Blogi
Hanna
 
Setälä
Moikka! Täällä kirjoittelee 30-vuotias kahden pojan äiti ja suklaaholisti Eurasta. Blogini sisältää paljon kuvia, arkea positiivisella meiningillä, leivontaa ja ruuanlaittoa, ja seikkailuja lähiseudulla perheeni kanssa. Tervetuloa mukaan!
10.6.2023 15.40

Makei juttui: Vadelmia ja suklaata

Kesäkuun ekan lauantain kunniaksi suuntasimme ystävien kanssa Panelian leikkipuistoon!

Sin­ne on kiva sil­loin täl­löin poi­ke­ta eväi­den kera, tie­ten­kin. Puis­to on vä­hän laa­jem­pi, löy­tyy isom­paa ja pie­nem­pää kii­pei­ly­te­li­net­tä, kak­si hiek­ka­laa­tik­koa, kei­nu­ja, kiik­ku­ja, ja pie­ni "lai­va". Luon­non puo­les­ta siel­lä on mu­ka­van ko­koi­nen mäki ja ki­vik­ko ja hel­teil­lä myös var­joi­sia leik­ki­paik­ko­ja. Jos­kus on kiva hui­ka­ta: Jaa­has sit­ten mä­ki­läh­tö! Ja ryn­täys al­kaa koh­ti mä­keä ylös as­ti ja sit­ten alas. Ai­na yh­tä haus­kaa!

"Laivalla tunkua”.

"Laivalla tunkua”.

Hanna Setälä

Hiekkalaatikolla olivat lelut valmiina.

Hiekkalaatikolla olivat lelut valmiina.

Hanna Setälä

Taas saadaan vauhtia hämiskeinussa.

Taas saadaan vauhtia hämiskeinussa.

Hanna Setälä

Kiikut saavat kyytiä.

Kiikut saavat kyytiä.

Hanna Setälä

Puistosta löytyy kaksi hiekkalaatikkoa.

Puistosta löytyy kaksi hiekkalaatikkoa.

Hanna Setälä

Täällä voi pelata myös ristinollaa!

Täällä voi pelata myös ristinollaa!

Hanna Setälä

Tou­ko­kuun puo­lel­la kur­vat­tiin Har­ja­val­lan leik­ki­puis­toon. Meil­le on vä­hän tul­lut pe­rin­teek­si suun­na­ta sin­ne ai­na ke­väi­sin, kun "tuo­met kuk­kii".

Kevään paras aika.

Kevään paras aika.

Hanna Setälä

Huo­ma­sim­me, et­tä iso­jen kii­pei­ly­te­li­net­tä oli päi­vi­tet­ty viih­tyi­säm­mäk­si. Ja se vas­ta oli­kin suo­sit­tu! Van­haan oli vä­hän vai­kea pääs­tä kii­pe­ä­mään. Te­li­ne on kak­si­ker­rok­si­nen, pie­nim­mät­kin pää­se­vät hel­pos­ti ala­ta­san­teel­le ja ket­te­rim­mät jat­ka­vat ylös as­ti.

Hanna Setälä

Hanna Setälä

Te­ke­mis­tä löy­tyy isom­mil­le ja pie­nem­mil­le! On pal­jon kei­nu­ja, hiek­ka­laa­tik­ko, ta­sa­pai­no­lai­tet­ta, kiik­ku­ja ja kak­si kii­pei­ly­te­li­net­tä.

Puiston toisesta päästä löytyy pienemmille oma teline.

Puiston toisesta päästä löytyy pienemmille oma teline.

Hanna Setälä

Hanna Setälä

Hasnna Setälä

Vadelmainen brownie

Ra­kas­tan suk­laa­ta. Brow­nie­i­ta tu­lee­kin usein teh­tyä ihan muu­ten vaan ja sen se­kaan voi lait­taa, mitä ha­lu­aa. Täl­lä ker­taa ko­kei­lin teh­dä vä­hän eri ta­val­la ja li­sä­sin va­del­mia kuor­rut­teen kera, tuli niin her­kul­lis­ta! Iha­na yh­dis­tel­mä tuh­tia ja tah­me­aa suk­lais­ta brow­nie­ta ja kirp­sa­kan ma­ke­aa va­del­maa!

Täy­del­li­sen brow­nien koh­dal­la pais­to­ai­ka on tär­ke­ää. Uu­nis­ta pois otet­ta­es­sa brow­nien kuu­lui­si kes­kel­tä ol­la hie­man peh­me­ää, mut­tei mu­ta­ka­kun ta­paan lii­an löy­sää. Toi­vot­ta­vas­ti on­nis­tut täl­lä oh­jeel­la!

