Blogi
Kirsi
 
Kiuru
Pulla päivässä pitää kurvit kunnossa ja luut piilossa! Olen Kirsi Kiuru, ja leipominen on yksi rakkaimmista harrastuksistani. Jauhot pöllyävät keittiössäni viikoittain. Välillä tulos miellyttää, välillä… aloitetaan alusta. Kirsin keittiössä -blogia olen pitänyt kohta kymmenen vuotta. Sieltä löytyy ohjeita, jotka jokainen osaa taatusti toteuttaa. Täydellistä leivonnaista metsästän edelleen.
10.8.2017 16.00

Rulla-herkkua

Kirsi Kiuru

Suussasulava kääretorttu on helppo ja nopea. Siitä voi tehdä leivoksia, kakkuja tai vaikka upeita jälkiruokia kuten charlotte russea.

Näil­lä vin­keil­lä kää­re­tort­tu on­nis­tuu taa­tus­ti:

Pa­ras vaah­to tai­ki­naan syn­tyy huo­neen­läm­pöi­sis­tä mu­nis­ta, jo­ten ota mu­nat hy­vis­sä ajoin en­nen lei­po­mis­ta huo­neen­läm­pöön.

Se, on­ko tai­ki­na tar­peek­si vaah­tou­tu­nut, on hy­vin help­po tar­kis­taa. Py­säy­tä vat­kain, nos­ta te­rät ylös. Pu­do­ta te­ris­tä tai­ki­naa vaah­don pin­nal­le. Jos tai­ki­nas­ta jää pin­taan ku­vi­oi­ta, vaah­to on val­mis­ta.

Kui­vat ai­neet kan­nat­taa eh­dot­to­mas­ti li­sä­tä tai­ki­naan sii­vi­län läpi, täl­löin tai­ki­naan ei tule paak­ku­ja. Tur­haa se­koit­ta­mis­ta tu­lee vält­tää jau­ho­ja li­sä­tes­sä, kuoh­keus kär­sii jos se­koi­te­taan lii­kaa.

Kää­re­tor­tun pe­ru­soh­jet­ta voit muo­ka­ta hel­pos­ti lem­pi­ma­ku­je­si ja -täyt­teit­te­si mu­kaan lu­ke­mat­to­mil­la ta­voil­la.

Suk­laa­kää­re­tort­tu­poh­ja eli unel­ma­tort­tu syn­tyy li­sää­mäl­lä tai­ki­naan kak­si ruo­ka­lu­si­kal­lis­ta tum­maa kaa­ka­o­jau­het­ta.

Myös poh­ja­tai­ki­naa voi ha­lu­tes­sa maus­taa. Li­sää jouk­koon esi­mer­kik­si puo­li tee­lu­si­kal­lis­ta kar­de­mum­maa tai vaik­ka kak­si ruo­ka­lu­si­kal­lis­ta val­mis­ta Ma­ri­an­ne-kark­ki­rou­het­ta. Mie­li­ku­vi­tus­ta ke­hiin!

Myös täy­tet­tä voi muun­nel­la hel­pos­ti. Täyt­tei­tä voi val­mis­taa not­kis­te­tus­ta jää­te­lös­tä, ker­ma­vaah­dos­ta, maus­te­tus­ta tuo­re­juus­tos­ta tai rah­kas­ta, suk­laa­mous­ses­ta, mar­jois­ta, hil­lois­ta, he­del­mis­tä, rou­hi­tuis­ta ma­kei­sis­ta tai suk­laas­ta.

Val­miin kää­re­tor­tun voi ha­lu­tes­sa kuor­rut­taa ja ko­ris­tel­la, jol­loin lop­pu­tu­los on pe­rin­teis­tä mal­lia juh­la­vam­pi. Toki pe­rin­tei­nen­kin on juh­la­va. Kuor­ru­tuk­seen so­pi­vat esi­mer­kik­si suk­laa, mar­si­paa­ni tai ker­ma­vaah­to ja ko­ris­te­luun non­pa­rel­lit, mar­jat ja he­del­mä­pa­lat tai vaik­ka syö­tä­vät ku­kat.

