Blogi
Tuija
 
Helander
Olen keuhkosiirron saanut entinen huippu-urheilija, nykyinen kuntoilija ja valmentaja, jolle hengittäminen ja hengästyminen ovat jokapäiväisiä ilonaiheita. Koulutukseltani olen kauppatieteiden maisteri Turun kauppakorkeakoulusta, jonka oppeja käytän mieluummin raittiin ilman ja liikunnan kuin hammastahnan kaupitteluun. Blogini aiheet liittyvät useimmiten liikuntaan, urheiluun ja terveyteen. Entisenä nuorena (60 vuotta) saatan peilata myös asioihin ”ennen vanhaan”.
28.1.2022 8.28

Entisen nuoren nurkka: Vastustuskykyä vai mikrosiruja?

Kun Do­nald Trump aset­tui eh­dol­le USA:n pre­si­den­tin­vaa­leis­sa 2016, en oli­si iki­nä us­ko­nut et­tä hä­nes­tä tu­lee pre­si­dent­ti. Mitä sen jäl­keen on ta­pah­tu­nut, on saa­nut ih­mi­set tääl­lä poh­joi­ses­sa si­vis­tys­val­ti­os­sa häm­mäs­ty­mään, är­syyn­ty­mään ja huo­kai­se­maan hel­po­tuk­ses­ta: meil­lä Suo­mes­sa ei sen­tään täl­lai­nen oli­si mah­dol­lis­ta. Tääl­lä ei di­sin­for­maa­ti­on ja sa­la­liit­to­te­o­ri­oi­den le­vit­tä­mi­nen, ei­kä suo­ra­nai­nen va­leh­te­lu me­ni­si läpi.

Sit­ten tuli ko­ro­na.

Pos­ta­sin ker­ran erään ryh­män Fa­ce­book-si­vul­le uu­ti­sen ko­ro­naan me­neh­ty­nees­tä lap­ses­ta ja pe­rään­kuu­lu­tin mas­kien käyt­töä hau­raim­pien suo­je­le­mi­sek­si. Har­mit­te­lin sa­mal­la kau­pas­sa te­ke­mää­ni ha­vain­toa mo­nien mas­kit­to­muu­des­ta. Täs­tä­kö ro­ko­te- ja mas­ki­vas­tai­set äläh­ti­vät.

En vain ym­mär­rä, mikä on­gel­ma on lait­taa kas­voil­le suo­ja muu­ta­mak­si, kym­me­nek­si mi­nuu­tik­si, jos sil­lä väl­te­tään jon­kun haa­voit­tu­vam­man hen­ki­lön sai­ras­tu­mi­nen!?

Jäl­keen­päin olen huo­man­nut, et­tä ”rä­kä­nau­ru­hy­mi­öi­tä” kli­ka­taan ai­na va­ka­vien­kin ko­ro­nau­u­tis­ten ja päi­vi­tys­ten yh­tey­des­sä. Kom­ment­ti­ken­täs­sä on ala-ar­voi­sia let­kau­tuk­sia ja feik­ki­si­vus­toil­ta poi­mit­tu­ja ”tut­ki­muk­sia”. Ti­las­to­ja ja THL:n ja mui­den asi­an­tun­ti­joi­den sa­no­mi­sia ir­ro­te­taan asi­ayh­tey­des­tä, ja niis­tä vään­ne­tään mil­loin mi­tä­kin.

Keuhkosiirron jälkeinen immuunipuutostila on raju, joten elintärkeä suojautuminen infektioilta tulee tutuksi.

Keuhkosiirron jälkeinen immuunipuutostila on raju, joten elintärkeä suojautuminen infektioilta tulee tutuksi.

