Blogi
Hanna
 
Setälä
Moikka! Täällä kirjoittelee 30-vuotias kahden pojan äiti ja suklaaholisti Eurasta. Blogini sisältää paljon kuvia, arkea positiivisella meiningillä, leivontaa ja ruuanlaittoa, ja seikkailuja lähiseudulla perheeni kanssa. Tervetuloa mukaan!
17.12.2022 8.05

Makei juttui: Vihreitä kuulia ja pikkujouluja

Ihanaa kun on lunta, maisema näyttää heti valoisammalta. Mielikin piristyy kun ei ole niin pimeää! Ollaankin poikien kanssa käyty jo pari kertaa laskemassa mäkeä. Mikäs sen parempaa treeniä kuin kiivetä mäki nopsaan ylös, jotta pääsee pian taas vauhdilla alas! Ja naurun­py­räh­dysten jälkeen punaisten poskien kanssa kilpaa ylös.

Vä­lil­lä las­ke­taan sy­li­tys­ten yh­del­lä pul­kal­la ja vä­lil­lä las­ke­taan kil­paa liu­ku­reil­la. It­sek­kin in­nos­tuin ko­kei­le­maan, niin kau­an se on­kin haus­kaa kun­nes pulk­ka au­rau­tuu koh­ti pien­tä hyp­py­riä. Ei se ole­kaan enää niin ki­vaa näin ai­kui­se­na.. Pul­kan py­säh­dyt­tyä kam­pe­an it­se­ni ylös ja pu­ris­te­len lu­met naa­mal­ta. Ja lap­sia hu­vit­taa mi­ten äi­ti­kin meni las­ke­maan sii­tä hyp­py­ris­tä.

Lasten pikkujoulut

Vie­tim­me 3. jou­lu­kuu­ta pik­ku­jou­lu­ja ys­tä­vän ja hä­nen las­ten­sa kans­sa. Olem­me viet­tä­neet pik­ku­jou­lu­ja sa­mal­la po­ru­kal­la jo pari vuot­ta ja voi­si­kin sa­noa et­tä näis­tä on muo­dos­tu­nut kiva pie­ni pe­rin­ne.

Oh­jel­mas­sa oli:

– ul­koi­lua

– rii­si­puu­ron syö­mis­tä

– pi­pa­rien lei­von­taa ja ko­ris­te­lua

– jou­lu­tort­tu­jen te­koa

– her­kut­te­lua

– jou­lu­lau­lu­jen kuun­te­lua

On ai­na kiva jär­kä­tä täl­lä po­ru­kal­la jo­tain vä­hän spes­sum­paa!

Vih­re­ät kuu­lat. Nii­tä joko ra­kas­te­taan tai vi­ha­taan. It­se kuu­lun jäl­kim­mäi­siin, mut­ta esi­koi­nen niis­tä ko­vin­kin tyk­kää ja toi­voi­kin synt­tä­reil­leen tar­jot­ta­vak­si jo­tain mis­sä on vih­rei­tä kuu­lia. Tämä yk­sin­ker­tai­nen, help­po ja no­pea oh­je löy­tyi Lii­sa Wes­ter­ber­gin blo­gis­ta Ma­ke­aa. Vih­re­ä­kuu­la­kak­ku koos­tuu vain nel­jäs­tä raa­ka-ai­nees­ta. Tä­mä­hän so­pii myös täy­del­li­ses­ti jou­luun! Ota oh­je tal­teen ku­van al­ta.

Synttärisankarin juhlapöytä.

Synttärisankarin juhlapöytä.

Hanna Setälä

Vihreäkuulakakku

1 pkt (300 g) vih­reä kuu­la Jaf­fa-kek­se­jä

400 g (2 le­vyä) vih­reä kuu­la suk­laa­ta

4 dl kuo­hu­ker­maa

1 prk vih­reä kuu­la mar­me­la­dia

Oh­je:

Ase­ta 20 cm ir­to­poh­ja­reu­nus tar­jot­ti­mel­le ja aset­te­le puo­let kek­seis­tä tii­viis­ti poh­jal­le. Su­la­ta suk­laa mik­ros­sa pie­nel­lä te­hol­la vä­lil­lä se­koit­ta­en. Jätä odot­ta­maan.

Vat­kaa ker­ma vaah­dok­si. Kään­te­le pa­ris­sa eräs­sä vaah­to hie­man jääh­ty­nee­seen suk­laa­su­laan.

Kaa­da puo­let täyt­tees­tä poh­jan pääl­le. Aset­te­le täyt­teen pääl­le pari kek­siä ja kaa­da lo­put täyt­tees­tä kek­sien pääl­le. Ta­soi­ta pin­ta ja lai­ta jää­kaap­piin jääh­ty­mään yön yli tai 2–3 tun­nik­si pak­ka­seen.

Ir­ro­ta ren­gas ka­kun ym­pä­ril­tä. Vii­meis­te­le kak­ku mar­me­la­dil­la ja ko­ris­te­le kek­seil­lä ja suk­laa­pa­loil­la. Nau­ti!

Edessä vihreäkuulakakku, taustalla haikakku.

Edessä vihreäkuulakakku, taustalla haikakku.

Hanna Setälä

Toi­vo­tan si­nul­le rau­hal­lis­ta jou­lu­nai­kaa ja on­nel­lis­ta uut­ta vuot­ta 2023!

Tonttuja liikkeellä!

Tonttuja liikkeellä!

