Blogi
Hanna
 
Setälä
Moikka! Täällä kirjoittelee 30-vuotias kahden pojan äiti ja suklaaholisti Eurasta. Blogini sisältää paljon kuvia, arkea positiivisella meiningillä, leivontaa ja ruuanlaittoa, ja seikkailuja lähiseudulla perheeni kanssa. Tervetuloa mukaan!
19.1.2023 6.05

Makei juttui: Uusi vuosi ja uudet tavoitteet

Teit­kö sinä uu­den­vuo­den­lu­pauk­sia? Mi­ten olet on­nis­tu­nut pi­tä­mään niis­tä kiin­ni? Täs­sä koh­taa tam­mi­kuu­ta on­kin hyvä py­säh­tyä poh­ti­maan mitä tuli taas lu­vat­tua. It­se har­voin teen lu­pauk­sia, en­nem­min tai myö­hem­min ne unoh­tuu. Olen sil­ti huo­man­nut et­tä jo­tain pie­niä ta­voit­tei­ta on kiva ol­la suun­ni­tel­tu­na, muu­ten on suun­ta ai­van hu­kas­sa. Jos ei mie­ti yh­tään tu­le­vaa, ei myös­kään sil­loin tee ar­keen mi­tään py­sy­viä ja pa­rem­pia muu­tok­sia. Esim. min­kä­lais­ta on elä­mä­si pa­rin vuo­den pääs­tä tuol­la ruo­ka­va­li­ol­la tai lii­kun­nal­la jot­ka nyt ovat elä­mäs­sä­si läs­nä? Ne asi­at mit­kä kuu­luu nyt ar­kee­si, muo­dos­ta­vat myös tu­le­vai­suu­te­si.

It­se olen ai­na ol­lut vä­hän "lais­ka" syö­mään mo­ni­puo­li­ses­ti. Lap­sil­le osaan kyl­lä kat­taa lau­ta­sen, jon­ka jäl­keen oma lau­ta­nen jää ot­ta­mat­ta esil­le ja löy­dän­kin hel­pom­min vaik­ka­pa sen suk­laa­le­vyn. Näin kir­joi­tet­tu­na se kuu­los­taa­kin us­ko­mat­to­mal­ta. Ta­voit­tee­ni tä­hän vuo­teen on­kin nyt ol­lut jät­tää na­pos­te­lut vä­hem­mäl­le ja syö­dä mo­ni­puo­li­sem­min ja sään­nöl­li­sem­min. Olen myös pa­nos­ta­nut le­poon enem­män, kos­ka kaik­ki­han sen tie­tää, et­tei vä­sy­nee­nä saa mi­tään hy­vää ai­kai­sek­si. Ei ai­na­kaan vä­hen­net­tyä sitä so­ke­rin syön­tiä...

Muis­te­taan kui­ten­kin jos yri­te­tään saa­da pa­rem­pia ru­tii­ne­ja uju­tet­tua ar­keen mu­kaan, muu­tos vie ai­na ai­kaa mie­lel­le tot­tua. Van­hoi­hin tot­tu­muk­siin ja ta­poi­hin on useim­mi­ten hel­pom­pi no­ja­ta. Uu­sien ta­po­jen syn­ty­mi­seen kun tar­vi­taan päi­vit­täi­siä tois­to­ja pa­rin kuu­kau­den ajan en­nen kuin niis­tä tu­lee kes­tä­viä ja is­kos­tuu osak­si ar­kea. Huo­noa oma­tun­toa ei tar­vit­se po­tea jos vä­hän ajau­tuu si­vu­rai­teil­le, sitä sat­tuu meil­le kai­kil­le ja se on täy­sin ok, kuin myös her­kut­te­lu! Olen huo­man­nut et­tä mi­tään ruo­kia/herk­ku­ja ei kan­na­ta ai­na­kaan kiel­tää it­sel­tään, muu­ten­han sitä vain ha­lu­aa kah­ta enem­män ja tu­lee vie­lä kai­ken li­säk­si är­tyi­säm­mäk­si. Ei ol­la it­sel­le lii­an an­ka­ria, kaik­kea saa syö­dä koh­tuu­del­la. Jo­ten lai­tan­pa sen kun­ni­ak­si ja­koon mie­hen­kin kes­to­suo­sik­ki­na toi­mi­van Key Lime Pien eli ihan suo­mek­si li­me­pii­ra­kan oh­jeen! Täy­del­li­nen yh­dis­tel­mä lem­pe­än kir­pe­ää ja ma­ke­aa!