Olen lu­ke­nut lä­hes kai­ken mitä leh­dis­sä ko­ro­nas­ta kir­joi­te­taan ja li­säk­si pal­jon tut­ki­muk­sia ne­tis­tä. Työs­sä­ni Sy­dän- ja keuh­ko­siir­rok­kai­den leh­den toi­mit­ta­ja­na, ja myös oman sai­raus­his­to­ri­an myö­tä, olen jou­tu­nut pe­reh­ty­mään ih­mi­sen im­muu­ni­jär­jes­tel­mään ja sen toi­min­taan. Elin­siir­ron saa­neet­han syö­vät vas­tus­tus­ky­kyä alen­ta­via, hyl­jin­tää es­tä­viä lääk­kei­tä. En pidä it­se­ä­ni mi­nään asi­an­tun­ti­ja­na, mut­ta tie­dän ai­na­kin, mis­tä luo­tet­ta­vaa tie­toa saa.

On su­rul­lis­ta ja tur­haut­ta­vaa, et­tä niin­kin moni jou­tuu alt­tiik­si tar­koi­tuk­sel­li­ses­ti vir­heel­lis­tä tie­toa le­vit­tä­väl­le pro­pa­gan­dal­le. Tun­tuu, kuin jo­kin ul­ko­puo­li­nen taho ha­lu­ai­si kyl­vää eri­pu­raa ja se­ka­sor­toa ih­mis­ten kes­kuu­teen.

Hel­sin­gin Sa­no­mien NYT-liit­tees­sä (21.1.) oli mie­len­kiin­toi­nen ar­tik­ke­li Suo­mes­sa re­hot­ta­vas­ta ko­ro­na­ro­kot­tei­den vas­tai­ses­ta pro­pa­gan­das­ta. Val­heel­lis­ta tie­toa le­vi­te­tään mm. some-alus­toil­la, kes­kus­te­lu­pals­toil­la ja pod­cas­teis­sa. NYT-liit­tees­sä haas­ta­tel­tu Tam­pe­reen yli­o­pis­ton tie­to­jen­kä­sit­te­ly­tie­tei­den tut­ki­ja­toh­to­ri Pek­ka Kal­li­o­nie­men mu­kaan moni asia viit­tai­si ”itä­naa­pu­riin”.

On­ko tämä nyt sit­ten sitä hyb­ri­di­so­taa? Di­sin­for­maa­ti­o­kam­pan­ja eli val­heel­li­sen tie­don sys­te­maat­ti­nen le­vit­tä­mi­nen on osa sitä. Tar­koi­tus on se­koit­taa ih­mis­ten kä­si­tyk­siä to­del­li­suu­des­ta le­vit­tä­mäl­lä mah­dol­li­sim­man pal­jon ris­ti­rii­tais­ta tie­toa. Hyb­ri­di­so­dan ta­voit­tee­na on hor­jut­taa toi­sen val­ti­on yh­teis­kun­ta­jär­jes­tys­tä ja saa­da kan­sa­lai­set ky­see­na­lais­ta­maan auk­to­ri­teet­te­ja.

Esi­mer­kik­si Sak­sa on il­moit­ta­nut jo var­mak­si, et­tä siel­lä vai­kut­ta­vaa ko­ro­nan­kiel­tä­jien ja ro­ko­te­vas­tais­ten pro­pa­gan­daa joh­de­taan Ve­nä­jäl­tä kä­sin.

Täl­lai­nen vai­kut­ta­mi­nen on pe­lot­ta­vaa, sil­lä sitä on vai­kea to­dis­taa. Pe­lot­ta­vaa on myös vii­me­ai­kai­nen vi­ha­pu­heen ja ag­g­res­si­on mää­rän kas­vu ta­val­lis­ten ih­mis­ten kes­kuu­des­sa. ”Hyb­ri­di­so­ta” ja ”ky­ber­hyök­käyk­set” ei­vät kuu­los­ta­kaan enää pel­käs­tään tie­teis­ro­maa­nil­ta ja sci­fie­lo­ku­val­ta.

On sil­ti vai­kea ym­mär­tää, mikä saa ih­mi­set us­ko­maan tä­hän pro­pa­gan­daan, niin pos­ket­to­mia osa ne­tis­sä jul­kais­tuis­ta ko­ro­naan liit­ty­vis­tä val­heis­ta on. Esi­mer­kik­si se, et­tä ko­ro­naa ei ole, vaan se on jo­kin sa­la­liit­to.

