Blogi
Tuija
 
Helander
Olen keuhkosiirron saanut entinen huippu-urheilija, nykyinen kuntoilija ja valmentaja, jolle hengittäminen ja hengästyminen ovat jokapäiväisiä ilonaiheita. Koulutukseltani olen kauppatieteiden maisteri Turun kauppakorkeakoulusta, jonka oppeja käytän mieluummin raittiin ilman ja liikunnan kuin hammastahnan kaupitteluun. Blogini aiheet liittyvät useimmiten liikuntaan, urheiluun ja terveyteen. Entisenä nuorena (60 vuotta) saatan peilata myös asioihin ”ennen vanhaan”.
28.1.2022 8.28

Entisen nuoren nurkka: Vastustuskykyä vai mikrosiruja?

Kun Do­nald Trump aset­tui eh­dol­le USA:n pre­si­den­tin­vaa­leis­sa 2016, en oli­si iki­nä us­ko­nut et­tä hä­nes­tä tu­lee pre­si­dent­ti. Mitä sen jäl­keen on ta­pah­tu­nut, on saa­nut ih­mi­set tääl­lä poh­joi­ses­sa si­vis­tys­val­ti­os­sa häm­mäs­ty­mään, är­syyn­ty­mään ja huo­kai­se­maan hel­po­tuk­ses­ta: meil­lä Suo­mes­sa ei sen­tään täl­lai­nen oli­si mah­dol­lis­ta. Tääl­lä ei di­sin­for­maa­ti­on ja sa­la­liit­to­te­o­ri­oi­den le­vit­tä­mi­nen, ei­kä suo­ra­nai­nen va­leh­te­lu me­ni­si läpi.

Sit­ten tuli ko­ro­na.

Pos­ta­sin ker­ran erään ryh­män Fa­ce­book-si­vul­le uu­ti­sen ko­ro­naan me­neh­ty­nees­tä lap­ses­ta ja pe­rään­kuu­lu­tin mas­kien käyt­töä hau­raim­pien suo­je­le­mi­sek­si. Har­mit­te­lin sa­mal­la kau­pas­sa te­ke­mää­ni ha­vain­toa mo­nien mas­kit­to­muu­des­ta. Täs­tä­kö ro­ko­te- ja mas­ki­vas­tai­set äläh­ti­vät.

En vain ym­mär­rä, mikä on­gel­ma on lait­taa kas­voil­le suo­ja muu­ta­mak­si, kym­me­nek­si mi­nuu­tik­si, jos sil­lä väl­te­tään jon­kun haa­voit­tu­vam­man hen­ki­lön sai­ras­tu­mi­nen!?

Jäl­keen­päin olen huo­man­nut, et­tä ”rä­kä­nau­ru­hy­mi­öi­tä” kli­ka­taan ai­na va­ka­vien­kin ko­ro­nau­u­tis­ten ja päi­vi­tys­ten yh­tey­des­sä. Kom­ment­ti­ken­täs­sä on ala-ar­voi­sia let­kau­tuk­sia ja feik­ki­si­vus­toil­ta poi­mit­tu­ja ”tut­ki­muk­sia”. Ti­las­to­ja ja THL:n ja mui­den asi­an­tun­ti­joi­den sa­no­mi­sia ir­ro­te­taan asi­ayh­tey­des­tä, ja niis­tä vään­ne­tään mil­loin mi­tä­kin.

Keuhkosiirron jälkeinen immuunipuutostila on raju, joten elintärkeä suojautuminen infektioilta tulee tutuksi.

Keuhkosiirron jälkeinen immuunipuutostila on raju, joten elintärkeä suojautuminen infektioilta tulee tutuksi.

Olen lu­ke­nut lä­hes kai­ken mitä leh­dis­sä ko­ro­nas­ta kir­joi­te­taan ja li­säk­si pal­jon tut­ki­muk­sia ne­tis­tä. Työs­sä­ni Sy­dän- ja keuh­ko­siir­rok­kai­den leh­den toi­mit­ta­ja­na, ja myös oman sai­raus­his­to­ri­an myö­tä, olen jou­tu­nut pe­reh­ty­mään ih­mi­sen im­muu­ni­jär­jes­tel­mään ja sen toi­min­taan. Elin­siir­ron saa­neet­han syö­vät vas­tus­tus­ky­kyä alen­ta­via, hyl­jin­tää es­tä­viä lääk­kei­tä. En pidä it­se­ä­ni mi­nään asi­an­tun­ti­ja­na, mut­ta tie­dän ai­na­kin, mis­tä luo­tet­ta­vaa tie­toa saa.

