Blogi
Hanna
 
Setälä
Moikka! Täällä kirjoittelee 30-vuotias kahden pojan äiti ja suklaaholisti Eurasta. Blogini sisältää paljon kuvia, arkea positiivisella meiningillä, leivontaa ja ruuanlaittoa, ja seikkailuja lähiseudulla perheeni kanssa. Tervetuloa mukaan!
10.6.2023 15.40

Makei juttui: Vadelmia ja suklaata

Kesäkuun ekan lauantain kunniaksi suuntasimme ystävien kanssa Panelian leikkipuistoon!

Sin­ne on kiva sil­loin täl­löin poi­ke­ta eväi­den kera, tie­ten­kin. Puis­to on vä­hän laa­jem­pi, löy­tyy isom­paa ja pie­nem­pää kii­pei­ly­te­li­net­tä, kak­si hiek­ka­laa­tik­koa, kei­nu­ja, kiik­ku­ja, ja pie­ni "lai­va". Luon­non puo­les­ta siel­lä on mu­ka­van ko­koi­nen mäki ja ki­vik­ko ja hel­teil­lä myös var­joi­sia leik­ki­paik­ko­ja. Jos­kus on kiva hui­ka­ta: Jaa­has sit­ten mä­ki­läh­tö! Ja ryn­täys al­kaa koh­ti mä­keä ylös as­ti ja sit­ten alas. Ai­na yh­tä haus­kaa!

"Laivalla tunkua”.

"Laivalla tunkua”.

Hanna Setälä

Hiekkalaatikolla olivat lelut valmiina.

Hiekkalaatikolla olivat lelut valmiina.

Hanna Setälä

Taas saadaan vauhtia hämiskeinussa.

Taas saadaan vauhtia hämiskeinussa.

Hanna Setälä

Kiikut saavat kyytiä.

Kiikut saavat kyytiä.

Hanna Setälä

Puistosta löytyy kaksi hiekkalaatikkoa.

Puistosta löytyy kaksi hiekkalaatikkoa.

Hanna Setälä

Täällä voi pelata myös ristinollaa!

Täällä voi pelata myös ristinollaa!

Hanna Setälä

Tou­ko­kuun puo­lel­la kur­vat­tiin Har­ja­val­lan leik­ki­puis­toon. Meil­le on vä­hän tul­lut pe­rin­teek­si suun­na­ta sin­ne ai­na ke­väi­sin, kun "tuo­met kuk­kii".

Kevään paras aika.

Kevään paras aika.

Hanna Setälä

Huo­ma­sim­me, et­tä iso­jen kii­pei­ly­te­li­net­tä oli päi­vi­tet­ty viih­tyi­säm­mäk­si. Ja se vas­ta oli­kin suo­sit­tu! Van­haan oli vä­hän vai­kea pääs­tä kii­pe­ä­mään. Te­li­ne on kak­si­ker­rok­si­nen, pie­nim­mät­kin pää­se­vät hel­pos­ti ala­ta­san­teel­le ja ket­te­rim­mät jat­ka­vat ylös as­ti.

Hanna Setälä

Hanna Setälä

Te­ke­mis­tä löy­tyy isom­mil­le ja pie­nem­mil­le! On pal­jon kei­nu­ja, hiek­ka­laa­tik­ko, ta­sa­pai­no­lai­tet­ta, kiik­ku­ja ja kak­si kii­pei­ly­te­li­net­tä.

Puiston toisesta päästä löytyy pienemmille oma teline.

Puiston toisesta päästä löytyy pienemmille oma teline.

Hanna Setälä

Hanna Setälä

Hasnna Setälä

Vadelmainen brownie

Ra­kas­tan suk­laa­ta. Brow­nie­i­ta tu­lee­kin usein teh­tyä ihan muu­ten vaan ja sen se­kaan voi lait­taa, mitä ha­lu­aa. Täl­lä ker­taa ko­kei­lin teh­dä vä­hän eri ta­val­la ja li­sä­sin va­del­mia kuor­rut­teen kera, tuli niin her­kul­lis­ta! Iha­na yh­dis­tel­mä tuh­tia ja tah­me­aa suk­lais­ta brow­nie­ta ja kirp­sa­kan ma­ke­aa va­del­maa!

