Blogi
Hanna
 
Setälä
Moikka! Täällä kirjoittelee 30-vuotias kahden pojan äiti ja suklaaholisti Eurasta. Blogini sisältää paljon kuvia, arkea positiivisella meiningillä, leivontaa ja ruuanlaittoa, ja seikkailuja lähiseudulla perheeni kanssa. Tervetuloa mukaan!
5.8.2023 9.52

Makei juttui: Dinosauruksii ja oreokakkua

Heinäkuu on pitänyt sisällään paljon ihania päiviä ja hetkiä. Tässä meidän heinäkuun kohokohtia:

Oripään okramessut

Mitä isompi sen parempi.

Mitä isompi sen parempi.

Hanna Setälä

Kenen vuoro nyt?

Kenen vuoro nyt?

Hanna Setälä

Puimurilla kokoa.

Puimurilla kokoa.

Hanna Setälä

Yk­si suo­men suu­rim­mis­ta maa­ta­lous­näyt­te­lyis­tä jär­jes­te­tään Ori­pään len­to­ken­täl­lä joka toi­nen vuo­si. Mes­sut ovat tul­leet tu­tuk­si jo usem­pa­na ker­ta­na, ja täl­lä ker­taa mu­ka­na seik­kai­li en­sim­mäis­tä ker­taa myös mei­dän kuo­pus. Ih­me­tys­tä, kat­sel­ta­vaa ja in­toa riit­ti, no­pe­as­ti kii­vet­tiin­kin ko­nees­ta toi­seen tes­taa­maan kus­kin paik­kaa. Rat­tia oli kiva kään­nel­lä. Oli pie­nel­lä mie­hel­lä ih­me­tys­tä toi­nen tois­taan suu­rem­pien trak­to­rien ja leik­kuu­pui­mu­rei­den kyy­dis­sä. Me muut seu­rat­tiin pe­räs­sä ja yri­tet­tiin pi­tää jon­kin­lai­nen suun­ni­tel­mal­li­suus alu­eel­la kul­ke­mi­seen. :)

Tampereen dinosaurukset-näyttely

Olihan tääl joskus dinosauruksii?

Olihan tääl joskus dinosauruksii?

Hanna Setälä

Mitä isompi sen hurjempi

Mitä isompi sen hurjempi

Hanna Setälä

Dinot pitivät ääntä ja liikuttelivat vartaloa.

Dinot pitivät ääntä ja liikuttelivat vartaloa.

Hanna Setälä

Tam­pe­re­ta­los­sa otet­tiin poi­kien ja mum­mun kans­sa jän­nit­ty­nei­nä hyp­py lii­tu­kau­teen! Meil­lä ol­laan ko­via di­no­fa­ne­ja ja oli­kin iha­na seu­ra­ta poi­kien rie­mua ja ih­me­tys­tä in­te­rak­tii­vi­ses­sa näyt­te­lys­sä. Mitä isom­pi di­no­sau­rus, sen suu­rem­man vai­ku­tuk­sen se teki ko­me­as­ti kar­ju­en. Nuo­rem­pi tart­tui­kin vä­lil­lä kä­des­tä kiin­ni kun niin pal­jon tai­si jän­nit­tää, mut­ta ute­li­ai­suus vei voi­ton ja va­ro­vas­ti mut­ta var­mas­ti kul­ki iso­vel­jen­sä pe­räs­sä. Esi­koi­nen on ai­na ra­kas­ta­nut di­no­ja, eläi­miä ja ka­lo­ja. Näyt­te­ly oli­kin hä­nel­le erit­täin mie­lui­nen ko­ke­mus. Lo­puk­si pääs­tiin eri pis­teil­le seu­raa­maan vir­tu­aa­li­kii­ka­rei­den läpi di­no­jen elä­mää.

Mie­len­kiin­toi­nen näyt­te­ly joka tem­paa mu­kaan­sa van­hem­man­kin väen! Jos in­nos­tuit, niin di­no­ja pää­see kat­so­maan 13. elo­kuu­ta as­ti! Ja vink­ki­nä et­tä juna-ase­mal­ta kä­vel­tiin Tam­pe­re-ta­lol­le noin kym­me­nes­sä mi­nuu­tis­sa. :)

Helsinki

Korkeasaaren trooppinen talo.

