Blogi
Tuija
 
Helander
Olen keuhkosiirron saanut entinen huippu-urheilija, nykyinen kuntoilija ja valmentaja, jolle hengittäminen ja hengästyminen ovat jokapäiväisiä ilonaiheita. Koulutukseltani olen kauppatieteiden maisteri Turun kauppakorkeakoulusta, jonka oppeja käytän mieluummin raittiin ilman ja liikunnan kuin hammastahnan kaupitteluun. Blogini aiheet liittyvät useimmiten liikuntaan, urheiluun ja terveyteen. Entisenä nuorena (60 vuotta) saatan peilata myös asioihin ”ennen vanhaan”.
17.7.2022 9.15

Entisen nuoren nurkka: Historian siipien havinaa

Tämä kesä on mennyt historian hämärissä. Euran Raiku täyttää tänä vuonna 100 vuotta ja olen koostanut seuran satavuotista taivalta sanoin ja kuvin historiikin muotoon. Työ on ollut erittäin mielenkiintoista ja olisi ollut ehkä hauskaakin, jos aikaa olisi ollut enemmän.

Il­man se­tä­ni Pek­ka He­lan­de­rin ai­em­min te­ke­miä his­to­riik­ke­ja ja eten­kin seu­ran var­hai­sen his­to­ri­an tal­ti­oin­tia tämä ei oli­si ol­lut mah­dol­lis­ta. Pek­ka on tal­let­ta­nut van­ho­ja pöy­tä­kir­jo­ja ja ku­via, ti­las­toi­nut rai­ku­lais­ten saa­vu­tuk­sia ja ur­hei­lu­tu­lok­sia, lis­tan­nut joh­to­kun­tien ko­koon­pa­not ja jopa kaik­ki seu­ran saa­mat py­tyt, kun­ni­a­kir­jat ja kier­to­pal­kin­not, sekä teh­nyt lei­ke­kir­jo­ja use­an vuo­den ajal­ta. Mi­nus­ta tun­tui, et­tä Pe­kan aloit­ta­maa hie­noa työ­tä pi­tää jat­kaa.

 Euran Raikun miesvoimistelijoita tyylikkäissä asuissaan 1920-luvulla.

Euran Raikun miesvoimistelijoita tyylikkäissä asuissaan 1920-luvulla.

Haus­kin­ta on ol­lut lu­kea van­ho­ja pöy­tä­kir­ja­not­tei­ta ja kat­sel­la va­lo­ku­via mie­his­tä rin­ta rot­tin­gil­la val­keis­sa ur­hei­lu­a­suis­saan. Tai ku­via seu­ran ne­li­kym­men­vuo­tis­juh­lis­ta, mis­sä nais­voi­mis­te­li­jat esiin­ty­vät pik­ku ha­mo­sis­sa tam­bu­rii­nit kä­sis­sään. Ur­hei­lu­ki­sois­ta ote­tuis­sa ku­vis­sa en­ti­sen hii­li­murs­ka­ken­tän (nyk. Wemb­ley) kat­so­mo suo­ras­taan pul­lis­te­lee vä­keä ja suu­ren ur­hei­lu­juh­lan tun­tu on hy­vin ha­vait­ta­vis­sa.

Euran Raikun nelikymmenvuotisjuhlissa naisvoimistelijat esiintyivät tamburiinit käsissään.

Euran Raikun nelikymmenvuotisjuhlissa naisvoimistelijat esiintyivät tamburiinit käsissään.

Var­si­nai­sen kro­no­lo­gi­an li­säk­si olen ke­rän­nyt his­to­riik­kiin ajan ku­vaa kil­pai­lu­reis­suis­ta ja kul­ku­vä­li­neis­tä, ur­hei­lu­vä­li­nei­den ja va­rus­tei­den ke­hi­tyk­ses­tä ja muis­ta seu­ra­toi­min­taan vai­kut­ta­vis­ta te­ki­jöis­tä. En­ti­sil­tä ur­hei­li­joil­ta olen ky­sel­lyt muis­to­ja.

