Blogi
Hanna
 
Setälä
Moikka! Täällä kirjoittelee 30-vuotias kahden pojan äiti ja suklaaholisti Eurasta. Blogini sisältää paljon kuvia, arkea positiivisella meiningillä, leivontaa ja ruuanlaittoa, ja seikkailuja lähiseudulla perheeni kanssa. Tervetuloa mukaan!
30.9.2023 7.55

Makei juttui: Uusia seikkailuja

Kun esi­koi­nen on vii­kot kou­lus­sa, ja it­sel­lä on vuo­ro­työ, eh­di­tään näh­dä il­ta­vii­kol­la­ni vain aa­mul­la. Olen­kin koit­ta­nut va­ra­ta enem­män ai­kaa päi­vän aloi­tuk­seen niin eh­di­tään rau­has­sa syö­dä puu­rot ja vaih­taa kuu­lu­mi­set. Saa­te­taan kou­lu­lai­nen vie­lä yh­des­sä pik­ku­vel­jen kans­sa py­sä­kil­le.

Toi­sel­la vii­kol­la olen taas il­tai­sin ko­to­na, mut­ta se­kin ai­ka tun­tuu to­del­la kii­rei­sel­tä ja ly­hy­el­tä var­sin­kin nii­nä päi­vi­nä, kun on har­ras­tuk­sia. Päi­vät ja vii­kot me­ne­vät kyl­lä to­del­la hur­jaa kyy­tiä! Sik­si koen vii­kon­lo­put tär­keik­si, saa­daan yh­des­sä viet­tää ai­kaa.

On pa­ras­ta läh­teä heti aa­mu­pa­lan jäl­keen ihan vaan vaik­ka met­sä­ret­kel­le tai leik­ki­puis­toon. Me löy­det­tiin­kin täs­sä taan­noin ihan mie­le­tön leik­ki­paik­ka! Paik­ka oli täyn­nä eri­lai­sia kii­pei­ly­te­li­nei­tä, vai­je­ri­liu­kua, kei­nu­ja, liu­ku­mä­keä ja soit­ti­mia! Tääl­tä löy­tyi myös laa­vu­paik­ka ja le­lu­ja yh­tei­seen käyt­töön! To­del­la viih­tyi­sä puis­to si­jait­see Vuo­ren­maan ky­lä­ta­lon pi­ha­maal­la.

Vaijeriliuku oli puiston paras juttu!

Vaijeriliuku oli puiston paras juttu!

Paloauto houkuttaa aina

Paloauto houkuttaa aina

Näistä soittimista lähti upea ääni!

Näistä soittimista lähti upea ääni!

Puisto oli lasten mieleen kun tämä oli erilaisempi verrattuna lähiseudun leikkipaikkohin.

Puisto oli lasten mieleen kun tämä oli erilaisempi verrattuna lähiseudun leikkipaikkohin.

Monenmoista tekemistä!

Monenmoista tekemistä!

Paljon leluja yhteiskäyttöön. Hädän yllättäessä täältä löytyy myös huussi.

Paljon leluja yhteiskäyttöön. Hädän yllättäessä täältä löytyy myös huussi.

Täällä maistuu eväät!

Täällä maistuu eväät!

Metsäretki Ulvilaan

Syk­syi­se­nä vii­kon­lop­pu­na suun­nis­tet­tiin Ul­vi­laan Saa­ren luon­to­po­lul­le. Ren­gas­reit­ti on noin kah­den ki­lo­met­rin pi­tui­nen ja alu­eel­ta löy­tyi li­säk­si mui­ta­kin pol­ku­ja, joi­ta ei täl­lä ker­taa eh­dit­ty tut­ki­maan. Reit­ti vai­kut­ti ole­van las­ten mie­leen, sil­lä juu­rak­koi­sel­la po­lul­la oli pal­jon jän­nit­tä­viä sil­to­ja ja pit­kos­pui­ta joi­ta pit­kin ta­sa­pai­noil­la eteen­päin. Tu­len­te­ko­paik­kaa ei täl­lä rei­til­lä tul­lut vas­taan. Tämä on mu­ka­van ly­hyt reit­ti nuo­rem­mil­le­kin kul­jet­ta­vak­si.