On su­rul­lis­ta ja tur­haut­ta­vaa, et­tä niin­kin moni jou­tuu alt­tiik­si tar­koi­tuk­sel­li­ses­ti vir­heel­lis­tä tie­toa le­vit­tä­väl­le pro­pa­gan­dal­le. Tun­tuu, kuin jo­kin ul­ko­puo­li­nen taho ha­lu­ai­si kyl­vää eri­pu­raa ja se­ka­sor­toa ih­mis­ten kes­kuu­teen.

Hel­sin­gin Sa­no­mien NYT-liit­tees­sä (21.1.) oli mie­len­kiin­toi­nen ar­tik­ke­li Suo­mes­sa re­hot­ta­vas­ta ko­ro­na­ro­kot­tei­den vas­tai­ses­ta pro­pa­gan­das­ta. Val­heel­lis­ta tie­toa le­vi­te­tään mm. some-alus­toil­la, kes­kus­te­lu­pals­toil­la ja pod­cas­teis­sa. NYT-liit­tees­sä haas­ta­tel­tu Tam­pe­reen yli­o­pis­ton tie­to­jen­kä­sit­te­ly­tie­tei­den tut­ki­ja­toh­to­ri Pek­ka Kal­li­o­nie­men mu­kaan moni asia viit­tai­si ”itä­naa­pu­riin”.

On­ko tämä nyt sit­ten sitä hyb­ri­di­so­taa? Di­sin­for­maa­ti­o­kam­pan­ja eli val­heel­li­sen tie­don sys­te­maat­ti­nen le­vit­tä­mi­nen on osa sitä. Tar­koi­tus on se­koit­taa ih­mis­ten kä­si­tyk­siä to­del­li­suu­des­ta le­vit­tä­mäl­lä mah­dol­li­sim­man pal­jon ris­ti­rii­tais­ta tie­toa. Hyb­ri­di­so­dan ta­voit­tee­na on hor­jut­taa toi­sen val­ti­on yh­teis­kun­ta­jär­jes­tys­tä ja saa­da kan­sa­lai­set ky­see­na­lais­ta­maan auk­to­ri­teet­te­ja.

Esi­mer­kik­si Sak­sa on il­moit­ta­nut jo var­mak­si, et­tä siel­lä vai­kut­ta­vaa ko­ro­nan­kiel­tä­jien ja ro­ko­te­vas­tais­ten pro­pa­gan­daa joh­de­taan Ve­nä­jäl­tä kä­sin.

Täl­lai­nen vai­kut­ta­mi­nen on pe­lot­ta­vaa, sil­lä sitä on vai­kea to­dis­taa. Pe­lot­ta­vaa on myös vii­me­ai­kai­nen vi­ha­pu­heen ja ag­g­res­si­on mää­rän kas­vu ta­val­lis­ten ih­mis­ten kes­kuu­des­sa. ”Hyb­ri­di­so­ta” ja ”ky­ber­hyök­käyk­set” ei­vät kuu­los­ta­kaan enää pel­käs­tään tie­teis­ro­maa­nil­ta ja sci­fie­lo­ku­val­ta.

On sil­ti vai­kea ym­mär­tää, mikä saa ih­mi­set us­ko­maan tä­hän pro­pa­gan­daan, niin pos­ket­to­mia osa ne­tis­sä jul­kais­tuis­ta ko­ro­naan liit­ty­vis­tä val­heis­ta on. Esi­mer­kik­si se, et­tä ko­ro­naa ei ole, vaan se on jo­kin sa­la­liit­to.

– Ko­ro­naa ei ole? Ovat­ko kaik­ki sai­raa­lois­sa hen­gi­tys­lait­teis­sa ma­kaa­vat po­ti­laat jo­tain nuk­ke­ja, ja kaik­ki lää­kä­rit ja hoi­ta­jat va­leh­te­li­joi­ta? On­ko 99% maa­il­man ter­vey­den­huol­to­a­lan ih­mi­sis­tä ja tut­ki­jois­ta mu­ka­na täs­sä sa­la­lii­tos­sa? Ketä vas­taan sa­la­liit­to on suun­nat­tu ja mikä on sen ta­voi­te?

