Blogi
Hanna
 
Setälä
Moikka! Täällä kirjoittelee 30-vuotias kahden pojan äiti ja suklaaholisti Eurasta. Blogini sisältää paljon kuvia, arkea positiivisella meiningillä, leivontaa ja ruuanlaittoa, ja seikkailuja lähiseudulla perheeni kanssa. Tervetuloa mukaan!
23.11.2022 18.05

Makei juttui: Joulu lähestyy

Vuoden taianomaisin juhla on pian täällä! Tykkään aloittaa joulufiilistelyt aina hyvissä ajoin ja alankin pyhänpäivän jälkeen pikkuhiljaa tuomaan joulua kotiin.

Ha­lu­ai­sin et­tä kaik­ki oli­si ajois­sa val­mis­ta niin eh­ti­si pa­rem­min naut­ti­maan jou­lun ajas­ta. Päi­vät ja vii­kot ovat täl­lä het­kel­lä ko­vin kii­rei­siä tääl­lä ruuh­ka­vuo­sien kes­kel­lä, ja jou­lun pi­täi­si ol­la ren­tou­tu­mis­ta ja rau­hoit­tu­mi­sen ai­kaa. Odo­tuk­set ovat ai­na kor­ke­al­la, mut­ta mi­ten ne pari päi­vää osai­si­kaan ot­taa ren­nos­ti, kun en­nen sitä al­kaa se kuu­lui­sa stres­si nous­ta pin­taan mitä lä­hem­mäs päi­vät käy aat­toa koh­ti.

Sen olen huo­man­nut, et­tä kyl­lä se jou­lu siel­tä sil­ti tu­lee il­man isom­pia val­mis­te­lu­ja tai suur­sii­vous­ta­kin. Olen­kin py­säh­ty­nyt miet­ti­mään: Jos jou­lu ai­heut­taa stres­siä, py­säh­dy si­nä­kin ja mie­ti, mikä on se stres­sin pa­hin ai­heut­ta­ja. Min­kä ta­kia se kii­re tuli vii­me vuon­na?

Suur­sii­vous?

– On­ko juu­ri se pa­kol­li­nen osa jou­lua? Ne kaa­pit voi sii­vo­ta myö­hem­min­kin. Vaik­ka tam­mi­kuus­sa jou­lun jäl­keen. Pe­rus­sii­vous riit­tää val­lan hy­vin <3

Jou­lu­ruo­kai­lu?

– Kaik­kea ei tar­vit­se teh­dä alus­ta al­ka­en it­se. Pork­ka­na- ja lant­tu­laa­ti­kot val­mis­tu­vat näp­pä­räs­ti val­mis­so­se­pus­seis­ta­kin. Ja kyl­lä tu­lee mau­kas­ta, tes­tat­tu on! Val­mii­na­kin on hy­viä ver­si­oi­ta tar­jol­la. Ja ai­kaa ja her­mo­ja sääs­tyy.

Lah­jat?

– Py­sy­tään koh­tuu­des­sa ja kuun­nel­laan toi­vei­ta, et­tei tu­li­si os­tet­tua mi­tään sel­lais­ta, joka jäi­si käyt­tä­mät­tö­mäk­si. It­se suo­sin va­lo­ku­via, käyt­tö­ta­va­raa: esim. kah­vi/tee, pat­te­ri­pa­ket­te­ja, jou­lu­kuk­kia, kon­jak­kia, suk­laa­ta. Osan lah­jois­ta voi myös ti­la­ta ne­tis­tä, niin ei tar­vit­se käy­dä mon­taa eri kaup­paa hies­tä mär­kä­nä ja ham­pai­ta ki­ris­tel­len ruuh­kis­sa läpi.

Ku­van al­ta löy­tyy­kin pari lah­ja­vink­kiä pie­nil­le seik­kai­li­joil­le met­sä­ret­kil­le ja in­nok­kail­le luon­non­tut­ki­joil­le. Toi­vot­ta­vas­ti näis­tä oli­si apua!

