la. Ro­man­tii­kan hui­lu­mu­siik­kia sä­es­tä­jä­nä Piia Hau­ta­la. Yh­teis­työs­sä Sä­ky­lä-Köy­li­ön seu­ra­kun­nan kans­sa.

La 21.5. Peräkärrykirppis

klo 10–13 Hon­ki­lah­den kou­lun pi­hal­la (Kos­ken­ky­län­rait­ti 15, Hon­ki­lah­ti). Pai­kal­la li­säk­si mm. pomp­pu­lin­na, puf­fet ja mah­dol­li­suus ko­keil­la kep­pa­ri­ra­taa. Ta­pah­tu­mal­la sää­va­raus. Järj. Hon­ki­lah­den kou­lun van­hem­pai­nyh­dis­tys Tel­kän­pe­sä.

La 21.5. Eurajoki–melonta

klo 12–19 kah­des­sa osas­sa. Klo 12–15 on läh­tö­juh­la Tal­lin­mä­el­lä (Se­pän­tie 4, Eu­ra). Oh­jel­mas­sa mm. pa­nee­li­kes­kus­te­lua ja Ei­ja Kan­to­lan kon­sert­ti. Klo 15–19 on me­lon­ta Kaut­tua–Kiu­kai­nen rei­til­lä. Me­lon­nan läh­tö on klo 15 Ali­sen­kos­kel­ta (Se­pän­tie 1, Eu­ra). Ti­lai­suu­det ovat mak­sut­to­mia. Järj. Eu­ran Ka­noot­tik­lu­bi ja Eu­ran Ve­sien­suo­je­lu­yh­dis­tys ry ja muut yh­teis­työ­kump­pa­nit.

La 21.5. Koko perheen Museopäivä

klo 13–18 Kor­ven Ali­sen myl­lyl­lä (Kor­ven­tie 89, Sä­ky­lä). Ta­pah­tu­man oh­jel­mas­sa on mu­se­o­myl­lyn esit­te­lyä ja käyn­nis­tyk­siä, hai­ta­ri­mu­siik­kia ja lau­lua, ar­von­taa ja kan­sal­lis­pu­ku­näyt­te­ly. Ta­pah­tu­mas­sa on myös puf­fet­ti. Va­paa pää­sy. Järj. Sä­ky­lä-seu­ra, Sä­ky­län kun­ta ja Py­hä­jo­en ky­läyh­dis­tys.

Su 22.5. Kevätretki Kakkerinsuolle

klo 10 läh­tö Eu­ran S-mar­ke­til­ta Eu­ra­jo­en Kak­ke­rin­suol­le, jos­sa on ri­kas suo­la­jis­to. Omat eväät mu­kaan. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan Ym­pä­ris­tö­seu­ra.

Su 22.5. Huumoria tunteella –konsertti

klo 15 Eu­ran Työ­vä­en­ta­lol­la (Sork­kis­ten­tie 51, Eu­ra). La­pin VPK:n soit­to­kun­ta joh­ta­ja­naan Ah­ti Lai­ne ja so­lis­tei­naan Ta­pio Nie­mi ja Juk­ka He­lin esit­tä­vät Veik­ko La­vin iki­vih­rei­tä kap­pa­lei­ta. Ta­pah­tu­ma on mak­sul­li­nen ja käy­tös­sä on vain kä­teis­mak­su. Järj. La­pin VPK:n soit­to­kun­ta.

Su 22.5. Kauklais­ten­järven kierto

klo 9–21 pyö­räi­ly­rei­tin kir­jaa­mis­pis­teel­lä (Kauk­lais­ten ky­lä­ta­lo, Kauk­lais­ten­tie 239 B, Lap­pi) pai­kal­la ovat kir­jaa­mis­vi­hot ja klo 10–14 kir­jaa­mis­pis­teel­lä on puf­fet­ti. Pyö­räi­ly­rei­tin pi­tuus on noin 23 ki­lo­met­riä, ja se on mer­kat­tu opas­tau­luin ja merk­ki­nau­hoin. Järj. Rau­man kau­pun­gin lii­kun­ta­pal­ve­lut yh­teis­työs­sä lap­pi­lais­ten yh­dis­tys­ten kans­sa.

Instagram

Menovinkit

To 19.5. Paneliapäivän suunnit­te­lu­pa­laveri

klo 18 Pa­ne­li­an Seu­ra­ta­lol­la (Ase­man­tie 19, Pa­ne­lia). Ter­ve­tu­loa mu­kaan ide­oi­maan, suun­nit­te­le­maan ja ker­to­maan omis­ta ta­pah­tu­mai­de­ois­ta­si. Sekä yk­si­tyis­hen­ki­löt et­tä yri­tys­ten ja yh­dis­tys­ten edus­ta­jat ovat ter­ve­tul­lei­ta. Kah­vi­tar­joi­lu. Järj. Pa­ne­li­an Ko­ti­seu­tu­yh­dis­tys ry.

