Blogi
Hanna
 
Setälä
Moikka! Täällä kirjoittelee 30-vuotias kahden pojan äiti ja suklaaholisti Eurasta. Blogini sisältää paljon kuvia, arkea positiivisella meiningillä, leivontaa ja ruuanlaittoa, ja seikkailuja lähiseudulla perheeni kanssa. Tervetuloa mukaan!
22.10.2022 9.35

Makei juttui: Sielunmaisemaa ja halloweenia

Kävelen tuttua Sepäntietä eteenpäin. Hymyilen. Pian päästään katsomaan vanhan saharakennuksen sisälle.

Olen usein py­säh­ty­nyt len­kin var­rel­la ihas­te­le­maan mys­ti­sen ra­ken­nuk­sen kau­nii­ta ruu­tuik­ku­noi­ta. Ta­val­li­ses­ti ihan lä­hel­le ei pää­se­kään tut­ki­maan, mitä tuo ra­ken­nus pi­tää si­säl­lään. Sa­hal­le vie­väl­lä sil­lal­la on yleen­sä port­ti sul­jet­tu­na. Tä­nään Al­va­rin päi­vä­nä (24.9.) port­ti on kui­ten­kin avat­tu osa­na tee­ma­päi­vää ja pää­sen vih­doin tut­ki­maan lä­hem­min tätä kiin­nos­ta­vaa rau­ta­ruu­kin ai­kais­ta ra­ken­nel­maa!

Noh. Ei­hän se mi­kään ih­meel­li­nen si­säl­tä ol­lut: pal­jon ai­kaa kes­tä­neet sei­nät, kau­niit ik­ku­nat ja kat­to pääl­lä. Ra­ken­nus oli ai­ka lail­la tyh­jä, mut­ta te­ki­hän se sil­ti vai­ku­tuk­sen. Olin in­nois­sa­ni! Ja voin­pa­han nyt sa­noa, et­tä tie­dän mil­tä siel­lä näyt­tää si­säl­lä. Täs­sä pari ku­vaa si­nul­le­kin kat­sel­ta­vak­si.

Sillan portti auki Sahalle.

Sillan portti auki Sahalle.

Hanna Setälä

Vanhat upeat ruutuikkunat.

Vanhat upeat ruutuikkunat.

Hanna Setälä

Hanna Setälä

Hanna Setälä

Hanna Setälä

Ruudun takaa.

Ruudun takaa.

Hanna Setälä

Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­to. Lap­suu­den­mai­se­ma­ni. Jo koh­ta 10 vuot­ta Man­ni­las­sa asu­nee­na voin kyl­lä yl­pey­del­lä ti­tuu­lee­ra­ta it­se­ni man­ni­la­lai­sek­si. Mut­ta sil­ti huo­maan löy­tä­vä­ni it­se­ni usein Se­pän­tiel­tä lenk­kei­le­mäs­sä. Tai Ali­sen­kos­ken kuo­hu­ja kuun­te­le­mas­sa, vä­lil­lä ka­me­ra kou­ras­sa niin­kuin moni muu­kin kaut­tu­a­lai­nen. Myl­lyn­sil­lan läpi ei vain voi kul­kea il­man yh­tä ka­me­ran räp­syä. Vä­lil­lä esit­te­len po­jil­le pa­pe­ri­teh­das­ta, jos­sa hei­dän iso­pap­pan­sa on ai­ka­naan työs­ken­nel­lyt lä­hes 40 vuot­ta. Joo­joo, he sa­no­vat, tie­tä­vät kyl­lä, kun sii­tä kuu­lem­ma usein mai­nit­sen siel­lä lä­het­ty­vil­lä ol­les­sam­me.

Ra­kas ym­pä­ris­tö upei­ne van­hoi­ne pui­neen ja kos­ken­sil­toi­neen, lemp­pa­ri­hoo­di­ni, joka var­mas­ti mo­nen muun­kin, on muo­dos­tu­nut ai­ko­jen saa­tos­sa sie­lun­mai­se­mak­se­ni. Mil­lai­nen on si­nun sie­lun­mai­se­ma­si? Löy­tyy­kö se lä­hel­tä vai vä­hän kau­em­paa? Nä­ky­mä, joka saa ren­tou­tu­maan ja tun­te­maan olo­si tur­val­li­sek­si. Paik­ka, min­ne löy­dät ai­na uu­des­taan.

