Blogi
Hanna
 
Setälä
Moikka! Täällä kirjoittelee 30-vuotias kahden pojan äiti ja suklaaholisti Eurasta. Blogini sisältää paljon kuvia, arkea positiivisella meiningillä, leivontaa ja ruuanlaittoa, ja seikkailuja lähiseudulla perheeni kanssa. Tervetuloa mukaan!
17.4.2023 15.31

Makei juttui: Mitä tänään syötäisiin?

"Mitä tänään syötäisiin?" On varmaan yleinen mietinnän kohde päivittäin. Aika monella kuin myös meillä pyörii ne samat ruuat viikottain: keittoja, laatikoita, pastaa, kanaruokia.

Jos­kus teh­dään vä­hän pi­dem­män kaa­van kaut­ta esi­mer­kik­si Igo­rin ka­naa, joka on­kin muo­dos­tu­nut mei­dän per­heen yh­dek­si suo­sik­ki­ruu­is­ta. Hil­lit­tö­män hy­vää ja su­per­mau­kas­ta joka so­pii ar­keen kuin myös juh­laan! Oh­jeen olen ai­koi­naan bon­gan­nut Peg­gyn pie­ni pu­nai­nen keit­tiö -blo­gis­ta. Kan­nat­taa eh­dot­to­mas­ti ot­taa tämä ta­kuu­var­ma re­sep­ti tes­tiin!

Igorin kana valmistuu suht nopsaan, kunhan jaksaa ensin pilkkoa paprikat ja sipulit.

Igorin kana valmistuu suht nopsaan, kunhan jaksaa ensin pilkkoa paprikat ja sipulit.

Hanna Setälä

Igorin kana noin 6:lle

Ai­nek­set:

n. 800 g ka­nan fi­let­tä (Voi käyt­tää myös val­miik­si ma­ri­noi­tu­ja!)

1 rkl öl­jyä

1 pu­nai­nen pap­ri­ka

1 kel­tai­nen pap­ri­na

1–2 si­pu­lia

3 val­ko­si­pu­lin kynt­tä pil­kot­tu­na

70g to­maat­ti­py­ret­tä

1 rkl so­ke­ria

2 tl suo­laa

2 dl ka­na­lien­tä

350g sme­ta­naa

1 kuu­ti­oi­tu maus­te­kurk­ku

kou­ral­li­nen per­si­li­jaa re­vit­ty­nä (It­se jä­tin lait­ta­mat­ta.)

mus­ta­pip­pu­ria

Oh­je:

1. Lai­ta uu­ni läm­pe­ä­mään 175 as­tee­seen.

2. Pil­ko pap­ri­kat ja si­pu­lit.

3. Pais­ta no­pe­as­ti ka­nan fi­leet pan­nul­la öl­jys­sä, jot­ta saa­vat vä­riä. Aset­te­le fi­leet vuo­kaan.

4. Lai­ta 2dl vet­tä kat­ti­laan, kie­hau­ta ja lai­ta ka­na­lie­mi­kuu­tio su­la­maan.

5. Kuul­lo­ta pap­ri­kat ja si­pu­lit öl­jyl­lä pan­nul­la.

5. Li­sää jouk­koon to­maat­ti­py­re, suo­la so­ke­ri, pip­pu­ri, ka­na­lie­mi ja per­si­li­ja. Jätä per­si­li­as­ta vä­hän myös ko­ris­teek­si.

6. Li­sää sme­ta­na. An­na kas­tik­keen maus­tua muu­ta­ma mi­nuut­ti.

7. Kaa­da kas­ti­ke fi­lei­den pääl­le.

8. Ri­pot­te­le pin­nal­le maus­te­kurk­ku ja per­si­li­ja.

9. Lai­ta uu­niin 175 as­tee­seen noin puo­lek­si tun­nik­si.

10. Tar­joi­le rii­sin tai pas­tan kans­sa!

Tähän makuun ihastut varmasti!

Tähän makuun ihastut varmasti!

Hanna Setälä

Ke­vät on tääl­lä!