Glu­tee­nit­to­man saat kor­vaa­mal­la veh­nä­jau­hot joko pe­ru­na­jau­hoil­la tai glu­tee­nit­to­mal­la jau­ho­se­ok­sel­la.

Täs­sä siis pe­ru­soh­je ”pe­rus­täyt­teel­lä”… ome­na­hil­lon voit­ta­nut­ta ei ole… lemp­pa­ri kää­re­tort­tu­ni, sen kum­mem­min kruu­sai­le­mat­ta ;)

Kirsi Kiuru

OME­NA-KÄÄ­RE­TORT­TU

Ai­nek­set:

4 mu­naa

1½ dl so­ke­ria

1 dl veh­nä­jau­ho­ja

3/4 dl pe­ru­na­jau­ho­ja

1 tl lei­vin­jau­het­ta

Täy­te:

ome­na­hil­loa

Vaah­do­ta mu­nat ja so­ke­ri vaa­le­ak­si vaah­dok­si. Se­koi­ta kes­ke­nään jau­hot ja lei­vin­jau­he toi­ses­sa kul­hos­sa. Li­sää jau­ho­se­os sii­vi­län läpi vaah­toon va­ro­vas­ti nos­tel­len.

Kaa­da tai­ki­na lei­vin­pa­pe­rin pääl­le uu­ni­pel­lil­le ja pais­ta kes­ki­ta­sol­la 225 as­tees­sa 6–8 mi­nuut­tia kul­lan­rus­ke­ak­si.

Ku­moa kyp­sä tort­tu­le­vy toi­sel­le, puh­taal­le lei­vin­pa­pe­ril­le, jol­le on ri­po­tel­tu so­ke­ria. Pois­ta poh­ja­pa­pe­ri va­ro­vas­ti hi­vut­ta­en, kun tort­tu on hie­man jääh­ty­nyt.

Le­vi­tä hil­lo jääh­ty­neel­le tort­tu­le­vyl­le. Jätä noin 1/4 poh­jas­ta il­man täy­tet­tä.

Rul­laa tor­tuk­si lei­vin­pa­pe­rin avul­la. Aloi­ta täy­te­tys­tä le­ve­äs­tä reu­nas­ta. An­na ve­täy­tyä jää­kaa­pis­sa lei­vin­pa­pe­rin si­säl­lä 30–60 mi­nut­tia.

Näköislehti

Menovinkit

To 19.5. Paneliapäivän suunnit­te­lu­pa­laveri

klo 18 Pa­ne­li­an Seu­ra­ta­lol­la (Ase­man­tie 19, Pa­ne­lia). Ter­ve­tu­loa mu­kaan ide­oi­maan, suun­nit­te­le­maan ja ker­to­maan omis­ta ta­pah­tu­mai­de­ois­ta­si. Sekä yk­si­tyis­hen­ki­löt et­tä yri­tys­ten ja yh­dis­tys­ten edus­ta­jat ovat ter­ve­tul­lei­ta. Kah­vi­tar­joi­lu. Järj. Pa­ne­li­an Ko­ti­seu­tu­yh­dis­tys ry.

Pe 20.5. Ellen Levanderin loppu­työ­kon­sertti

klo 19.30 Sä­ky­län seu­ra­kun­ta­ta­lol­la. Ro­man­tii­kan hui­lu­mu­siik­kia sä­es­tä­jä­nä Piia Hau­ta­la. Yh­teis­työs­sä Sä­ky­lä-Köy­li­ön seu­ra­kun­nan kans­sa.

La 21.5. Peräkärrykirppis

klo 10–13 Hon­ki­lah­den kou­lun pi­hal­la (Kos­ken­ky­län­rait­ti 15, Hon­ki­lah­ti). Pai­kal­la li­säk­si mm. pomp­pu­lin­na, puf­fet ja mah­dol­li­suus ko­keil­la kep­pa­ri­ra­taa. Ta­pah­tu­mal­la sää­va­raus. Järj. Hon­ki­lah­den kou­lun van­hem­pai­nyh­dis­tys Tel­kän­pe­sä.