Raikas yhdistelmä kirpeää ja makeaa.

Raikas yhdistelmä kirpeää ja makeaa.

Hanna Setälä

Tar­vit­set noin 24cm ir­to­poh­ja­vuo­an.

Poh­ja

200 g di­ges­ti­ve­kek­se­jä

75 g voi­ta su­la­tet­tu­na

Täy­te

4 kel­tu­ais­ta

1 prk kon­den­soi­tua mai­toa

1 dl li­men me­hua (n. 4–5 kpl li­meä)

(ri­paus) va­ni­li­ja­so­ke­ria

Ko­ris­teek­si ker­ma­pur­so­tuk­sia ja li­meä vii­pa­loi­tu­na

Oh­je

-Lai­ta uu­ni läm­pe­ä­mään 175 as­tee­seen

-Su­la­ta voi mik­ros­sa pie­nis­sä eris­sä ja mie­dol­la läm­möl­lä

-Lai­ta lei­vin­pa­pe­ri vuo­an poh­jal­le

-Mu­rus­ta kek­sit ja se­koi­ta jouk­koon sula voi. Pai­ne­le vuo­an poh­jal­le ja reu­noil­le

-Lai­ta uu­nin kes­ki­ta­sol­le n. 8 min.

-Pu­ris­ta li­me­teis­tä mehu

-Erot­te­le kel­tu­ai­set kul­hoon ja vat­kaa säh­kö­vat­kai­mel­la nii­den ra­ken­ne rik­ki

-Li­sää li­men mehu ja kon­den­soi­tu mai­to. Li­sää ri­paus va­nil­ja­so­ke­ria ja se­koi­ta

-Kaa­da täyt­teen pääl­le ja lai­ta uu­del­leen uu­niin n. 10–15 min.

-An­na jääh­tyä ja siir­rä jää­kaap­piin vä­hin­tään 5 tun­nik­si, mie­lel­lään yön yli

-Ko­ris­te­le ja nau­ti!

Pii­rak­ka so­pii myös pa­kas­tet­ta­vak­si, ota vain 20 mi­nuut­tia en­nen tar­joi­lua huo­neen­läm­pöön.

Kermapursotus viimeistelee ulkonäön ja tasoittaa makuja.

Kermapursotus viimeistelee ulkonäön ja tasoittaa makuja.

Hanna Setälä

Tääl­lä niin toi­vo­taan lun­ta ta­kai­sin! Vaik­ka vä­hän jo haa­vei­len­kin ke­vääs­tä... Poi­kien kans­sa ol­laan käy­ty pulk­kai­le­mas­sa ja luis­te­le­mas­sa. Hiih­tä­mään ei ol­la vie­lä eh­dit­ty, jo­ten nyt tar­vis saa­da äk­kiä ne lu­met ta­kai­sin, et­tä saa­tai­siin tä­män­kin tal­vi­te­ke­mi­sen koh­dal­le ras­ti lait­taa!

Oi­kein mu­ka­vaa tam­mi­kuun lop­pua!

Aurinkoinen talvipäivä Myllyojanlahdella 16. joulukuuta 2022.

Aurinkoinen talvipäivä Myllyojanlahdella 16. joulukuuta 2022.

Hanna Setälä

Ota kantaa

Näköislehti

Menovinkit

To 13.6. Kesäpäivän musiikkihetki

klo 12 Sä­ky­län kir­kos­sa. Min­na ja An­te­ro Nie­mi­nen. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

To 13.6. Hei, me lauletaan kylästä kylään -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 18 Seu­ra­ta­lo Hon­ka­las­sa (Po­ro­hol­man­tie 1, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­län maa­seu­tu­nai­set.

Pe 14.6. Kaislikossa kuhisee

klo 15 al­ka­en. Sä­ky­län kun­nan­vi­ras­ton (Ran­ta­tie 268) tun­tu­mas­sa. Esiin­ty­jiä, kul­kue kel­lo 18. Järj. Sä­ky­län kun­ta ja yrit­tä­jät.