Luonnontutkijat työssään.

Luonnontutkijat työssään.

Hanna Setälä

– ret­ki­rep­pu

– pie­ni ter­ma­ri

– suu­ren­nus­la­si/luup­pi

– kuk­sa

– ot­sa­lamp­pu

– luon­to­kir­ja ötö­köis­tä/kas­veis­ta

Harjavallan paratiisinpolulla kiinnostavia pitkospuita ja pientä esterataa oksien keskellä.

Harjavallan paratiisinpolulla kiinnostavia pitkospuita ja pientä esterataa oksien keskellä.

Hanna Setälä

Tänne tarvitsee tulla keväällä takasin, todella kiinnostava ja upea luontopolku.

Tänne tarvitsee tulla keväällä takasin, todella kiinnostava ja upea luontopolku.

Hanna Setäkä

Joulun paras jälkiruoka

Jou­lu­kuu on vuo­den her­kul­li­sin­ta ai­kaa ja in­nos­tuin ko­kei­le­maan ki­nus­ki­kis­san oh­jet­ta: Ka­ne­li­kis­san ma­ren­ki­jää­dy­ke­kak­ku. Tämä oli niin her­kul­lis­ta, rai­kas­ta ja suus­sa­su­la­vaa! Jou­lu­a­te­ri­an jäl­keen täy­del­li­nen jäl­ki­ruo­ka.

Ja mikä pa­ras­ta, jää­dyk­keen voi hel­pos­ti teh­dä etu­kä­teen pak­ka­seen odot­te­le­maan tar­joi­lu­het­keä. Herk­ku kan­nat­taa ot­taa huo­neen­läm­pöön noin tun­tia en­nen tar­joi­lua. Oh­je löy­tyy ku­van al­ta!

Simppelilläkin koristelulla kakusta saa näyttävän.

Simppelilläkin koristelulla kakusta saa näyttävän.

Hanna Setälä

No­peu­tin val­mis­tu­sai­kaa ja tein ka­kun val­mis­ma­ren­ki­poh­jis­ta, mut­ta ne voi myös teh­dä it­se. Al­ku­pe­räi­ses­sä oh­jees­sa oli täyt­tees­sä puo­lu­koi­ta, it­se li­sä­sin myös va­del­mia mu­kaan.

Tar­vit­set:

20-24 cm ir­to­poh­ja­vuu­an.

2 kpl ma­ren­ki­poh­jia 20–24cm hal­kai­si­jal­taan

Ka­ne­li­ki­nus­ki:

2 dl kuo­hu­ker­maa

1 1/2 dl fa­rii­ni­so­ke­ria

1 1/2 tl ka­ne­lia

Täy­te:

3 lii­va­te­leh­teä

4 dl kuo­hu­ker­maa

4 kel­tu­ais­ta

1/2 dl so­ke­ria

1 rkl va­nil­ja­so­ke­ria

1/4 dl vet­tä

150 g pi­par­kak­ku­ja

200 g jäi­siä puo­lu­koi­ta, va­del­mia, tai kar­pa­loi­ta

ka­ne­li­ki­nus­kia

Oh­je:

Kuu­men­na kat­ti­las­sa kaik­ki ka­ne­li­ki­nus­kin ai­neet. An­na kie­hua vain pari mi­nuut­tia ja ota pois lie­del­tä jääh­ty­mään.

Vuo­raa ir­to­poh­ja­vuo­ka lei­vin­pa­pe­ril­la, lei­vin­pa­pe­ril­la oli­si myös hyvä tuo­da li­sä­kor­keut­ta ka­kul­le, sil­lä vuo­ka täyt­tyy ää­ri­ään myö­ten. It­se lai­toin ym­pä­ril­le reu­na­kal­voa. Lai­ta lii­va­te­leh­det kyl­mään ve­teen.