Ruska vallannut Ruukinpuiston.

Ruska vallannut Ruukinpuiston.

Hanna Setälä

Kosken kohinaa.

Kosken kohinaa.

Hanna Setälä

Myllynsillan tyynempi puoli.

Myllynsillan tyynempi puoli.

Hanna Setälä

Maagisella Alisenkoskella.

Maagisella Alisenkoskella.

Hanna Setälä

Hanna Setälä

Pyhäjärvi-instituutin luontopolulla.

Pyhäjärvi-instituutin luontopolulla.

Hanna Setälä

Tun­nel­mal­li­nen Ruu­kin­puis­to on sii­tä eri­koi­nen paik­ka, et­tä tän­ne so­pii mil­lai­nen sää tai vuo­de­nai­ka ta­han­sa. Eri ke­lit luo­vat sen tun­nel­man. Suo­sit­te­len tu­le­maan ja tu­tus­tu­maan, tääl­tä löy­tyy myös pari kah­vi­laa ja ra­vin­to­laa, jois­ta saa enem­män in­foa Ruu­kin­puis­ton alu­ees­ta.

Ruukinkartanon pihalta löytyvä vanha ilmalietso.

Ruukinkartanon pihalta löytyvä vanha ilmalietso.

Hanna Setälä

Hanna Setälä

Kauttualaista maisemaa Terassitalolta.

Kauttualaista maisemaa Terassitalolta.

Hanna Setälä

Sepäntie.

Sepäntie.

Hanna Setälä

Instituutin sauna.

Instituutin sauna.

Hanna Setälä

Hal­lo­ween lä­hes­tyy!

Tyk­käät­kö ko­ris­tel­la ja lei­poa juh­la­py­hien tee­man mu­kaan? Kuun lo­pus­sa vie­te­tään hal­lo­wee­nia ja vie­lä eh­tii hy­vin hank­kia vä­hän so­mis­tet­ta pöy­däl­le ja ko­ris­te­lua lei­von­nai­sia var­ten. Ajat­te­lin lei­poa do­nit­se­ja suo­sik­ki­re­sep­til­lä­ni ja ko­ris­tel­la ne juh­laan so­pi­vik­si. Tie­sit­kö, et­tä do­nit­se­ja ei tar­vit­se vält­tä­mät­tä pais­taa öl­jys­sä? Nämä val­mis­tu­vat uu­nis­sa ja var­sin mut­kat­to­mas­ti se­koit­ta­mal­la vain ai­neet kul­hos­sa. It­sel­lä­ni on käy­tös­sä do­nit­si­pel­ti, mut­ta olen kuul­lut, et­tä nämä on­nis­tu­vat myös muf­fi­ni­pel­lil­lä, jos sel­lai­sen omis­taa. Te­kee myö­hem­min vain rei­än kes­kel­le vaik­ka ome­na­po­ral­la. Ko­ris­te­lus­sa saa käyt­tää va­paas­ti mie­li­ku­vi­tus­ta.

Oh­je löy­tyy ku­van al­ta.

Veikeät donitsit

Veikeät donitsit

Hanna Setälä

Pehmeät uunidonitsit (12 kpl)