Pe 14.6. Veikko Tuomi -musiikki-ilta

klo 18 Pa­ne­li­an Juh­la­ta­los­sa (Pa­ne­li­an­tie 28, Eu­ra). Myös yh­teis­lau­lua. Mak­sul­li­nen. Järj. EL Kiu­kais­ten yh­dis­tys.

Pe 14.6. Kuhinakonsertti

klo 19 Sä­ky­län kir­kos­sa. El­vis Pres­leyn mu­siik­kia ja gos­pel­sä­vel­miä. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Pe 14.6. Patolampi soi -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 19 La­pin te­at­te­ril­la (Tar­ha­ku­ja 5, Rau­ma). Lau­le­taan bän­din sä­es­tyk­sel­lä näy­tel­mien kap­pa­lei­ta. Järj. La­pin Pa­to­lam­pi­te­at­te­ri.

La 15.6. Kesä-Heikin markkinat

klo 10 Yt­ti­län mu­se­o­kou­lun pi­hal­la (Py­hän Hen­ri­kin­tie 348, Sä­ky­lä). Van­ho­jen työ­ta­po­jen esit­te­lyä, vuo­den ky­lä­toi­mi­jan jul­kis­tus, Yt­ti­län rait­ti -elo­ku­va ym. Järj. Yt­ti­län ky­läyh­dis­tys, Köy­liö-seu­ra.

La 15.6. Opastettu kävelykierros

klo 13 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kes­to 1 h. Kä­teis­mak­su. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

La 15.6. Popeda

klo 22 Viih­de­kes­kus Pa­si­las­sa (Te­ol­li­suus­tie 3, Eu­ra). Por­tit klo 17, Ol­li Kär­ki klo 20. Järj. Viih­de­kes­kus Pa­si­la.

Su 16.6. Koko perheen pyöräretki

klo 10–13. Eu­ran ur­hei­lu­kes­kuk­ses­sa (Num­men­tie 28, Eu­ra) ja Pa­ne­li­an Ri­vi­myl­lyl­lä (Ri­vi­myl­lyn­tie 5, Eu­ra) kah­vi­tar­joi­lu ja ar­von­taa. Järj. LC Eu­ra/Py­hä­här­vi, LC Kiu­kai­nen.

Su 16.6. Avoimet puutarhat -tapahtumat:

klo 12–17 Anit­tan ja Esan piha Man­ni­las­sa (Luo­la­mä­en­tie 3, Eu­ra), Kor­ven ke­sä­kah­vi­lan puu­tar­has­sa Hin­ner­jo­el­la (Läh­teen­mä­en­tie 66, Eu­ra), Mari's Home -ke­sä­kah­vi­las­sa ja puo­dis­sa (Ke­sä­ko­din­polk 28, Rau­ma).

Su 16.6. Pyhän Henrikin messu

klo 13 Köy­li­ön­jär­ven Kirk­ko­ka­ril­la (Py­hän Hen­ri­kin­tie 1036, Sä­ky­lä). Kul­je­tus saa­reen pien­tä mak­sua vas­taan. Buf­fet­ti. Järj. Ris­to­lan ky­läyh­dis­tus.

Su 16.6. Hei, me lauletaan kylästä kylään -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 16 Vuo­ren­maan ky­lä­ta­lol­la (Huit­tis­ten­tie 80, Sä­ky­lä). Järj. Vuo­ren­maan ky­läyh­dis­tys

Su 16.6. Kesäisiä lauluja ja virsiä -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 18 Sä­ky­län kir­kos­sa. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Ma 17.6. Perheiden kesäkekkerit

klo. 17.30 Man­ni­lan ke­sä­ko­dil­la (Rii­hi­haan­tie 62, Eu­ra). Yh­des­sä te­ke­mis­tä, sau­na, uin­ti. Järj. Eu­ran srk.

Instagram

Menovinkit

To 13.6. Kesäpäivän musiikkihetki

klo 12 Sä­ky­län kir­kos­sa. Min­na ja An­te­ro Nie­mi­nen. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

To 13.6. Hei, me lauletaan kylästä kylään -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 18 Seu­ra­ta­lo Hon­ka­las­sa (Po­ro­hol­man­tie 1, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­län maa­seu­tu­nai­set.

