Toimittajalta
Pia
 
Mattila-Lonka
9.7.2015 13.30

Ilon aiheet

Tällaisena sadekesänä ilon aiheet on käytävä läpi kuin Prahasta joskus vuonna 1995 ostamani rukousnauhan helmet. Sormeilen niitä yksi kerrallaan, sillä jotain on saatava talteen pitkän syksyn ja talven varalle. Vähän niin kuin joku orava keräisi tammenterhoja ja pähkinöitä.

On se het­ki, jol­loin al­ku­ke­sän yli­op­pi­las­juh­lat ovat mel­kein lo­pus­sa. Suu­ri osa vie­rais­ta on läh­te­nyt, olo on hel­pot­tu­nut ja on­nel­li­nen, ei­kä ruo­ka ole lop­pu­nut kes­ken. Yö­sy­dän­nä pol­tam­me kynt­ti­löi­tä vii­meis­ten vie­rai­den kans­sa. Sade ro­pi­see pel­ti­kat­toon, ja tie­dän, et­tä yk­si elä­män­vai­he on ikui­ses­ti ohi. On hai­ke­aa mut­ta on­nel­lis­ta.

Het­ki mök­ki­saa­rel­la, jol­loin pais­te­taan ke­sän en­sim­mäi­set voh­ve­lit. Voh­ve­li­rau­dan vie­res­sä on tun­gos­ta, mut­ta täl­lä ker­taa tai­ki­naa on teh­ty tar­peek­si, ei­kä ker­ma­vaah­to­kaan lopu kes­ken.

Äk­ki­läh­tö­nä to­teu­tet­tu ul­ko­maan­mat­ka, lo­jun au­rin­ko­tuo­lil­la ja kat­son hui­kai­se­van si­nis­tä Vä­li­mer­ta ja ta­ju­an, et­ten ole vuo­siin le­vän­nyt näin aja­tuk­set­to­ma­na ja näin jou­ti­laa­na. Sil­lä jos lap­suu­des­ta­ni jo­tain kai­paan – niin kaik­kein eni­ten tätä – su­lois­ta, täy­del­lis­tä jou­ti­lai­suut­ta.

Lap­sen nau­ru, kun hän on saa­nut luok­seen par­haan ys­tä­vän. He lo­ju­vat riip­pu­ma­tos­sa, hä­mä­häk­ki­kei­nus­sa, nur­mel­la ja nau­ra­vat nau­ra­mis­taan. Mil­loin ih­mi­nen lak­kaa nau­ra­mas­ta noin?

Sor­mus­tin­ku­kat, joi­ta on tänä vuon­na en­nä­tys­mää­rä. Nii­tä on kaik­ki­al­la pait­si sii­nä kuk­ka­pen­kis­sä, mi­hin nii­tä alun pe­rin is­tu­tin. Sor­mus­tin­ku­kat ovat oi­kul­li­sia, myr­kyl­li­siä ja kau­nii­ta. Ne ei­vät vä­li­tä is­tua sii­nä, mi­hin ne ha­lu­taan juur­rut­taa. Jos mi­nus­sa oli­si vä­hän­kin roh­keut­ta, ot­tai­sin niis­tä mal­lia.

Ko­lea il­ta ke­sä­te­at­te­ris­sa flee­ce­peit­toon kää­riy­ty­nee­nä. Il­ta-au­rin­ko läm­mit­tää vain aa­vis­tuk­sen ja la­val­la hul­lu­tel­laan. Nau­ran, en­kä ajat­te­le yh­tä­kään sy­väl­lis­tä aja­tus­ta.

Se aa­mu, jol­loin on vih­doin niin läm­min­tä, et­tä nau­tin kah­via puu­tar­has­sa ja kat­se­len kir­jo­siep­poa, joka syök­säh­te­lee pi­ha­pih­la­jas­ta toi­seen.

Mar­ke­tin edes­tä os­te­tut en­sim­mäi­set avo­maan­man­si­kat. Nii­den tuok­su lei­jai­lee kau­pan park­ki­a­lu­eel­le. Otan ra­si­as­ta yh­den man­si­kan ja pu­rai­sen sitä.

Se päi­vä, jol­loin Ylä­neen­jo­ki läm­pi­ää vih­doin niin, et­tä uin kur­jen­miek­ko­jen ja ul­pu­koi­den kes­kel­lä vaik­ka kuin­ka kau­an. Seu­raa­va sade muut­taa taas kai­ken, mut­ta sitä sy­vem­pi on ilo juu­ri täs­sä.

Näköislehti

Menovinkit

Pe 24.5. Satutuokio

klo 10 Eu­ran pää­kir­jas­tol­la (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33). Lu­e­taan muu­ta­ma satu kuu­li­joi­den jak­sa­mi­sen mu­kaan. Li­säk­si as­kar­te­lua tai muu­ta mu­ka­vaa puu­haa. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Pe 24.5. Ikäihmisten olohuone

klo 13–15 Kaut­tu­an nuok­ka­ril­la (Maa­sil­lan­tie 2, Eu­ra). Ma­ta­lan kyn­nyk­sen koh­taa­mis­paik­ka. Järj. Eu­ran van­hus­neu­vos­to.