– Ko­ro­naa ei ole? Ovat­ko kaik­ki sai­raa­lois­sa hen­gi­tys­lait­teis­sa ma­kaa­vat po­ti­laat jo­tain nuk­ke­ja, ja kaik­ki lää­kä­rit ja hoi­ta­jat va­leh­te­li­joi­ta? On­ko 99% maa­il­man ter­vey­den­huol­to­a­lan ih­mi­sis­tä ja tut­ki­jois­ta mu­ka­na täs­sä sa­la­lii­tos­sa? Ketä vas­taan sa­la­liit­to on suun­nat­tu ja mikä on sen ta­voi­te?

Suomalaisen terveydenhuoltosysteemin helmiä: rokotukset.

Suomalaisen terveydenhuoltosysteemin helmiä: rokotukset.

Tuija Helander

Toi­nen us­ko­ma­ton te­o­ria on mik­ro­si­rut, joi­ta oli­si pii­lo­tet­tu ko­ro­na­ro­kot­tei­siin. Ei­kö suu­rim­man osan kä­den jat­kee­na ole ka­pu­la, jos­ta ”iso­ve­li” (Goog­le) val­voo jo­kais­ta as­kel­ta jo nyt?

Ter­vey­den­huol­tom­me me­nes­tys­ta­ri­naan 1900-lu­vul­la kuu­lu­vat ro­kot­teet, joil­la on voi­tet­tu niin tu­ber­ku­loo­si, po­lio kuin iso­rok­ko­kin. Ei sil­loin ky­see­na­lais­tet­tu ro­kot­tei­den mer­ki­tys­tä, ol­tiin vain on­nel­li­sia, et­tä saa­tiin suo­ja näil­tä vaa­ral­li­sil­ta tau­deil­ta. Sil­loin ei to­sin ol­lut so­mea hou­kut­te­le­mas­sa ih­mi­siä ajat­te­le­maan lii­kaa ”omil­la ai­voil­laan”.

Ko­ro­na­pan­de­mi­an myö­tä us­ko­ni suo­ma­lais­ten ar­vos­te­lu­ky­kyyn on saa­nut ko­lauk­sen. Toi­von vain, et­tä ro­ko­te­vas­tais­ten ja sa­la­liit­toi­hin us­ko­vien jouk­ko on niin pie­ni, et­tä hei­tä ma­si­noi­vat ta­hot ei­vät Suo­mes­sa pää­se päs­mä­röi­mään, ei­vät min­kään muun­kaan asi­an tii­moil­ta. Et­tä pre­si­dent­ti Nii­nis­tön pe­rään­kuu­lut­ta­mat tol­kun ih­mi­set py­sy­vät ase­mis­sa.

Ja kyl­lä, olen vä­sy­nyt ko­ro­naan, ja niin al­ka­vat kaik­ki ol­la. Vä­sy­neet lap­set kiu­kut­te­le­vat ja rii­te­le­vät. Sama tai­taa pä­teä mei­hin vä­hän isom­piin­kin lap­siin.

On hyvä ajatella omilla aivoillaan, mutta ajatusten taustaksi kannattaa hakea tieteellisesti tutkittua tietoa.

On hyvä ajatella omilla aivoillaan, mutta ajatusten taustaksi kannattaa hakea tieteellisesti tutkittua tietoa.

Tuija Helander

Kirjoittajan muut kirjoitukset

Ota kantaa

Näköislehti

Menovinkit

Pe 8.12. Panelian kyläjou­lu­ka­len­terin 8. luukku

klo 17 osoit­tees­sa Kas­kis­ton­tie 21, Eu­ra. Järj. Pa­ne­li­an Rai­kas.

Pe 8.12. Kauneimmat joululaulut

klo 18 Kiu­kais­ten kir­kos­sa (Kiu­kais­ten kirk­ko­tie 2, Eu­ra). Järj. Eu­ran srk.

La 9.12. Ruukinpuiston joulumarkkinat

klo 12–16 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa (Se­pän­tie, Eu­ra). Nuk­ke­ko­tie­si­ne-et­sin­tä Ruu­kin Lin­nus­sa. Hal­li­ta­lon pää­dys­sä voh­ve­li­kah­vi­la ja pop up -krans­si­myy­mä­lä. Järj. Ruu­kin­puis­ton toi­mi­jat.

