Blogi
Hanna
 
Setälä
Moikka! Täällä kirjoittelee 30-vuotias kahden pojan äiti ja suklaaholisti Eurasta. Blogini sisältää paljon kuvia, arkea positiivisella meiningillä, leivontaa ja ruuanlaittoa, ja seikkailuja lähiseudulla perheeni kanssa. Tervetuloa mukaan!
22.10.2022 9.35

Makei juttui: Sielunmaisemaa ja halloweenia

Kävelen tuttua Sepäntietä eteenpäin. Hymyilen. Pian päästään katsomaan vanhan saharakennuksen sisälle.

Olen usein py­säh­ty­nyt len­kin var­rel­la ihas­te­le­maan mys­ti­sen ra­ken­nuk­sen kau­nii­ta ruu­tuik­ku­noi­ta. Ta­val­li­ses­ti ihan lä­hel­le ei pää­se­kään tut­ki­maan, mitä tuo ra­ken­nus pi­tää si­säl­lään. Sa­hal­le vie­väl­lä sil­lal­la on yleen­sä port­ti sul­jet­tu­na. Tä­nään Al­va­rin päi­vä­nä (24.9.) port­ti on kui­ten­kin avat­tu osa­na tee­ma­päi­vää ja pää­sen vih­doin tut­ki­maan lä­hem­min tätä kiin­nos­ta­vaa rau­ta­ruu­kin ai­kais­ta ra­ken­nel­maa!

Noh. Ei­hän se mi­kään ih­meel­li­nen si­säl­tä ol­lut: pal­jon ai­kaa kes­tä­neet sei­nät, kau­niit ik­ku­nat ja kat­to pääl­lä. Ra­ken­nus oli ai­ka lail­la tyh­jä, mut­ta te­ki­hän se sil­ti vai­ku­tuk­sen. Olin in­nois­sa­ni! Ja voin­pa­han nyt sa­noa, et­tä tie­dän mil­tä siel­lä näyt­tää si­säl­lä. Täs­sä pari ku­vaa si­nul­le­kin kat­sel­ta­vak­si.

Sillan portti auki Sahalle.

Sillan portti auki Sahalle.

Hanna Setälä

Vanhat upeat ruutuikkunat.

Vanhat upeat ruutuikkunat.

Hanna Setälä

Hanna Setälä

Hanna Setälä

Hanna Setälä

Ruudun takaa.

Ruudun takaa.

Hanna Setälä

Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­to. Lap­suu­den­mai­se­ma­ni. Jo koh­ta 10 vuot­ta Man­ni­las­sa asu­nee­na voin kyl­lä yl­pey­del­lä ti­tuu­lee­ra­ta it­se­ni man­ni­la­lai­sek­si. Mut­ta sil­ti huo­maan löy­tä­vä­ni it­se­ni usein Se­pän­tiel­tä lenk­kei­le­mäs­sä. Tai Ali­sen­kos­ken kuo­hu­ja kuun­te­le­mas­sa, vä­lil­lä ka­me­ra kou­ras­sa niin­kuin moni muu­kin kaut­tu­a­lai­nen. Myl­lyn­sil­lan läpi ei vain voi kul­kea il­man yh­tä ka­me­ran räp­syä. Vä­lil­lä esit­te­len po­jil­le pa­pe­ri­teh­das­ta, jos­sa hei­dän iso­pap­pan­sa on ai­ka­naan työs­ken­nel­lyt lä­hes 40 vuot­ta. Joo­joo, he sa­no­vat, tie­tä­vät kyl­lä, kun sii­tä kuu­lem­ma usein mai­nit­sen siel­lä lä­het­ty­vil­lä ol­les­sam­me.

Ra­kas ym­pä­ris­tö upei­ne van­hoi­ne pui­neen ja kos­ken­sil­toi­neen, lemp­pa­ri­hoo­di­ni, joka var­mas­ti mo­nen muun­kin, on muo­dos­tu­nut ai­ko­jen saa­tos­sa sie­lun­mai­se­mak­se­ni. Mil­lai­nen on si­nun sie­lun­mai­se­ma­si? Löy­tyy­kö se lä­hel­tä vai vä­hän kau­em­paa? Nä­ky­mä, joka saa ren­tou­tu­maan ja tun­te­maan olo­si tur­val­li­sek­si. Paik­ka, min­ne löy­dät ai­na uu­des­taan.

Ruska vallannut Ruukinpuiston.

Ruska vallannut Ruukinpuiston.

Hanna Setälä

Kosken kohinaa.

Kosken kohinaa.

Hanna Setälä

Myllynsillan tyynempi puoli.

