Blogi
Hanna
 
Setälä
Moikka! Täällä kirjoittelee 30-vuotias kahden pojan äiti ja suklaaholisti Eurasta. Blogini sisältää paljon kuvia, arkea positiivisella meiningillä, leivontaa ja ruuanlaittoa, ja seikkailuja lähiseudulla perheeni kanssa. Tervetuloa mukaan!
23.11.2022 18.05

Makei juttui: Joulu lähestyy

Vuoden taianomaisin juhla on pian täällä! Tykkään aloittaa joulufiilistelyt aina hyvissä ajoin ja alankin pyhänpäivän jälkeen pikkuhiljaa tuomaan joulua kotiin.

Ha­lu­ai­sin et­tä kaik­ki oli­si ajois­sa val­mis­ta niin eh­ti­si pa­rem­min naut­ti­maan jou­lun ajas­ta. Päi­vät ja vii­kot ovat täl­lä het­kel­lä ko­vin kii­rei­siä tääl­lä ruuh­ka­vuo­sien kes­kel­lä, ja jou­lun pi­täi­si ol­la ren­tou­tu­mis­ta ja rau­hoit­tu­mi­sen ai­kaa. Odo­tuk­set ovat ai­na kor­ke­al­la, mut­ta mi­ten ne pari päi­vää osai­si­kaan ot­taa ren­nos­ti, kun en­nen sitä al­kaa se kuu­lui­sa stres­si nous­ta pin­taan mitä lä­hem­mäs päi­vät käy aat­toa koh­ti.

Sen olen huo­man­nut, et­tä kyl­lä se jou­lu siel­tä sil­ti tu­lee il­man isom­pia val­mis­te­lu­ja tai suur­sii­vous­ta­kin. Olen­kin py­säh­ty­nyt miet­ti­mään: Jos jou­lu ai­heut­taa stres­siä, py­säh­dy si­nä­kin ja mie­ti, mikä on se stres­sin pa­hin ai­heut­ta­ja. Min­kä ta­kia se kii­re tuli vii­me vuon­na?

Suur­sii­vous?

– On­ko juu­ri se pa­kol­li­nen osa jou­lua? Ne kaa­pit voi sii­vo­ta myö­hem­min­kin. Vaik­ka tam­mi­kuus­sa jou­lun jäl­keen. Pe­rus­sii­vous riit­tää val­lan hy­vin <3

Jou­lu­ruo­kai­lu?

– Kaik­kea ei tar­vit­se teh­dä alus­ta al­ka­en it­se. Pork­ka­na- ja lant­tu­laa­ti­kot val­mis­tu­vat näp­pä­räs­ti val­mis­so­se­pus­seis­ta­kin. Ja kyl­lä tu­lee mau­kas­ta, tes­tat­tu on! Val­mii­na­kin on hy­viä ver­si­oi­ta tar­jol­la. Ja ai­kaa ja her­mo­ja sääs­tyy.

Lah­jat?

– Py­sy­tään koh­tuu­des­sa ja kuun­nel­laan toi­vei­ta, et­tei tu­li­si os­tet­tua mi­tään sel­lais­ta, joka jäi­si käyt­tä­mät­tö­mäk­si. It­se suo­sin va­lo­ku­via, käyt­tö­ta­va­raa: esim. kah­vi/tee, pat­te­ri­pa­ket­te­ja, jou­lu­kuk­kia, kon­jak­kia, suk­laa­ta. Osan lah­jois­ta voi myös ti­la­ta ne­tis­tä, niin ei tar­vit­se käy­dä mon­taa eri kaup­paa hies­tä mär­kä­nä ja ham­pai­ta ki­ris­tel­len ruuh­kis­sa läpi.

Ku­van al­ta löy­tyy­kin pari lah­ja­vink­kiä pie­nil­le seik­kai­li­joil­le met­sä­ret­kil­le ja in­nok­kail­le luon­non­tut­ki­joil­le. Toi­vot­ta­vas­ti näis­tä oli­si apua!

Luonnontutkijat työssään.

Luonnontutkijat työssään.