- Ekat les­ken­leh­det, si­ni­vuo­kot ja sit­ruu­na­per­ho­nen bon­gat­tu!

- Ul­ko­na viih­dy­tään enem­män kuin si­säl­lä.

- Tal­vi­ken­gät vaih­det­tu lenk­ka­rei­hin.

- Pyö­rät huol­let­tu

- Kor­viin kan­tau­tu­vat muut­to­lin­tu­jen ää­net.

- Lumi hu­pe­nee ihan sil­mis­sä.

Pää­si­äi­nen jäi muis­toi­hin mie­leen huip­pu-upei­den säi­den puo­les­ta. Ke­vät ete­ni hur­jas­ti eteen­päin!

Hanna Setälä

Hanna Setälä

Hanna Setälä

Puihin on kiivettävä aina, kun mahdollista.

Puihin on kiivettävä aina, kun mahdollista.

Hanna Setälä

Sinivuokkoja!

Sinivuokkoja!

Hanna Setälä

Herkkuvinkki

Roc­ky road! Pa­ras­ta on, et­tä tä­hän voit va­li­ta ai­neet mie­le­si mu­kaan. Idea on su­lat­taa suk­laa jon­ka jäl­keen se­koi­te­taan jouk­koon ha­lu­a­ma­si ai­neet, ja sit­ten lai­te­taan jäh­met­ty­mään pa­rik­si tun­nik­si jää­kaap­piin. Help­poa!

Oma tä­män het­ki­nen lemp­pa­ri on suo­la­tut cas­hew-päh­ki­nät, rans­kan­pas­til­lit, vaah­to­kar­kit ja Suf­fe­li Puf­fi snack­sit se­koi­tet­tu­na Fa­ze­rin Si­ni­seen. Niin herk­kua! Jou­lu­na olen lait­ta­nut val­ko­suk­laan jouk­koon kui­vat­tu­ja kar­pa­loi­ta, päh­ki­nöi­tä ja jou­lu­pi­pa­rei­ta. Nam!

Kun rocky road on jähmettynyt leikkaa paloiksi. Säilytä kylmässä.

Kun rocky road on jähmettynyt leikkaa paloiksi. Säilytä kylmässä.

Hanna Setälä

Voit teh­dä roc­ky ro­a­din joko vuo­kaan tai suo­raan lei­vin­pa­pe­ril­le. Voit sää­del­lä herk­ku­jen kor­keut­ta eri ko­koi­sel­la vuu­al­la. Tämä on myös lois­ta­va lah­jai­dea, vaik­ka­pa sel­lo­faa­niin kää­rit­ty­nä. It­se ajat­te­lin va­puk­si teh­dä. :)

Nopea ja helppo herkku, taasen. :)

Nopea ja helppo herkku, taasen. :)

Hanna Setälä

Kat­seet koh­ti ke­sää!

Äiti joka ei kannusta lapsia kiipeämään, vaan kiipeää myös itse. :)

Äiti joka ei kannusta lapsia kiipeämään, vaan kiipeää myös itse. :)

Hanna Setälä

Ota kantaa

Näköislehti

Menovinkit

Ti 5.12. Yönäyttely ja joulu­ko­ris­te­työpaja

klo 15–23 näyt­te­ly ja klo 15–20 työ­pa­ja Mer­jan gal­le­ri­as­sa (Kirk­ko­tie 12, Eu­ra). Hin­ner­jo­en ky­lä­jou­lu­ka­len­te­rin 5. luuk­ku. Järj. Mer­ja Ah­to­la.

Ti 5.12. Panelian kyläjou­lu­ka­len­terin 5. luukku

klo 17 Pa­ne­li­an pa­lo­a­se­mal­la (Mä­ki­län­tie 2 A). Järj. Pa­ne­li­an VPK.

Ti 5.12. Näyttelyopastus Chorus sinensis -näyttelyyn

klo 17.30 Eu­ran pää­kir­jas­ton näyt­te­ly­ti­las­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Järj. Po­rin tai­de­mu­seo ja Eu­ran kult­tuu­ri­pal­ve­lut.