La 21.5. Eurajoki–melonta

klo 12–19 kah­des­sa osas­sa. Klo 12–15 on läh­tö­juh­la Tal­lin­mä­el­lä (Se­pän­tie 4, Eu­ra). Oh­jel­mas­sa mm. pa­nee­li­kes­kus­te­lua ja Ei­ja Kan­to­lan kon­sert­ti. Klo 15–19 on me­lon­ta Kaut­tua–Kiu­kai­nen rei­til­lä. Me­lon­nan läh­tö on klo 15 Ali­sen­kos­kel­ta (Se­pän­tie 1, Eu­ra). Ti­lai­suu­det ovat mak­sut­to­mia. Järj. Eu­ran Ka­noot­tik­lu­bi ja Eu­ran Ve­sien­suo­je­lu­yh­dis­tys ry ja muut yh­teis­työ­kump­pa­nit.

La 21.5. Koko perheen Museopäivä

klo 13–18 Kor­ven Ali­sen myl­lyl­lä (Kor­ven­tie 89, Sä­ky­lä). Ta­pah­tu­man oh­jel­mas­sa on mu­se­o­myl­lyn esit­te­lyä ja käyn­nis­tyk­siä, hai­ta­ri­mu­siik­kia ja lau­lua, ar­von­taa ja kan­sal­lis­pu­ku­näyt­te­ly. Ta­pah­tu­mas­sa on myös puf­fet­ti. Va­paa pää­sy. Järj. Sä­ky­lä-seu­ra, Sä­ky­län kun­ta ja Py­hä­jo­en ky­läyh­dis­tys.

Su 22.5. Kevätretki Kakkerinsuolle

klo 10 läh­tö Eu­ran S-mar­ke­til­ta Eu­ra­jo­en Kak­ke­rin­suol­le, jos­sa on ri­kas suo­la­jis­to. Omat eväät mu­kaan. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan Ym­pä­ris­tö­seu­ra.

Su 22.5. Huumoria tunteella –konsertti

klo 15 Eu­ran Työ­vä­en­ta­lol­la (Sork­kis­ten­tie 51, Eu­ra). La­pin VPK:n soit­to­kun­ta joh­ta­ja­naan Ah­ti Lai­ne ja so­lis­tei­naan Ta­pio Nie­mi ja Juk­ka He­lin esit­tä­vät Veik­ko La­vin iki­vih­rei­tä kap­pa­lei­ta. Ta­pah­tu­ma on mak­sul­li­nen ja käy­tös­sä on vain kä­teis­mak­su. Järj. La­pin VPK:n soit­to­kun­ta.

Su 22.5. Kauklais­ten­järven kierto

klo 9–21 pyö­räi­ly­rei­tin kir­jaa­mis­pis­teel­lä (Kauk­lais­ten ky­lä­ta­lo, Kauk­lais­ten­tie 239 B, Lap­pi) pai­kal­la ovat kir­jaa­mis­vi­hot ja klo 10–14 kir­jaa­mis­pis­teel­lä on puf­fet­ti. Pyö­räi­ly­rei­tin pi­tuus on noin 23 ki­lo­met­riä, ja se on mer­kat­tu opas­tau­luin ja merk­ki­nau­hoin. Järj. Rau­man kau­pun­gin lii­kun­ta­pal­ve­lut yh­teis­työs­sä lap­pi­lais­ten yh­dis­tys­ten kans­sa.

Instagram

Menovinkit

To 19.5. Paneliapäivän suunnit­te­lu­pa­laveri

klo 18 Pa­ne­li­an Seu­ra­ta­lol­la (Ase­man­tie 19, Pa­ne­lia). Ter­ve­tu­loa mu­kaan ide­oi­maan, suun­nit­te­le­maan ja ker­to­maan omis­ta ta­pah­tu­mai­de­ois­ta­si. Sekä yk­si­tyis­hen­ki­löt et­tä yri­tys­ten ja yh­dis­tys­ten edus­ta­jat ovat ter­ve­tul­lei­ta. Kah­vi­tar­joi­lu. Järj. Pa­ne­li­an Ko­ti­seu­tu­yh­dis­tys ry.