Huojuva riippusilta oli hurja!

Huojuva riippusilta oli hurja!

Lapsen tehtävä on seikkailla

Lapsen tehtävä on seikkailla

Luonto on meidän kaikkien iso leikkikenttä, tässä tutkitaan mutakuopan syvyyttä.

Luonto on meidän kaikkien iso leikkikenttä, tässä tutkitaan mutakuopan syvyyttä.

Reitin varrelta löytyi puisia eläimiä!

Reitin varrelta löytyi puisia eläimiä!

Upea vanha Eeron silta!

Upea vanha Eeron silta!

Täs­sä mei­dän syys­kuun pari ko­ho­koh­taa. Li­säk­si ol­laan ys­tä­vien kans­sa seik­kail­tu eri met­sä­po­luil­la tai leik­ki­puis­tois­sa. Vii­mek­si käy­tiin ys­tä­vien kans­sa Eu­ran pu­ru­ra­dal­la.

Ilo irti mudasta ja lätäköistä.

Ilo irti mudasta ja lätäköistä.

Kinuskiset suklaaneliöt

Sa­met­ti­sen peh­meä suk­laa­poh­ja jon­ka kuor­rut­tee­na her­kul­li­nen suo­la­ki­nus­ki. Nam! Tämä lei­von­nai­nen ei enem­pää ylis­tys­tys­tä kai­paa, vaan hy­pä­tään suo­raan re­sep­tiin! Sen ver­ran sa­non et­tä täs­tä tuli yk­si lemp­pa­reis­ta!

Tällä ohjeella on helppo tehdä kinuskia!

Tällä ohjeella on helppo tehdä kinuskia!

Poh­ja

4 mu­naa

4,5 dl veh­nä­jau­ho­ja

3 dl so­ke­ria

200g lei­von­ta­voi­ta

1/2 dl lei­von­ta­kaa­ka­o­jau­het­ta

3 tl lei­vin­jau­het­ta

2 tl va­nil­ja­so­ke­ria

2 dl mai­toa

Kuor­ru­te

100g voi­ta

2 dl fa­rii­ni­so­ke­ria

1 dl kuo­hu­ker­maa

4 dl to­mu­so­ke­ria

1/2 tl suo­laa

sor­mi­suo­laa

Oh­je

- Lai­ta uu­ni 200 as­tee­seen ja vuo­raa syvä pel­ti lei­vin­pa­pe­ril­la

- Vat­kaa ka­nan­mu­nat ja so­ke­ri vaa­lek­si kuoh­ke­ak­si vaah­dok­si

- Su­la­ta voi

- Se­koi­ta kui­vat ai­neet kes­ke­nään

- Kään­te­le sula voi mu­na­vaah­toon

- Sii­vi­löi jau­ho­se­os vaah­toon vuo­ro­tel­len mai­don kans­sa

- Se­koi­ta ke­vy­es­ti kään­nel­len, älä vat­kaa!

- Le­vi­tä tai­ki­na pel­lil­le ja lai­ta uu­niin alim­mal­le ta­sol­le n.12-15 mi­nuu­tik­si. Älä yli­pais­ta!

Kuor­ru­te

- Lai­ta voi, fa­rii­ni­so­ke­ri ja ker­ma kat­ti­laan

- Kuu­men­na mie­dol­la läm­möl­lä kun­nes so­ke­ri su­laa

- Ota kat­ti­la lie­del­tä ja vat­kaa jouk­koon to­mu­so­ke­ri. Maus­ta va­ro­vas­ti suo­lal­la

- Kaa­da kuor­ru­te hie­man jääh­ty­neen poh­jan pääl­le

- Vii­meis­te­le sor­mi­suo­lal­la

- An­na jäh­met­tyä jää­kaa­pis­sa n.30 min en­nen leik­kaa­mis­ta pa­loik­si

Nau­ti!

Niin hyviä!

Niin hyviä!