Ti 5.12. Koko kylän joulujuhla

klo 18 Vuo­ren­maan seu­ra­ta­los­sa (Vuo­ren­maan­tie 276, Sä­ky­lä). Vuo­ren­maan ky­lä­jou­lu­ka­len­te­rin 5. luuk­ku. Järj. Vuo­ren­maan yh­dis­tyk­set.

Ti 5.12. Lasten kauneimmat joululaulut

klo 18 Sä­ky­län kir­kos­sa (Ran­ta­tie 312, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Ke 6.12. Valo nousee veden sylistä -valoteos

klo 17–21 Ham­min ta­lon jo­ki­ran­nas­sa (Sork­kis­ten­tie 33, Eu­ra). Järj. Ham­min talo.

Ke 6.12. Itsenäi­syys­päivän kulkue

klo 17 läh­tö K-mar­ket Kul­ma­to­rin pi­hal­ta (Ylä­neen­tie 16, Eu­ra). Hin­ner­jo­en ky­lä­jou­lu­ka­len­te­rin 6. luuk­ku. Järj. MLL Hin­ner­jo­ki.

Ke 6.12. Panelian kyläjou­lu­ka­len­terin 6. luukku

klo 17 Seu­ra­ta­lol­la (Ase­man­tie 19, Eu­ra) Ve­te­raa­ni­ki­vi. Järj. pa­ne­li­a­lai­set.

To 7.12. Panelian kyläjou­lu­ka­len­terin 7. luukku

klo 17 ap­tee­kil­la (Pa­ne­li­an­tie 46, Eu­ra). Järj. pa­ne­li­a­lai­set.

To 7.12. Joulusaippuoiden valmistusta

klo 18–20 Hin­ner­jo­en kir­jas­tos­sa (Rin­no­mä­en­tie 7, Eu­ra). Hin­ner­jo­en ky­lä­jou­lu­ka­len­te­rin 7. luuk­ku. Järj. hin­ner­jo­ki­lai­set.

To 7.12. Kauneimmat joululaulut

klo 18 Hon­ki­lah­den kir­kos­sa (Kir­ko­nah­teen­tie 7, Eu­ra). Järj. Eu­ran srk.

To 7.12. Kauneimmat joululaulut

klo 18 La­pin Kau­ko­lan ky­lä­ta­los­sa (Nar­vin­tie 30, Rau­ma). Järj. Rau­man seu­ra­kun­ta.

To 7.12. Jouluinen yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 18 Sä­ky­län pää­kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6, Sä­ky­lä). Han­na-Lee­na Mä­ki­ta­lo lau­lat­taa ja sä­es­tää sekä mu­ka­na myös Ilo & Valo. Järj. Sä­ky­län kir­jas­to­pal­ve­lut.

Pe 8.12. Hinnerjoen kyläjou­lu­ka­len­terin 8. luukku

klo 17–19 Rii­tan kuk­ka­puu­tar­hal­la (Kirk­ko­sil­lan­tie 15 B, Eu­ra) mak­ka­rang­ril­laus­ta. Järj. SPR Hin­ner­jo­ki.

Pe 8.12. Panelian kyläjou­lu­ka­len­terin 8. luukku

klo 17 Kas­kis­ton­tie 21, Eu­ra. Järj. Pa­ne­li­an Rai­kas.

Pe 8.12. Kauneimmat joululaulut

klo 18 Kiu­kais­ten kir­kos­sa (Kiu­kais­ten kirk­ko­tie 2, Eu­ra). Järj. Eu­ran srk.

Instagram

Menovinkit

Ti 5.12. Yönäyttely ja joulu­ko­ris­te­työpaja

klo 15–23 näyt­te­ly ja klo 15–20 työ­pa­ja Mer­jan gal­le­ri­as­sa (Kirk­ko­tie 12, Eu­ra). Hin­ner­jo­en ky­lä­jou­lu­ka­len­te­rin 5. luuk­ku. Järj. Mer­ja Ah­to­la.