Tai­ki­na

4 dl veh­nä­jau­ho­ja

1 dl so­ke­ria

4 1/2 tl va­nil­ja­so­ke­ria

2 tl lei­vin­jau­het­ta

1 1/4 kar­de­mum­maa

2 mu­naa

2 dl ker­ma­vii­liä

1 dl öl­jyä

Kuor­ru­tus

200 g val­ko­suk­laa­ta/mai­to­suk­laa­ta/Ho­pe­a­tof­fee­ta

kuo­hu­ker­maa

orans­sia to­mu­mais­ta elin­tar­vi­ke­vä­riä

mus­tia strös­se­lei­tä

Lai­ta uu­ni läm­pe­ä­mään 200 as­tee­seen. Se­koi­ta tai­ki­nan kui­vat ai­neet kes­ke­nään. Li­sää jouk­koon ker­ma­vii­li, öl­jy sekä mu­nat ja se­koi­ta. Voi­te­le do­nit­si­pel­ti. Tai­ki­nan saa hel­pos­ti do­nit­si­muot­tei­hin pur­sot­to­mal­la. Pais­ta uu­nis­sa noin 10 min. Tark­kai­le kyp­sy­mis­tä; jos do­nit­sit kyp­sy­vät lii­an pit­kään, niis­tä tu­lee kui­via. An­na het­ken jääh­tyä ja ir­roi­ta sit­ten ko­lois­ta. Kun do­nit­sit ovat jääh­ty­neet, su­la­ta (val­ko)suk­laa mik­ros­sa va­ro­en tai ve­si­hau­tees­sa. Vär­jää suk­laa elin­tar­vi­ke­vä­ril­lä. Dip­paa do­nit­sit suk­laa­seen ja lai­ta lau­ta­sel­le. Vii­meis­te­le stös­se­leil­lä ja lai­ta jäh­met­ty­mään jää­kaap­piin. Ho­pe­a­tof­feen su­la­tin mik­ros­sa ker­ma­til­kan kans­sa.

Silmäkoristeet viimeistelevät halloween leivonnaiset.

Silmäkoristeet viimeistelevät halloween leivonnaiset.

Hanna Setälä

Tun­nel­mal­lis­ta syk­syä ja kau­he­an haus­kaa hal­lo­wee­nia!

Ja eikun kaivertamaan kurpitsoja!

Ja eikun kaivertamaan kurpitsoja!

Hanna Setälä

Ota kantaa

Näköislehti

Menovinkit

To 30.11. Digikahvila

klo 15–16.30 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33, Eu­ra) ai­hee­na Pin­te­rest-ku­va­pal­ve­lu. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut sekä Sa­ta­o­pis­to.

To 30.11. Tonttu-ilta

klo 17.30–19.30 Vil­la Lin­tu­ris­sa (Köy­li­ön­tie 7). Il­lan ai­ka­na lap­si/nuo­ri as­kar­te­lee yh­des­sä ai­kui­sen kans­sa jou­lui­sia tont­tu­ja. Tar­jol­la on pi­pa­ria ja glö­giä. Ei en­nak­koil­moit­tau­tu­mis­ta. Järj. Köy­liö-seu­ra ja Ke­po­lan ky­läyh­dis­tys.

Pe 1.12. Satutuokio

klo 10 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Lu­e­taan muu­ta­ma satu kuu­li­joi­den jak­sa­mi­sen mu­kaan. Li­säk­si as­kar­te­lua tai muu­ta mu­ka­vaa puu­haa. Ter­ve­tu­loa mu­kaan kaik­ki al­le kou­lui­käi­set. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Pe 1.12. Diakonian advent­ti­myy­jäiset

klo 12–17 Eu­ran seu­ra­kun­ta­kes­kuk­ses­sa (Sork­kis­ten­tie 3, Eu­ra). Lei­von­nai­sia, kä­si­töi­tä, jou­lu­kah­vi­la ja ar­pa­jai­set. Järj. Ys­tä­vä­ka­ma­ri­lai­set ja Kiu­kais­ten kä­si­työ­pii­ri.

Pe 1.12. Panelian kyläjou­lu­ka­lenteri aukeaa

klo 17 Myl­ly­sil­lal­la (Mä­ki­län­tie 1, Pa­ne­lia).

Pe 1.12. Lapin joulunavaus

klo 17–18.30. Klo 17 Ki­vi­sil­lal­la jou­lu­va­lo­jen sy­ty­tys ja jou­lu­lau­lu­ja yh­teis­lau­lu­na. Luo­vi­on nur­kil­la MLL La­pin tont­tu­ra­ta. Joki-Pu­bil­la Fan­nin sö­pöt al­pa­kat klo 16–18. Ilo­tu­li­tus klo 18.30, kat­se­lu­pai­kat Sa­ha­mä­en­tiel­lä. Jou­lu­puk­ki kier­te­lee, yri­tyk­sis­sä tar­joi­lua. Järj. La­pin yri­tyk­set ja yh­tei­söt.