Nämä maut sopivat yhteen!.

Nämä maut sopivat yhteen!.

Hanna Setälä

Oh­je

Tar­vit­set n. 20 x 30 uu­ni­pel­tin, n.15 pa­laa

Ai­neet

125 g tum­maa suk­laa­ta

200 g lei­von­ta­voi­ta/mar­ga­rii­nia

2,5 dl so­ke­ria

4 mu­naa

3,5 dl veh­nä­jau­ho­ja

2 mm suo­laa

1 rkl va­nil­ja­so­ke­ria

100 g mai­to-/tum­maa suk­laa­ta

Kuor­ru­te

200 g tuo­re­juus­toa

1 muna

3 rkl so­ke­ria

1 tl va­nil­ja­so­ke­ria

Pääl­le n. 3 dl va­del­mia

Oh­je

Lai­ta uu­ni 175 as­tee­seen ja lei­vin­pa­pe­ri uu­ni­pel­lil­le/vuo­kaan. Pa­loit­te­le 125 g suk­laa­ta ja 200 g voi­ta sa­maan mik­ron kes­tä­vään as­ti­aan. -Läm­mi­tä mik­ros­sa pie­nel­lä te­hol­la vä­lil­lä se­koit­ta­en kun­nes suk­laa su­laa voin jouk­koon. Li­sää jouk­koon 3 dl so­ke­ria. Vat­kaa jouk­koon mu­nat yk­si­tel­len. Se­koi­ta kes­ke­nään veh­nä­jau­hot, va­nil­ja­so­ke­ri ja suo­la. Li­sää jau­hot suk­laa­se­ok­seen. Rou­hi suk­laa ja se­koi­ta jouk­koon. Kaa­da vuo­kaan.

Kuor­ru­te

Se­koi­ta kes­ke­nään tuo­re­juus­to, muna, so­ke­ri ja va­nil­ja­so­ke­ri. Kaa­da seos suk­laa­tai­ki­nan pääl­le. Pai­na pääl­le va­del­mat. Lai­ta uu­niin kes­ki­ta­sol­le 25–35 mi­nuu­tik­si (käy­tin pa­kas­te­va­del­mia, pais­toin 35 min.). An­na jääh­tyä ja lai­ta jää­kaap­piin. Pa­ras­ta seu­raa­vi­na päi­vi­nä!

Huom. Älä pais­ta lii­kaa, et­tei brow­nies­ta eh­di tul­la kui­va­kak­kua :). Brow­nie on val­mis­ta, kun se on reu­noil­ta kiin­tey­ty­nyt, mut­ta kes­kel­tä vie­lä hie­man tai­ki­nais­ta.

Hanna Setälä

Herkullista!

Herkullista!

Hanna Setälä

Hy­vää, au­rin­kois­ta ke­sää!

Ota kantaa

Näköislehti

Menovinkit

To 18.7. Kesäpäivän musiikkihetki

lo 12 Sä­ky­län kir­kos­sa. Esiin­ty­jä­nä Kau­ko Aal­to. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

To 18.7. Hei, me lauletaan kylästä kylään -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 18 Tal­vi- ja jat­ko­so­ta­mu­se­os­sa (Kier­to­tie 2, Sä­ky­lä). Järj. Tal­vi- ja jat­ko­so­ta­mu­se­on sää­tiö.

Pe 19.7. Mannilan iltatori

klo 18–20 ka­la­sa­ta­mas­sa (Ka­la­ran­ta 53, Eu­ra). Sa­toa, ka­laa, ko­ri­tuot­tei­ta, li­haa, plät­te­jä. Lap­sil­le ras­ti­suun­nis­tus. Ei­ni Ty­ri­se­vä esiin­tyy. Järj. Man­ni­lan Ky­lä­toi­min­ta­yh­dis­tys.

La 20.7. Säkylä Triathlon

klo 9.30 al­ka­en. Kil­pai­lu­kes­kus Ka­tis­maan saa­res­sa (Ka­tis­maan­tie 18, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­län Ur­hei­li­jat, Py­hä­jär­ven Jär­vi­pe­las­ta­jat, TT-Tal­li, Sä­ky­län VPK, Po­rin pri­kaa­ti.