Hanna Setälä

Ota kantaa

Näköislehti

Menovinkit

Ti 7.2. Lukukoira Pippuri

klo 17–18 Eu­ran kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33). Va­raa lap­sel­le­si lu­ku­ai­ka etu­kä­teen. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Ti 7.2. Kirjaston koukut

klo 18–19.30 Sä­ky­län pää­kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6) kä­den­tai­to­jen il­ta. Järj. Sä­ky­län pää­kir­jas­to ja Köy­li­ön seu­dun Ny­ky­mar­tat ry.

Ke 8.2. Lainan päivä

klo 10–12 Ke­po­lan kir­jas­tos­sa (Kar­ja­lan­tie 1 a, Sä­ky­lä) ja klo 13–15 Sä­ky­län pää­kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6). Pal­ki­taan ai­kuis­ten lu­ku­dip­lo­min suo­rit­ta­neet ja jul­kis­te­taan vuo­den lai­naa­ja sekä Sä­ky­län kir­jas­to­jen uu­det oma­toi­mi­au­ki­o­lo­a­jat. Kir­jas­to- ja kult­tuu­ri­pääl­lik­kö Ant­ti Erk­ki­lä ta­vat­ta­vis­sa. Järj. Sä­ky­län kir­jas­tot.

Ke 8.2. Ikääntyvien "Sumpit"

klo 15–17 Hel­mi­kuun "Sum­pit" Köy­li­ön työ­vä­en­ta­lol­la (Ko­ke­mä­en­tie 80) päi­vä­tans­sien mer­keis­sä. Mu­sii­kis­ta vas­taa Omat Po­jat. Kah­vi­tar­joi­lu, va­paa­eh­toi­nen kah­vi­mak­su. Järj. Ikään­ty­vien neu­vos­to.

To 9.2. Penkkariajelu

klo 12 al­ka­en rei­til­lä Sä­ky­län seu­dun lu­kio – Ran­ta­tie – Iso­sä­ky­län kou­lu – Ran­ta­tie – kun­nan­vi­ras­to – Pa­lo­mie­hen­tie – Kop­pa­lan­tie – Huo­vin­rin­teen kou­lu – Ran­ta­tie – lu­kio. Järj. Sä­ky­län seu­dun lu­ki­on abit.

To 9.2. Yhdistysilta

klo 17.30–19 Kaut­tu­al­la ky­lä­ta­lo Kir­ja­las­sa (Kir­ja­ku­ja 4) yh­dis­tys­toi­mi­joil­le. Esi­tel­lään Eu­ran kun­nan yh­dis­ty­syh­teys­hen­ki­löt ja ker­ro­taan yh­teis­työn mah­dol­li­suuk­sis­ta sekä muis­ta kun­nan ajan­koh­tai­sis­ta asi­ois­ta. Järj. Eu­ran kun­ta.

Instagram

Menovinkit

Ti 7.2. Lukukoira Pippuri

klo 17–18 Eu­ran kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33). Va­raa lap­sel­le­si lu­ku­ai­ka etu­kä­teen. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Ti 7.2. Kirjaston koukut

klo 18–19.30 Sä­ky­län pää­kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6) kä­den­tai­to­jen il­ta. Järj. Sä­ky­län pää­kir­jas­to ja Köy­li­ön seu­dun Ny­ky­mar­tat ry.

Ke 8.2. Lainan päivä

klo 10–12 Ke­po­lan kir­jas­tos­sa (Kar­ja­lan­tie 1 a, Sä­ky­lä) ja klo 13–15 Sä­ky­län pää­kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6). Pal­ki­taan ai­kuis­ten lu­ku­dip­lo­min suo­rit­ta­neet ja jul­kis­te­taan vuo­den lai­naa­ja sekä Sä­ky­län kir­jas­to­jen uu­det oma­toi­mi­au­ki­o­lo­a­jat. Kir­jas­to- ja kult­tuu­ri­pääl­lik­kö Ant­ti Erk­ki­lä ta­vat­ta­vis­sa. Järj. Sä­ky­län kir­jas­tot.

Ke 8.2. Ikääntyvien "Sumpit"

klo 15–17 Hel­mi­kuun "Sum­pit" Köy­li­ön työ­vä­en­ta­lol­la (Ko­ke­mä­en­tie 80) päi­vä­tans­sien mer­keis­sä. Mu­sii­kis­ta vas­taa Omat Po­jat. Kah­vi­tar­joi­lu, va­paa­eh­toi­nen kah­vi­mak­su. Järj. Ikään­ty­vien neu­vos­to.

To 9.2. Penkkariajelu

klo 12 al­ka­en rei­til­lä Sä­ky­län seu­dun lu­kio – Ran­ta­tie – Iso­sä­ky­län kou­lu – Ran­ta­tie – kun­nan­vi­ras­to – Pa­lo­mie­hen­tie – Kop­pa­lan­tie – Huo­vin­rin­teen kou­lu – Ran­ta­tie – lu­kio. Järj. Sä­ky­län seu­dun lu­ki­on abit.

To 9.2. Yhdistysilta

klo 17.30–19 Kaut­tu­al­la ky­lä­ta­lo Kir­ja­las­sa (Kir­ja­ku­ja 4) yh­dis­tys­toi­mi­joil­le. Esi­tel­lään Eu­ran kun­nan yh­dis­ty­syh­teys­hen­ki­löt ja ker­ro­taan yh­teis­työn mah­dol­li­suuk­sis­ta sekä muis­ta kun­nan ajan­koh­tai­sis­ta asi­ois­ta. Järj. Eu­ran kun­ta.

Instagram