Täy­del­li­sen brow­nien koh­dal­la pais­to­ai­ka on tär­ke­ää. Uu­nis­ta pois otet­ta­es­sa brow­nien kuu­lui­si kes­kel­tä ol­la hie­man peh­me­ää, mut­tei mu­ta­ka­kun ta­paan lii­an löy­sää. Toi­vot­ta­vas­ti on­nis­tut täl­lä oh­jeel­la!

Nämä maut sopivat yhteen!.

Nämä maut sopivat yhteen!.

Hanna Setälä

Oh­je

Tar­vit­set n. 20 x 30 uu­ni­pel­tin, n.15 pa­laa

Ai­neet

125 g tum­maa suk­laa­ta

200 g lei­von­ta­voi­ta/mar­ga­rii­nia

2,5 dl so­ke­ria

4 mu­naa

3,5 dl veh­nä­jau­ho­ja

2 mm suo­laa

1 rkl va­nil­ja­so­ke­ria

100 g mai­to-/tum­maa suk­laa­ta

Kuor­ru­te

200 g tuo­re­juus­toa

1 muna

3 rkl so­ke­ria

1 tl va­nil­ja­so­ke­ria

Pääl­le n. 3 dl va­del­mia

Oh­je

Lai­ta uu­ni 175 as­tee­seen ja lei­vin­pa­pe­ri uu­ni­pel­lil­le/vuo­kaan. Pa­loit­te­le 125 g suk­laa­ta ja 200 g voi­ta sa­maan mik­ron kes­tä­vään as­ti­aan. -Läm­mi­tä mik­ros­sa pie­nel­lä te­hol­la vä­lil­lä se­koit­ta­en kun­nes suk­laa su­laa voin jouk­koon. Li­sää jouk­koon 3 dl so­ke­ria. Vat­kaa jouk­koon mu­nat yk­si­tel­len. Se­koi­ta kes­ke­nään veh­nä­jau­hot, va­nil­ja­so­ke­ri ja suo­la. Li­sää jau­hot suk­laa­se­ok­seen. Rou­hi suk­laa ja se­koi­ta jouk­koon. Kaa­da vuo­kaan.

Kuor­ru­te

Se­koi­ta kes­ke­nään tuo­re­juus­to, muna, so­ke­ri ja va­nil­ja­so­ke­ri. Kaa­da seos suk­laa­tai­ki­nan pääl­le. Pai­na pääl­le va­del­mat. Lai­ta uu­niin kes­ki­ta­sol­le 25–35 mi­nuu­tik­si (käy­tin pa­kas­te­va­del­mia, pais­toin 35 min.). An­na jääh­tyä ja lai­ta jää­kaap­piin. Pa­ras­ta seu­raa­vi­na päi­vi­nä!

Huom. Älä pais­ta lii­kaa, et­tei brow­nies­ta eh­di tul­la kui­va­kak­kua :). Brow­nie on val­mis­ta, kun se on reu­noil­ta kiin­tey­ty­nyt, mut­ta kes­kel­tä vie­lä hie­man tai­ki­nais­ta.

Hanna Setälä

Herkullista!

Herkullista!

Hanna Setälä

Hy­vää, au­rin­kois­ta ke­sää!

Ota kantaa

Näköislehti

Menovinkit

To 29.2. Piispantarkastus: yhteis­vas­tuu­tempaus

klo 9.30–10.30 Sä­ky­län to­ril­la (Py­hä­jär­ven­tie 5, Sä­ky­lä). Mu­siik­kia ja kes­kus­te­lua. Pai­kal­la piis­pa Mari Lep­pä­nen, seu­ra­kun­nan työn­te­ki­jöi­tä ja kun­nan­joh­ta­ja. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön seu­ra­kun­ta.