Vaah­do­ta ker­ma. Vat­kaa toi­ses­sa kul­hos­sa kel­tu­ai­set ja so­ke­ri vaah­dok­si. Yh­dis­tä vaah­dot. Li­sää va­nil­ja­so­ke­ri. Kuu­men­na vesi kie­hu­vak­si ja li­sää sii­hen lii­va­te­leh­det. Se­koi­ta täyt­teen jouk­koon.

Lai­ta vuu­an poh­jal­le toi­nen ma­ren­ki­poh­jis­ta. Sääs­tä muu­ta­mia pi­pa­rei­ta ja mar­jo­ja ko­ris­teek­si. Mu­rus­ta pääl­le puo­let jäl­jel­le jää­neis­tä pi­pa­reis­ta ma­ren­ki­poh­jan pääl­le. Ri­pot­te­le puo­let mar­jois­ta pääl­le. Va­lu­ta va­jaa puo­let ka­ne­li­ki­nus­kia pääl­le. Ja le­vi­tä lo­puk­si puo­let täy­te­vaah­dos­ta.

Tois­ta sama toi­sen ker­rok­sen kans­sa: Ma­ren­ki, pi­par­ka­kut, mar­jat, ka­ne­li­ki­nus­ki (sääs­tä hie­man ka­kun pääl­le) ja lop­pu täy­te­vaah­to. Va­lu­ta lo­put ka­ne­li­ki­nus­kis­ta pääl­le, ko­ris­te­le pi­pa­reil­la ja mar­joil­la.

Lai­ta kak­ku pak­ka­seen vä­hin­tään 6–8 tun­nik­si.

Nos­ta tun­tia en­nen tar­joi­lua huo­neen­läm­pöön. Hy­viä her­kut­te­lu­het­kiä!

Raikas tuulahdus juhlapöytään.

Raikas tuulahdus juhlapöytään.

Hanna Setälä

Käy­tiin kat­so­mas­sa pe­rin­teis­tä va­lo­ta­pah­tu­maa Eu­ras­sa Hamm'in ta­lol­la.

Väriloistoa pimeyteen.

Väriloistoa pimeyteen.

Hanna Setälä

Pienen virtauksen suuri valovoima.

Pienen virtauksen suuri valovoima.

Hanna Setälä

Iha­naa al­ka­vaa jou­lu­nai­kaa ja tun­nel­mal­lis­ta lop­pu­vuot­ta!

Ota kantaa

Näköislehti

Menovinkit

La 26.11. Päivä paloasemalla Eurassa

klo 10–13 Eu­ra-Kaut­tu­an pa­lo­a­se­mal­la (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 41). Järj. Eu­ran VPK, Kaut­tu­an Teh­tai­den VPK.

La 26.11. Päivä paloasemalla Säkylässä

klo 10–13 Sä­ky­län pa­lo­a­se­mal­la (Pa­lo­mie­hen­tie 2). Järj. Sä­ky­län VPK.

La 26.11. Päivä paloasemalla Paneliassa

klo 11–14 Pa­ne­li­an pa­lo­a­se­mal­la (Mä­ki­län­tie 2 A). Järj. Pa­ne­li­an VPK.

La 26.11. Päivä paloasemalla Köyliössä

klo 11–15 Ke­po­lan pa­lo­a­se­mal­la (Ko­ke­mä­en­tie 111). Järj. Köy­li­ön Län­ti­nen VPK.

La 26.11. Päivä paloasemalla Hinnerjoella

klo 12–15 Hin­ner­jo­en pa­lo­a­se­mal­la (Lää­kä­rin­tie 16). Järj. Hin­ner­jo­en VPK.

To 24.11. Joulun syliin -konsertti

klo 19 Sä­ky­län kir­kos­sa (Ran­ta­tie 312). Emi­lia Kos­ki­nen, lau­lu, Pasi Flodst­röm, sä­es­tys. Va­paa­eht. oh­jel­ma­mak­su, tuot­to hy­vän­te­ke­väi­syy­teen. Järj. Mu­siik­kiyh­dis­tys Ka­mut.