Hanna Setälä

– ret­ki­rep­pu

– pie­ni ter­ma­ri

– suu­ren­nus­la­si/luup­pi

– kuk­sa

– ot­sa­lamp­pu

– luon­to­kir­ja ötö­köis­tä/kas­veis­ta

Harjavallan paratiisinpolulla kiinnostavia pitkospuita ja pientä esterataa oksien keskellä.

Harjavallan paratiisinpolulla kiinnostavia pitkospuita ja pientä esterataa oksien keskellä.

Hanna Setälä

Tänne tarvitsee tulla keväällä takasin, todella kiinnostava ja upea luontopolku.

Tänne tarvitsee tulla keväällä takasin, todella kiinnostava ja upea luontopolku.

Hanna Setäkä

Joulun paras jälkiruoka

Jou­lu­kuu on vuo­den her­kul­li­sin­ta ai­kaa ja in­nos­tuin ko­kei­le­maan ki­nus­ki­kis­san oh­jet­ta: Ka­ne­li­kis­san ma­ren­ki­jää­dy­ke­kak­ku. Tämä oli niin her­kul­lis­ta, rai­kas­ta ja suus­sa­su­la­vaa! Jou­lu­a­te­ri­an jäl­keen täy­del­li­nen jäl­ki­ruo­ka.

Ja mikä pa­ras­ta, jää­dyk­keen voi hel­pos­ti teh­dä etu­kä­teen pak­ka­seen odot­te­le­maan tar­joi­lu­het­keä. Herk­ku kan­nat­taa ot­taa huo­neen­läm­pöön noin tun­tia en­nen tar­joi­lua. Oh­je löy­tyy ku­van al­ta!

Simppelilläkin koristelulla kakusta saa näyttävän.

Simppelilläkin koristelulla kakusta saa näyttävän.

Hanna Setälä

No­peu­tin val­mis­tu­sai­kaa ja tein ka­kun val­mis­ma­ren­ki­poh­jis­ta, mut­ta ne voi myös teh­dä it­se. Al­ku­pe­räi­ses­sä oh­jees­sa oli täyt­tees­sä puo­lu­koi­ta, it­se li­sä­sin myös va­del­mia mu­kaan.

Tar­vit­set:

20-24 cm ir­to­poh­ja­vuu­an.

2 kpl ma­ren­ki­poh­jia 20–24cm hal­kai­si­jal­taan

Ka­ne­li­ki­nus­ki:

2 dl kuo­hu­ker­maa

1 1/2 dl fa­rii­ni­so­ke­ria

1 1/2 tl ka­ne­lia

Täy­te:

3 lii­va­te­leh­teä

4 dl kuo­hu­ker­maa

4 kel­tu­ais­ta

1/2 dl so­ke­ria

1 rkl va­nil­ja­so­ke­ria

1/4 dl vet­tä

150 g pi­par­kak­ku­ja

200 g jäi­siä puo­lu­koi­ta, va­del­mia, tai kar­pa­loi­ta

ka­ne­li­ki­nus­kia

Oh­je:

Kuu­men­na kat­ti­las­sa kaik­ki ka­ne­li­ki­nus­kin ai­neet. An­na kie­hua vain pari mi­nuut­tia ja ota pois lie­del­tä jääh­ty­mään.

Vuo­raa ir­to­poh­ja­vuo­ka lei­vin­pa­pe­ril­la, lei­vin­pa­pe­ril­la oli­si myös hyvä tuo­da li­sä­kor­keut­ta ka­kul­le, sil­lä vuo­ka täyt­tyy ää­ri­ään myö­ten. It­se lai­toin ym­pä­ril­le reu­na­kal­voa. Lai­ta lii­va­te­leh­det kyl­mään ve­teen.

Vaah­do­ta ker­ma. Vat­kaa toi­ses­sa kul­hos­sa kel­tu­ai­set ja so­ke­ri vaah­dok­si. Yh­dis­tä vaah­dot. Li­sää va­nil­ja­so­ke­ri. Kuu­men­na vesi kie­hu­vak­si ja li­sää sii­hen lii­va­te­leh­det. Se­koi­ta täyt­teen jouk­koon.