Pe 1.12. Kuusenvalojen sytytys

klo 18 Sä­ky­län kirk­ko­maal­la (Ran­ta­tie 312, Sä­ky­lä). Tar­jol­la me­hua. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön seu­ra­kun­ta.

Pe 1.12. Vuorenmaan kyläjou­lu­ka­lenteri aukeaa

klo 18. Tont­tui­lut al­ka­vat Sa­lo­sen ai­tas­sa (Huit­tis­ten­tie 341, Sä­ky­lä).

Pe 1.12. Hinnerjoen kyläjou­lu­ka­lenteri aukeaa

Jou­luik­ku­na ilah­dut­taa koko jou­lu­kuun. En­ti­nen Osuus­pank­ki (Hin­ner­jo­en­rait­ti 16, Eu­ra).

La 2.12. Perinteiset myyjäiset

klo 9.30 al­ka­en ar­pa­myyn­nil­lä Ylä­neen Osuus­pan­kis­sa (Ha­ve­rin­tie 6A). Klo 10 al­ka­en myyn­nis­sä ter­ni­mai­toa, laa­ti­koi­ta, lei­von­nai­sia, kä­si­töi­tä ja vih­to­ja ym. Järj. Ylä­neen Eläk­keen­saa­jat.

La 2.12. Joulumarkkinat

klo 11–14 Kau­nis­mä­en ti­lal­la (Vaa­niin­tie 420, Eu­ra). Myyn­nis­sä mm. lei­von­nai­sia, kä­si­töi­tä ja lä­hi­ruo­kaa. Pai­kal­la myös jou­lu­puk­ki ja -muo­ri. Pi­ha­pii­ris­sä näh­tä­vil­lä maa­ti­ais­ka­no­ja ja -kuk­ko­ja sekä kis­so­ja­kin voi nä­kyä.

La 2.12. Yläneen Uudenkartanon joulunavaus

klo 13–15 Lyst­met­täs­sä (Kuu­sis­ton­tie 437, Pöy­tyä). Järj. Uu­den­kar­ta­non ky­läyh­dis­tys.

La 2.12. Joulumarkkinat

klo 12–16 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa (Se­pän­tie, Eu­ra). Järj. Ruu­kin­puis­ton toi­mi­jat.

La 2.12. Panelian kyläjou­lu­ka­lenteri

klo 17. Toi­se­na koh­tee­na To­ri­kop­pi (Pa­ne­li­an­tie 28, Eu­ra).

La 2.12. Hinnerjoen kyläjou­lu­ka­lenteri

klo 17–19. Toi­se­na koh­tee­na Rii­tan kuk­ka­puu­tar­ha (Kirk­ko­sil­lan­tie 15b, Eu­ra). Mu­sii­kin saat­te­le­ma­na jou­luun.

La 2.12. Vuorenmaan kyläjou­lu­ka­lenteri

Toi­se­na koh­tee­na au­ke­aa jou­luik­ku­na en­ti­sel­lä pan­kil­la (Vuo­ren­maan­tie 750, Sä­ky­lä)

Su 3.12. Lähetyksen advent­ti­myy­jäiset

klo 11–13 Sä­ky­län seu­ra­kun­ta­ta­los­sa. Tar­jol­la tort­tu­kah­vit, ar­po­ja, lei­von­nai­sia sekä le­gen­daa­ri­sia kar­ja­lan­pii­ra­koi­ta. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön seu­ra­kun­ta.