Pe 25.11. Joulunavaus Lapissa

klo 17–19.30 kes­kus­tan alu­eel­la. Jou­lu­puk­ki Lap­pi-Tu­val­la klo 17–18, Pyör­nil­lä klo 18–19, ilo­tu­li­tus klo 19.30.

La 26.11. Joulunavaus Säkylässä

klo 10–13 to­ril­la (Py­hä­jär­ven­tie). Jou­lu­puk­ki­juok­su klo 11, Ken­gu­ru­mei­nin­ki esiin­tyy lap­sil­le klo 11.30. Järj. Sä­ky­län kun­ta, Sä­ky­län Yrit­tä­jät.

La 26.11. Avoimet ovet

klo 10–14 Tin­ki­läs­sä (Ran­ta­tie 254, Sä­ky­lä). Glö­giä ja pi­pa­rei­ta, jou­lu­puk­ki vie­rai­lee klo 12. Järj. Sä­ky­lä-seu­ra.

La 26.11. Joulumarkkinat ja ponien Joulumaa

klo 12–16 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa (Se­pän­tie, Eu­ra). Järj. Eu­ran kun­ta, Yrit­tä­jyyt­tä Ruu­kin­puis­toon -han­ke.

La 26.11. Joulumarkkinat

klo 12–15 Yt­ti­län mu­se­o­kou­lul­la (Py­hän Hen­ri­kin­tie 350, Sä­ky­lä ). Myyn­ti­ko­ju­ja, ky­läyh­dis­tyk­sen puf­fet­ti, mu­siik­kia, ar­pa­jai­set, lei­von­nai­sia. Järj. Yt­ti­län ky­läyh­dis­tys.

La 26.11. Joulunavaus Yläneellä

klo 13–15.30 Uu­den­kar­ta­non Lyst­met­täs­sä (Kuu­sis­ton­tie 437, Ylä­ne). Myy­jäi­set, jou­lu­puu­ro, kah­vi­la, ar­pa­jai­set, glö­giä, jou­lu­puk­ki. Järj. Uu­den­kar­ta­non ky­läyh­dis­tys.

Su 27.11. Joulunavaus Paneliassa

klo 15–17 Ri­vi­myl­lyl­lä (Ri­vi­myl­lyn­tie 5, Eu­ra) puhe, mu­siik­kia, tar­joi­lua, tont­tu­la, jou­lu­puk­ki, jou­lu­mark­ki­nat. Klo 13–17 Mei­je­ril­lä (Pa­ne­li­an­tie 36, Eu­ra) myyn­nis­sä rii­si­puu­roa ja sop­paa. Klo 14–16 Työ­vä­en­ta­lol­la (Pa­ne­li­an­tie 28, Eu­ra) kah­vi­la, kä­den­tai­ta­jien myy­jäi­set, sor­vaus­näy­tös.

Su 27.11. Joulunavaus Lapin Kauklaisissa

klo 16. Jou­lu­va­lot syt­ty­vät, lyh­ty­kul­kue, jou­lu­lau­lu­ja Ky­lä­ta­lol­la (Kauk­lais­ten­tie 239 B, Rau­ma) klo 16.30.

Su 27.11. Advent­ti­myy­jäiset

klo 17–18.30 lä­he­tyk­sen hyvk­si Sä­ky­län srk-ta­los­sa (Tuu­li­myl­lyn­tie 21). Lei­von­nai­sia, kä­si­töi­tä. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Su 27.11. Kauneimmat joululaulut

klo 18 Köy­li­ön Vuo­ren­maan kir­kos­sa (Vuo­ren­maan­tie 750, Sä­ky­lä). Glö­gi­tar­joi­lu.