To 29.2. Piispantarkastus: Mitä kuuluu kotiin ja kouluun?

klo 15 Pih­la­van lei­ri­kes­kuk­ses­sa (Leh­muun­tie 35, Sä­ky­lä). Kes­kus­te­lua kou­lu­ar­jen on­gel­mis­ta ja opet­ta­jien­kin jak­sa­mi­ses­ta pai­kal­lis­ten opet­ta­jien ja kas­vat­ta­jien sekä piis­pa Mari Lep­pä­sen kes­ken. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön seu­ra­kun­ta.

Pe 1.3. Satutuokio

klo 10–10.30 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Muu­ta­ma satu sekä muu­ta puu­haa. Al­le kou­lui­käi­sil­le. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Pe 1.3. Kuntosali tutuksi seniori-ikäisille -lyhytkurssi

klo 12.45–13.45 Eu­ran ur­hei­lu­ta­lol­la (Eu­ran­tie 33, Eu­ra). Mona Kos­ki oh­jaa. Se­ni­o­ri-ikäis­ten maa­lis­kuun ta­pah­tu­ma. Järj. Eu­ran ur­hei­lu­ta­lo.

Pe 1.3. Avoin nuokkari

klo 16–18 3.–6.-luok­ka­lai­sil­le ja klo 18–19.30 13–18-vuo­ti­ail­le. Oh­jel­mas­sa pa­ko­huo­ne­pe­li. Järj. Eu­ran nuo­ri­so­pal­ve­lut.

Ma 4.3. Seniori-ikäisten kahvila

klo 14–16 Kaut­tu­an ky­lä­ta­lol­la (Kir­ja­ku­ja, Eu­ra). Oh­jel­mas­sa mu­siik­kia, yh­teis­lau­lua ja mu­siik­ki­tie­to­vi­sa. Se­ni­o­ri-ikäis­ten maa­lis­kuun ta­pah­tu­ma. Järj. pai­kal­li­set elä­ke­läis­jär­jes­töt.

Ma 4.3. Lautapeli-ilta

klo 17–20 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Ant­ti Erk­ki­lä ve­tää tu­tus­tu­mis­ta lau­ta­pe­lei­hin lai­das­ta lai­taan. Suun­nat­tu yli 12-vuo­ti­ail­le. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut ja Sa­ta­o­pis­to.

Ti 5.3. Tutustuminen Kiukaisten ikäihmisten kuntosaliryhmään

klo 10–11 Kiu­kais­ten kun­to­sa­lil­la (Opin­tie 2, Eu­ra). Se­ni­o­ri-ikäis­ten maa­lis­kuun ta­pah­tu­ma. Järj. Eu­ran kun­nan lii­kun­ta­pal­ve­lut.

Ti 5.3. Potkukelkkailua

klo 13–16 Pis­pan laa­vul­ta (Py­hän Hen­ri­kin­tie 1042, Sä­ky­lä) Köy­li­ön­jär­ven jääl­le. Myös mak­ka­ran­pais­toa ja kah­vit­te­lua. Se­ni­o­ri-ikäis­ten maa­lis­kuun ta­pah­tu­ma. Järj. pai­kal­li­set elä­ke­läis­jä­rejs­töt.

Ti 5.3. Seniori-iltapäivä nuorisotalolla

klo 16–18 Kaut­tu­an Nuok­ka­ril­la (Maa­sil­lan­tie 2, Eu­ra). Bin­goa. Järj. Eu­ran nuo­ri­so­val­tuus­to ja nuo­ri­so­pal­ve­lut.

Ti 5.3. Kirjaston koukut

klo 18–19.30 Sä­ky­län pää­kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6, Sä­ky­lä). Ää­ni­kir­jo­ja, mu­siik­kia, kä­den­tai­to­ja ja kir­jas­to­tie­tout­ta. Järj. Sä­ky­län kir­jas­to ja Köy­li­ön seu­dun ny­ky­mar­tat.

Instagram

Menovinkit

To 29.2. Piispantarkastus: yhteis­vas­tuu­tempaus

klo 9.30–10.30 Sä­ky­län to­ril­la (Py­hä­jär­ven­tie 5, Sä­ky­lä). Mu­siik­kia ja kes­kus­te­lua. Pai­kal­la piis­pa Mari Lep­pä­nen, seu­ra­kun­nan työn­te­ki­jöi­tä ja kun­nan­joh­ta­ja. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön seu­ra­kun­ta.

