Blogi
Hanna
 
Setälä
Moikka! Täällä kirjoittelee 30-vuotias kahden pojan äiti ja suklaaholisti Eurasta. Blogini sisältää paljon kuvia, arkea positiivisella meiningillä, leivontaa ja ruuanlaittoa, ja seikkailuja lähiseudulla perheeni kanssa. Tervetuloa mukaan!
19.2.2023 7.02

Makei juttui: Rinteitä ja kääretorttua

Raikas ulkoilma, valkoisenaan hohtava metsä. Hanki narskuu jalkojen alla askeltaen lumisella polulla. Miten onnelliseksi luonto voikaan ihmisen tehdä!

Pian kui­ten­kin nars­ku­mi­sen ää­net peit­ty­vät ilois­ten rie­mun­kil­jah­dus­ten al­le. "MAJA!" "Tuol­la­kin on maja!" "Men­nään tut­ki­maan!" Po­jat tut­ki­vat in­nois­saan juos­ten ym­pä­ris­töä ja jo­kai­ses­ta pus­kas­ta löy­tyy hei­dän mie­les­tään maja.

Vuo­den en­sim­mäi­nen ret­ki­päi­vä suun­tau­tui Sä­ky­län har­ju­rei­til­le ja koh­teek­si va­lit­sim­me Por­saan­har­jun nä­kö­a­la­laa­vun. Alu­eel­la on pal­jon mui­ta­kin upei­ta laa­vu­ja, jot­ka on sel­väs­ti mer­kit­ty opas­tei­siin ja kart­toi­hin. Jä­tim­me au­ton Kan­to­laa­vul­le, joka si­jait­see kä­te­väs­ti pi­ka­tien var­rel­la. Mat­kaa nä­kö­a­la­laa­vul­le ker­tyi noin 2,6 ki­lo­met­riä eli yh­teen­sä vä­hän pääl­le vii­si kil­saa, ja myös mei­dän 3-vuo­ti­aam­me jak­soi koko mat­kan tai­val­taa lä­hes mu­ki­se­mat­ta.

Har­ju­rei­til­lä oli help­po kul­kea, vä­lil­lä oli eh­kä hie­man tyl­sää­kin suo­raa kä­vel­len ja ni­men­sä mu­kaan vä­lil­lä jyrk­kää nou­sua. Tän­ne oli­si upea tul­la suk­sil­la! Ylös­päin mat­ka­tes­sa al­koi au­rin­ko tul­la esiin pil­vien ra­os­ta. Pe­ril­le pääs­ty­äm­me au­rin­ko pais­toi­kin jo täy­del­tä te­räl­tä ja maa­la­si mai­se­mat mie­let­tö­män upeik­si. Nyt ym­mär­rän mik­si tätä paik­kaa kut­su­taan ”pik­ku­la­pik­si”!

Herkkuvinkki

Teki mie­li lei­poa jo­tain hy­vää, ja löy­sin­kin Ma­ke­aa-blo­gis­ta kin­der­kää­re­tor­tun oh­jeen, jota oli heti pak­ko tes­ta­ta. Tämä kää­re­tort­tu so­pii ki­vas­ti pää­si­äi­seen, joka jo hää­möt­te­lee edes­sä! Vaih­doin al­ku­pe­räi­ses­tä oh­jees­ta maus­ta­mat­to­man tuo­re­juus­ton va­nil­ja­tuo­re­juus­toon ja li­sä­sin jouk­koon to­mu­so­ke­ria. Täyt­tee­seen lai­toin puo­li de­siä li­sää so­ke­ria. Nap­paa oh­je tal­teen ku­van al­ta.

Sula suklaa sopii koristeluun ja on helppo toteuttaa.

Sula suklaa sopii koristeluun ja on helppo toteuttaa.