Korkeasaaren trooppinen talo.

Hanna Setälä

Vesibussi lähtee tästä.

Vesibussi lähtee tästä.

Hanna Setälä

Ruokalevolla

Ruokalevolla

Hanna Setälä

Hy­pät­tiin taas ju­nan kyy­tiin ja läh­det­tiin pa­rin päi­vän mi­ni­lo­mal­le Hel­sin­kiin. Reis­sun koh­teet va­li­koi­tui esi­koi­sen mie­len­kiin­non koh­tei­den mu­kaan. Kor­ke­a­saa­ren eläin­puis­to ja Lin­nan­mä­en Se­a­li­fe täyt­ti­kin täy­del­li­ses­ti nämä mie­len­kiin­non koh­teet!

Mat­kat­tiin Kor­ke­a­saa­reen ve­si­bus­sin kyy­dis­sä joka jo it­ses­sään oli jän­nit­tä­vä elä­mys.

Saa­res­sa näh­tiin lis­ko­ja, kis­sa­e­läi­miä, ka­me­lei­ta, sauk­ko­ja, api­noi­ta, kar­hu­ja ja pal­jon mui­ta eläi­miä.

Vink­ki­nä; jos olet läh­dös­sä ke­sä­ai­kaan eläin­puis­toon, suo­sit­te­len sin­ne mat­kaa­maan Kaup­pa­to­ril­ta ve­si­reit­tiä pit­kin. Lip­pu­ja saa ne­tis­tä ja py­sä­kin vie­rei­sel­tä kis­kal­ta.

Toi­se­na päi­vä­nä kur­vat­tiin ra­ti­kan kyy­dis­sä Lin­nan­mä­el­le ja siel­lä si­jait­se­vaan me­ri­maa­il­maan Se­a­li­feen. Niin kau­nis ja lu­mo­a­va paik­ka! Tääl­lä vie­räh­ti­kin tovi jos toi­nen­kin ihas­tel­len vä­rik­käi­tä ka­lo­ja ja mui­ta me­re­ne­läi­miä.

Ikkuna merimaailmaan.

Ikkuna merimaailmaan.

Hanna Setälä

Tunnelissa.

Tunnelissa.

Kalamies seuraamassa kaloja.

Kalamies seuraamassa kaloja.

Hanna Setälä

Siipisimppu.

Siipisimppu.

Hanna Setälä

Säkylä

Vähän matkaa vielä.

Vähän matkaa vielä.

Huipulla!

Huipulla!

Hanna Setälä

Hei­nä­kuun vii­mei­se­nä sun­nun­tai­na suun­nat­tiin vie­lä tuu­let­tu­maan Sä­ky­län Sar­von­lah­den lin­tu­tor­nil­le. Pol­ku park­ki­pai­kal­ta tor­nil­le ei ole pit­kä, mut­ta oli -ai­na­kin täl­lä ker­taa- hie­man haas­ta­va tä­hän ai­kaan vuo­des­ta. Vä­lil­lä hy­pit­tiin nok­kos­ten yli ja rai­vat­tiin tie­tä hä­mä­hä­kin­seit­tien lä­vit­se. Koh­ta jo huo­ma­si­kin juok­se­van­sa kar­kuun hyt­ty­siä. Pai­koil­leen ei kan­nat­ta­nut jää­dä. Pian tor­ni hää­möt­ti­kin edes­sä, ei­kun no­pe­as­ti por­taat ylös ja pie­ni het­ki hui­pul­la kat­so­mas­sa mai­se­mia kun­nes jo pian ol­tiin taas al­haal­la ot­ta­mas­sa juok­su­as­ke­lia po­lul­la et­tei hyt­ty­set saa­vut­tai­si.

Käy­tiin sa­mal­la reis­sul­la roik­ku­mas­sa Sä­ky­län kou­lun kii­pei­ly­te­li­neis­s­sä.

Tätä tekee mieli kiertää monta kertaa

Tätä tekee mieli kiertää monta kertaa

Hanna Setälä

So­ke­ri­na poh­jal­le sääs­tin suk­laa­nys­tä­vil­le re­sep­tin to­del­la help­po­te­koi­seen ore­o­kak­kuun!