Pe 20.5. Ellen Levanderin loppu­työ­kon­sertti

klo 19.30 Sä­ky­län seu­ra­kun­ta­ta­lol­la. Ro­man­tii­kan hui­lu­mu­siik­kia sä­es­tä­jä­nä Piia Hau­ta­la. Yh­teis­työs­sä Sä­ky­lä-Köy­li­ön seu­ra­kun­nan kans­sa.

La 21.5. Peräkärrykirppis

klo 10–13 Hon­ki­lah­den kou­lun pi­hal­la (Kos­ken­ky­län­rait­ti 15, Hon­ki­lah­ti). Pai­kal­la li­säk­si mm. pomp­pu­lin­na, puf­fet ja mah­dol­li­suus ko­keil­la kep­pa­ri­ra­taa. Ta­pah­tu­mal­la sää­va­raus. Järj. Hon­ki­lah­den kou­lun van­hem­pai­nyh­dis­tys Tel­kän­pe­sä.

La 21.5. Eurajoki–melonta

klo 12–19 kah­des­sa osas­sa. Klo 12–15 on läh­tö­juh­la Tal­lin­mä­el­lä (Se­pän­tie 4, Eu­ra). Oh­jel­mas­sa mm. pa­nee­li­kes­kus­te­lua ja Ei­ja Kan­to­lan kon­sert­ti. Klo 15–19 on me­lon­ta Kaut­tua–Kiu­kai­nen rei­til­lä. Me­lon­nan läh­tö on klo 15 Ali­sen­kos­kel­ta (Se­pän­tie 1, Eu­ra). Ti­lai­suu­det ovat mak­sut­to­mia. Järj. Eu­ran Ka­noot­tik­lu­bi ja Eu­ran Ve­sien­suo­je­lu­yh­dis­tys ry ja muut yh­teis­työ­kump­pa­nit.

La 21.5. Koko perheen Museopäivä

klo 13–18 Kor­ven Ali­sen myl­lyl­lä (Kor­ven­tie 89, Sä­ky­lä). Ta­pah­tu­man oh­jel­mas­sa on mu­se­o­myl­lyn esit­te­lyä ja käyn­nis­tyk­siä, hai­ta­ri­mu­siik­kia ja lau­lua, ar­von­taa ja kan­sal­lis­pu­ku­näyt­te­ly. Ta­pah­tu­mas­sa on myös puf­fet­ti. Va­paa pää­sy. Järj. Sä­ky­lä-seu­ra, Sä­ky­län kun­ta ja Py­hä­jo­en ky­läyh­dis­tys.

Su 22.5. Kevätretki Kakkerinsuolle

klo 10 läh­tö Eu­ran S-mar­ke­til­ta Eu­ra­jo­en Kak­ke­rin­suol­le, jos­sa on ri­kas suo­la­jis­to. Omat eväät mu­kaan. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan Ym­pä­ris­tö­seu­ra.

Su 22.5. Huumoria tunteella –konsertti

klo 15 Eu­ran Työ­vä­en­ta­lol­la (Sork­kis­ten­tie 51, Eu­ra). La­pin VPK:n soit­to­kun­ta joh­ta­ja­naan Ah­ti Lai­ne ja so­lis­tei­naan Ta­pio Nie­mi ja Juk­ka He­lin esit­tä­vät Veik­ko La­vin iki­vih­rei­tä kap­pa­lei­ta. Ta­pah­tu­ma on mak­sul­li­nen ja käy­tös­sä on vain kä­teis­mak­su. Järj. La­pin VPK:n soit­to­kun­ta.

Su 22.5. Kauklais­ten­järven kierto

klo 9–21 pyö­räi­ly­rei­tin kir­jaa­mis­pis­teel­lä (Kauk­lais­ten ky­lä­ta­lo, Kauk­lais­ten­tie 239 B, Lap­pi) pai­kal­la ovat kir­jaa­mis­vi­hot ja klo 10–14 kir­jaa­mis­pis­teel­lä on puf­fet­ti. Pyö­räi­ly­rei­tin pi­tuus on noin 23 ki­lo­met­riä, ja se on mer­kat­tu opas­tau­luin ja merk­ki­nau­hoin. Järj. Rau­man kau­pun­gin lii­kun­ta­pal­ve­lut yh­teis­työs­sä lap­pi­lais­ten yh­dis­tys­ten kans­sa.

Instagram