Blogi
Hanna
 
Setälä
Moikka! Täällä kirjoittelee 30-vuotias kahden pojan äiti ja suklaaholisti Eurasta. Blogini sisältää paljon kuvia, arkea positiivisella meiningillä, leivontaa ja ruuanlaittoa, ja seikkailuja lähiseudulla perheeni kanssa. Tervetuloa mukaan!
17.4.2023 15.31

Makei juttui: Mitä tänään syötäisiin?

"Mitä tänään syötäisiin?" On varmaan yleinen mietinnän kohde päivittäin. Aika monella kuin myös meillä pyörii ne samat ruuat viikottain: keittoja, laatikoita, pastaa, kanaruokia.

Jos­kus teh­dään vä­hän pi­dem­män kaa­van kaut­ta esi­mer­kik­si Igo­rin ka­naa, joka on­kin muo­dos­tu­nut mei­dän per­heen yh­dek­si suo­sik­ki­ruu­is­ta. Hil­lit­tö­män hy­vää ja su­per­mau­kas­ta joka so­pii ar­keen kuin myös juh­laan! Oh­jeen olen ai­koi­naan bon­gan­nut Peg­gyn pie­ni pu­nai­nen keit­tiö -blo­gis­ta. Kan­nat­taa eh­dot­to­mas­ti ot­taa tämä ta­kuu­var­ma re­sep­ti tes­tiin!

Igorin kana valmistuu suht nopsaan, kunhan jaksaa ensin pilkkoa paprikat ja sipulit.

Igorin kana valmistuu suht nopsaan, kunhan jaksaa ensin pilkkoa paprikat ja sipulit.

Hanna Setälä

Igorin kana noin 6:lle

Ai­nek­set:

n. 800 g ka­nan fi­let­tä (Voi käyt­tää myös val­miik­si ma­ri­noi­tu­ja!)

1 rkl öl­jyä

1 pu­nai­nen pap­ri­ka

1 kel­tai­nen pap­ri­na

1–2 si­pu­lia

3 val­ko­si­pu­lin kynt­tä pil­kot­tu­na

70g to­maat­ti­py­ret­tä

1 rkl so­ke­ria

2 tl suo­laa

2 dl ka­na­lien­tä

350g sme­ta­naa

1 kuu­ti­oi­tu maus­te­kurk­ku

kou­ral­li­nen per­si­li­jaa re­vit­ty­nä (It­se jä­tin lait­ta­mat­ta.)

mus­ta­pip­pu­ria

Oh­je:

1. Lai­ta uu­ni läm­pe­ä­mään 175 as­tee­seen.

2. Pil­ko pap­ri­kat ja si­pu­lit.

3. Pais­ta no­pe­as­ti ka­nan fi­leet pan­nul­la öl­jys­sä, jot­ta saa­vat vä­riä. Aset­te­le fi­leet vuo­kaan.

4. Lai­ta 2dl vet­tä kat­ti­laan, kie­hau­ta ja lai­ta ka­na­lie­mi­kuu­tio su­la­maan.

5. Kuul­lo­ta pap­ri­kat ja si­pu­lit öl­jyl­lä pan­nul­la.

5. Li­sää jouk­koon to­maat­ti­py­re, suo­la so­ke­ri, pip­pu­ri, ka­na­lie­mi ja per­si­li­ja. Jätä per­si­li­as­ta vä­hän myös ko­ris­teek­si.

6. Li­sää sme­ta­na. An­na kas­tik­keen maus­tua muu­ta­ma mi­nuut­ti.

7. Kaa­da kas­ti­ke fi­lei­den pääl­le.

8. Ri­pot­te­le pin­nal­le maus­te­kurk­ku ja per­si­li­ja.

9. Lai­ta uu­niin 175 as­tee­seen noin puo­lek­si tun­nik­si.

10. Tar­joi­le rii­sin tai pas­tan kans­sa!

Tähän makuun ihastut varmasti!

Tähän makuun ihastut varmasti!

Hanna Setälä

Ke­vät on tääl­lä!