Kaik­ki hyvä lop­puu ai­ka­naan, ja tämä on­kin vii­mei­nen blo­gi­teks­ti­ni täl­lä alus­tal­la. Olen ol­lut to­del­la otet­tu täs­tä mah­dol­li­suu­des­ta, olen op­pi­nut pal­jon, vä­lil­lä pyyh­ki­nyt teks­tiä, vaih­ta­nut ai­het­ta, ko­ke­nut yl­peyt­tä hy­väs­tä teks­tis­tä, et­si­nyt, kek­si­nyt ja ko­keil­lut hy­viä re­sep­te­jä, saa­nut enem­män roh­keut­ta ja vie­lä enem­män ra­kas­ta­nut ja­kaa ku­vi­a­ni.

Iha­na pa­la­ta en­sim­mäi­seen Ma­kei­ta jut­tu­ja -blo­gi­ni teks­tin pa­riin jos­sa seik­kai­lem­me Kaut­tu­an met­säs­sä. Po­jat­kin ovat blo­gi­ni var­rel­la kas­va­neet hui­mas­ti! Tämä on ol­lut iha­na, mie­len­kiin­toi­nen mat­ka, jos­ta nyt ha­lu­an­kin suu­res­ti kiit­tää Ala­sa­ta­kun­taa ja si­nua lu­ki­ja­ni! ❤️Olen on­nel­li­nen.

Tä­män ku­van myö­tä ha­lu­an toi­vot­taa si­nul­le vä­ri­käs­tä syk­syä ja va­loi­saa lop­pu­vuot­ta!

Blogisti poistuu ja kiittää!

Blogisti poistuu ja kiittää!

Ps. Ja kuka tie­tää jos jos­kus vie­lä täl­le po­lul­le pa­laan, sii­hen as­ti näh­dään ins­tag­ram-ti­li­ni @han­na­maa­riit puo­lel­la!

Ota kantaa

Näköislehti

Menovinkit

To 30.11. Digikahvila

klo 15–16.30 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33, Eu­ra) ai­hee­na Pin­te­rest-ku­va­pal­ve­lu. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut sekä Sa­ta­o­pis­to.

To 30.11. Tonttu-ilta

klo 17.30–19.30 Vil­la Lin­tu­ris­sa (Köy­li­ön­tie 7). Il­lan ai­ka­na lap­si/nuo­ri as­kar­te­lee yh­des­sä ai­kui­sen kans­sa jou­lui­sia tont­tu­ja. Tar­jol­la on pi­pa­ria ja glö­giä. Ei en­nak­koil­moit­tau­tu­mis­ta. Järj. Köy­liö-seu­ra ja Ke­po­lan ky­läyh­dis­tys.

Pe 1.12. Satutuokio

klo 10 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Lu­e­taan muu­ta­ma satu kuu­li­joi­den jak­sa­mi­sen mu­kaan. Li­säk­si as­kar­te­lua tai muu­ta mu­ka­vaa puu­haa. Ter­ve­tu­loa mu­kaan kaik­ki al­le kou­lui­käi­set. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Pe 1.12. Diakonian advent­ti­myy­jäiset

klo 12–17 Eu­ran seu­ra­kun­ta­kes­kuk­ses­sa (Sork­kis­ten­tie 3, Eu­ra). Lei­von­nai­sia, kä­si­töi­tä, jou­lu­kah­vi­la ja ar­pa­jai­set. Järj. Ys­tä­vä­ka­ma­ri­lai­set ja Kiu­kais­ten kä­si­työ­pii­ri.

Pe 1.12. Panelian kyläjou­lu­ka­lenteri aukeaa

klo 17 Myl­ly­sil­lal­la (Mä­ki­län­tie 1, Pa­ne­lia).

Pe 1.12. Lapin joulunavaus

klo 17–18.30. Klo 17 Ki­vi­sil­lal­la jou­lu­va­lo­jen sy­ty­tys ja jou­lu­lau­lu­ja yh­teis­lau­lu­na. Luo­vi­on nur­kil­la MLL La­pin tont­tu­ra­ta. Joki-Pu­bil­la Fan­nin sö­pöt al­pa­kat klo 16–18. Ilo­tu­li­tus klo 18.30, kat­se­lu­pai­kat Sa­ha­mä­en­tiel­lä. Jou­lu­puk­ki kier­te­lee, yri­tyk­sis­sä tar­joi­lua. Järj. La­pin yri­tyk­set ja yh­tei­söt.