La 25.5. Suvivirsi soi -tapahtuma

klo 9.30–11 Ylä­neen to­ril­la (Kun­to­lan­tie 3, Pöy­tyä). Esiin­ty­mäs­sä mm. Ylä­neen elä­ke­lii­ton lau­la­jat, Hi­ve­lit-lap­si­ryh­mä, Mu­sa­mar­tat, Vil­le Mä­ki­mat­ti­la, Ty­py­kät ja Ylä­neen kirk­ko­kuo­ro. Ti­lai­suu­den päät­tää yh­tei­nen Su­vi­vir­si. Järj. Ylä­neen kirk­ko­kuo­ro.

La 25. 5. Ehtopuolis kaffet

klo 14–16 Pol­la­rin ta­lol­la (Lö­rön­tie 16, Eu­ra) Ko­ti­seu­tu­lii­ton ide­oi­man val­ta­kun­nal­li­sen kah­vi­päi­vän kun­ni­ak­si. Järj. Hin­ner­jo­en Ko­ti­seu­tu­yh­dis­tys.

La 25.5. Euratube 2.0

klo 14–18 Eu­ran Ur­hei­lu­ta­lol­la (Eu­ran­tie 33). Las­ten ja nuor­ten hy­vän mie­len ta­pah­tu­ma, esiin­ty­mäs­sä ja meet&gree­tis­sä so­me­täh­det Lak­ko, Eli­na ja So­fia sekä Vi­liC­hi­li2. Li­pun myy­dään en­nak­koon. Järj. Py­hä­jär­vi­seu­dun Nuor­kaup­pa­ka­ma­ri ry.

La 25.5. Isla Cars&BRGRS -autotapahtuma

klo 14–18 Is­la Oy:n piha-alu­eel­la (Ruos­tee­no­jan­tie 55, Eu­ra). Au­to­ja ja bur­ge­rei­ta. Järj. Is­la Oy.

Ma 27.5. Murrepiiri

klo 17 Pa­ne­li­an mei­je­ril­lä (Pa­ne­li­an­tie 40, Eu­ra) mur­teis­ta ja pai­kal­li­suu­des­ta kiin­nos­tu­neil­le.

Instagram

Menovinkit

Pe 24.5. Satutuokio

klo 10 Eu­ran pää­kir­jas­tol­la (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33). Lu­e­taan muu­ta­ma satu kuu­li­joi­den jak­sa­mi­sen mu­kaan. Li­säk­si as­kar­te­lua tai muu­ta mu­ka­vaa puu­haa. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Pe 24.5. Ikäihmisten olohuone

klo 13–15 Kaut­tu­an nuok­ka­ril­la (Maa­sil­lan­tie 2, Eu­ra). Ma­ta­lan kyn­nyk­sen koh­taa­mis­paik­ka. Järj. Eu­ran van­hus­neu­vos­to.

La 25.5. Suvivirsi soi -tapahtuma

klo 9.30–11 Ylä­neen to­ril­la (Kun­to­lan­tie 3, Pöy­tyä). Esiin­ty­mäs­sä mm. Ylä­neen elä­ke­lii­ton lau­la­jat, Hi­ve­lit-lap­si­ryh­mä, Mu­sa­mar­tat, Vil­le Mä­ki­mat­ti­la, Ty­py­kät ja Ylä­neen kirk­ko­kuo­ro. Ti­lai­suu­den päät­tää yh­tei­nen Su­vi­vir­si. Järj. Ylä­neen kirk­ko­kuo­ro.

La 25. 5. Ehtopuolis kaffet

klo 14–16 Pol­la­rin ta­lol­la (Lö­rön­tie 16, Eu­ra) Ko­ti­seu­tu­lii­ton ide­oi­man val­ta­kun­nal­li­sen kah­vi­päi­vän kun­ni­ak­si. Järj. Hin­ner­jo­en Ko­ti­seu­tu­yh­dis­tys.

La 25.5. Euratube 2.0

klo 14–18 Eu­ran Ur­hei­lu­ta­lol­la (Eu­ran­tie 33). Las­ten ja nuor­ten hy­vän mie­len ta­pah­tu­ma, esiin­ty­mäs­sä ja meet&gree­tis­sä so­me­täh­det Lak­ko, Eli­na ja So­fia sekä Vi­liC­hi­li2. Li­pun myy­dään en­nak­koon. Järj. Py­hä­jär­vi­seu­dun Nuor­kaup­pa­ka­ma­ri ry.

La 25.5. Isla Cars&BRGRS -autotapahtuma

klo 14–18 Is­la Oy:n piha-alu­eel­la (Ruos­tee­no­jan­tie 55, Eu­ra). Au­to­ja ja bur­ge­rei­ta. Järj. Is­la Oy.

Ma 27.5. Murrepiiri

klo 17 Pa­ne­li­an mei­je­ril­lä (Pa­ne­li­an­tie 40, Eu­ra) mur­teis­ta ja pai­kal­li­suu­des­ta kiin­nos­tu­neil­le.

Instagram