- Ekat les­ken­leh­det, si­ni­vuo­kot ja sit­ruu­na­per­ho­nen bon­gat­tu!

- Ul­ko­na viih­dy­tään enem­män kuin si­säl­lä.

- Tal­vi­ken­gät vaih­det­tu lenk­ka­rei­hin.

- Pyö­rät huol­let­tu

- Kor­viin kan­tau­tu­vat muut­to­lin­tu­jen ää­net.

- Lumi hu­pe­nee ihan sil­mis­sä.

Pää­si­äi­nen jäi muis­toi­hin mie­leen huip­pu-upei­den säi­den puo­les­ta. Ke­vät ete­ni hur­jas­ti eteen­päin!

Hanna Setälä

Hanna Setälä

Hanna Setälä

Puihin on kiivettävä aina, kun mahdollista.

Puihin on kiivettävä aina, kun mahdollista.

Hanna Setälä

Sinivuokkoja!

Sinivuokkoja!

Hanna Setälä

Herkkuvinkki

Roc­ky road! Pa­ras­ta on, et­tä tä­hän voit va­li­ta ai­neet mie­le­si mu­kaan. Idea on su­lat­taa suk­laa jon­ka jäl­keen se­koi­te­taan jouk­koon ha­lu­a­ma­si ai­neet, ja sit­ten lai­te­taan jäh­met­ty­mään pa­rik­si tun­nik­si jää­kaap­piin. Help­poa!

Oma tä­män het­ki­nen lemp­pa­ri on suo­la­tut cas­hew-päh­ki­nät, rans­kan­pas­til­lit, vaah­to­kar­kit ja Suf­fe­li Puf­fi snack­sit se­koi­tet­tu­na Fa­ze­rin Si­ni­seen. Niin herk­kua! Jou­lu­na olen lait­ta­nut val­ko­suk­laan jouk­koon kui­vat­tu­ja kar­pa­loi­ta, päh­ki­nöi­tä ja jou­lu­pi­pa­rei­ta. Nam!

Kun rocky road on jähmettynyt leikkaa paloiksi. Säilytä kylmässä.

Kun rocky road on jähmettynyt leikkaa paloiksi. Säilytä kylmässä.

Hanna Setälä

Voit teh­dä roc­ky ro­a­din joko vuo­kaan tai suo­raan lei­vin­pa­pe­ril­le. Voit sää­del­lä herk­ku­jen kor­keut­ta eri ko­koi­sel­la vuu­al­la. Tämä on myös lois­ta­va lah­jai­dea, vaik­ka­pa sel­lo­faa­niin kää­rit­ty­nä. It­se ajat­te­lin va­puk­si teh­dä. :)

Nopea ja helppo herkku, taasen. :)

Nopea ja helppo herkku, taasen. :)

Hanna Setälä

Kat­seet koh­ti ke­sää!

Äiti joka ei kannusta lapsia kiipeämään, vaan kiipeää myös itse. :)

Äiti joka ei kannusta lapsia kiipeämään, vaan kiipeää myös itse. :)

Hanna Setälä

Ota kantaa

Näköislehti

Menovinkit

To 13.6. Kesäpäivän musiikkihetki

klo 12 Sä­ky­län kir­kos­sa. Min­na ja An­te­ro Nie­mi­nen. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

To 13.6. Hei, me lauletaan kylästä kylään -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 18 Seu­ra­ta­lo Hon­ka­las­sa (Po­ro­hol­man­tie 1, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­län maa­seu­tu­nai­set.

Pe 14.6. Kaislikossa kuhisee

klo 15 al­ka­en. Sä­ky­län kun­nan­vi­ras­ton (Ran­ta­tie 268) tun­tu­mas­sa. Esiin­ty­jiä, kul­kue kel­lo 18. Järj. Sä­ky­län kun­ta ja yrit­tä­jät.

Pe 14.6. Veikko Tuomi -musiikki-ilta

klo 18 Pa­ne­li­an Juh­la­ta­los­sa (Pa­ne­li­an­tie 28, Eu­ra). Myös yh­teis­lau­lua. Mak­sul­li­nen. Järj. EL Kiu­kais­ten yh­dis­tys.