Lai­ta vuu­an poh­jal­le toi­nen ma­ren­ki­poh­jis­ta. Sääs­tä muu­ta­mia pi­pa­rei­ta ja mar­jo­ja ko­ris­teek­si. Mu­rus­ta pääl­le puo­let jäl­jel­le jää­neis­tä pi­pa­reis­ta ma­ren­ki­poh­jan pääl­le. Ri­pot­te­le puo­let mar­jois­ta pääl­le. Va­lu­ta va­jaa puo­let ka­ne­li­ki­nus­kia pääl­le. Ja le­vi­tä lo­puk­si puo­let täy­te­vaah­dos­ta.

Tois­ta sama toi­sen ker­rok­sen kans­sa: Ma­ren­ki, pi­par­ka­kut, mar­jat, ka­ne­li­ki­nus­ki (sääs­tä hie­man ka­kun pääl­le) ja lop­pu täy­te­vaah­to. Va­lu­ta lo­put ka­ne­li­ki­nus­kis­ta pääl­le, ko­ris­te­le pi­pa­reil­la ja mar­joil­la.

Lai­ta kak­ku pak­ka­seen vä­hin­tään 6–8 tun­nik­si.

Nos­ta tun­tia en­nen tar­joi­lua huo­neen­läm­pöön. Hy­viä her­kut­te­lu­het­kiä!

Raikas tuulahdus juhlapöytään.

Raikas tuulahdus juhlapöytään.

Hanna Setälä

Käy­tiin kat­so­mas­sa pe­rin­teis­tä va­lo­ta­pah­tu­maa Eu­ras­sa Hamm'in ta­lol­la.

Väriloistoa pimeyteen.

Väriloistoa pimeyteen.

Hanna Setälä

Pienen virtauksen suuri valovoima.

Pienen virtauksen suuri valovoima.

Hanna Setälä

Iha­naa al­ka­vaa jou­lu­nai­kaa ja tun­nel­mal­lis­ta lop­pu­vuot­ta!

Ota kantaa

Näköislehti

Menovinkit

To 18.7. Kesäpäivän musiikkihetki

lo 12 Sä­ky­län kir­kos­sa. Esiin­ty­jä­nä Kau­ko Aal­to. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

To 18.7. Hei, me lauletaan kylästä kylään -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 18 Tal­vi- ja jat­ko­so­ta­mu­se­os­sa (Kier­to­tie 2, Sä­ky­lä). Järj. Tal­vi- ja jat­ko­so­ta­mu­se­on sää­tiö.

Pe 19.7. Mannilan iltatori

klo 18–20 ka­la­sa­ta­mas­sa (Ka­la­ran­ta 53, Eu­ra). Sa­toa, ka­laa, ko­ri­tuot­tei­ta, li­haa, plät­te­jä. Lap­sil­le ras­ti­suun­nis­tus. Ei­ni Ty­ri­se­vä esiin­tyy. Järj. Man­ni­lan Ky­lä­toi­min­ta­yh­dis­tys.

La 20.7. Säkylä Triathlon

klo 9.30 al­ka­en. Kil­pai­lu­kes­kus Ka­tis­maan saa­res­sa (Ka­tis­maan­tie 18, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­län Ur­hei­li­jat, Py­hä­jär­ven Jär­vi­pe­las­ta­jat, TT-Tal­li, Sä­ky­län VPK, Po­rin pri­kaa­ti.

La 20.7. Opastettu kävelykierros

klo 13 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kä­teis­mak­su. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

Su 21.7. Opastettu kävelykierros

klo 13 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kä­teis­mak­su Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

Su 21.7. Rooli­o­pas­tus­kierros

klo 15 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kä­teis­mak­su. Alu­een his­to­ri­aa ta­ri­nal­li­se­na ker­to­muk­se­na 1800-lu­vun asuk­kai­den joh­dol­la. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

Su 21.7. Suvisten virsien ja laulujen ilta

klo 18 Köy­li­ön hau­taus­maal­la (Kirk­ko­saa­ren­tie 217, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Su 21.7. Museotapahtuma

klo 10 al­ka­en La­pin Ko­ti­seu­tu­mu­se­ol­la (Mu­se­o­tie 2, Rau­ma). Kan­sal­lis­pu­ku­ja esit­te­lys­sä, näyt­te­lyi­tä, klo 12 opas­tet­tu kä­ve­ly­kier­ros. Järj. La­pin ko­ti­seu­tu­mu­seo.