Nap­paa oh­je tal­teen ku­van al­ta.

Marjat tekee herkullisen lisän.

Marjat tekee herkullisen lisän.

Hanna Setälä

Pohja:

1pkt ore­o­kek­se­jä

Täyte:

1 pkt ore­o­kek­se­jä

2 pkt maus­ta­ma­ton­ta tuo­re­juus­toa

1/2 dl to­mu­so­ke­ria

2 tl va­nil­ja­so­ke­ria

2 dl vis­pi­ker­maa

Ha­lu­a­ma­si ko­ris­teet, esim suk­laa­pal­lo­ja, kek­si­mu­rua

- Lai­ta lei­vin­pa­pe­ri 20cm ir­to­poh­ja­vuo­an poh­jal­le

- Ota tuo­re­juus­tot huo­neen­läm­pöön

- Murs­kaa poh­jan ore­o­kek­sit ja pai­ne­le vuo­an poh­jal­le

- Murs­kaa puo­let täyt­teen ore­ois­ta täy­tet­tä var­ten (sääs­tä toi­nen puo­li pa­ke­tis­ta ko­ris­te­luun)

- Vaah­do­ta vis­pi­ker­ma

- Se­koi­ta kes­ke­nään kek­si­mu­rut, tuo­re­juus­tot, to­mu­so­ke­ri ja va­nil­ja­so­ke­ri.

- Kään­te­le jouk­koon ker­ma­vaah­to

- Le­vi­tä poh­jan pääl­le

- Lai­ta jää­kaap­piin hyy­ty­mään vä­hin­tään 3 tun­nik­si tai yön yli.

- Ko­ris­te­le ja nau­ti!

Kenelle maistuisi pala kakkua?

Kenelle maistuisi pala kakkua?

Hanna Setälä

Iha­naa elo­kuu­ta!

Ota kantaa

Näköislehti

Menovinkit

To 18.7. Kesäpäivän musiikkihetki

lo 12 Sä­ky­län kir­kos­sa. Esiin­ty­jä­nä Kau­ko Aal­to. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

To 18.7. Hei, me lauletaan kylästä kylään -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 18 Tal­vi- ja jat­ko­so­ta­mu­se­os­sa (Kier­to­tie 2, Sä­ky­lä). Järj. Tal­vi- ja jat­ko­so­ta­mu­se­on sää­tiö.

Pe 19.7. Mannilan iltatori

klo 18–20 ka­la­sa­ta­mas­sa (Ka­la­ran­ta 53, Eu­ra). Sa­toa, ka­laa, ko­ri­tuot­tei­ta, li­haa, plät­te­jä. Lap­sil­le ras­ti­suun­nis­tus. Ei­ni Ty­ri­se­vä esiin­tyy. Järj. Man­ni­lan Ky­lä­toi­min­ta­yh­dis­tys.

La 20.7. Säkylä Triathlon

klo 9.30 al­ka­en. Kil­pai­lu­kes­kus Ka­tis­maan saa­res­sa (Ka­tis­maan­tie 18, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­län Ur­hei­li­jat, Py­hä­jär­ven Jär­vi­pe­las­ta­jat, TT-Tal­li, Sä­ky­län VPK, Po­rin pri­kaa­ti.

La 20.7. Opastettu kävelykierros

klo 13 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kä­teis­mak­su. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

Su 21.7. Opastettu kävelykierros

klo 13 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kä­teis­mak­su Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

Su 21.7. Rooli­o­pas­tus­kierros

klo 15 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kä­teis­mak­su. Alu­een his­to­ri­aa ta­ri­nal­li­se­na ker­to­muk­se­na 1800-lu­vun asuk­kai­den joh­dol­la. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

Su 21.7. Suvisten virsien ja laulujen ilta

klo 18 Köy­li­ön hau­taus­maal­la (Kirk­ko­saa­ren­tie 217, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Su 21.7. Museotapahtuma

klo 10 al­ka­en La­pin Ko­ti­seu­tu­mu­se­ol­la (Mu­se­o­tie 2, Rau­ma). Kan­sal­lis­pu­ku­ja esit­te­lys­sä, näyt­te­lyi­tä, klo 12 opas­tet­tu kä­ve­ly­kier­ros. Järj. La­pin ko­ti­seu­tu­mu­seo.