Pe 14.6. Kuhinakonsertti

klo 19 Sä­ky­län kir­kos­sa. El­vis Pres­leyn mu­siik­kia ja gos­pel­sä­vel­miä. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Pe 14.6. Patolampi soi -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 19 La­pin te­at­te­ril­la (Tar­ha­ku­ja 5, Rau­ma). Lau­le­taan bän­din sä­es­tyk­sel­lä näy­tel­mien kap­pa­lei­ta. Järj. La­pin Pa­to­lam­pi­te­at­te­ri.

La 15.6. Kesä-Heikin markkinat

klo 10 Yt­ti­län mu­se­o­kou­lun pi­hal­la (Py­hän Hen­ri­kin­tie 348, Sä­ky­lä). Van­ho­jen työ­ta­po­jen esit­te­lyä, vuo­den ky­lä­toi­mi­jan jul­kis­tus, Yt­ti­län rait­ti -elo­ku­va ym. Järj. Yt­ti­län ky­läyh­dis­tys, Köy­liö-seu­ra.

La 15.6. Opastettu kävelykierros

klo 13 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kes­to 1 h. Kä­teis­mak­su. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

La 15.6. Popeda

klo 22 Viih­de­kes­kus Pa­si­las­sa (Te­ol­li­suus­tie 3, Eu­ra). Por­tit klo 17, Ol­li Kär­ki klo 20. Järj. Viih­de­kes­kus Pa­si­la.

Su 16.6. Koko perheen pyöräretki

klo 10–13. Eu­ran ur­hei­lu­kes­kuk­ses­sa (Num­men­tie 28, Eu­ra) ja Pa­ne­li­an Ri­vi­myl­lyl­lä (Ri­vi­myl­lyn­tie 5, Eu­ra) kah­vi­tar­joi­lu ja ar­von­taa. Järj. LC Eu­ra/Py­hä­här­vi, LC Kiu­kai­nen.

Su 16.6. Avoimet puutarhat -tapahtumat:

klo 12–17 Anit­tan ja Esan piha Man­ni­las­sa (Luo­la­mä­en­tie 3, Eu­ra), Kor­ven ke­sä­kah­vi­lan puu­tar­has­sa Hin­ner­jo­el­la (Läh­teen­mä­en­tie 66, Eu­ra), Mari's Home -ke­sä­kah­vi­las­sa ja puo­dis­sa (Ke­sä­ko­din­polk 28, Rau­ma).

Su 16.6. Pyhän Henrikin messu

klo 13 Köy­li­ön­jär­ven Kirk­ko­ka­ril­la (Py­hän Hen­ri­kin­tie 1036, Sä­ky­lä). Kul­je­tus saa­reen pien­tä mak­sua vas­taan. Buf­fet­ti. Järj. Ris­to­lan ky­läyh­dis­tus.

Su 16.6. Hei, me lauletaan kylästä kylään -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 16 Vuo­ren­maan ky­lä­ta­lol­la (Huit­tis­ten­tie 80, Sä­ky­lä). Järj. Vuo­ren­maan ky­läyh­dis­tys

Su 16.6. Kesäisiä lauluja ja virsiä -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 18 Sä­ky­län kir­kos­sa. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Ma 17.6. Perheiden kesäkekkerit

klo. 17.30 Man­ni­lan ke­sä­ko­dil­la (Rii­hi­haan­tie 62, Eu­ra). Yh­des­sä te­ke­mis­tä, sau­na, uin­ti. Järj. Eu­ran srk.

Instagram

Menovinkit

To 13.6. Kesäpäivän musiikkihetki

klo 12 Sä­ky­län kir­kos­sa. Min­na ja An­te­ro Nie­mi­nen. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

To 13.6. Hei, me lauletaan kylästä kylään -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 18 Seu­ra­ta­lo Hon­ka­las­sa (Po­ro­hol­man­tie 1, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­län maa­seu­tu­nai­set.