Teks­tien kir­joit­ta­mi­nen oli pro­ses­sin hel­poin osa. Tie­to­jen ke­rää­mi­nen sen si­jaan on vaa­ti­nut mon­ta käyn­tiä Fo­nec­tan si­vuil­la, pu­he­lin­soit­to­ja en­sin yh­del­le, sit­ten toi­sel­le: ”En nyt muis­ta tar­kal­leen, mut­ta ky­syp­pä XX:ltä tai YY:ltä jos ne muis­tais….”

Kai­kis­ta asi­ois­ta ei tark­kaa fak­taa tai var­maa muis­ti­ku­vaa va­li­tet­ta­vas­ti löy­ty­nyt.

Tus­kal­li­sin­ta oli va­lo­ku­vien lä­pi­käy­mi­nen: mitä ku­via, mis­tä ta­pah­tu­mis­ta ja keis­tä? Pu­hu­mat­ta­kaan vuo­si­lu­ku­jen ja ni­mien jäl­jit­tä­mi­ses­tä, jot­ka vaa­ti­vat kym­me­niä pu­he­lu­ja ja what­sapp-vies­te­jä. Yh­teen­sä noin 140 ku­van poi­mi­mi­nen ja ku­va­teks­tien laa­ti­mi­nen vei mon­ta päi­vää.

Euran Raikun sadan vuoden kuvat.

Euran Raikun sadan vuoden kuvat.

Eni­ten on pis­tä­nyt ajat­te­le­maan se val­ta­va muu­tos, mikä maa­il­mas­sa, ko­ti­paik­ka­kun­nal­lam­me, ur­hei­lus­sa ja yli­pää­tään ih­mis­ten elä­män­tyy­lis­sä ja elin­ta­sos­sa on sa­dan vuo­den ai­ka­na ta­pah­tu­nut. Seu­ran al­ku­vuo­si­na kai­kes­ta oli pu­laa: va­rus­teis­ta, vä­li­neis­tä ja jopa ”har­joi­tus­huo­nei­den” läm­mi­tys­puis­ta.

Se­kunt­ta­rin ka­to­a­mi­nen oli suu­ruus­luo­kal­taan pöy­tä­kir­ja­mer­kin­nän ar­voi­nen asia, sa­moin kuin sen löy­ty­mi­nen muu­ta­man kuu­kau­den ”tar­kem­man ha­ke­mi­sen” jäl­keen: To­ret­tiin et­tä seu­ran se­kunt­ti kel­lo löy­tyi 11.10.32. (PK13.10.1932).

Kiel­to­la­ki oli voi­mas­sa seu­ran al­ku­vuo­sien ai­ka­na. Ur­hei­lu­seu­ran­kin oli laa­dit­ta­va oma oh­je­sään­tö sil­le, mi­ten toi­mi­taan, jos joku seu­ran jä­sen esiin­tyy hu­ma­lai­se­na ylei­sil­lä pai­koil­la. Laa­di­tus­sa oh­je­sään­nös­sä oli kol­men va­roi­tuk­sen jär­jes­tel­mä, joka jou­dut­tiin ker­ran pa­ne­maan täy­tän­töön­kin: Syys­tä et­tä seu­ran jär­jes­tä­mis­tä il­ta­mis­ta Tuis­ku­las­sa jäi kap­pa­le esit­tä­mät­tä seu­ran jä­se­nen xx juo­pu­muk­sen ta­kia niin pää­tet­tiin sii­tä an­taa en­sim­mäi­nen va­roi­tus. (PK1.5.1929)

Pääl­lim­mäi­se­nä mie­lee­ni on jää­nyt yh­tei­söl­li­syys, joka ur­hei­lu­seu­ran toi­min­taan liit­tyi. Kos­ka muu­ta ak­ti­vi­teet­tia tai viih­det­tä ei tuol­loin ol­lut juu­ri tar­jol­la, oli­vat seu­ran jär­jes­tä­mät ke­sä­juh­lat kil­pai­lui­neen ta­pah­tu­ma, joka sai koko ky­län liik­keel­le.