Pe 1.12. Kuusenvalojen sytytys

klo 18 Sä­ky­län kirk­ko­maal­la (Ran­ta­tie 312, Sä­ky­lä). Tar­jol­la me­hua. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön seu­ra­kun­ta.

Pe 1.12. Vuorenmaan kyläjou­lu­ka­lenteri aukeaa

klo 18. Tont­tui­lut al­ka­vat Sa­lo­sen ai­tas­sa (Huit­tis­ten­tie 341, Sä­ky­lä).

Pe 1.12. Hinnerjoen kyläjou­lu­ka­lenteri aukeaa

Jou­luik­ku­na ilah­dut­taa koko jou­lu­kuun. En­ti­nen Osuus­pank­ki (Hin­ner­jo­en­rait­ti 16, Eu­ra).

La 2.12. Perinteiset myyjäiset

klo 9.30 al­ka­en ar­pa­myyn­nil­lä Ylä­neen Osuus­pan­kis­sa (Ha­ve­rin­tie 6A). Klo 10 al­ka­en myyn­nis­sä ter­ni­mai­toa, laa­ti­koi­ta, lei­von­nai­sia, kä­si­töi­tä ja vih­to­ja ym. Järj. Ylä­neen Eläk­keen­saa­jat.

La 2.12. Joulumarkkinat

klo 11–14 Kau­nis­mä­en ti­lal­la (Vaa­niin­tie 420, Eu­ra). Myyn­nis­sä mm. lei­von­nai­sia, kä­si­töi­tä ja lä­hi­ruo­kaa. Pai­kal­la myös jou­lu­puk­ki ja -muo­ri. Pi­ha­pii­ris­sä näh­tä­vil­lä maa­ti­ais­ka­no­ja ja -kuk­ko­ja sekä kis­so­ja­kin voi nä­kyä.

La 2.12. Yläneen Uudenkartanon joulunavaus

klo 13–15 Lyst­met­täs­sä (Kuu­sis­ton­tie 437, Pöy­tyä). Järj. Uu­den­kar­ta­non ky­läyh­dis­tys.

La 2.12. Joulumarkkinat

klo 12–16 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa (Se­pän­tie, Eu­ra). Järj. Ruu­kin­puis­ton toi­mi­jat.

La 2.12. Panelian kyläjou­lu­ka­lenteri

klo 17. Toi­se­na koh­tee­na To­ri­kop­pi (Pa­ne­li­an­tie 28, Eu­ra).

La 2.12. Hinnerjoen kyläjou­lu­ka­lenteri

klo 17–19. Toi­se­na koh­tee­na Rii­tan kuk­ka­puu­tar­ha (Kirk­ko­sil­lan­tie 15b, Eu­ra). Mu­sii­kin saat­te­le­ma­na jou­luun.

La 2.12. Vuorenmaan kyläjou­lu­ka­lenteri

Toi­se­na koh­tee­na au­ke­aa jou­luik­ku­na en­ti­sel­lä pan­kil­la (Vuo­ren­maan­tie 750, Sä­ky­lä)

Su 3.12. Lähetyksen advent­ti­myy­jäiset

klo 11–13 Sä­ky­län seu­ra­kun­ta­ta­los­sa. Tar­jol­la tort­tu­kah­vit, ar­po­ja, lei­von­nai­sia sekä le­gen­daa­ri­sia kar­ja­lan­pii­ra­koi­ta. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön seu­ra­kun­ta.