Pe 14.6. Kaislikossa kuhisee

klo 15 al­ka­en. Sä­ky­län kun­nan­vi­ras­ton (Ran­ta­tie 268) tun­tu­mas­sa. Esiin­ty­jiä, kul­kue kel­lo 18. Järj. Sä­ky­län kun­ta ja yrit­tä­jät.

Pe 14.6. Veikko Tuomi -musiikki-ilta

klo 18 Pa­ne­li­an Juh­la­ta­los­sa (Pa­ne­li­an­tie 28, Eu­ra). Myös yh­teis­lau­lua. Mak­sul­li­nen. Järj. EL Kiu­kais­ten yh­dis­tys.

Pe 14.6. Kuhinakonsertti

klo 19 Sä­ky­län kir­kos­sa. El­vis Pres­leyn mu­siik­kia ja gos­pel­sä­vel­miä. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Pe 14.6. Patolampi soi -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 19 La­pin te­at­te­ril­la (Tar­ha­ku­ja 5, Rau­ma). Lau­le­taan bän­din sä­es­tyk­sel­lä näy­tel­mien kap­pa­lei­ta. Järj. La­pin Pa­to­lam­pi­te­at­te­ri.

La 15.6. Kesä-Heikin markkinat

klo 10 Yt­ti­län mu­se­o­kou­lun pi­hal­la (Py­hän Hen­ri­kin­tie 348, Sä­ky­lä). Van­ho­jen työ­ta­po­jen esit­te­lyä, vuo­den ky­lä­toi­mi­jan jul­kis­tus, Yt­ti­län rait­ti -elo­ku­va ym. Järj. Yt­ti­län ky­läyh­dis­tys, Köy­liö-seu­ra.

La 15.6. Opastettu kävelykierros

klo 13 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kes­to 1 h. Kä­teis­mak­su. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

La 15.6. Popeda

klo 22 Viih­de­kes­kus Pa­si­las­sa (Te­ol­li­suus­tie 3, Eu­ra). Por­tit klo 17, Ol­li Kär­ki klo 20. Järj. Viih­de­kes­kus Pa­si­la.

Su 16.6. Koko perheen pyöräretki

klo 10–13. Eu­ran ur­hei­lu­kes­kuk­ses­sa (Num­men­tie 28, Eu­ra) ja Pa­ne­li­an Ri­vi­myl­lyl­lä (Ri­vi­myl­lyn­tie 5, Eu­ra) kah­vi­tar­joi­lu ja ar­von­taa. Järj. LC Eu­ra/Py­hä­här­vi, LC Kiu­kai­nen.

Su 16.6. Avoimet puutarhat -tapahtumat:

klo 12–17 Anit­tan ja Esan piha Man­ni­las­sa (Luo­la­mä­en­tie 3, Eu­ra), Kor­ven ke­sä­kah­vi­lan puu­tar­has­sa Hin­ner­jo­el­la (Läh­teen­mä­en­tie 66, Eu­ra), Mari's Home -ke­sä­kah­vi­las­sa ja puo­dis­sa (Ke­sä­ko­din­polk 28, Rau­ma).

Su 16.6. Pyhän Henrikin messu

klo 13 Köy­li­ön­jär­ven Kirk­ko­ka­ril­la (Py­hän Hen­ri­kin­tie 1036, Sä­ky­lä). Kul­je­tus saa­reen pien­tä mak­sua vas­taan. Buf­fet­ti. Järj. Ris­to­lan ky­läyh­dis­tus.

Su 16.6. Hei, me lauletaan kylästä kylään -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 16 Vuo­ren­maan ky­lä­ta­lol­la (Huit­tis­ten­tie 80, Sä­ky­lä). Järj. Vuo­ren­maan ky­läyh­dis­tys

Su 16.6. Kesäisiä lauluja ja virsiä -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 18 Sä­ky­län kir­kos­sa. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Ma 17.6. Perheiden kesäkekkerit

klo. 17.30 Man­ni­lan ke­sä­ko­dil­la (Rii­hi­haan­tie 62, Eu­ra). Yh­des­sä te­ke­mis­tä, sau­na, uin­ti. Järj. Eu­ran srk.

Instagram