Ma 28.11. Tuo joulu -konsertti

klo 18 Sä­ky­län kir­kos­sa (Ran­ta­tie 312). Esiin­ty­mäs­sä lä­hi­a­lu­ei­den kant­to­rei­ta. Oh­jel­ma­mak­su. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Ma 28.11. Joulun syliin -konsertti

klo 19 Pa­ne­li­an kir­kos­sa (Pa­ne­li­an­tie 38, Eu­ra). Emi­lia Kos­ki­nen, lau­lu, Pasi Flodst­röm, sä­es­tys. Va­paa­eht. oh­jel­ma­mak­su, tuot­to hy­vän­te­ke­väi­syy­teen. Järj. Mu­siik­kiyh­dis­tys Ka­mut.

Ti 29.11. Pikkujoulukahvit

klo 16–18.30 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33). Pai­kal­la nuo­ri­so-, lii­kun­ta- ja kir­jas­to­a­si­oi­den edus­ta­jia Eu­ran kun­nas­ta.

Ti 29.11. Jouluisia yhteislauluja

klo 18 Sä­ky­län pää­kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6). Sä­es­tää ja lau­lat­taa Sari Mä­ki­nen. Järj. Sä­ky­län kir­jas­to.

Instagram

Menovinkit

La 26.11. Päivä paloasemalla Eurassa

klo 10–13 Eu­ra-Kaut­tu­an pa­lo­a­se­mal­la (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 41). Järj. Eu­ran VPK, Kaut­tu­an Teh­tai­den VPK.

La 26.11. Päivä paloasemalla Säkylässä

klo 10–13 Sä­ky­län pa­lo­a­se­mal­la (Pa­lo­mie­hen­tie 2). Järj. Sä­ky­län VPK.

La 26.11. Päivä paloasemalla Paneliassa

klo 11–14 Pa­ne­li­an pa­lo­a­se­mal­la (Mä­ki­län­tie 2 A). Järj. Pa­ne­li­an VPK.

La 26.11. Päivä paloasemalla Köyliössä

klo 11–15 Ke­po­lan pa­lo­a­se­mal­la (Ko­ke­mä­en­tie 111). Järj. Köy­li­ön Län­ti­nen VPK.

La 26.11. Päivä paloasemalla Hinnerjoella

klo 12–15 Hin­ner­jo­en pa­lo­a­se­mal­la (Lää­kä­rin­tie 16). Järj. Hin­ner­jo­en VPK.

To 24.11. Joulun syliin -konsertti

klo 19 Sä­ky­län kir­kos­sa (Ran­ta­tie 312). Emi­lia Kos­ki­nen, lau­lu, Pasi Flodst­röm, sä­es­tys. Va­paa­eht. oh­jel­ma­mak­su, tuot­to hy­vän­te­ke­väi­syy­teen. Järj. Mu­siik­kiyh­dis­tys Ka­mut.

Pe 25.11. Joulunavaus Lapissa

klo 17–19.30 kes­kus­tan alu­eel­la. Jou­lu­puk­ki Lap­pi-Tu­val­la klo 17–18, Pyör­nil­lä klo 18–19, ilo­tu­li­tus klo 19.30.

La 26.11. Joulunavaus Säkylässä

klo 10–13 to­ril­la (Py­hä­jär­ven­tie). Jou­lu­puk­ki­juok­su klo 11, Ken­gu­ru­mei­nin­ki esiin­tyy lap­sil­le klo 11.30. Järj. Sä­ky­län kun­ta, Sä­ky­län Yrit­tä­jät.

La 26.11. Avoimet ovet

klo 10–14 Tin­ki­läs­sä (Ran­ta­tie 254, Sä­ky­lä). Glö­giä ja pi­pa­rei­ta, jou­lu­puk­ki vie­rai­lee klo 12. Järj. Sä­ky­lä-seu­ra.

