Blogi
Hanna
 
Setälä
Moikka! Täällä kirjoittelee 30-vuotias kahden pojan äiti ja suklaaholisti Eurasta. Blogini sisältää paljon kuvia, arkea positiivisella meiningillä, leivontaa ja ruuanlaittoa, ja seikkailuja lähiseudulla perheeni kanssa. Tervetuloa mukaan!
27.8.2022 6.10

Makei juttui: Luontosuhde ja luottoherkku

Astun tutulle polulle ja tunnen kuinka hyvä olo valtaa mielen. Juuri hetki sitten olin vielä aivan rättiväsynyt ja mieli kireällä. Fiilis nousi nopeasti. Se fiilis joka tuo myös mielenrauhaa ja rentouttaa kehon.

Luon­to te­kee tai­ko­jaan myös tap­pe­lu­pu­ka­reil­le, jot­ka yh­täk­kiä pu­hal­ta­vat yh­teen hii­leen ja kä­ve­le­vät vie­re­tys­ten su­las­sa so­vus­sa nau­ra­en tois­ten­sa ju­tuil­le. Tie­sit­kö, et­tä myös lap­sil­la voi ol­la stres­siä? Met­sä saa lap­sen ais­tit he­rää­mään raik­kaas­sa il­mas­sa, avaa sil­mät ja mie­len uu­sil­le seik­kai­luil­le. Lap­sen stres­sin­sää­te­ly­ky­ky ke­hit­tyy koko lap­suu­den ajan ja tar­vit­see apua ja tu­kea rau­hoit­tu­mi­seen.

Veljekset Pyhäjärvi-instituutin luontopolulla.

Veljekset Pyhäjärvi-instituutin luontopolulla.

Hanna Setälä

Kor­viin kan­tau­tuu pui­den leh­tien ka­hi­na, sama tuu­len­vi­re joka hei­lut­taa leh­tiä, hei­lut­taa myös hiuk­sia. Hen­gi­tän sy­vään. Tääl­lä ei­vät sei­nät kaa­du pääl­le. Ei­kä tar­vit­se sii­vo­ta le­lu­ja lei­kin jäl­keen. Jes!

Kuo­pus on löy­tä­nyt ison ke­pin jol­la ta­sa­pai­noi­lee as­kel as­ke­leel­ta eteen­päin. Tai­taa ol­la vä­hän pai­na­vam­pi, mut­ta sin­nik­kääs­ti hän sitä kan­taa mu­ka­naan. Vä­lil­lä se toi­mit­taa mie­kan vir­kaa jol­la so­hi­taan mie­li­ku­vi­tuk­sen kera koh­ti vih­re­ää ja tum­maa met­sää. Vä­lil­lä hor­ju­taan pit­kos­puil­la, kep­pi aut­taa py­sy­mään pa­rem­min pys­tys­sä.

Keppi kulki mukana koko retken ajan.

Keppi kulki mukana koko retken ajan.

Hanna Setälä

Esi­koi­nen on tie­ten­kin et­si­mäs­sä aar­re­ki­viä. Tas­kut jo val­miik­si täy­teen ah­det­tui­na... – ti­mant­ti­ki­viä. Kä­det ja kyn­nen alu­set li­as­sa hän juos­ten tu­lee hy­myil­len esit­te­le­mään löy­dök­si­ään. Tämä vas­ta on­kin maa­il­man hie­noin kivi! Niin­hän se on.

Mil­lai­nen suh­de si­nul­la on luon­toon? Luon­nos­sa ei tar­vit­se teh­dä mi­tään eri­tyis­tä, voit naut­tia het­kes­tä vain kä­vel­len tai is­tu­en. Jo se aut­taa pa­lau­tu­maan ar­jen kuor­mi­tuk­ses­ta. Luon­to hy­väk­syy si­nut juu­ri sel­lai­se­na kuin olet.

Toi­von, et­tä omat lap­set löy­täi­si­vät met­sän rau­han vie­lä ai­kui­si­na. On­nek­si tääl­lä maal­la asu­es­sa luon­to­suh­de ke­hit­tyy vä­hän myös it­ses­tään.

Mitähän tuolla on?

Mitähän tuolla on?

Hanna Setälä

Reitillä oli myös jänniä pitkospuita.

Reitillä oli myös jänniä pitkospuita.

Hanna Setälä

Käräjämäellä.

Käräjämäellä.

Hanna Setälä

Täällä riittää kiviä valloitettavaksi.

Täällä riittää kiviä valloitettavaksi.

Hanna Setälä

Puun juuret kiinnostavat.

Puun juuret kiinnostavat.