Suomalaisen terveydenhuoltosysteemin helmiä: rokotukset.

Suomalaisen terveydenhuoltosysteemin helmiä: rokotukset.

Tuija Helander

Toi­nen us­ko­ma­ton te­o­ria on mik­ro­si­rut, joi­ta oli­si pii­lo­tet­tu ko­ro­na­ro­kot­tei­siin. Ei­kö suu­rim­man osan kä­den jat­kee­na ole ka­pu­la, jos­ta ”iso­ve­li” (Goog­le) val­voo jo­kais­ta as­kel­ta jo nyt?

Ter­vey­den­huol­tom­me me­nes­tys­ta­ri­naan 1900-lu­vul­la kuu­lu­vat ro­kot­teet, joil­la on voi­tet­tu niin tu­ber­ku­loo­si, po­lio kuin iso­rok­ko­kin. Ei sil­loin ky­see­na­lais­tet­tu ro­kot­tei­den mer­ki­tys­tä, ol­tiin vain on­nel­li­sia, et­tä saa­tiin suo­ja näil­tä vaa­ral­li­sil­ta tau­deil­ta. Sil­loin ei to­sin ol­lut so­mea hou­kut­te­le­mas­sa ih­mi­siä ajat­te­le­maan lii­kaa ”omil­la ai­voil­laan”.

Ko­ro­na­pan­de­mi­an myö­tä us­ko­ni suo­ma­lais­ten ar­vos­te­lu­ky­kyyn on saa­nut ko­lauk­sen. Toi­von vain, et­tä ro­ko­te­vas­tais­ten ja sa­la­liit­toi­hin us­ko­vien jouk­ko on niin pie­ni, et­tä hei­tä ma­si­noi­vat ta­hot ei­vät Suo­mes­sa pää­se päs­mä­röi­mään, ei­vät min­kään muun­kaan asi­an tii­moil­ta. Et­tä pre­si­dent­ti Nii­nis­tön pe­rään­kuu­lut­ta­mat tol­kun ih­mi­set py­sy­vät ase­mis­sa.

Ja kyl­lä, olen vä­sy­nyt ko­ro­naan, ja niin al­ka­vat kaik­ki ol­la. Vä­sy­neet lap­set kiu­kut­te­le­vat ja rii­te­le­vät. Sama tai­taa pä­teä mei­hin vä­hän isom­piin­kin lap­siin.

On hyvä ajatella omilla aivoillaan, mutta ajatusten taustaksi kannattaa hakea tieteellisesti tutkittua tietoa.

On hyvä ajatella omilla aivoillaan, mutta ajatusten taustaksi kannattaa hakea tieteellisesti tutkittua tietoa.

Tuija Helander

Ota kantaa

Näköislehti

Menovinkit

To 1.12. Hinnerjoen kyläjou­lu­ka­len­terin 1. luukku

klo 17–19 Rii­tan kuk­ka­puu­tar­ha (Hin­ner­jo­en­rait­ti 16, Eu­ra).

To 1.12. Kuusenvalojen sytytys

klo 18 Sä­ky­län kirk­ko­maal­la (Ran­ta­tie 312) klo 18. Me­hua ja pi­pa­rei­ta. Oma lyh­ty mu­kaan.

To 1.12. Energiailtamat

klo 18–20 Pa­ne­li­an seu­ra­ta­lol­la (Ase­man­tie 19, Eu­ra) tie­toa Eu­ran kun­nan suun­nit­te­le­mis­ta ener­gi­a­toi­men­pi­teis­tä, Ener­gi­a­neu­von­nan säh­kön­sääs­tö­vink­ke­jä sekä säh­köyh­ti­ön nä­kö­kul­ma. Järj. Le­a­der Py­hä­jär­vi­seu­tu.