Poh­ja:

4 mu­naa

1,5 dl so­ke­ria

2 tl va­nil­ja­so­ke­ria

1 dl pe­ru­na­jau­ho­ja

1/2 dl kaa­ka­o­jau­het­ta

1 tl lei­vin­jau­het­ta

Täy­te:

150 g mai­to­suk­laa­ta

2 dl kuo­hu­ker­maa

150 g val­ko­suk­laa­ta

200 g maus­ta­ma­ton­ta tuo­re­juus­toa tai va­nil­ja­tuo­re­juus­toa

1 dl to­mu­so­ke­ria

Ko­ris­te­luun:

Mai­to­suk­laa­ta

Val­ko­suk­laa­ta

Kin­der­suk­laa­ta

Oh­je:

Tee poh­ja: Lai­ta uu­ni läm­pe­ä­mään 200 as­tee­seen. Lai­ta lei­vin­pa­pe­ri sy­väl­le uu­ni­pel­lil­le. Vat­kaa mu­nat ja so­ke­rit kuoh­ke­ak­si vaah­dok­si. Se­koi­ta kes­ke­nään jau­hot, kaa­ka­o­jau­he ja lei­vin­jau­he. Sii­vi­löi jau­ho­se­os mu­na­vaah­toon pa­ris­sa eräs­sä ja kään­te­le va­ro­vas­ti.

Le­vi­tä tai­ki­na pel­lil­le ja pais­ta uu­nis­sa alim­mal­la ta­sol­la noin 10 mi­nuut­tia. Ku­moa poh­ja so­ke­roi­dul­le lei­vin­pa­pe­ril­le ja pois­ta pääl­lim­mäi­nen lei­vin­pa­pe­ri. An­na jääh­tyä.

Val­mis­ta täy­te: Ota tuo­re­juus­to huo­neen­läm­pöön. Pil­ko mai­to­suk­laa kul­hoon ja kuu­men­na 1/2 dl kuo­hu­ker­maa. Kaa­da ker­ma suk­laan pääl­le ja se­koit­te­le ta­sai­sek­si. Jätä odot­ta­maan. Su­la­ta val­ko­suk­laa mik­ros­sa pie­nel­lä te­hol­la ja pie­nis­sä eris­sä. Se­koi­ta tuo­re­juus­to peh­me­äk­si. Vat­kaa lop­pu ker­ma pak­suk­si vaah­dok­si. Yh­dis­tä val­ko­suk­laa ja tuo­re­juus­to. Kään­te­le jouk­koon vaah­do­tet­tu ker­ma.

Le­vi­tä en­sin jääh­ty­neen poh­jan pääl­le su­la­tet­tu mai­to­suk­laa jon­ka jäl­keen pääl­le lai­te­taan val­ko­suk­laa­mous­se. Rul­laa poh­ja tii­viik­si rul­lak­si. An­na aset­tua jää­kaa­pis­sa lei­vin­pa­pe­riin kää­rit­ty­nä pari tun­tia.

Ko­ris­te­le su­la­te­tul­la suk­laal­la ja kin­der­her­kuil­la. It­se rou­hin pääl­le myös val­ko­suk­laa­ta.

Nau­ti!

Kivoja leivontahetkiä!

Kivoja leivontahetkiä!

Ota kantaa

Näköislehti

Menovinkit

To 30.3. Seniorikuukauden päätöstapahtuma

klo 9–11.30 Eu­ran seu­ra­kun­ta­kes­kuk­ses­sa (Sork­kis­ten­tie 3). Hen­na-Riik­ka Sep­pä­lä ker­too ikään­ty­nei­den pal­ve­luis­ta hy­vin­voin­ti­a­lu­eel­la, van­hus­neu­vos­ton toi­min­nan esit­te­lyä. Osa se­ni­o­ri­kuu­kau­den oh­jel­maa. Järj. Eu­ran van­hus­neu­vos­to.

Pe 31.3. Satutuokio

klo 10 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33). Sa­tu­ja ja as­kar­te­lua tai muu­ta mu­ka­vaa puu­haa. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Su 2.4. Hinnerjoen Nuorisoseuran 120-vuotisjuhlat

klo 13–15 Hin­ner­jo­en nuo­ri­so­seu­ran­ta­los­sa (Rin­no­mä­en­tie 16, Eu­ra). Synt­tä­ri­kah­vi­tus ja his­to­ri­a­näyt­te­ly. Va­paa pää­sy. Järj. Hin­ner­jo­en Nuo­ri­so­seu­ra ry.

Su 2.4. Italialainen kahvikonsertti

klo 14 La­pin pal­loi­lu­hal­lis­sa (Kirk­ko­tie 6, Rau­ma). La­pin VPK:n soit­to­kun­ta esit­tää mu­siik­kia 1950–60-lu­vuil­ta tä­hän päi­vään. So­lis­tei­na Jus­si Lam­me­la ja Pi­rit­ta Ven­ho. Mak­sul­li­nen. Järj. La­pin VPK:n soit­to­kun­ta.