Myllynsillan tyynempi puoli.

Hanna Setälä

Maagisella Alisenkoskella.

Maagisella Alisenkoskella.

Hanna Setälä

Hanna Setälä

Pyhäjärvi-instituutin luontopolulla.

Pyhäjärvi-instituutin luontopolulla.

Hanna Setälä

Tun­nel­mal­li­nen Ruu­kin­puis­to on sii­tä eri­koi­nen paik­ka, et­tä tän­ne so­pii mil­lai­nen sää tai vuo­de­nai­ka ta­han­sa. Eri ke­lit luo­vat sen tun­nel­man. Suo­sit­te­len tu­le­maan ja tu­tus­tu­maan, tääl­tä löy­tyy myös pari kah­vi­laa ja ra­vin­to­laa, jois­ta saa enem­män in­foa Ruu­kin­puis­ton alu­ees­ta.

Ruukinkartanon pihalta löytyvä vanha ilmalietso.

Ruukinkartanon pihalta löytyvä vanha ilmalietso.

Hanna Setälä

Hanna Setälä

Kauttualaista maisemaa Terassitalolta.

Kauttualaista maisemaa Terassitalolta.

Hanna Setälä

Sepäntie.

Sepäntie.

Hanna Setälä

Instituutin sauna.

Instituutin sauna.

Hanna Setälä

Hal­lo­ween lä­hes­tyy!

Tyk­käät­kö ko­ris­tel­la ja lei­poa juh­la­py­hien tee­man mu­kaan? Kuun lo­pus­sa vie­te­tään hal­lo­wee­nia ja vie­lä eh­tii hy­vin hank­kia vä­hän so­mis­tet­ta pöy­däl­le ja ko­ris­te­lua lei­von­nai­sia var­ten. Ajat­te­lin lei­poa do­nit­se­ja suo­sik­ki­re­sep­til­lä­ni ja ko­ris­tel­la ne juh­laan so­pi­vik­si. Tie­sit­kö, et­tä do­nit­se­ja ei tar­vit­se vält­tä­mät­tä pais­taa öl­jys­sä? Nämä val­mis­tu­vat uu­nis­sa ja var­sin mut­kat­to­mas­ti se­koit­ta­mal­la vain ai­neet kul­hos­sa. It­sel­lä­ni on käy­tös­sä do­nit­si­pel­ti, mut­ta olen kuul­lut, et­tä nämä on­nis­tu­vat myös muf­fi­ni­pel­lil­lä, jos sel­lai­sen omis­taa. Te­kee myö­hem­min vain rei­än kes­kel­le vaik­ka ome­na­po­ral­la. Ko­ris­te­lus­sa saa käyt­tää va­paas­ti mie­li­ku­vi­tus­ta.

Oh­je löy­tyy ku­van al­ta.

Veikeät donitsit

Veikeät donitsit

Hanna Setälä

Pehmeät uunidonitsit (12 kpl)

Tai­ki­na

4 dl veh­nä­jau­ho­ja

1 dl so­ke­ria

4 1/2 tl va­nil­ja­so­ke­ria

2 tl lei­vin­jau­het­ta

1 1/4 kar­de­mum­maa

2 mu­naa

2 dl ker­ma­vii­liä

1 dl öl­jyä

Kuor­ru­tus

200 g val­ko­suk­laa­ta/mai­to­suk­laa­ta/Ho­pe­a­tof­fee­ta

kuo­hu­ker­maa

orans­sia to­mu­mais­ta elin­tar­vi­ke­vä­riä

mus­tia strös­se­lei­tä

Lai­ta uu­ni läm­pe­ä­mään 200 as­tee­seen. Se­koi­ta tai­ki­nan kui­vat ai­neet kes­ke­nään. Li­sää jouk­koon ker­ma­vii­li, öl­jy sekä mu­nat ja se­koi­ta. Voi­te­le do­nit­si­pel­ti. Tai­ki­nan saa hel­pos­ti do­nit­si­muot­tei­hin pur­sot­to­mal­la. Pais­ta uu­nis­sa noin 10 min. Tark­kai­le kyp­sy­mis­tä; jos do­nit­sit kyp­sy­vät lii­an pit­kään, niis­tä tu­lee kui­via. An­na het­ken jääh­tyä ja ir­roi­ta sit­ten ko­lois­ta. Kun do­nit­sit ovat jääh­ty­neet, su­la­ta (val­ko)suk­laa mik­ros­sa va­ro­en tai ve­si­hau­tees­sa. Vär­jää suk­laa elin­tar­vi­ke­vä­ril­lä. Dip­paa do­nit­sit suk­laa­seen ja lai­ta lau­ta­sel­le. Vii­meis­te­le stös­se­leil­lä ja lai­ta jäh­met­ty­mään jää­kaap­piin. Ho­pe­a­tof­feen su­la­tin mik­ros­sa ker­ma­til­kan kans­sa.