Su 21.7. Ilta Sammal­lah­den­mäellä

klo 18. Aluk­si opas­tet­tu kier­ros Sam­mal­lah­den­mä­en (Sa­vu­laak­son­tie 181, Rau­ma, Lap­pi) ko­ho­koh­dis­ta, sen jäl­keen esiin­tyy Va­loa Vo­cals -a cap­pel­la -yh­tye. Järj Rau­man mu­seo.

Ma–to 22.–25.7. Euran Pirtin Kotiseutupäivät

klo 12–18. Pir­til­lä (Sork­kis­ten­tie 8) pe­rin­ne­ruo­kaa päi­vit­täin, näyt­te­lyi­tä. Järj. Ko­ti­seu­tu­yh­dis­tys Eu­ran Pirt­ti.

Instagram

Menovinkit

To 18.7. Kesäpäivän musiikkihetki

lo 12 Sä­ky­län kir­kos­sa. Esiin­ty­jä­nä Kau­ko Aal­to. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

To 18.7. Hei, me lauletaan kylästä kylään -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 18 Tal­vi- ja jat­ko­so­ta­mu­se­os­sa (Kier­to­tie 2, Sä­ky­lä). Järj. Tal­vi- ja jat­ko­so­ta­mu­se­on sää­tiö.

Pe 19.7. Mannilan iltatori

klo 18–20 ka­la­sa­ta­mas­sa (Ka­la­ran­ta 53, Eu­ra). Sa­toa, ka­laa, ko­ri­tuot­tei­ta, li­haa, plät­te­jä. Lap­sil­le ras­ti­suun­nis­tus. Ei­ni Ty­ri­se­vä esiin­tyy. Järj. Man­ni­lan Ky­lä­toi­min­ta­yh­dis­tys.

La 20.7. Säkylä Triathlon

klo 9.30 al­ka­en. Kil­pai­lu­kes­kus Ka­tis­maan saa­res­sa (Ka­tis­maan­tie 18, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­län Ur­hei­li­jat, Py­hä­jär­ven Jär­vi­pe­las­ta­jat, TT-Tal­li, Sä­ky­län VPK, Po­rin pri­kaa­ti.

La 20.7. Opastettu kävelykierros

klo 13 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kä­teis­mak­su. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

Su 21.7. Opastettu kävelykierros

klo 13 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kä­teis­mak­su Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

Su 21.7. Rooli­o­pas­tus­kierros

klo 15 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kä­teis­mak­su. Alu­een his­to­ri­aa ta­ri­nal­li­se­na ker­to­muk­se­na 1800-lu­vun asuk­kai­den joh­dol­la. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

Su 21.7. Suvisten virsien ja laulujen ilta

klo 18 Köy­li­ön hau­taus­maal­la (Kirk­ko­saa­ren­tie 217, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Su 21.7. Museotapahtuma

klo 10 al­ka­en La­pin Ko­ti­seu­tu­mu­se­ol­la (Mu­se­o­tie 2, Rau­ma). Kan­sal­lis­pu­ku­ja esit­te­lys­sä, näyt­te­lyi­tä, klo 12 opas­tet­tu kä­ve­ly­kier­ros. Järj. La­pin ko­ti­seu­tu­mu­seo.

Su 21.7. Ilta Sammal­lah­den­mäellä

klo 18. Aluk­si opas­tet­tu kier­ros Sam­mal­lah­den­mä­en (Sa­vu­laak­son­tie 181, Rau­ma, Lap­pi) ko­ho­koh­dis­ta, sen jäl­keen esiin­tyy Va­loa Vo­cals -a cap­pel­la -yh­tye. Järj Rau­man mu­seo.

Ma–to 22.–25.7. Euran Pirtin Kotiseutupäivät

klo 12–18. Pir­til­lä (Sork­kis­ten­tie 8) pe­rin­ne­ruo­kaa päi­vit­täin, näyt­te­lyi­tä. Järj. Ko­ti­seu­tu­yh­dis­tys Eu­ran Pirt­ti.

Instagram