Su 3.12. Panelian joulunavaus

klo 13–17 ar­pa­jai­set ja rii­si­puu­ron myyn­tiä Mei­je­ril­lä. Seu­ra­ta­lol­la jou­lui­nen kah­vi­pöy­tä Kä­den­tai­ta­jien myy­jäis­ten yh­tey­des­sä klo 14–17. Ri­vi­myl­lyl­lä mark­ki­nat, jou­lu­mu­siik­kia ja glögi- ja pi­pa­ri­tar­joi­lu klo 15–17. Juha Sai­nio lei­kit­tää lap­sia Ri­vi­myl­lyl­lä n. klo 15.30. Ta­vat­ta­vis­sa myös jou­lu­puk­ki klo 15–17. Järj. Pa­ne­li­an Ko­ti­seu­tu­yh­dis­tys.

Su 3.12. Majataloilta

klo 15 Köy­li­ön kir­kos­sa (Kirk­ko­saa­ren­tie 217, Sä­ky­lä). Mu­ka­na Juk­ka Jäm­sen, Et­Ce­te­ra-kuo­ro ja Pek­ka Si­mo­jo­ki. Juk­ka Jäm­se­nin ve­tä­mä ope­tus- ja ru­kous­het­ki Köy­li­ön seu­ra­kun­ta­ta­los­sa klo 13. Järj. Köy­li­ön kap­pe­li­seu­ra­kun­ta.

Su 3.12. Hinnerjoen kyläjou­lu­ka­lenteri

klo 16–18 Kaa­ka­o­kah­vi­la Pol­la­rin ta­lol­la (Lö­rön­tie 16, Eu­ra)

Su 3.12. Panelian kyläjou­lu­ka­lenteri

klo 17. Kol­man­te­na koh­tee­na Ri­vi­myl­ly (Ri­vi­myl­lyn­tie 5, Eu­ra).

Su 3.12. Kauneimmat joululaulut

klo 19.30 Vuo­ren­maan kir­kos­sa (Vuo­ren­maan­tie 750, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön seu­ra­kun­ta.

Ma 4.12. Joulukahvit

klo 13–18.30 Ylä­neen kir­jas­tos­sa (Vai­ni­on­pe­rän­tie 2, Pöy­tyä). Tar­jol­la kah­via ja jou­lu­pul­laa, jou­lu­puk­ki klo 14–15.

Ma 4.12. Panelian kyläjou­lu­ka­lenteri

klo 17. Nel­jän­te­nä koh­tee­na Pa­ne­li­an kuk­ka (Pa­ne­li­an­tie 33, Eu­ra).

Ma 4.12. Vuorenmaan kyläjou­lu­ka­lenteri

klo 17 al­ka­en koko per­heen jou­luis­ta as­kar­te­lua Ky­lä­ta­los­sa (Huit­tis­ten­tie 80, Sä­ky­lä).

Ma 4.12. Hinnerjoen kyläjou­lu­ka­lenteri

klo 18.30. Hin­ner­jo­en koi­rat kut­su­vat ky­lä­läi­set ja mui­den ky­lien koi­rat lenk­kei­le­mään Hin­ner­jo­en mil­jöö­seen. Läh­tö en­ti­sel­tä Osuus­pan­kil­ta (Hin­ner­jo­en­rait­ti 16, Eu­ra).

Instagram

Menovinkit

To 30.11. Digikahvila

klo 15–16.30 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33, Eu­ra) ai­hee­na Pin­te­rest-ku­va­pal­ve­lu. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut sekä Sa­ta­o­pis­to.

To 30.11. Tonttu-ilta

klo 17.30–19.30 Vil­la Lin­tu­ris­sa (Köy­li­ön­tie 7). Il­lan ai­ka­na lap­si/nuo­ri as­kar­te­lee yh­des­sä ai­kui­sen kans­sa jou­lui­sia tont­tu­ja. Tar­jol­la on pi­pa­ria ja glö­giä. Ei en­nak­koil­moit­tau­tu­mis­ta. Järj. Köy­liö-seu­ra ja Ke­po­lan ky­läyh­dis­tys.