Su 2.4. Lastenkonsertti

klo 15 Sä­ky­län seu­ra­kun­ta­ta­los­sa (Tuu­li­myl­lyn­tie 21). Kie­li­nup­pu-kon­ser­tis­sa lau­le­taan, lei­ki­tään ja opi­taan yh­des­sä. Va­paa pää­sy. Järj. MLL Sä­ky­lä.

Su 2.4. Piafia näyttämöllä

klo 17 Tuis­ku­lan Seu­ra­ta­los­sa (Il­miin­tie 34, Sä­ky­lä). Su­san­na Haa­vis­ton kä­si­kir­joit­ta­mas­sa Piaf – pak­ko saa­da lau­laa! -esi­tyk­ses­sä käy­dään di­a­lo­gia Edith Pi­a­fin kans­sa lau­la­mi­sen pa­kos­ta, ää­nes­tä ja hy­väk­syn­nän et­si­mi­ses­tä. Mak­sul­li­nen. Järj. Tuis­ku­lan seu­ra­ta­lo ry.

Ti 4.4. Kirjaston koukut

klo 18.00–19.30 Sä­ky­län pää­kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6). Vie­te­tään il­ta kä­den­tai­to­ja teh­den. Järj. Sä­ky­län pää­kir­jas­to ja Köy­li­ön seu­dun Ny­ky­mar­tat ry.

Instagram

Menovinkit

To 30.3. Seniorikuukauden päätöstapahtuma

klo 9–11.30 Eu­ran seu­ra­kun­ta­kes­kuk­ses­sa (Sork­kis­ten­tie 3). Hen­na-Riik­ka Sep­pä­lä ker­too ikään­ty­nei­den pal­ve­luis­ta hy­vin­voin­ti­a­lu­eel­la, van­hus­neu­vos­ton toi­min­nan esit­te­lyä. Osa se­ni­o­ri­kuu­kau­den oh­jel­maa. Järj. Eu­ran van­hus­neu­vos­to.

Pe 31.3. Satutuokio

klo 10 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33). Sa­tu­ja ja as­kar­te­lua tai muu­ta mu­ka­vaa puu­haa. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Su 2.4. Hinnerjoen Nuorisoseuran 120-vuotisjuhlat

klo 13–15 Hin­ner­jo­en nuo­ri­so­seu­ran­ta­los­sa (Rin­no­mä­en­tie 16, Eu­ra). Synt­tä­ri­kah­vi­tus ja his­to­ri­a­näyt­te­ly. Va­paa pää­sy. Järj. Hin­ner­jo­en Nuo­ri­so­seu­ra ry.

Su 2.4. Italialainen kahvikonsertti

klo 14 La­pin pal­loi­lu­hal­lis­sa (Kirk­ko­tie 6, Rau­ma). La­pin VPK:n soit­to­kun­ta esit­tää mu­siik­kia 1950–60-lu­vuil­ta tä­hän päi­vään. So­lis­tei­na Jus­si Lam­me­la ja Pi­rit­ta Ven­ho. Mak­sul­li­nen. Järj. La­pin VPK:n soit­to­kun­ta.

Su 2.4. Lastenkonsertti

klo 15 Sä­ky­län seu­ra­kun­ta­ta­los­sa (Tuu­li­myl­lyn­tie 21). Kie­li­nup­pu-kon­ser­tis­sa lau­le­taan, lei­ki­tään ja opi­taan yh­des­sä. Va­paa pää­sy. Järj. MLL Sä­ky­lä.

Su 2.4. Piafia näyttämöllä

klo 17 Tuis­ku­lan Seu­ra­ta­los­sa (Il­miin­tie 34, Sä­ky­lä). Su­san­na Haa­vis­ton kä­si­kir­joit­ta­mas­sa Piaf – pak­ko saa­da lau­laa! -esi­tyk­ses­sä käy­dään di­a­lo­gia Edith Pi­a­fin kans­sa lau­la­mi­sen pa­kos­ta, ää­nes­tä ja hy­väk­syn­nän et­si­mi­ses­tä. Mak­sul­li­nen. Järj. Tuis­ku­lan seu­ra­ta­lo ry.

Ti 4.4. Kirjaston koukut

klo 18.00–19.30 Sä­ky­län pää­kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6). Vie­te­tään il­ta kä­den­tai­to­ja teh­den. Järj. Sä­ky­län pää­kir­jas­to ja Köy­li­ön seu­dun Ny­ky­mar­tat ry.

Instagram