Su 3.12. Panelian joulunavaus

klo 13–17 ar­pa­jai­set ja rii­si­puu­ron myyn­tiä Mei­je­ril­lä. Seu­ra­ta­lol­la jou­lui­nen kah­vi­pöy­tä Kä­den­tai­ta­jien myy­jäis­ten yh­tey­des­sä klo 14–17. Ri­vi­myl­lyl­lä mark­ki­nat, jou­lu­mu­siik­kia ja glögi- ja pi­pa­ri­tar­joi­lu klo 15–17. Juha Sai­nio lei­kit­tää lap­sia Ri­vi­myl­lyl­lä n. klo 15.30. Ta­vat­ta­vis­sa myös jou­lu­puk­ki klo 15–17. Järj. Pa­ne­li­an Ko­ti­seu­tu­yh­dis­tys.

Su 3.12. Majataloilta

klo 15 Köy­li­ön kir­kos­sa (Kirk­ko­saa­ren­tie 217, Sä­ky­lä). Mu­ka­na Juk­ka Jäm­sen, Et­Ce­te­ra-kuo­ro ja Pek­ka Si­mo­jo­ki. Juk­ka Jäm­se­nin ve­tä­mä ope­tus- ja ru­kous­het­ki Köy­li­ön seu­ra­kun­ta­ta­los­sa klo 13. Järj. Köy­li­ön kap­pe­li­seu­ra­kun­ta.

Su 3.12. Hinnerjoen kyläjou­lu­ka­lenteri

klo 16–18 Kaa­ka­o­kah­vi­la Pol­la­rin ta­lol­la (Lö­rön­tie 16, Eu­ra)

Su 3.12. Panelian kyläjou­lu­ka­lenteri

klo 17. Kol­man­te­na koh­tee­na Ri­vi­myl­ly (Ri­vi­myl­lyn­tie 5, Eu­ra).

Su 3.12. Kauneimmat joululaulut

klo 19.30 Vuo­ren­maan kir­kos­sa (Vuo­ren­maan­tie 750, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön seu­ra­kun­ta.

Ma 4.12. Joulukahvit

klo 13–18.30 Ylä­neen kir­jas­tos­sa (Vai­ni­on­pe­rän­tie 2, Pöy­tyä). Tar­jol­la kah­via ja jou­lu­pul­laa, jou­lu­puk­ki klo 14–15.

Ma 4.12. Panelian kyläjou­lu­ka­lenteri

klo 17. Nel­jän­te­nä koh­tee­na Pa­ne­li­an kuk­ka (Pa­ne­li­an­tie 33, Eu­ra).

Ma 4.12. Vuorenmaan kyläjou­lu­ka­lenteri

klo 17 al­ka­en koko per­heen jou­luis­ta as­kar­te­lua Ky­lä­ta­los­sa (Huit­tis­ten­tie 80, Sä­ky­lä).

Ma 4.12. Hinnerjoen kyläjou­lu­ka­lenteri

klo 18.30. Hin­ner­jo­en koi­rat kut­su­vat ky­lä­läi­set ja mui­den ky­lien koi­rat lenk­kei­le­mään Hin­ner­jo­en mil­jöö­seen. Läh­tö en­ti­sel­tä Osuus­pan­kil­ta (Hin­ner­jo­en­rait­ti 16, Eu­ra).

Instagram

Menovinkit

To 30.11. Digikahvila

klo 15–16.30 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33, Eu­ra) ai­hee­na Pin­te­rest-ku­va­pal­ve­lu. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut sekä Sa­ta­o­pis­to.

To 30.11. Tonttu-ilta

klo 17.30–19.30 Vil­la Lin­tu­ris­sa (Köy­li­ön­tie 7). Il­lan ai­ka­na lap­si/nuo­ri as­kar­te­lee yh­des­sä ai­kui­sen kans­sa jou­lui­sia tont­tu­ja. Tar­jol­la on pi­pa­ria ja glö­giä. Ei en­nak­koil­moit­tau­tu­mis­ta. Järj. Köy­liö-seu­ra ja Ke­po­lan ky­läyh­dis­tys.