Silmäkoristeet viimeistelevät halloween leivonnaiset.

Silmäkoristeet viimeistelevät halloween leivonnaiset.

Hanna Setälä

Tun­nel­mal­lis­ta syk­syä ja kau­he­an haus­kaa hal­lo­wee­nia!

Ja eikun kaivertamaan kurpitsoja!

Ja eikun kaivertamaan kurpitsoja!

Hanna Setälä

Ota kantaa

Näköislehti

Menovinkit

La 26.11. Päivä paloasemalla Eurassa

klo 10–13 Eu­ra-Kaut­tu­an pa­lo­a­se­mal­la (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 41). Järj. Eu­ran VPK, Kaut­tu­an Teh­tai­den VPK.

La 26.11. Päivä paloasemalla Säkylässä

klo 10–13 Sä­ky­län pa­lo­a­se­mal­la (Pa­lo­mie­hen­tie 2). Järj. Sä­ky­län VPK.

La 26.11. Päivä paloasemalla Paneliassa

klo 11–14 Pa­ne­li­an pa­lo­a­se­mal­la (Mä­ki­län­tie 2 A). Järj. Pa­ne­li­an VPK.

La 26.11. Päivä paloasemalla Köyliössä

klo 11–15 Ke­po­lan pa­lo­a­se­mal­la (Ko­ke­mä­en­tie 111). Järj. Köy­li­ön Län­ti­nen VPK.

La 26.11. Päivä paloasemalla Hinnerjoella

klo 12–15 Hin­ner­jo­en pa­lo­a­se­mal­la (Lää­kä­rin­tie 16). Järj. Hin­ner­jo­en VPK.

To 24.11. Joulun syliin -konsertti

klo 19 Sä­ky­län kir­kos­sa (Ran­ta­tie 312). Emi­lia Kos­ki­nen, lau­lu, Pasi Flodst­röm, sä­es­tys. Va­paa­eht. oh­jel­ma­mak­su, tuot­to hy­vän­te­ke­väi­syy­teen. Järj. Mu­siik­kiyh­dis­tys Ka­mut.

Pe 25.11. Joulunavaus Lapissa

klo 17–19.30 kes­kus­tan alu­eel­la. Jou­lu­puk­ki Lap­pi-Tu­val­la klo 17–18, Pyör­nil­lä klo 18–19, ilo­tu­li­tus klo 19.30.

La 26.11. Joulunavaus Säkylässä

klo 10–13 to­ril­la (Py­hä­jär­ven­tie). Jou­lu­puk­ki­juok­su klo 11, Ken­gu­ru­mei­nin­ki esiin­tyy lap­sil­le klo 11.30. Järj. Sä­ky­län kun­ta, Sä­ky­län Yrit­tä­jät.

La 26.11. Avoimet ovet

klo 10–14 Tin­ki­läs­sä (Ran­ta­tie 254, Sä­ky­lä). Glö­giä ja pi­pa­rei­ta, jou­lu­puk­ki vie­rai­lee klo 12. Järj. Sä­ky­lä-seu­ra.

La 26.11. Joulumarkkinat ja ponien Joulumaa

klo 12–16 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa (Se­pän­tie, Eu­ra). Järj. Eu­ran kun­ta, Yrit­tä­jyyt­tä Ruu­kin­puis­toon -han­ke.

La 26.11. Joulumarkkinat

klo 12–15 Yt­ti­län mu­se­o­kou­lul­la (Py­hän Hen­ri­kin­tie 350, Sä­ky­lä ). Myyn­ti­ko­ju­ja, ky­läyh­dis­tyk­sen puf­fet­ti, mu­siik­kia, ar­pa­jai­set, lei­von­nai­sia. Järj. Yt­ti­län ky­läyh­dis­tys.

La 26.11. Joulunavaus Yläneellä

klo 13–15.30 Uu­den­kar­ta­non Lyst­met­täs­sä (Kuu­sis­ton­tie 437, Ylä­ne). Myy­jäi­set, jou­lu­puu­ro, kah­vi­la, ar­pa­jai­set, glö­giä, jou­lu­puk­ki. Järj. Uu­den­kar­ta­non ky­läyh­dis­tys.

