Blogi
Hanna
 
Setälä
Moikka! Täällä kirjoittelee 30-vuotias kahden pojan äiti ja suklaaholisti Eurasta. Blogini sisältää paljon kuvia, arkea positiivisella meiningillä, leivontaa ja ruuanlaittoa, ja seikkailuja lähiseudulla perheeni kanssa. Tervetuloa mukaan!
22.10.2022 9.35

Makei juttui: Sielunmaisemaa ja halloweenia

Kävelen tuttua Sepäntietä eteenpäin. Hymyilen. Pian päästään katsomaan vanhan saharakennuksen sisälle.

Olen usein py­säh­ty­nyt len­kin var­rel­la ihas­te­le­maan mys­ti­sen ra­ken­nuk­sen kau­nii­ta ruu­tuik­ku­noi­ta. Ta­val­li­ses­ti ihan lä­hel­le ei pää­se­kään tut­ki­maan, mitä tuo ra­ken­nus pi­tää si­säl­lään. Sa­hal­le vie­väl­lä sil­lal­la on yleen­sä port­ti sul­jet­tu­na. Tä­nään Al­va­rin päi­vä­nä (24.9.) port­ti on kui­ten­kin avat­tu osa­na tee­ma­päi­vää ja pää­sen vih­doin tut­ki­maan lä­hem­min tätä kiin­nos­ta­vaa rau­ta­ruu­kin ai­kais­ta ra­ken­nel­maa!

Noh. Ei­hän se mi­kään ih­meel­li­nen si­säl­tä ol­lut: pal­jon ai­kaa kes­tä­neet sei­nät, kau­niit ik­ku­nat ja kat­to pääl­lä. Ra­ken­nus oli ai­ka lail­la tyh­jä, mut­ta te­ki­hän se sil­ti vai­ku­tuk­sen. Olin in­nois­sa­ni! Ja voin­pa­han nyt sa­noa, et­tä tie­dän mil­tä siel­lä näyt­tää si­säl­lä. Täs­sä pari ku­vaa si­nul­le­kin kat­sel­ta­vak­si.

Sillan portti auki Sahalle.

Sillan portti auki Sahalle.

Hanna Setälä

Vanhat upeat ruutuikkunat.

Vanhat upeat ruutuikkunat.

Hanna Setälä

Hanna Setälä

Hanna Setälä

Hanna Setälä

Ruudun takaa.

Ruudun takaa.

Hanna Setälä

Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­to. Lap­suu­den­mai­se­ma­ni. Jo koh­ta 10 vuot­ta Man­ni­las­sa asu­nee­na voin kyl­lä yl­pey­del­lä ti­tuu­lee­ra­ta it­se­ni man­ni­la­lai­sek­si. Mut­ta sil­ti huo­maan löy­tä­vä­ni it­se­ni usein Se­pän­tiel­tä lenk­kei­le­mäs­sä. Tai Ali­sen­kos­ken kuo­hu­ja kuun­te­le­mas­sa, vä­lil­lä ka­me­ra kou­ras­sa niin­kuin moni muu­kin kaut­tu­a­lai­nen. Myl­lyn­sil­lan läpi ei vain voi kul­kea il­man yh­tä ka­me­ran räp­syä. Vä­lil­lä esit­te­len po­jil­le pa­pe­ri­teh­das­ta, jos­sa hei­dän iso­pap­pan­sa on ai­ka­naan työs­ken­nel­lyt lä­hes 40 vuot­ta. Joo­joo, he sa­no­vat, tie­tä­vät kyl­lä, kun sii­tä kuu­lem­ma usein mai­nit­sen siel­lä lä­het­ty­vil­lä ol­les­sam­me.