Pe 1.12. Satutuokio

klo 10 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Lu­e­taan muu­ta­ma satu kuu­li­joi­den jak­sa­mi­sen mu­kaan. Li­säk­si as­kar­te­lua tai muu­ta mu­ka­vaa puu­haa. Ter­ve­tu­loa mu­kaan kaik­ki al­le kou­lui­käi­set. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Pe 1.12. Diakonian advent­ti­myy­jäiset

klo 12–17 Eu­ran seu­ra­kun­ta­kes­kuk­ses­sa (Sork­kis­ten­tie 3, Eu­ra). Lei­von­nai­sia, kä­si­töi­tä, jou­lu­kah­vi­la ja ar­pa­jai­set. Järj. Ys­tä­vä­ka­ma­ri­lai­set ja Kiu­kais­ten kä­si­työ­pii­ri.

Pe 1.12. Panelian kyläjou­lu­ka­lenteri aukeaa

klo 17 Myl­ly­sil­lal­la (Mä­ki­län­tie 1, Pa­ne­lia).

Pe 1.12. Lapin joulunavaus

klo 17–18.30. Klo 17 Ki­vi­sil­lal­la jou­lu­va­lo­jen sy­ty­tys ja jou­lu­lau­lu­ja yh­teis­lau­lu­na. Luo­vi­on nur­kil­la MLL La­pin tont­tu­ra­ta. Joki-Pu­bil­la Fan­nin sö­pöt al­pa­kat klo 16–18. Ilo­tu­li­tus klo 18.30, kat­se­lu­pai­kat Sa­ha­mä­en­tiel­lä. Jou­lu­puk­ki kier­te­lee, yri­tyk­sis­sä tar­joi­lua. Järj. La­pin yri­tyk­set ja yh­tei­söt.

Pe 1.12. Kuusenvalojen sytytys

klo 18 Sä­ky­län kirk­ko­maal­la (Ran­ta­tie 312, Sä­ky­lä). Tar­jol­la me­hua. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön seu­ra­kun­ta.

Pe 1.12. Vuorenmaan kyläjou­lu­ka­lenteri aukeaa

klo 18. Tont­tui­lut al­ka­vat Sa­lo­sen ai­tas­sa (Huit­tis­ten­tie 341, Sä­ky­lä).

Pe 1.12. Hinnerjoen kyläjou­lu­ka­lenteri aukeaa

Jou­luik­ku­na ilah­dut­taa koko jou­lu­kuun. En­ti­nen Osuus­pank­ki (Hin­ner­jo­en­rait­ti 16, Eu­ra).

La 2.12. Perinteiset myyjäiset

klo 9.30 al­ka­en ar­pa­myyn­nil­lä Ylä­neen Osuus­pan­kis­sa (Ha­ve­rin­tie 6A). Klo 10 al­ka­en myyn­nis­sä ter­ni­mai­toa, laa­ti­koi­ta, lei­von­nai­sia, kä­si­töi­tä ja vih­to­ja ym. Järj. Ylä­neen Eläk­keen­saa­jat.

La 2.12. Joulumarkkinat

klo 11–14 Kau­nis­mä­en ti­lal­la (Vaa­niin­tie 420, Eu­ra). Myyn­nis­sä mm. lei­von­nai­sia, kä­si­töi­tä ja lä­hi­ruo­kaa. Pai­kal­la myös jou­lu­puk­ki ja -muo­ri. Pi­ha­pii­ris­sä näh­tä­vil­lä maa­ti­ais­ka­no­ja ja -kuk­ko­ja sekä kis­so­ja­kin voi nä­kyä.

La 2.12. Yläneen Uudenkartanon joulunavaus

klo 13–15 Lyst­met­täs­sä (Kuu­sis­ton­tie 437, Pöy­tyä). Järj. Uu­den­kar­ta­non ky­läyh­dis­tys.

La 2.12. Joulumarkkinat

klo 12–16 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa (Se­pän­tie, Eu­ra). Järj. Ruu­kin­puis­ton toi­mi­jat.

La 2.12. Panelian kyläjou­lu­ka­lenteri

klo 17. Toi­se­na koh­tee­na To­ri­kop­pi (Pa­ne­li­an­tie 28, Eu­ra).

La 2.12. Hinnerjoen kyläjou­lu­ka­lenteri

klo 17–19. Toi­se­na koh­tee­na Rii­tan kuk­ka­puu­tar­ha (Kirk­ko­sil­lan­tie 15b, Eu­ra). Mu­sii­kin saat­te­le­ma­na jou­luun.