La 9.12. Naisvoi­mis­te­li­joiden joulujuhla

klo 14 Sä­ky­lä­hal­lis­sa (Ur­hei­lu­tie 4, Sä­ky­lä). Las­ten, nuor­ten ja ai­kuis­ten ryh­mät esiin­ty­vät. Järj. Sä­ky­län Nais­voi­mis­te­li­jat.

La 9.12. Saunapäivä

klo 16–18 Ran­ta­lan sau­nal­la Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa (Tam­men­sil­lan­tie 2, Eu­ra). Va­raa paik­ka etu­kä­teen Tii­na tai Vesa Tai­ni­ol­ta. Järj. Ran­ta­lan sau­na.

La 9.12. Ohjattu hemmottelutuokio

klo 16–18 osoit­tees­sa Häi­jy­mä­en­tie 106, Eu­ra. Osa Hin­ner­jo­en ky­lä­jou­lu­ka­len­te­ria. Järj. Min­na Tam­mis­to.

La 9.12. Panelian kyläjou­lu­ka­len­terin 9. luukku

klo 17 osoit­tees­sa Pa­ne­li­an­tie 25, Eu­ra. Järj. Hius­huo­ne Elo.

Su 10.12. Perinteiset joulumyyjäiset

klo 12–14 Köy­li­ön Lal­lin­ta­los­sa (Py­hän Hen­ri­kin­tie 401 B, Sä­ky­lä). Järj. yrit­tä­jät.

Su 10.12. Japaninkieliset joululaulut

klo 15 Pa­ne­li­an kir­kos­sa (Pa­ne­li­an­tie 40, Eu­ra). Järj. Eu­ran srk.

Su 10.12. Joulupukki vierailee

klo 17–19 Pir­jon ke­sä­ki­os­kil­la (Ilo­mä­en­tie 62, Eu­ra). Osa Hin­ner­jo­en ky­lä­jou­lu­ka­len­te­ria. Järj. Pir­jon ke­sä­ki­os­ki.

Su 10.12. Panelian kyläjou­lu­ka­len­terin 10. luukku

klo 17 Työ­vä­en­ta­lol­la (Pa­ne­li­an­tie 28, Eu­ra). Järj. pa­ne­li­a­lai­set.

Su 10.12. Kauneimmat joululaulut

klo 18 Eu­ran kir­kos­sa (Sork­kis­ten­tie 5, Eu­ra). Järj. Eu­ran srk.

Su 10.12. Kauneimmat joululaulut

klo 18 Hin­ner­jo­en kir­kos­sa (Kirk­ko­tie 36, Eu­ra). Järj. Eu­ran srk.

Su 10.12. Savikon metsähartaus

klo 18 Va­ha­sen met­säs­sä (Eu­ra). Järj. Eu­ran srk.

Su 10.12. Kauneimmat joululaulut

klo 18 Sä­ky­län kir­kos­sa (Ran­ta­tie 312, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön seu­ra­kun­ta.

Ma 11.12. Panelian kyläjou­lu­ka­len­terin 11. luukku

klo 17 Pa­ne­li­an op­pi­mis­kes­kuk­ses­sa (Kas­kis­ton­tie 11, Eu­ra). Järj. pa­ne­li­a­lai­set.

Ma 11.12. Enkeli-ilta

klo 18–20 Har­ju­num­men kap­pe­lis­sa (Lai­ti­lan­tie 1882, Eu­ra). Osa Hin­ner­jo­en ky­lä­jou­lu­ka­len­te­ria. Järj. Hin­ner­jo­en kirk­ko­pii­ri­neu­vos­to.

Instagram

Menovinkit

Pe 8.12. Panelian kyläjou­lu­ka­len­terin 8. luukku

klo 17 osoit­tees­sa Kas­kis­ton­tie 21, Eu­ra. Järj. Pa­ne­li­an Rai­kas.

Pe 8.12. Kauneimmat joululaulut

klo 18 Kiu­kais­ten kir­kos­sa (Kiu­kais­ten kirk­ko­tie 2, Eu­ra). Järj. Eu­ran srk.