La 20.7. Opastettu kävelykierros

klo 13 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kä­teis­mak­su. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

Su 21.7. Opastettu kävelykierros

klo 13 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kä­teis­mak­su Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

Su 21.7. Rooli­o­pas­tus­kierros

klo 15 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kä­teis­mak­su. Alu­een his­to­ri­aa ta­ri­nal­li­se­na ker­to­muk­se­na 1800-lu­vun asuk­kai­den joh­dol­la. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

Su 21.7. Suvisten virsien ja laulujen ilta

klo 18 Köy­li­ön hau­taus­maal­la (Kirk­ko­saa­ren­tie 217, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Su 21.7. Museotapahtuma

klo 10 al­ka­en La­pin Ko­ti­seu­tu­mu­se­ol­la (Mu­se­o­tie 2, Rau­ma). Kan­sal­lis­pu­ku­ja esit­te­lys­sä, näyt­te­lyi­tä, klo 12 opas­tet­tu kä­ve­ly­kier­ros. Järj. La­pin ko­ti­seu­tu­mu­seo.

Su 21.7. Ilta Sammal­lah­den­mäellä

klo 18. Aluk­si opas­tet­tu kier­ros Sam­mal­lah­den­mä­en (Sa­vu­laak­son­tie 181, Rau­ma, Lap­pi) ko­ho­koh­dis­ta, sen jäl­keen esiin­tyy Va­loa Vo­cals -a cap­pel­la -yh­tye. Järj Rau­man mu­seo.

Ma–to 22.–25.7. Euran Pirtin Kotiseutupäivät

klo 12–18. Pir­til­lä (Sork­kis­ten­tie 8) pe­rin­ne­ruo­kaa päi­vit­täin, näyt­te­lyi­tä. Järj. Ko­ti­seu­tu­yh­dis­tys Eu­ran Pirt­ti.

Instagram

Menovinkit

To 18.7. Kesäpäivän musiikkihetki

lo 12 Sä­ky­län kir­kos­sa. Esiin­ty­jä­nä Kau­ko Aal­to. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

To 18.7. Hei, me lauletaan kylästä kylään -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 18 Tal­vi- ja jat­ko­so­ta­mu­se­os­sa (Kier­to­tie 2, Sä­ky­lä). Järj. Tal­vi- ja jat­ko­so­ta­mu­se­on sää­tiö.

Pe 19.7. Mannilan iltatori

klo 18–20 ka­la­sa­ta­mas­sa (Ka­la­ran­ta 53, Eu­ra). Sa­toa, ka­laa, ko­ri­tuot­tei­ta, li­haa, plät­te­jä. Lap­sil­le ras­ti­suun­nis­tus. Ei­ni Ty­ri­se­vä esiin­tyy. Järj. Man­ni­lan Ky­lä­toi­min­ta­yh­dis­tys.

La 20.7. Säkylä Triathlon

klo 9.30 al­ka­en. Kil­pai­lu­kes­kus Ka­tis­maan saa­res­sa (Ka­tis­maan­tie 18, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­län Ur­hei­li­jat, Py­hä­jär­ven Jär­vi­pe­las­ta­jat, TT-Tal­li, Sä­ky­län VPK, Po­rin pri­kaa­ti.

La 20.7. Opastettu kävelykierros

klo 13 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kä­teis­mak­su. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

Su 21.7. Opastettu kävelykierros

klo 13 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kä­teis­mak­su Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

Su 21.7. Rooli­o­pas­tus­kierros

klo 15 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kä­teis­mak­su. Alu­een his­to­ri­aa ta­ri­nal­li­se­na ker­to­muk­se­na 1800-lu­vun asuk­kai­den joh­dol­la. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

Su 21.7. Suvisten virsien ja laulujen ilta

klo 18 Köy­li­ön hau­taus­maal­la (Kirk­ko­saa­ren­tie 217, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Su 21.7. Museotapahtuma

klo 10 al­ka­en La­pin Ko­ti­seu­tu­mu­se­ol­la (Mu­se­o­tie 2, Rau­ma). Kan­sal­lis­pu­ku­ja esit­te­lys­sä, näyt­te­lyi­tä, klo 12 opas­tet­tu kä­ve­ly­kier­ros. Järj. La­pin ko­ti­seu­tu­mu­seo.

Su 21.7. Ilta Sammal­lah­den­mäellä

klo 18. Aluk­si opas­tet­tu kier­ros Sam­mal­lah­den­mä­en (Sa­vu­laak­son­tie 181, Rau­ma, Lap­pi) ko­ho­koh­dis­ta, sen jäl­keen esiin­tyy Va­loa Vo­cals -a cap­pel­la -yh­tye. Järj Rau­man mu­seo.

Ma–to 22.–25.7. Euran Pirtin Kotiseutupäivät

klo 12–18. Pir­til­lä (Sork­kis­ten­tie 8) pe­rin­ne­ruo­kaa päi­vit­täin, näyt­te­lyi­tä. Järj. Ko­ti­seu­tu­yh­dis­tys Eu­ran Pirt­ti.

Instagram