Pe 20.5. Ellen Levanderin loppu­työ­kon­sertti

klo 19.30 Sä­ky­län seu­ra­kun­ta­ta­lol­la. Ro­man­tii­kan hui­lu­mu­siik­kia sä­es­tä­jä­nä Piia Hau­ta­la. Yh­teis­työs­sä Sä­ky­lä-Köy­li­ön seu­ra­kun­nan kans­sa.

La 21.5. Peräkärrykirppis

klo 10–13 Hon­ki­lah­den kou­lun pi­hal­la (Kos­ken­ky­län­rait­ti 15, Hon­ki­lah­ti). Pai­kal­la li­säk­si mm. pomp­pu­lin­na, puf­fet ja mah­dol­li­suus ko­keil­la kep­pa­ri­ra­taa. Ta­pah­tu­mal­la sää­va­raus. Järj. Hon­ki­lah­den kou­lun van­hem­pai­nyh­dis­tys Tel­kän­pe­sä.

La 21.5. Eurajoki–melonta

klo 12–19 kah­des­sa osas­sa. Klo 12–15 on läh­tö­juh­la Tal­lin­mä­el­lä (Se­pän­tie 4, Eu­ra). Oh­jel­mas­sa mm. pa­nee­li­kes­kus­te­lua ja Ei­ja Kan­to­lan kon­sert­ti. Klo 15–19 on me­lon­ta Kaut­tua–Kiu­kai­nen rei­til­lä. Me­lon­nan läh­tö on klo 15 Ali­sen­kos­kel­ta (Se­pän­tie 1, Eu­ra). Ti­lai­suu­det ovat mak­sut­to­mia. Järj. Eu­ran Ka­noot­tik­lu­bi ja Eu­ran Ve­sien­suo­je­lu­yh­dis­tys ry ja muut yh­teis­työ­kump­pa­nit.

La 21.5. Koko perheen Museopäivä

klo 13–18 Kor­ven Ali­sen myl­lyl­lä (Kor­ven­tie 89, Sä­ky­lä). Ta­pah­tu­man oh­jel­mas­sa on mu­se­o­myl­lyn esit­te­lyä ja käyn­nis­tyk­siä, hai­ta­ri­mu­siik­kia ja lau­lua, ar­von­taa ja kan­sal­lis­pu­ku­näyt­te­ly. Ta­pah­tu­mas­sa on myös puf­fet­ti. Va­paa pää­sy. Järj. Sä­ky­lä-seu­ra, Sä­ky­län kun­ta ja Py­hä­jo­en ky­läyh­dis­tys.

Su 22.5. Kevätretki Kakkerinsuolle

klo 10 läh­tö Eu­ran S-mar­ke­til­ta Eu­ra­jo­en Kak­ke­rin­suol­le, jos­sa on ri­kas suo­la­jis­to. Omat eväät mu­kaan. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan Ym­pä­ris­tö­seu­ra.

Su 22.5. Huumoria tunteella –konsertti

klo 15 Eu­ran Työ­vä­en­ta­lol­la (Sork­kis­ten­tie 51, Eu­ra). La­pin VPK:n soit­to­kun­ta joh­ta­ja­naan Ah­ti Lai­ne ja so­lis­tei­naan Ta­pio Nie­mi ja Juk­ka He­lin esit­tä­vät Veik­ko La­vin iki­vih­rei­tä kap­pa­lei­ta. Ta­pah­tu­ma on mak­sul­li­nen ja käy­tös­sä on vain kä­teis­mak­su. Järj. La­pin VPK:n soit­to­kun­ta.

Su 22.5. Kauklais­ten­järven kierto

klo 9–21 pyö­räi­ly­rei­tin kir­jaa­mis­pis­teel­lä (Kauk­lais­ten ky­lä­ta­lo, Kauk­lais­ten­tie 239 B, Lap­pi) pai­kal­la ovat kir­jaa­mis­vi­hot ja klo 10–14 kir­jaa­mis­pis­teel­lä on puf­fet­ti. Pyö­räi­ly­rei­tin pi­tuus on noin 23 ki­lo­met­riä, ja se on mer­kat­tu opas­tau­luin ja merk­ki­nau­hoin. Järj. Rau­man kau­pun­gin lii­kun­ta­pal­ve­lut yh­teis­työs­sä lap­pi­lais­ten yh­dis­tys­ten kans­sa.

Instagram