Pe 1.12. Satutuokio

klo 10 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Lu­e­taan muu­ta­ma satu kuu­li­joi­den jak­sa­mi­sen mu­kaan. Li­säk­si as­kar­te­lua tai muu­ta mu­ka­vaa puu­haa. Ter­ve­tu­loa mu­kaan kaik­ki al­le kou­lui­käi­set. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Pe 1.12. Diakonian advent­ti­myy­jäiset

klo 12–17 Eu­ran seu­ra­kun­ta­kes­kuk­ses­sa (Sork­kis­ten­tie 3, Eu­ra). Lei­von­nai­sia, kä­si­töi­tä, jou­lu­kah­vi­la ja ar­pa­jai­set. Järj. Ys­tä­vä­ka­ma­ri­lai­set ja Kiu­kais­ten kä­si­työ­pii­ri.

Pe 1.12. Panelian kyläjou­lu­ka­lenteri aukeaa

klo 17 Myl­ly­sil­lal­la (Mä­ki­län­tie 1, Pa­ne­lia).

Pe 1.12. Lapin joulunavaus

klo 17–18.30. Klo 17 Ki­vi­sil­lal­la jou­lu­va­lo­jen sy­ty­tys ja jou­lu­lau­lu­ja yh­teis­lau­lu­na. Luo­vi­on nur­kil­la MLL La­pin tont­tu­ra­ta. Joki-Pu­bil­la Fan­nin sö­pöt al­pa­kat klo 16–18. Ilo­tu­li­tus klo 18.30, kat­se­lu­pai­kat Sa­ha­mä­en­tiel­lä. Jou­lu­puk­ki kier­te­lee, yri­tyk­sis­sä tar­joi­lua. Järj. La­pin yri­tyk­set ja yh­tei­söt.

Pe 1.12. Kuusenvalojen sytytys

klo 18 Sä­ky­län kirk­ko­maal­la (Ran­ta­tie 312, Sä­ky­lä). Tar­jol­la me­hua. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön seu­ra­kun­ta.

Pe 1.12. Vuorenmaan kyläjou­lu­ka­lenteri aukeaa

klo 18. Tont­tui­lut al­ka­vat Sa­lo­sen ai­tas­sa (Huit­tis­ten­tie 341, Sä­ky­lä).

Pe 1.12. Hinnerjoen kyläjou­lu­ka­lenteri aukeaa

Jou­luik­ku­na ilah­dut­taa koko jou­lu­kuun. En­ti­nen Osuus­pank­ki (Hin­ner­jo­en­rait­ti 16, Eu­ra).

La 2.12. Perinteiset myyjäiset

klo 9.30 al­ka­en ar­pa­myyn­nil­lä Ylä­neen Osuus­pan­kis­sa (Ha­ve­rin­tie 6A). Klo 10 al­ka­en myyn­nis­sä ter­ni­mai­toa, laa­ti­koi­ta, lei­von­nai­sia, kä­si­töi­tä ja vih­to­ja ym. Järj. Ylä­neen Eläk­keen­saa­jat.

La 2.12. Joulumarkkinat

klo 11–14 Kau­nis­mä­en ti­lal­la (Vaa­niin­tie 420, Eu­ra). Myyn­nis­sä mm. lei­von­nai­sia, kä­si­töi­tä ja lä­hi­ruo­kaa. Pai­kal­la myös jou­lu­puk­ki ja -muo­ri. Pi­ha­pii­ris­sä näh­tä­vil­lä maa­ti­ais­ka­no­ja ja -kuk­ko­ja sekä kis­so­ja­kin voi nä­kyä.

La 2.12. Yläneen Uudenkartanon joulunavaus

klo 13–15 Lyst­met­täs­sä (Kuu­sis­ton­tie 437, Pöy­tyä). Järj. Uu­den­kar­ta­non ky­läyh­dis­tys.

La 2.12. Joulumarkkinat

klo 12–16 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa (Se­pän­tie, Eu­ra). Järj. Ruu­kin­puis­ton toi­mi­jat.

La 2.12. Panelian kyläjou­lu­ka­lenteri

klo 17. Toi­se­na koh­tee­na To­ri­kop­pi (Pa­ne­li­an­tie 28, Eu­ra).

La 2.12. Hinnerjoen kyläjou­lu­ka­lenteri

klo 17–19. Toi­se­na koh­tee­na Rii­tan kuk­ka­puu­tar­ha (Kirk­ko­sil­lan­tie 15b, Eu­ra). Mu­sii­kin saat­te­le­ma­na jou­luun.