Ny­kyi­nen seu­ra­toi­min­ta on pai­not­tu­nut kil­paur­hei­luun, joka ko­ko­aa yh­teen seu­ra-ak­tii­vien li­säk­si lä­hin­nä har­ras­ta­vat nuo­ret ja hei­dän van­hem­pan­sa, vä­he­ne­väs­sä mää­rin hei­tä­kin. La­jien mää­rä ja muu viih­de­toi­min­ta on li­sään­ty­nyt sa­das­sa vuo­des­sa niin pal­jon, et­tä toi­mi­joi­den mää­rä Rai­kus­sa on vä­hen­ty­nyt huo­les­tut­ta­vas­ti, mikä ai­heut­taa pään­vai­vaa seu­ran joh­dol­le sen poh­ties­sa tu­le­vai­suu­den toi­mia.

Laa­ties­sa­ni vii­mei­siä ku­va­teks­te­jä aloin ol­la sii­nä pis­tees­sä, et­tä se­nat me­ni­vät sa­kai­sin ja kaik­ki las­ku­pää­tä vaa­ti­vat teh­tä­vät pie­leen. Hyvä kun osa­sin oman ni­me­ni. Teks­ti ja ku­vat ovat nyt tait­ta­jal­la ja alan it­se pik­ku hil­jaa vi­ro­ta. On­nek­si on ke­sää vie­lä jäl­jel­lä.

Läppäri kiinni – nyt alkoi kesä!

Läppäri kiinni – nyt alkoi kesä!

Kirjoittajan muut kirjoitukset

Ota kantaa

Näköislehti

Menovinkit

To 18.7. Kesäpäivän musiikkihetki

lo 12 Sä­ky­län kir­kos­sa. Esiin­ty­jä­nä Kau­ko Aal­to. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

To 18.7. Hei, me lauletaan kylästä kylään -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 18 Tal­vi- ja jat­ko­so­ta­mu­se­os­sa (Kier­to­tie 2, Sä­ky­lä). Järj. Tal­vi- ja jat­ko­so­ta­mu­se­on sää­tiö.

Pe 19.7. Mannilan iltatori

klo 18–20 ka­la­sa­ta­mas­sa (Ka­la­ran­ta 53, Eu­ra). Sa­toa, ka­laa, ko­ri­tuot­tei­ta, li­haa, plät­te­jä. Lap­sil­le ras­ti­suun­nis­tus. Ei­ni Ty­ri­se­vä esiin­tyy. Järj. Man­ni­lan Ky­lä­toi­min­ta­yh­dis­tys.

La 20.7. Säkylä Triathlon

klo 9.30 al­ka­en. Kil­pai­lu­kes­kus Ka­tis­maan saa­res­sa (Ka­tis­maan­tie 18, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­län Ur­hei­li­jat, Py­hä­jär­ven Jär­vi­pe­las­ta­jat, TT-Tal­li, Sä­ky­län VPK, Po­rin pri­kaa­ti.

La 20.7. Opastettu kävelykierros

klo 13 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kä­teis­mak­su. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

Su 21.7. Opastettu kävelykierros

klo 13 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kä­teis­mak­su Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

Su 21.7. Rooli­o­pas­tus­kierros

klo 15 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kä­teis­mak­su. Alu­een his­to­ri­aa ta­ri­nal­li­se­na ker­to­muk­se­na 1800-lu­vun asuk­kai­den joh­dol­la. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

Su 21.7. Suvisten virsien ja laulujen ilta

klo 18 Köy­li­ön hau­taus­maal­la (Kirk­ko­saa­ren­tie 217, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Su 21.7. Museotapahtuma

klo 10 al­ka­en La­pin Ko­ti­seu­tu­mu­se­ol­la (Mu­se­o­tie 2, Rau­ma). Kan­sal­lis­pu­ku­ja esit­te­lys­sä, näyt­te­lyi­tä, klo 12 opas­tet­tu kä­ve­ly­kier­ros. Järj. La­pin ko­ti­seu­tu­mu­seo.