Pe 14.6. Kaislikossa kuhisee

klo 15 al­ka­en. Sä­ky­län kun­nan­vi­ras­ton (Ran­ta­tie 268) tun­tu­mas­sa. Esiin­ty­jiä, kul­kue kel­lo 18. Järj. Sä­ky­län kun­ta ja yrit­tä­jät.

Pe 14.6. Veikko Tuomi -musiikki-ilta

klo 18 Pa­ne­li­an Juh­la­ta­los­sa (Pa­ne­li­an­tie 28, Eu­ra). Myös yh­teis­lau­lua. Mak­sul­li­nen. Järj. EL Kiu­kais­ten yh­dis­tys.

Pe 14.6. Kuhinakonsertti

klo 19 Sä­ky­län kir­kos­sa. El­vis Pres­leyn mu­siik­kia ja gos­pel­sä­vel­miä. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Pe 14.6. Patolampi soi -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 19 La­pin te­at­te­ril­la (Tar­ha­ku­ja 5, Rau­ma). Lau­le­taan bän­din sä­es­tyk­sel­lä näy­tel­mien kap­pa­lei­ta. Järj. La­pin Pa­to­lam­pi­te­at­te­ri.

La 15.6. Kesä-Heikin markkinat

klo 10 Yt­ti­län mu­se­o­kou­lun pi­hal­la (Py­hän Hen­ri­kin­tie 348, Sä­ky­lä). Van­ho­jen työ­ta­po­jen esit­te­lyä, vuo­den ky­lä­toi­mi­jan jul­kis­tus, Yt­ti­län rait­ti -elo­ku­va ym. Järj. Yt­ti­län ky­läyh­dis­tys, Köy­liö-seu­ra.

La 15.6. Opastettu kävelykierros

klo 13 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kes­to 1 h. Kä­teis­mak­su. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

La 15.6. Popeda

klo 22 Viih­de­kes­kus Pa­si­las­sa (Te­ol­li­suus­tie 3, Eu­ra). Por­tit klo 17, Ol­li Kär­ki klo 20. Järj. Viih­de­kes­kus Pa­si­la.

Su 16.6. Koko perheen pyöräretki

klo 10–13. Eu­ran ur­hei­lu­kes­kuk­ses­sa (Num­men­tie 28, Eu­ra) ja Pa­ne­li­an Ri­vi­myl­lyl­lä (Ri­vi­myl­lyn­tie 5, Eu­ra) kah­vi­tar­joi­lu ja ar­von­taa. Järj. LC Eu­ra/Py­hä­här­vi, LC Kiu­kai­nen.

Su 16.6. Avoimet puutarhat -tapahtumat:

klo 12–17 Anit­tan ja Esan piha Man­ni­las­sa (Luo­la­mä­en­tie 3, Eu­ra), Kor­ven ke­sä­kah­vi­lan puu­tar­has­sa Hin­ner­jo­el­la (Läh­teen­mä­en­tie 66, Eu­ra), Mari's Home -ke­sä­kah­vi­las­sa ja puo­dis­sa (Ke­sä­ko­din­polk 28, Rau­ma).

Su 16.6. Pyhän Henrikin messu

klo 13 Köy­li­ön­jär­ven Kirk­ko­ka­ril­la (Py­hän Hen­ri­kin­tie 1036, Sä­ky­lä). Kul­je­tus saa­reen pien­tä mak­sua vas­taan. Buf­fet­ti. Järj. Ris­to­lan ky­läyh­dis­tus.

Su 16.6. Hei, me lauletaan kylästä kylään -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 16 Vuo­ren­maan ky­lä­ta­lol­la (Huit­tis­ten­tie 80, Sä­ky­lä). Järj. Vuo­ren­maan ky­läyh­dis­tys

Su 16.6. Kesäisiä lauluja ja virsiä -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 18 Sä­ky­län kir­kos­sa. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Ma 17.6. Perheiden kesäkekkerit

klo. 17.30 Man­ni­lan ke­sä­ko­dil­la (Rii­hi­haan­tie 62, Eu­ra). Yh­des­sä te­ke­mis­tä, sau­na, uin­ti. Järj. Eu­ran srk.

Instagram