Blogi
Kirsi
 
Kiuru
Pulla päivässä pitää kurvit kunnossa ja luut piilossa! Olen Kirsi Kiuru, ja leipominen on yksi rakkaimmista harrastuksistani. Jauhot pöllyävät keittiössäni viikoittain. Välillä tulos miellyttää, välillä… aloitetaan alusta. Kirsin keittiössä -blogia olen pitänyt kohta kymmenen vuotta. Sieltä löytyy ohjeita, jotka jokainen osaa taatusti toteuttaa. Täydellistä leivonnaista metsästän edelleen.
8.5.2017 12.40

Valkovuokot sokerimassasta sekä äitienpäivä-kakku

Äitienpäivä lähestyy, toukokuun toinen sunnuntai. Mikä sen mukavampaa kuin muistaa äitiä, mummia, mummoa, mummua, mammaa, isoäitiä tai vaikka ihan vaan omaa itseään keväisellä valkovuokko-kakulla.

Val­ko­vuok­ko­jen te­koon tar­vit­set al­la ole­vien tar­vik­kei­den li­säk­si kau­li­men, to­mu­so­ke­ria ja alu­mii­ni­fo­li­o­ta.

Kirsi Kiuru

Ja sit­ten oh­jet­ta:

Tee alu­mii­ni­fo­li­os­ta pie­niä pyö­re­ä­poh­jai­sia kup­pe­ja val­ko­vuok­ko­ja var­ten. Ku­peis­sa val­ko­vuok­ko kui­vuu ha­lut­tuun muo­toon. Kau­li val­koi­nen so­ke­ri­mas­sa to­mu­so­ke­roi­dul­la alus­tal­la ohu­ek­si (n. 1 mm) le­vyk­si. Ota ku­vi­oi­ta kuk­ka­muo­til­la.

Muo­toi­le te­rä­leh­tiä pal­lo­työ­ka­lul­la ohu­em­mik­si ja päis­tä pyö­re­äm­mik­si (val­ko­vuo­kon nä­köi­sek­si). Pal­lo­työ­ka­lua ei var­mas­ti ihan joka ko­ti­keit­ti­ös­tä löy­dy, te­rä­leh­tiä voi va­ro­vas­ti ohen­taa myös pik­ku­lu­si­kal­la tai sor­mel­la. Pal­lo­työ­ka­lu kyl­lä hel­pot­taa asi­aa, jo­ten suo­sit­te­len hank­ki­maan.

Nos­ta kuk­ka fo­li­o­kup­piin kui­vu­maan. Pur­so­ta tuu­bis­ta kes­kel­le no­ka­re so­ke­ri­kuor­ru­tet­ta. Ri­pot­te­le so­ke­ri­kuor­rut­teen pääl­le kel­tai­sia non­pa­rel­le­ja. Non­pa­rel­lien aset­te­lus­sa voi käyt­tää apu­na cock­tail-tik­kua.

Ase­ta vih­reä non­pa­rel­li kes­kim­mäi­sek­si. An­na kuk­kien ko­vet­tua ku­peis­saan seu­raa­vaan päi­vään.

Kirsi Kiuru

Ja sit­ten it­se kak­kuun. Kak­ku­poh­jan oh­jeen löy­dät ai­kai­sem­mas­ta kir­joi­tuk­ses­ta.

Ki­nus­ki­kak­ku tun­tuu ole­van kes­to­suo­sik­ki ja kaik­kien ma­kuun. Täyt­teet tie­tys­ti jo­kai­nen va­lit­see oman maun mu­kaan. Oma suo­sik­ki­ni on

va­del­ma­hil­lo ja va­nil­ja­vaah­to (va­nil­ja­vaah­to = ker­ma­vaah­toa ja va­nil­ja­rah­kaa).

Ki­nus­ki­kuor­rut­teen kei­tos­sa on muu­ta­mat pik­ku nik­sin­sä.

1) Ki­nus­ki pi­tää ot­taa oi­ke­aan ai­kaan pois lie­del­tä.

2) Ker­ma­na kan­nat­taa käyt­tää kuo­hu­ker­maa.

3) Ei saa ai­kail­la ki­nus­kin kaa­ta­mi­ses­sa ka­kun pääl­le.

Kinuski viiden munan kakkuun:

2 dl kuo­hu­ker­maa

2 dl fa­rii­ni­so­ke­ria

Lai­ta ai­nek­set kat­ti­laan. Kuu­men­na, kun­nes seos kie­huu. Alen­na läm­pöä kes­ki­te­hol­le (esim. as­tei­kol­la 1–12 koh­taan 6–7) ja jat­ka keit­tä­mis­tä vä­lil­lä se­koi­tel­len noin 15–20 mi­nuu­tin ajan. (HUOM! tämä on vain oh­jeel­li­nen ai­ka!) Ki­nus­kin tu­lee kie­hua koko ajan.

Mil­loin ki­nus­ki on val­mis­ta? Suo­ri­ta ve­si­la­si­tes­ti: ti­pu­ta pie­ni no­ka­re ki­nus­kia kyl­mään ve­teen.

Kaa­da vesi pois. On­ko ki­nus­ki osit­tain liu­en­nut ve­teen? Vai saa­ko sen eh­jä­nä no­ka­ree­na nos­tet­tua la­sin poh­jal­ta? Jos sen saa eh­jä­nä nos­tet­tua, ki­nus­ki on val­mis­ta.

Kaa­da ki­nus­ki heti ka­kun pääl­le. Näin ki­nus­ki ei eh­di jäh­met­tyä ja saat le­vi­tet­tyä sen ta­sai­ses­ti. Au­ta ta­soit­tu­mis­ta tar­vit­ta­es­sa le­ve­äl­lä las­tal­la tai pa­let­ti­veit­sel­lä.

An­na ki­nus­kin jäh­met­tyä ka­kun pääl­le jää­kaa­pis­sa, mie­lel­lään vaik­ka yön yli. Pur­sot­te­le ka­kun reu­noil­le ja pääl­le ker­ma­vaah­toa, ko­ris­te­le val­ko­vuo­koil­la.

Kei­tä kah­via ja her­kut­te­le!

Kirsi Kiuru

Ota kantaa