Su 21.7. Ilta Sammal­lah­den­mäellä

klo 18. Aluk­si opas­tet­tu kier­ros Sam­mal­lah­den­mä­en (Sa­vu­laak­son­tie 181, Rau­ma, Lap­pi) ko­ho­koh­dis­ta, sen jäl­keen esiin­tyy Va­loa Vo­cals -a cap­pel­la -yh­tye. Järj Rau­man mu­seo.

Ma–to 22.–25.7. Euran Pirtin Kotiseutupäivät

klo 12–18. Pir­til­lä (Sork­kis­ten­tie 8) pe­rin­ne­ruo­kaa päi­vit­täin, näyt­te­lyi­tä. Järj. Ko­ti­seu­tu­yh­dis­tys Eu­ran Pirt­ti.

Instagram

Menovinkit

To 18.7. Kesäpäivän musiikkihetki

lo 12 Sä­ky­län kir­kos­sa. Esiin­ty­jä­nä Kau­ko Aal­to. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

To 18.7. Hei, me lauletaan kylästä kylään -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 18 Tal­vi- ja jat­ko­so­ta­mu­se­os­sa (Kier­to­tie 2, Sä­ky­lä). Järj. Tal­vi- ja jat­ko­so­ta­mu­se­on sää­tiö.

Pe 19.7. Mannilan iltatori

klo 18–20 ka­la­sa­ta­mas­sa (Ka­la­ran­ta 53, Eu­ra). Sa­toa, ka­laa, ko­ri­tuot­tei­ta, li­haa, plät­te­jä. Lap­sil­le ras­ti­suun­nis­tus. Ei­ni Ty­ri­se­vä esiin­tyy. Järj. Man­ni­lan Ky­lä­toi­min­ta­yh­dis­tys.

La 20.7. Säkylä Triathlon

klo 9.30 al­ka­en. Kil­pai­lu­kes­kus Ka­tis­maan saa­res­sa (Ka­tis­maan­tie 18, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­län Ur­hei­li­jat, Py­hä­jär­ven Jär­vi­pe­las­ta­jat, TT-Tal­li, Sä­ky­län VPK, Po­rin pri­kaa­ti.

La 20.7. Opastettu kävelykierros

klo 13 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kä­teis­mak­su. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

Su 21.7. Opastettu kävelykierros

klo 13 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kä­teis­mak­su Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

Su 21.7. Rooli­o­pas­tus­kierros

klo 15 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kä­teis­mak­su. Alu­een his­to­ri­aa ta­ri­nal­li­se­na ker­to­muk­se­na 1800-lu­vun asuk­kai­den joh­dol­la. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

Su 21.7. Suvisten virsien ja laulujen ilta

klo 18 Köy­li­ön hau­taus­maal­la (Kirk­ko­saa­ren­tie 217, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Su 21.7. Museotapahtuma

klo 10 al­ka­en La­pin Ko­ti­seu­tu­mu­se­ol­la (Mu­se­o­tie 2, Rau­ma). Kan­sal­lis­pu­ku­ja esit­te­lys­sä, näyt­te­lyi­tä, klo 12 opas­tet­tu kä­ve­ly­kier­ros. Järj. La­pin ko­ti­seu­tu­mu­seo.

Su 21.7. Ilta Sammal­lah­den­mäellä

klo 18. Aluk­si opas­tet­tu kier­ros Sam­mal­lah­den­mä­en (Sa­vu­laak­son­tie 181, Rau­ma, Lap­pi) ko­ho­koh­dis­ta, sen jäl­keen esiin­tyy Va­loa Vo­cals -a cap­pel­la -yh­tye. Järj Rau­man mu­seo.

Ma–to 22.–25.7. Euran Pirtin Kotiseutupäivät

klo 12–18. Pir­til­lä (Sork­kis­ten­tie 8) pe­rin­ne­ruo­kaa päi­vit­täin, näyt­te­lyi­tä. Järj. Ko­ti­seu­tu­yh­dis­tys Eu­ran Pirt­ti.

Instagram