To 29.2. Piispantarkastus: Mitä kuuluu kotiin ja kouluun?

klo 15 Pih­la­van lei­ri­kes­kuk­ses­sa (Leh­muun­tie 35, Sä­ky­lä). Kes­kus­te­lua kou­lu­ar­jen on­gel­mis­ta ja opet­ta­jien­kin jak­sa­mi­ses­ta pai­kal­lis­ten opet­ta­jien ja kas­vat­ta­jien sekä piis­pa Mari Lep­pä­sen kes­ken. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön seu­ra­kun­ta.

Pe 1.3. Satutuokio

klo 10–10.30 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Muu­ta­ma satu sekä muu­ta puu­haa. Al­le kou­lui­käi­sil­le. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Pe 1.3. Kuntosali tutuksi seniori-ikäisille -lyhytkurssi

klo 12.45–13.45 Eu­ran ur­hei­lu­ta­lol­la (Eu­ran­tie 33, Eu­ra). Mona Kos­ki oh­jaa. Se­ni­o­ri-ikäis­ten maa­lis­kuun ta­pah­tu­ma. Järj. Eu­ran ur­hei­lu­ta­lo.

Pe 1.3. Avoin nuokkari

klo 16–18 3.–6.-luok­ka­lai­sil­le ja klo 18–19.30 13–18-vuo­ti­ail­le. Oh­jel­mas­sa pa­ko­huo­ne­pe­li. Järj. Eu­ran nuo­ri­so­pal­ve­lut.

Ma 4.3. Seniori-ikäisten kahvila

klo 14–16 Kaut­tu­an ky­lä­ta­lol­la (Kir­ja­ku­ja, Eu­ra). Oh­jel­mas­sa mu­siik­kia, yh­teis­lau­lua ja mu­siik­ki­tie­to­vi­sa. Se­ni­o­ri-ikäis­ten maa­lis­kuun ta­pah­tu­ma. Järj. pai­kal­li­set elä­ke­läis­jär­jes­töt.

Ma 4.3. Lautapeli-ilta

klo 17–20 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Ant­ti Erk­ki­lä ve­tää tu­tus­tu­mis­ta lau­ta­pe­lei­hin lai­das­ta lai­taan. Suun­nat­tu yli 12-vuo­ti­ail­le. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut ja Sa­ta­o­pis­to.

Ti 5.3. Tutustuminen Kiukaisten ikäihmisten kuntosaliryhmään

klo 10–11 Kiu­kais­ten kun­to­sa­lil­la (Opin­tie 2, Eu­ra). Se­ni­o­ri-ikäis­ten maa­lis­kuun ta­pah­tu­ma. Järj. Eu­ran kun­nan lii­kun­ta­pal­ve­lut.

Ti 5.3. Potkukelkkailua

klo 13–16 Pis­pan laa­vul­ta (Py­hän Hen­ri­kin­tie 1042, Sä­ky­lä) Köy­li­ön­jär­ven jääl­le. Myös mak­ka­ran­pais­toa ja kah­vit­te­lua. Se­ni­o­ri-ikäis­ten maa­lis­kuun ta­pah­tu­ma. Järj. pai­kal­li­set elä­ke­läis­jä­rejs­töt.

Ti 5.3. Seniori-iltapäivä nuorisotalolla

klo 16–18 Kaut­tu­an Nuok­ka­ril­la (Maa­sil­lan­tie 2, Eu­ra). Bin­goa. Järj. Eu­ran nuo­ri­so­val­tuus­to ja nuo­ri­so­pal­ve­lut.

Ti 5.3. Kirjaston koukut

klo 18–19.30 Sä­ky­län pää­kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6, Sä­ky­lä). Ää­ni­kir­jo­ja, mu­siik­kia, kä­den­tai­to­ja ja kir­jas­to­tie­tout­ta. Järj. Sä­ky­län kir­jas­to ja Köy­li­ön seu­dun ny­ky­mar­tat.

Instagram