Pe 2.12. Satutuokio

klo 10 Eu­ran pää­kir­jas­tol­la (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33) muu­ta­ma satu al­le kou­lui­käi­sil­le. Järj. kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Pe 2.12. Joulumyyjäiset

klo 12–17 Eu­ran srk-kes­kuk­ses­sa (Sork­kis­ten­tie 3). Lei­von­nai­sia, kä­si­töi­tä. Järj. Ys­tä­vän­ka­ma­ri­lai­set ja Kiu­kais­ten kä­si­työ­pii­ri.

Pe 2.12. Kiekkojuniorien myyjäiset

klo 15–20 Sä­ky­län K-Su­per­mar­ke­til­la (Pa­lo­mie­hen­tie 9) Län­nen Kie­kon U13-jouk­ku­een jou­lu­myy­jäi­set. Suo­lai­sia ja ma­kei­ta herk­ku­ja, myös ar­po­ja.

Pe 2.12. Hinnerjoen kyläjou­lu­ka­len­terin 2. luukku

klo 17–19 Pol­la­rin kult­tuu­ri­ta­lo (Lö­rön­tie 16, Eu­ra).

Pe 2.12. Joulumusiikkia

klo 18 Köy­li­ön Het­ki-sa­lon­gis­sa (Pe­hu­lan­tie 91 A, Sä­ky­lä). Lau­lu­ryh­mä Kuus­Vei­saa. Oh­jel­ma­mak­su.

La 3.12. Joulumarkkinat

klo 11–14 Kau­nis­mä­en ti­lal­la (Vaa­niin­tie 420, Eu­ra). Lei­von­nai­sia, kä­si­töi­tä, lä­hi­ruo­kaa.

La 3.12. Joulumarkkinat ja Ponien joulumaa

klo 12–16 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa (Se­pän­tie, Eu­ra). Järj. Eu­ran kun­ta, Yrit­tä­jyyt­tä Ruu­kin­puis­toon -han­ke.

La 3.12. Joulunavaus Kiukaisissa

klo 15–17 ta­pah­tu­mia eri puo­lel­la ky­lää.

La 3.12. Hinnerjoen kyläjou­lu­ka­len­terin 3. luukku

klo 18–20 ky­lä­päi­vä.

La 3.12. Joulumyyjäiset Kiukaisissa

klo 16–18 osoit­tees­sa Köy­ly­pol­ven­tie 149, Eu­ra. Ke­ra­miik­kaa, lei­von­nai­sia, tyr­ni­tuot­tei­ta. Järj. Sari Yli­nen­ta­lo.

La 3.12. "Meissä asuu elämä" -konsertti

klo 19 al­ka­en Lal­lin­ta­lol­la (Py­hän Hen­ri­kin­tie 401 b, Sä­ky­lä), Mik­ko Har­ju esiin­tyy klo 20 ja Ves­te­ri­nen Yh­ty­ei­neen aloit­taa eri­kois­pit­kän show'n klo 22. Mak­sul­li­nen. Järj. Eu­ra Events.

Su 4.12. Köyliön diakoniatyön 120-vuotisjuhla

klo 14 Köy­li­ön srk-ta­lol­la (Köy­li­ön­tie 4, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Su 4.12. Lasten kauneimmat joululaulut

klo 16 Sä­ky­län kir­kos­sa (Ran­ta­tie 312). Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Su 4.12. Tonttupolku

klo 17–19 Py­tin­gin pi­hal­la (Leh­muun­tie 5, Sä­ky­lä) koko per­heen yh­tei­nen ta­pah­tu­ma. Pi­pa­ria, me­hua ja lap­sil­le jou­lu­yl­lä­tys. Oma tas­ku­lamp­pu mu­kaan. Järj. MLL Sä­ky­lä.

Su 4.12. Hinnerjoen kyläjou­lu­ka­len­terin 4. luukku

klo 17–19 tont­tu­jen jou­lu­puu­ro Hes­si­läs­sä (Kirk­ko­tie 20, Eu­ra).

Su 4.12. Saapuu joulu -konsertti

klo 18 Ylä­neen yh­te­näis­kou­lus­sa (Kou­lu­tie 14, Pöy­tyä). So­lis­ti­na Kyös­ti Mä­ki­mat­ti­la, sä­es­tys Juha Mau­nu, Ii­da-Vil­hel­mii­na Si­ni­va­lo, Turo Len­to. Lip­pu sis. kah­vit. Järj. Sol­ju­mo ja Ylä­neen Kiri.