La 2.12. Vuorenmaan kyläjou­lu­ka­lenteri

Toi­se­na koh­tee­na au­ke­aa jou­luik­ku­na en­ti­sel­lä pan­kil­la (Vuo­ren­maan­tie 750, Sä­ky­lä)

Su 3.12. Lähetyksen advent­ti­myy­jäiset

klo 11–13 Sä­ky­län seu­ra­kun­ta­ta­los­sa. Tar­jol­la tort­tu­kah­vit, ar­po­ja, lei­von­nai­sia sekä le­gen­daa­ri­sia kar­ja­lan­pii­ra­koi­ta. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön seu­ra­kun­ta.

Su 3.12. Panelian joulunavaus

klo 13–17 ar­pa­jai­set ja rii­si­puu­ron myyn­tiä Mei­je­ril­lä. Seu­ra­ta­lol­la jou­lui­nen kah­vi­pöy­tä Kä­den­tai­ta­jien myy­jäis­ten yh­tey­des­sä klo 14–17. Ri­vi­myl­lyl­lä mark­ki­nat, jou­lu­mu­siik­kia ja glögi- ja pi­pa­ri­tar­joi­lu klo 15–17. Juha Sai­nio lei­kit­tää lap­sia Ri­vi­myl­lyl­lä n. klo 15.30. Ta­vat­ta­vis­sa myös jou­lu­puk­ki klo 15–17. Järj. Pa­ne­li­an Ko­ti­seu­tu­yh­dis­tys.

Su 3.12. Majataloilta

klo 15 Köy­li­ön kir­kos­sa (Kirk­ko­saa­ren­tie 217, Sä­ky­lä). Mu­ka­na Juk­ka Jäm­sen, Et­Ce­te­ra-kuo­ro ja Pek­ka Si­mo­jo­ki. Juk­ka Jäm­se­nin ve­tä­mä ope­tus- ja ru­kous­het­ki Köy­li­ön seu­ra­kun­ta­ta­los­sa klo 13. Järj. Köy­li­ön kap­pe­li­seu­ra­kun­ta.

Su 3.12. Hinnerjoen kyläjou­lu­ka­lenteri

klo 16–18 Kaa­ka­o­kah­vi­la Pol­la­rin ta­lol­la (Lö­rön­tie 16, Eu­ra)

Su 3.12. Panelian kyläjou­lu­ka­lenteri

klo 17. Kol­man­te­na koh­tee­na Ri­vi­myl­ly (Ri­vi­myl­lyn­tie 5, Eu­ra).

Su 3.12. Kauneimmat joululaulut

klo 19.30 Vuo­ren­maan kir­kos­sa (Vuo­ren­maan­tie 750, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön seu­ra­kun­ta.

Ma 4.12. Joulukahvit

klo 13–18.30 Ylä­neen kir­jas­tos­sa (Vai­ni­on­pe­rän­tie 2, Pöy­tyä). Tar­jol­la kah­via ja jou­lu­pul­laa, jou­lu­puk­ki klo 14–15.

Ma 4.12. Panelian kyläjou­lu­ka­lenteri

klo 17. Nel­jän­te­nä koh­tee­na Pa­ne­li­an kuk­ka (Pa­ne­li­an­tie 33, Eu­ra).

Ma 4.12. Vuorenmaan kyläjou­lu­ka­lenteri

klo 17 al­ka­en koko per­heen jou­luis­ta as­kar­te­lua Ky­lä­ta­los­sa (Huit­tis­ten­tie 80, Sä­ky­lä).

Ma 4.12. Hinnerjoen kyläjou­lu­ka­lenteri

klo 18.30. Hin­ner­jo­en koi­rat kut­su­vat ky­lä­läi­set ja mui­den ky­lien koi­rat lenk­kei­le­mään Hin­ner­jo­en mil­jöö­seen. Läh­tö en­ti­sel­tä Osuus­pan­kil­ta (Hin­ner­jo­en­rait­ti 16, Eu­ra).

Instagram