Su 27.11. Joulunavaus Paneliassa

klo 15–17 Ri­vi­myl­lyl­lä (Ri­vi­myl­lyn­tie 5, Eu­ra) puhe, mu­siik­kia, tar­joi­lua, tont­tu­la, jou­lu­puk­ki, jou­lu­mark­ki­nat. Klo 13–17 Mei­je­ril­lä (Pa­ne­li­an­tie 36, Eu­ra) myyn­nis­sä rii­si­puu­roa ja sop­paa. Klo 14–16 Työ­vä­en­ta­lol­la (Pa­ne­li­an­tie 28, Eu­ra) kah­vi­la, kä­den­tai­ta­jien myy­jäi­set, sor­vaus­näy­tös.

Su 27.11. Joulunavaus Lapin Kauklaisissa

klo 16. Jou­lu­va­lot syt­ty­vät, lyh­ty­kul­kue, jou­lu­lau­lu­ja Ky­lä­ta­lol­la (Kauk­lais­ten­tie 239 B, Rau­ma) klo 16.30.

Su 27.11. Advent­ti­myy­jäiset

klo 17–18.30 lä­he­tyk­sen hyvk­si Sä­ky­län srk-ta­los­sa (Tuu­li­myl­lyn­tie 21). Lei­von­nai­sia, kä­si­töi­tä. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Su 27.11. Kauneimmat joululaulut

klo 18 Köy­li­ön Vuo­ren­maan kir­kos­sa (Vuo­ren­maan­tie 750, Sä­ky­lä). Glö­gi­tar­joi­lu.

Ma 28.11. Tuo joulu -konsertti

klo 18 Sä­ky­län kir­kos­sa (Ran­ta­tie 312). Esiin­ty­mäs­sä lä­hi­a­lu­ei­den kant­to­rei­ta. Oh­jel­ma­mak­su. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Ma 28.11. Joulun syliin -konsertti

klo 19 Pa­ne­li­an kir­kos­sa (Pa­ne­li­an­tie 38, Eu­ra). Emi­lia Kos­ki­nen, lau­lu, Pasi Flodst­röm, sä­es­tys. Va­paa­eht. oh­jel­ma­mak­su, tuot­to hy­vän­te­ke­väi­syy­teen. Järj. Mu­siik­kiyh­dis­tys Ka­mut.

Ti 29.11. Pikkujoulukahvit

klo 16–18.30 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33). Pai­kal­la nuo­ri­so-, lii­kun­ta- ja kir­jas­to­a­si­oi­den edus­ta­jia Eu­ran kun­nas­ta.

Ti 29.11. Jouluisia yhteislauluja

klo 18 Sä­ky­län pää­kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6). Sä­es­tää ja lau­lat­taa Sari Mä­ki­nen. Järj. Sä­ky­län kir­jas­to.

Instagram

Menovinkit

La 26.11. Päivä paloasemalla Eurassa

klo 10–13 Eu­ra-Kaut­tu­an pa­lo­a­se­mal­la (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 41). Järj. Eu­ran VPK, Kaut­tu­an Teh­tai­den VPK.

La 26.11. Päivä paloasemalla Säkylässä

klo 10–13 Sä­ky­län pa­lo­a­se­mal­la (Pa­lo­mie­hen­tie 2). Järj. Sä­ky­län VPK.

La 26.11. Päivä paloasemalla Paneliassa

klo 11–14 Pa­ne­li­an pa­lo­a­se­mal­la (Mä­ki­län­tie 2 A). Järj. Pa­ne­li­an VPK.

La 26.11. Päivä paloasemalla Köyliössä

klo 11–15 Ke­po­lan pa­lo­a­se­mal­la (Ko­ke­mä­en­tie 111). Järj. Köy­li­ön Län­ti­nen VPK.

La 26.11. Päivä paloasemalla Hinnerjoella

klo 12–15 Hin­ner­jo­en pa­lo­a­se­mal­la (Lää­kä­rin­tie 16). Järj. Hin­ner­jo­en VPK.

To 24.11. Joulun syliin -konsertti

klo 19 Sä­ky­län kir­kos­sa (Ran­ta­tie 312). Emi­lia Kos­ki­nen, lau­lu, Pasi Flodst­röm, sä­es­tys. Va­paa­eht. oh­jel­ma­mak­su, tuot­to hy­vän­te­ke­väi­syy­teen. Järj. Mu­siik­kiyh­dis­tys Ka­mut.

Pe 25.11. Joulunavaus Lapissa

klo 17–19.30 kes­kus­tan alu­eel­la. Jou­lu­puk­ki Lap­pi-Tu­val­la klo 17–18, Pyör­nil­lä klo 18–19, ilo­tu­li­tus klo 19.30.