Hanna Setälä

”Asuukohan tuolla joku?” mietti esikoinen.

”Asuukohan tuolla joku?” mietti esikoinen.

Hanna Setälä

Miten sinä sinne pääsit?

Miten sinä sinne pääsit?

Hanna Setälä

Pururadalla kamujen kanssa mustikoita etsimässä.

Pururadalla kamujen kanssa mustikoita etsimässä.

Hanna Setälä

Kuka ekana alhaalla – tai ylhäällä?

Kuka ekana alhaalla – tai ylhäällä?

Hanna Setälä

Evästauot kruunaavat retken.

Evästauot kruunaavat retken.

Hanna Setälä

Luottoherkku

Elo­kuun puo­li­vä­lis­sä juh­lit­tiin kuo­puk­sen 3-vuo­tis­synt­tä­rei­tä. Tee­ma­na oli san­ka­rin toi­vees­ta Ryh­mä hau, kun on niin kova fani. Suo­sik­ki­herk­ku­ni suk­lai­sen tah­mea brow­nie, jos­sa on kek­si­tai­ki­naa pääl­lä eli broo­kie, pää­si täl­lä ker­taa tar­jot­ta­vien lis­tal­le, ja oh­jeen ai­on nyt kans­sa­si ja­kaa. Tätä suo­sit­te­len tes­taa­maan he­ti­mi­ten, vaik­kei juh­lia oli­si­kaan tie­dos­sa. Omas­ta mie­les­tä­ni tämä on par­hain­ta seu­raa­va­na päi­vä­nä ja jää­kaap­pi­kyl­mä­nä, toi­sil­le mais­tuu läm­pi­mä­nä. Al­ku­pe­räi­sen oh­jeen olen löy­tä­nyt Kaa­kao ker­ma­vaah­dol­la -blo­gis­ta, päh­ki­nät jä­tin pois. Oh­je ku­van al­la.

Juhlahumua.

Juhlahumua.

Hanna Setälä

Brownietaikina (pellillinen):

250 g voi­ta

200 g tum­maa suk­laa­ta

3,5 dl so­ke­ria

4 mu­naa

4 dl veh­nä­jau­ho­ja

2 tl va­nil­ja­so­ke­ria

0,5 tl suo­laa

1. Lai­ta uu­ni läm­pe­ä­mään 200 as­tee­seen.

2. Su­la­ta voi kat­ti­las­sa. Pa­loit­te­le suk­laa jouk­koon, ota kat­ti­la lie­del­tä ja se­koi­ta ta­sai­sek­si.

3. Vat­kaa mu­nat ja so­ke­ri. Li­sää voi-suk­laa­se­os.

4. Li­sää veh­nä­jau­hot, va­nil­ja­so­ke­ri, ja suo­la.

5. Le­vi­tä tai­ki­na lei­vin­pa­pe­ril­la vuo­ra­tul­le pel­lil­le.

6. Lai­ta uu­niin alim­mal­le ta­sol­le noin 10–12 mi­nuu­tik­si. It­sel­lä oli 10 mi­nuut­tia.

Coo­kie­tai­ki­na:

250 g voi­ta

2 mu­naa

2 dl so­ke­ria

5 dl veh­nä­jau­ho­ja

2 tl va­nil­ja­so­ke­ria

2 tl lei­vin­jau­het­ta

200 g suk­laa­ta

(sor­mi­suo­la)

1. Vaah­do­ta voi ja so­ke­ri. Li­sää mu­nat yk­si ker­ral­laan se­kaan.

2. Se­koi­ta kes­ke­nään veh­nä­jau­hot, lei­vin­jau­he ja va­nil­ja­so­ke­ri. Li­sää jouk­koon.

3. Rou­hi suk­laa pa­loik­si ja se­koi­ta jouk­koon.

4. Lai­ta lu­si­kal­la pie­niä ke­ko­ja brow­nie­poh­jan pääl­le. Ri­pot­te­le ha­lu­tes­sa­si pääl­le hie­man sor­mi­suo­laa.

5. Pais­ta uu­nis­sa vie­lä toi­set 10–12 mi­nuut­tia, kun­nes kek­si­tai­ki­na al­kaa saa­da vä­hän vä­riä pin­taan, mut­ta on vie­lä peh­me­ää. It­se pi­dän mo­lem­mil­la ker­roil­la uu­nis­sa 10 mi­nuut­tia.

Päälle ripoteltu suola korostaa brookien makuja.

Päälle ripoteltu suola korostaa brookien makuja.

Hanna Setälä

Ma­kei­ta het­kiä!

Ota kantaa