Ra­kas ym­pä­ris­tö upei­ne van­hoi­ne pui­neen ja kos­ken­sil­toi­neen, lemp­pa­ri­hoo­di­ni, joka var­mas­ti mo­nen muun­kin, on muo­dos­tu­nut ai­ko­jen saa­tos­sa sie­lun­mai­se­mak­se­ni. Mil­lai­nen on si­nun sie­lun­mai­se­ma­si? Löy­tyy­kö se lä­hel­tä vai vä­hän kau­em­paa? Nä­ky­mä, joka saa ren­tou­tu­maan ja tun­te­maan olo­si tur­val­li­sek­si. Paik­ka, min­ne löy­dät ai­na uu­des­taan.

Ruska vallannut Ruukinpuiston.

Ruska vallannut Ruukinpuiston.

Hanna Setälä

Kosken kohinaa.

Kosken kohinaa.

Hanna Setälä

Myllynsillan tyynempi puoli.

Myllynsillan tyynempi puoli.

Hanna Setälä

Maagisella Alisenkoskella.

Maagisella Alisenkoskella.

Hanna Setälä

Hanna Setälä

Pyhäjärvi-instituutin luontopolulla.

Pyhäjärvi-instituutin luontopolulla.

Hanna Setälä

Tun­nel­mal­li­nen Ruu­kin­puis­to on sii­tä eri­koi­nen paik­ka, et­tä tän­ne so­pii mil­lai­nen sää tai vuo­de­nai­ka ta­han­sa. Eri ke­lit luo­vat sen tun­nel­man. Suo­sit­te­len tu­le­maan ja tu­tus­tu­maan, tääl­tä löy­tyy myös pari kah­vi­laa ja ra­vin­to­laa, jois­ta saa enem­män in­foa Ruu­kin­puis­ton alu­ees­ta.

Ruukinkartanon pihalta löytyvä vanha ilmalietso.

Ruukinkartanon pihalta löytyvä vanha ilmalietso.

Hanna Setälä

Hanna Setälä

Kauttualaista maisemaa Terassitalolta.

Kauttualaista maisemaa Terassitalolta.

Hanna Setälä

Sepäntie.

Sepäntie.

Hanna Setälä

Instituutin sauna.

Instituutin sauna.

Hanna Setälä

Hal­lo­ween lä­hes­tyy!

Tyk­käät­kö ko­ris­tel­la ja lei­poa juh­la­py­hien tee­man mu­kaan? Kuun lo­pus­sa vie­te­tään hal­lo­wee­nia ja vie­lä eh­tii hy­vin hank­kia vä­hän so­mis­tet­ta pöy­däl­le ja ko­ris­te­lua lei­von­nai­sia var­ten. Ajat­te­lin lei­poa do­nit­se­ja suo­sik­ki­re­sep­til­lä­ni ja ko­ris­tel­la ne juh­laan so­pi­vik­si. Tie­sit­kö, et­tä do­nit­se­ja ei tar­vit­se vält­tä­mät­tä pais­taa öl­jys­sä? Nämä val­mis­tu­vat uu­nis­sa ja var­sin mut­kat­to­mas­ti se­koit­ta­mal­la vain ai­neet kul­hos­sa. It­sel­lä­ni on käy­tös­sä do­nit­si­pel­ti, mut­ta olen kuul­lut, et­tä nämä on­nis­tu­vat myös muf­fi­ni­pel­lil­lä, jos sel­lai­sen omis­taa. Te­kee myö­hem­min vain rei­än kes­kel­le vaik­ka ome­na­po­ral­la. Ko­ris­te­lus­sa saa käyt­tää va­paas­ti mie­li­ku­vi­tus­ta.

Oh­je löy­tyy ku­van al­ta.