La 26.11. Joulunavaus Säkylässä

klo 10–13 to­ril­la (Py­hä­jär­ven­tie). Jou­lu­puk­ki­juok­su klo 11, Ken­gu­ru­mei­nin­ki esiin­tyy lap­sil­le klo 11.30. Järj. Sä­ky­län kun­ta, Sä­ky­län Yrit­tä­jät.

La 26.11. Avoimet ovet

klo 10–14 Tin­ki­läs­sä (Ran­ta­tie 254, Sä­ky­lä). Glö­giä ja pi­pa­rei­ta, jou­lu­puk­ki vie­rai­lee klo 12. Järj. Sä­ky­lä-seu­ra.

La 26.11. Joulumarkkinat ja ponien Joulumaa

klo 12–16 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa (Se­pän­tie, Eu­ra). Järj. Eu­ran kun­ta, Yrit­tä­jyyt­tä Ruu­kin­puis­toon -han­ke.

La 26.11. Joulumarkkinat

klo 12–15 Yt­ti­län mu­se­o­kou­lul­la (Py­hän Hen­ri­kin­tie 350, Sä­ky­lä ). Myyn­ti­ko­ju­ja, ky­läyh­dis­tyk­sen puf­fet­ti, mu­siik­kia, ar­pa­jai­set, lei­von­nai­sia. Järj. Yt­ti­län ky­läyh­dis­tys.

La 26.11. Joulunavaus Yläneellä

klo 13–15.30 Uu­den­kar­ta­non Lyst­met­täs­sä (Kuu­sis­ton­tie 437, Ylä­ne). Myy­jäi­set, jou­lu­puu­ro, kah­vi­la, ar­pa­jai­set, glö­giä, jou­lu­puk­ki. Järj. Uu­den­kar­ta­non ky­läyh­dis­tys.

Su 27.11. Joulunavaus Paneliassa

klo 15–17 Ri­vi­myl­lyl­lä (Ri­vi­myl­lyn­tie 5, Eu­ra) puhe, mu­siik­kia, tar­joi­lua, tont­tu­la, jou­lu­puk­ki, jou­lu­mark­ki­nat. Klo 13–17 Mei­je­ril­lä (Pa­ne­li­an­tie 36, Eu­ra) myyn­nis­sä rii­si­puu­roa ja sop­paa. Klo 14–16 Työ­vä­en­ta­lol­la (Pa­ne­li­an­tie 28, Eu­ra) kah­vi­la, kä­den­tai­ta­jien myy­jäi­set, sor­vaus­näy­tös.

Su 27.11. Joulunavaus Lapin Kauklaisissa

klo 16. Jou­lu­va­lot syt­ty­vät, lyh­ty­kul­kue, jou­lu­lau­lu­ja Ky­lä­ta­lol­la (Kauk­lais­ten­tie 239 B, Rau­ma) klo 16.30.

Su 27.11. Advent­ti­myy­jäiset

klo 17–18.30 lä­he­tyk­sen hyvk­si Sä­ky­län srk-ta­los­sa (Tuu­li­myl­lyn­tie 21). Lei­von­nai­sia, kä­si­töi­tä. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Su 27.11. Kauneimmat joululaulut

klo 18 Köy­li­ön Vuo­ren­maan kir­kos­sa (Vuo­ren­maan­tie 750, Sä­ky­lä). Glö­gi­tar­joi­lu.

Ma 28.11. Tuo joulu -konsertti

klo 18 Sä­ky­län kir­kos­sa (Ran­ta­tie 312). Esiin­ty­mäs­sä lä­hi­a­lu­ei­den kant­to­rei­ta. Oh­jel­ma­mak­su. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Ma 28.11. Joulun syliin -konsertti

klo 19 Pa­ne­li­an kir­kos­sa (Pa­ne­li­an­tie 38, Eu­ra). Emi­lia Kos­ki­nen, lau­lu, Pasi Flodst­röm, sä­es­tys. Va­paa­eht. oh­jel­ma­mak­su, tuot­to hy­vän­te­ke­väi­syy­teen. Järj. Mu­siik­kiyh­dis­tys Ka­mut.

Ti 29.11. Pikkujoulukahvit

klo 16–18.30 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33). Pai­kal­la nuo­ri­so-, lii­kun­ta- ja kir­jas­to­a­si­oi­den edus­ta­jia Eu­ran kun­nas­ta.

Ti 29.11. Jouluisia yhteislauluja

klo 18 Sä­ky­län pää­kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6). Sä­es­tää ja lau­lat­taa Sari Mä­ki­nen. Järj. Sä­ky­län kir­jas­to.

Instagram