La 26.11. Joulumarkkinat ja ponien Joulumaa

klo 12–16 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa (Se­pän­tie, Eu­ra). Järj. Eu­ran kun­ta, Yrit­tä­jyyt­tä Ruu­kin­puis­toon -han­ke.

La 26.11. Joulumarkkinat

klo 12–15 Yt­ti­län mu­se­o­kou­lul­la (Py­hän Hen­ri­kin­tie 350, Sä­ky­lä ). Myyn­ti­ko­ju­ja, ky­läyh­dis­tyk­sen puf­fet­ti, mu­siik­kia, ar­pa­jai­set, lei­von­nai­sia. Järj. Yt­ti­län ky­läyh­dis­tys.

La 26.11. Joulunavaus Yläneellä

klo 13–15.30 Uu­den­kar­ta­non Lyst­met­täs­sä (Kuu­sis­ton­tie 437, Ylä­ne). Myy­jäi­set, jou­lu­puu­ro, kah­vi­la, ar­pa­jai­set, glö­giä, jou­lu­puk­ki. Järj. Uu­den­kar­ta­non ky­läyh­dis­tys.

Su 27.11. Joulunavaus Paneliassa

klo 15–17 Ri­vi­myl­lyl­lä (Ri­vi­myl­lyn­tie 5, Eu­ra) puhe, mu­siik­kia, tar­joi­lua, tont­tu­la, jou­lu­puk­ki, jou­lu­mark­ki­nat. Klo 13–17 Mei­je­ril­lä (Pa­ne­li­an­tie 36, Eu­ra) myyn­nis­sä rii­si­puu­roa ja sop­paa. Klo 14–16 Työ­vä­en­ta­lol­la (Pa­ne­li­an­tie 28, Eu­ra) kah­vi­la, kä­den­tai­ta­jien myy­jäi­set, sor­vaus­näy­tös.

Su 27.11. Joulunavaus Lapin Kauklaisissa

klo 16. Jou­lu­va­lot syt­ty­vät, lyh­ty­kul­kue, jou­lu­lau­lu­ja Ky­lä­ta­lol­la (Kauk­lais­ten­tie 239 B, Rau­ma) klo 16.30.

Su 27.11. Advent­ti­myy­jäiset

klo 17–18.30 lä­he­tyk­sen hyvk­si Sä­ky­län srk-ta­los­sa (Tuu­li­myl­lyn­tie 21). Lei­von­nai­sia, kä­si­töi­tä. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Su 27.11. Kauneimmat joululaulut

klo 18 Köy­li­ön Vuo­ren­maan kir­kos­sa (Vuo­ren­maan­tie 750, Sä­ky­lä). Glö­gi­tar­joi­lu.

Ma 28.11. Tuo joulu -konsertti

klo 18 Sä­ky­län kir­kos­sa (Ran­ta­tie 312). Esiin­ty­mäs­sä lä­hi­a­lu­ei­den kant­to­rei­ta. Oh­jel­ma­mak­su. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Ma 28.11. Joulun syliin -konsertti

klo 19 Pa­ne­li­an kir­kos­sa (Pa­ne­li­an­tie 38, Eu­ra). Emi­lia Kos­ki­nen, lau­lu, Pasi Flodst­röm, sä­es­tys. Va­paa­eht. oh­jel­ma­mak­su, tuot­to hy­vän­te­ke­väi­syy­teen. Järj. Mu­siik­kiyh­dis­tys Ka­mut.

Ti 29.11. Pikkujoulukahvit

klo 16–18.30 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33). Pai­kal­la nuo­ri­so-, lii­kun­ta- ja kir­jas­to­a­si­oi­den edus­ta­jia Eu­ran kun­nas­ta.

Ti 29.11. Jouluisia yhteislauluja

klo 18 Sä­ky­län pää­kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6). Sä­es­tää ja lau­lat­taa Sari Mä­ki­nen. Järj. Sä­ky­län kir­jas­to.

Instagram