Veikeät donitsit

Veikeät donitsit

Hanna Setälä

Pehmeät uunidonitsit (12 kpl)

Tai­ki­na

4 dl veh­nä­jau­ho­ja

1 dl so­ke­ria

4 1/2 tl va­nil­ja­so­ke­ria

2 tl lei­vin­jau­het­ta

1 1/4 kar­de­mum­maa

2 mu­naa

2 dl ker­ma­vii­liä

1 dl öl­jyä

Kuor­ru­tus

200 g val­ko­suk­laa­ta/mai­to­suk­laa­ta/Ho­pe­a­tof­fee­ta

kuo­hu­ker­maa

orans­sia to­mu­mais­ta elin­tar­vi­ke­vä­riä

mus­tia strös­se­lei­tä

Lai­ta uu­ni läm­pe­ä­mään 200 as­tee­seen. Se­koi­ta tai­ki­nan kui­vat ai­neet kes­ke­nään. Li­sää jouk­koon ker­ma­vii­li, öl­jy sekä mu­nat ja se­koi­ta. Voi­te­le do­nit­si­pel­ti. Tai­ki­nan saa hel­pos­ti do­nit­si­muot­tei­hin pur­sot­to­mal­la. Pais­ta uu­nis­sa noin 10 min. Tark­kai­le kyp­sy­mis­tä; jos do­nit­sit kyp­sy­vät lii­an pit­kään, niis­tä tu­lee kui­via. An­na het­ken jääh­tyä ja ir­roi­ta sit­ten ko­lois­ta. Kun do­nit­sit ovat jääh­ty­neet, su­la­ta (val­ko)suk­laa mik­ros­sa va­ro­en tai ve­si­hau­tees­sa. Vär­jää suk­laa elin­tar­vi­ke­vä­ril­lä. Dip­paa do­nit­sit suk­laa­seen ja lai­ta lau­ta­sel­le. Vii­meis­te­le stös­se­leil­lä ja lai­ta jäh­met­ty­mään jää­kaap­piin. Ho­pe­a­tof­feen su­la­tin mik­ros­sa ker­ma­til­kan kans­sa.

Silmäkoristeet viimeistelevät halloween leivonnaiset.

Silmäkoristeet viimeistelevät halloween leivonnaiset.

Hanna Setälä

Tun­nel­mal­lis­ta syk­syä ja kau­he­an haus­kaa hal­lo­wee­nia!

Ja eikun kaivertamaan kurpitsoja!

Ja eikun kaivertamaan kurpitsoja!

Hanna Setälä

Näköislehti

Menovinkit

Pe 24.5. Satutuokio

klo 10 Eu­ran pää­kir­jas­tol­la (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33). Lu­e­taan muu­ta­ma satu kuu­li­joi­den jak­sa­mi­sen mu­kaan. Li­säk­si as­kar­te­lua tai muu­ta mu­ka­vaa puu­haa. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Pe 24.5. Ikäihmisten olohuone

klo 13–15 Kaut­tu­an nuok­ka­ril­la (Maa­sil­lan­tie 2, Eu­ra). Ma­ta­lan kyn­nyk­sen koh­taa­mis­paik­ka. Järj. Eu­ran van­hus­neu­vos­to.

La 25.5. Suvivirsi soi -tapahtuma

klo 9.30–11 Ylä­neen to­ril­la (Kun­to­lan­tie 3, Pöy­tyä). Esiin­ty­mäs­sä mm. Ylä­neen elä­ke­lii­ton lau­la­jat, Hi­ve­lit-lap­si­ryh­mä, Mu­sa­mar­tat, Vil­le Mä­ki­mat­ti­la, Ty­py­kät ja Ylä­neen kirk­ko­kuo­ro. Ti­lai­suu­den päät­tää yh­tei­nen Su­vi­vir­si. Järj. Ylä­neen kirk­ko­kuo­ro.

La 25. 5. Ehtopuolis kaffet

klo 14–16 Pol­la­rin ta­lol­la (Lö­rön­tie 16, Eu­ra) Ko­ti­seu­tu­lii­ton ide­oi­man val­ta­kun­nal­li­sen kah­vi­päi­vän kun­ni­ak­si. Järj. Hin­ner­jo­en Ko­ti­seu­tu­yh­dis­tys.