Su 21.7. Ilta Sammal­lah­den­mäellä

klo 18. Aluk­si opas­tet­tu kier­ros Sam­mal­lah­den­mä­en (Sa­vu­laak­son­tie 181, Rau­ma, Lap­pi) ko­ho­koh­dis­ta, sen jäl­keen esiin­tyy Va­loa Vo­cals -a cap­pel­la -yh­tye. Järj Rau­man mu­seo.

Ma–to 22.–25.7. Euran Pirtin Kotiseutupäivät

klo 12–18. Pir­til­lä (Sork­kis­ten­tie 8) pe­rin­ne­ruo­kaa päi­vit­täin, näyt­te­lyi­tä. Järj. Ko­ti­seu­tu­yh­dis­tys Eu­ran Pirt­ti.

Instagram

Menovinkit

To 18.7. Kesäpäivän musiikkihetki

lo 12 Sä­ky­län kir­kos­sa. Esiin­ty­jä­nä Kau­ko Aal­to. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

To 18.7. Hei, me lauletaan kylästä kylään -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 18 Tal­vi- ja jat­ko­so­ta­mu­se­os­sa (Kier­to­tie 2, Sä­ky­lä). Järj. Tal­vi- ja jat­ko­so­ta­mu­se­on sää­tiö.

Pe 19.7. Mannilan iltatori

klo 18–20 ka­la­sa­ta­mas­sa (Ka­la­ran­ta 53, Eu­ra). Sa­toa, ka­laa, ko­ri­tuot­tei­ta, li­haa, plät­te­jä. Lap­sil­le ras­ti­suun­nis­tus. Ei­ni Ty­ri­se­vä esiin­tyy. Järj. Man­ni­lan Ky­lä­toi­min­ta­yh­dis­tys.

La 20.7. Säkylä Triathlon

klo 9.30 al­ka­en. Kil­pai­lu­kes­kus Ka­tis­maan saa­res­sa (Ka­tis­maan­tie 18, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­län Ur­hei­li­jat, Py­hä­jär­ven Jär­vi­pe­las­ta­jat, TT-Tal­li, Sä­ky­län VPK, Po­rin pri­kaa­ti.

La 20.7. Opastettu kävelykierros

klo 13 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kä­teis­mak­su. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

Su 21.7. Opastettu kävelykierros

klo 13 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kä­teis­mak­su Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

Su 21.7. Rooli­o­pas­tus­kierros

klo 15 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kä­teis­mak­su. Alu­een his­to­ri­aa ta­ri­nal­li­se­na ker­to­muk­se­na 1800-lu­vun asuk­kai­den joh­dol­la. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

Su 21.7. Suvisten virsien ja laulujen ilta

klo 18 Köy­li­ön hau­taus­maal­la (Kirk­ko­saa­ren­tie 217, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Su 21.7. Museotapahtuma

klo 10 al­ka­en La­pin Ko­ti­seu­tu­mu­se­ol­la (Mu­se­o­tie 2, Rau­ma). Kan­sal­lis­pu­ku­ja esit­te­lys­sä, näyt­te­lyi­tä, klo 12 opas­tet­tu kä­ve­ly­kier­ros. Järj. La­pin ko­ti­seu­tu­mu­seo.

Su 21.7. Ilta Sammal­lah­den­mäellä

klo 18. Aluk­si opas­tet­tu kier­ros Sam­mal­lah­den­mä­en (Sa­vu­laak­son­tie 181, Rau­ma, Lap­pi) ko­ho­koh­dis­ta, sen jäl­keen esiin­tyy Va­loa Vo­cals -a cap­pel­la -yh­tye. Järj Rau­man mu­seo.

Ma–to 22.–25.7. Euran Pirtin Kotiseutupäivät

klo 12–18. Pir­til­lä (Sork­kis­ten­tie 8) pe­rin­ne­ruo­kaa päi­vit­täin, näyt­te­lyi­tä. Järj. Ko­ti­seu­tu­yh­dis­tys Eu­ran Pirt­ti.

Instagram