La 2.12. Vuorenmaan kyläjou­lu­ka­lenteri

Toi­se­na koh­tee­na au­ke­aa jou­luik­ku­na en­ti­sel­lä pan­kil­la (Vuo­ren­maan­tie 750, Sä­ky­lä)

Su 3.12. Lähetyksen advent­ti­myy­jäiset

klo 11–13 Sä­ky­län seu­ra­kun­ta­ta­los­sa. Tar­jol­la tort­tu­kah­vit, ar­po­ja, lei­von­nai­sia sekä le­gen­daa­ri­sia kar­ja­lan­pii­ra­koi­ta. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön seu­ra­kun­ta.

Su 3.12. Panelian joulunavaus

klo 13–17 ar­pa­jai­set ja rii­si­puu­ron myyn­tiä Mei­je­ril­lä. Seu­ra­ta­lol­la jou­lui­nen kah­vi­pöy­tä Kä­den­tai­ta­jien myy­jäis­ten yh­tey­des­sä klo 14–17. Ri­vi­myl­lyl­lä mark­ki­nat, jou­lu­mu­siik­kia ja glögi- ja pi­pa­ri­tar­joi­lu klo 15–17. Juha Sai­nio lei­kit­tää lap­sia Ri­vi­myl­lyl­lä n. klo 15.30. Ta­vat­ta­vis­sa myös jou­lu­puk­ki klo 15–17. Järj. Pa­ne­li­an Ko­ti­seu­tu­yh­dis­tys.

Su 3.12. Majataloilta

klo 15 Köy­li­ön kir­kos­sa (Kirk­ko­saa­ren­tie 217, Sä­ky­lä). Mu­ka­na Juk­ka Jäm­sen, Et­Ce­te­ra-kuo­ro ja Pek­ka Si­mo­jo­ki. Juk­ka Jäm­se­nin ve­tä­mä ope­tus- ja ru­kous­het­ki Köy­li­ön seu­ra­kun­ta­ta­los­sa klo 13. Järj. Köy­li­ön kap­pe­li­seu­ra­kun­ta.

Su 3.12. Hinnerjoen kyläjou­lu­ka­lenteri

klo 16–18 Kaa­ka­o­kah­vi­la Pol­la­rin ta­lol­la (Lö­rön­tie 16, Eu­ra)

Su 3.12. Panelian kyläjou­lu­ka­lenteri

klo 17. Kol­man­te­na koh­tee­na Ri­vi­myl­ly (Ri­vi­myl­lyn­tie 5, Eu­ra).

Su 3.12. Kauneimmat joululaulut

klo 19.30 Vuo­ren­maan kir­kos­sa (Vuo­ren­maan­tie 750, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön seu­ra­kun­ta.

Ma 4.12. Joulukahvit

klo 13–18.30 Ylä­neen kir­jas­tos­sa (Vai­ni­on­pe­rän­tie 2, Pöy­tyä). Tar­jol­la kah­via ja jou­lu­pul­laa, jou­lu­puk­ki klo 14–15.

Ma 4.12. Panelian kyläjou­lu­ka­lenteri

klo 17. Nel­jän­te­nä koh­tee­na Pa­ne­li­an kuk­ka (Pa­ne­li­an­tie 33, Eu­ra).

Ma 4.12. Vuorenmaan kyläjou­lu­ka­lenteri

klo 17 al­ka­en koko per­heen jou­luis­ta as­kar­te­lua Ky­lä­ta­los­sa (Huit­tis­ten­tie 80, Sä­ky­lä).

Ma 4.12. Hinnerjoen kyläjou­lu­ka­lenteri

klo 18.30. Hin­ner­jo­en koi­rat kut­su­vat ky­lä­läi­set ja mui­den ky­lien koi­rat lenk­kei­le­mään Hin­ner­jo­en mil­jöö­seen. Läh­tö en­ti­sel­tä Osuus­pan­kil­ta (Hin­ner­jo­en­rait­ti 16, Eu­ra).

Instagram