La 25.5. Euratube 2.0

klo 14–18 Eu­ran Ur­hei­lu­ta­lol­la (Eu­ran­tie 33). Las­ten ja nuor­ten hy­vän mie­len ta­pah­tu­ma, esiin­ty­mäs­sä ja meet&gree­tis­sä so­me­täh­det Lak­ko, Eli­na ja So­fia sekä Vi­liC­hi­li2. Li­pun myy­dään en­nak­koon. Järj. Py­hä­jär­vi­seu­dun Nuor­kaup­pa­ka­ma­ri ry.

La 25.5. Isla Cars&BRGRS -autotapahtuma

klo 14–18 Is­la Oy:n piha-alu­eel­la (Ruos­tee­no­jan­tie 55, Eu­ra). Au­to­ja ja bur­ge­rei­ta. Järj. Is­la Oy.

Ma 27.5. Murrepiiri

klo 17 Pa­ne­li­an mei­je­ril­lä (Pa­ne­li­an­tie 40, Eu­ra) mur­teis­ta ja pai­kal­li­suu­des­ta kiin­nos­tu­neil­le.

Instagram

Menovinkit

Pe 24.5. Satutuokio

klo 10 Eu­ran pää­kir­jas­tol­la (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33). Lu­e­taan muu­ta­ma satu kuu­li­joi­den jak­sa­mi­sen mu­kaan. Li­säk­si as­kar­te­lua tai muu­ta mu­ka­vaa puu­haa. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Pe 24.5. Ikäihmisten olohuone

klo 13–15 Kaut­tu­an nuok­ka­ril­la (Maa­sil­lan­tie 2, Eu­ra). Ma­ta­lan kyn­nyk­sen koh­taa­mis­paik­ka. Järj. Eu­ran van­hus­neu­vos­to.

La 25.5. Suvivirsi soi -tapahtuma

klo 9.30–11 Ylä­neen to­ril­la (Kun­to­lan­tie 3, Pöy­tyä). Esiin­ty­mäs­sä mm. Ylä­neen elä­ke­lii­ton lau­la­jat, Hi­ve­lit-lap­si­ryh­mä, Mu­sa­mar­tat, Vil­le Mä­ki­mat­ti­la, Ty­py­kät ja Ylä­neen kirk­ko­kuo­ro. Ti­lai­suu­den päät­tää yh­tei­nen Su­vi­vir­si. Järj. Ylä­neen kirk­ko­kuo­ro.

La 25. 5. Ehtopuolis kaffet

klo 14–16 Pol­la­rin ta­lol­la (Lö­rön­tie 16, Eu­ra) Ko­ti­seu­tu­lii­ton ide­oi­man val­ta­kun­nal­li­sen kah­vi­päi­vän kun­ni­ak­si. Järj. Hin­ner­jo­en Ko­ti­seu­tu­yh­dis­tys.

La 25.5. Euratube 2.0

klo 14–18 Eu­ran Ur­hei­lu­ta­lol­la (Eu­ran­tie 33). Las­ten ja nuor­ten hy­vän mie­len ta­pah­tu­ma, esiin­ty­mäs­sä ja meet&gree­tis­sä so­me­täh­det Lak­ko, Eli­na ja So­fia sekä Vi­liC­hi­li2. Li­pun myy­dään en­nak­koon. Järj. Py­hä­jär­vi­seu­dun Nuor­kaup­pa­ka­ma­ri ry.

La 25.5. Isla Cars&BRGRS -autotapahtuma

klo 14–18 Is­la Oy:n piha-alu­eel­la (Ruos­tee­no­jan­tie 55, Eu­ra). Au­to­ja ja bur­ge­rei­ta. Järj. Is­la Oy.

Ma 27.5. Murrepiiri

klo 17 Pa­ne­li­an mei­je­ril­lä (Pa­ne­li­an­tie 40, Eu­ra) mur­teis­ta ja pai­kal­li­suu­des­ta kiin­nos­tu­neil­le.

Instagram