Ti 5.12. Panelian kyläjou­lu­ka­len­terin 5. luukku

klo 17 Pa­ne­li­an pa­lo­a­se­mal­la (Mä­ki­län­tie 2 A). Järj. Pa­ne­li­an VPK.

Ti 5.12. Näyttelyopastus Chorus sinensis -näyttelyyn

klo 17.30 Eu­ran pää­kir­jas­ton näyt­te­ly­ti­las­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Järj. Po­rin tai­de­mu­seo ja Eu­ran kult­tuu­ri­pal­ve­lut.

Ti 5.12. Koko kylän joulujuhla

klo 18 Vuo­ren­maan seu­ra­ta­los­sa (Vuo­ren­maan­tie 276, Sä­ky­lä). Vuo­ren­maan ky­lä­jou­lu­ka­len­te­rin 5. luuk­ku. Järj. Vuo­ren­maan yh­dis­tyk­set.

Ti 5.12. Lasten kauneimmat joululaulut

klo 18 Sä­ky­län kir­kos­sa (Ran­ta­tie 312, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Ke 6.12. Valo nousee veden sylistä -valoteos

klo 17–21 Ham­min ta­lon jo­ki­ran­nas­sa (Sork­kis­ten­tie 33, Eu­ra). Järj. Ham­min talo.

Ke 6.12. Itsenäi­syys­päivän kulkue

klo 17 läh­tö K-mar­ket Kul­ma­to­rin pi­hal­ta (Ylä­neen­tie 16, Eu­ra). Hin­ner­jo­en ky­lä­jou­lu­ka­len­te­rin 6. luuk­ku. Järj. MLL Hin­ner­jo­ki.

Ke 6.12. Panelian kyläjou­lu­ka­len­terin 6. luukku

klo 17 Seu­ra­ta­lol­la (Ase­man­tie 19, Eu­ra) Ve­te­raa­ni­ki­vi. Järj. pa­ne­li­a­lai­set.

To 7.12. Panelian kyläjou­lu­ka­len­terin 7. luukku

klo 17 ap­tee­kil­la (Pa­ne­li­an­tie 46, Eu­ra). Järj. pa­ne­li­a­lai­set.

To 7.12. Joulusaippuoiden valmistusta

klo 18–20 Hin­ner­jo­en kir­jas­tos­sa (Rin­no­mä­en­tie 7, Eu­ra). Hin­ner­jo­en ky­lä­jou­lu­ka­len­te­rin 7. luuk­ku. Järj. hin­ner­jo­ki­lai­set.

To 7.12. Kauneimmat joululaulut

klo 18 Hon­ki­lah­den kir­kos­sa (Kir­ko­nah­teen­tie 7, Eu­ra). Järj. Eu­ran srk.

To 7.12. Kauneimmat joululaulut

klo 18 La­pin Kau­ko­lan ky­lä­ta­los­sa (Nar­vin­tie 30, Rau­ma). Järj. Rau­man seu­ra­kun­ta.

To 7.12. Jouluinen yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 18 Sä­ky­län pää­kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6, Sä­ky­lä). Han­na-Lee­na Mä­ki­ta­lo lau­lat­taa ja sä­es­tää sekä mu­ka­na myös Ilo & Valo. Järj. Sä­ky­län kir­jas­to­pal­ve­lut.

Pe 8.12. Hinnerjoen kyläjou­lu­ka­len­terin 8. luukku

klo 17–19 Rii­tan kuk­ka­puu­tar­hal­la (Kirk­ko­sil­lan­tie 15 B, Eu­ra) mak­ka­rang­ril­laus­ta. Järj. SPR Hin­ner­jo­ki.

Pe 8.12. Panelian kyläjou­lu­ka­len­terin 8. luukku

klo 17 Kas­kis­ton­tie 21, Eu­ra. Järj. Pa­ne­li­an Rai­kas.

Pe 8.12. Kauneimmat joululaulut

klo 18 Kiu­kais­ten kir­kos­sa (Kiu­kais­ten kirk­ko­tie 2, Eu­ra). Järj. Eu­ran srk.

Instagram