La 9.12. Ruukinpuiston joulumarkkinat

klo 12–16 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa (Se­pän­tie, Eu­ra). Nuk­ke­ko­tie­si­ne-et­sin­tä Ruu­kin Lin­nus­sa. Hal­li­ta­lon pää­dys­sä voh­ve­li­kah­vi­la ja pop up -krans­si­myy­mä­lä. Järj. Ruu­kin­puis­ton toi­mi­jat.

La 9.12. Naisvoi­mis­te­li­joiden joulujuhla

klo 14 Sä­ky­lä­hal­lis­sa (Ur­hei­lu­tie 4, Sä­ky­lä). Las­ten, nuor­ten ja ai­kuis­ten ryh­mät esiin­ty­vät. Järj. Sä­ky­län Nais­voi­mis­te­li­jat.

La 9.12. Saunapäivä

klo 16–18 Ran­ta­lan sau­nal­la Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa (Tam­men­sil­lan­tie 2, Eu­ra). Va­raa paik­ka etu­kä­teen Tii­na tai Vesa Tai­ni­ol­ta. Järj. Ran­ta­lan sau­na.

La 9.12. Ohjattu hemmottelutuokio

klo 16–18 osoit­tees­sa Häi­jy­mä­en­tie 106, Eu­ra. Osa Hin­ner­jo­en ky­lä­jou­lu­ka­len­te­ria. Järj. Min­na Tam­mis­to.

La 9.12. Panelian kyläjou­lu­ka­len­terin 9. luukku

klo 17 osoit­tees­sa Pa­ne­li­an­tie 25, Eu­ra. Järj. Hius­huo­ne Elo.

Su 10.12. Perinteiset joulumyyjäiset

klo 12–14 Köy­li­ön Lal­lin­ta­los­sa (Py­hän Hen­ri­kin­tie 401 B, Sä­ky­lä). Järj. yrit­tä­jät.

Su 10.12. Japaninkieliset joululaulut

klo 15 Pa­ne­li­an kir­kos­sa (Pa­ne­li­an­tie 40, Eu­ra). Järj. Eu­ran srk.

Su 10.12. Joulupukki vierailee

klo 17–19 Pir­jon ke­sä­ki­os­kil­la (Ilo­mä­en­tie 62, Eu­ra). Osa Hin­ner­jo­en ky­lä­jou­lu­ka­len­te­ria. Järj. Pir­jon ke­sä­ki­os­ki.

Su 10.12. Panelian kyläjou­lu­ka­len­terin 10. luukku

klo 17 Työ­vä­en­ta­lol­la (Pa­ne­li­an­tie 28, Eu­ra). Järj. pa­ne­li­a­lai­set.

Su 10.12. Kauneimmat joululaulut

klo 18 Eu­ran kir­kos­sa (Sork­kis­ten­tie 5, Eu­ra). Järj. Eu­ran srk.

Su 10.12. Kauneimmat joululaulut

klo 18 Hin­ner­jo­en kir­kos­sa (Kirk­ko­tie 36, Eu­ra). Järj. Eu­ran srk.

Su 10.12. Savikon metsähartaus

klo 18 Va­ha­sen met­säs­sä (Eu­ra). Järj. Eu­ran srk.

Su 10.12. Kauneimmat joululaulut

klo 18 Sä­ky­län kir­kos­sa (Ran­ta­tie 312, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön seu­ra­kun­ta.

Ma 11.12. Panelian kyläjou­lu­ka­len­terin 11. luukku

klo 17 Pa­ne­li­an op­pi­mis­kes­kuk­ses­sa (Kas­kis­ton­tie 11, Eu­ra). Järj. pa­ne­li­a­lai­set.

Ma 11.12. Enkeli-ilta

klo 18–20 Har­ju­num­men kap­pe­lis­sa (Lai­ti­lan­tie 1882, Eu­ra). Osa Hin­ner­jo­en ky­lä­jou­lu­ka­len­te­ria. Järj. Hin­ner­jo­en kirk­ko­pii­ri­neu­vos­to.

Instagram