Su 4.12. Kauneimmat joululaulut Eurassa ja Lapissa

klo 18 Eu­ran (Sork­kis­ten­tie 5) ja Hon­ki­lah­den kir­kos­sa (Kir­ko­nah­teen­tie 7, Eu­ra), järj. Eu­ran srk., ja La­pin kir­kos­sa (Kirk­ko­tie 23, Rau­ma), järj. Rau­man srk.

Ma 5.12. Yläneen kirjaston joulukahvit

klo 13–19 Ylä­neen kir­jas­tos­sa (Vai­ni­on­pe­rän­tie 2A, Pöy­tyä) kah­via ja pul­laa. Tier­na­po­jat esiin­ty­vät klo 18. Mo­ni­toi­mi­ti­las­sa päi­vä­ko­din tai­de­näyt­te­ly.

Ma 5.12. Hinnerjoen kyläjou­lu­ka­len­terin 5. luukku

klo 18–23 Mer­jan Gal­le­ri­an (Kirk­ko­tie 12, Eu­ra) yö­näyt­te­ly.

Ma 5.12. Elämäni biisit euralaisittain

klo 19–22 Te­at­te­ri­ta­lo Plä­kis­sä (Kou­lu­tie 4, Eu­ra) li­ve­mu­siik­kia, oh­jel­maa, puf­fet­ti. Mu­ka­na Juha Ma­ja­lah­ti, Jaa­na Kuu­si­leh­to, Juk­ka Pirt­ti­mä­ki, Eve­lii­na Pe­rä­lä ja Kim­mo Sam­po. Mak­sul­li­nen. Järj. Py­hä­jär­vi-Te­at­te­riyh­dis­tys ry.

Ti 6.12. Hammin Valoteos syttyy

klo 16–21 va­lot syt­ty­vät Ham­min ta­lon jo­ki­ran­nas­sa (Sork­kis­ten­tie 33, Eu­ra) it­se­näi­syy­den kun­ni­ak­si. Fin­lan­dia soi taus­tal­la. Klo 18 lau­laa mies­kuo­ro.

Ti 6.12. Hinnerjoen kyläjou­lu­ka­len­terin 6. luukku

klo 17 MLL:n it­se­näi­syys­päi­vän kul­kue. Läh­tö Kul­ma­to­rin pi­hal­ta (Ylä­neen­tie 16, Eu­ra).

Ke 7.12. Joulupuuro Honkilahdella

klo 12 puu­ro ja juh­la Hon­ki­lah­den srk-ko­dil­la (Vaal­jo­en­tie 10, Eu­ra) Hon­ki­lah­den ja Hin­ner­jo­en van­hem­mal­le vä­el­le. Järj. Eu­ran srk ja Hon­ki­lah­den Li­ons Club.

Ke 7.12. Hinnerjoen kyläjou­lu­ka­len­terin 7. luukku

klo 17–18.30 jou­lu­as­kar­te­lua lap­sil­le Kul­ma­to­ril­la (Ylä­neen­tie 16, Eu­ra).

Ke 7.12. The Greatest Christmas Carols

klo 18 Pih­la­van lei­ri­kes­kuk­ses­sa (Leh­muun­tie 35, Sä­ky­lä) kan­sain­vä­li­siä jou­lu­lau­lu­ja ja jou­lu­puu­ro Suo­mes­sa jou­lua viet­tä­vil­le uk­rai­na­lai­sil­le. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

To 8.12. Joulupuuro Kiukaisissa

klo 12 puu­ro ja juh­la Kiu­kais­ten srk-ko­dil­la (Kiu­kais­ten kirk­ko­tie 2, Eu­ra) Kiu­kais­ten ja Pa­ne­li­an van­hem­mal­le vä­el­le. Järj. Eu­ran srk ja LMR:n ky­läyh­dis­tys.

Instagram

Menovinkit

To 1.12. Hinnerjoen kyläjou­lu­ka­len­terin 1. luukku

klo 17–19 Rii­tan kuk­ka­puu­tar­ha (Hin­ner­jo­en­rait­ti 16, Eu­ra).

To 1.12. Kuusenvalojen sytytys

klo 18 Sä­ky­län kirk­ko­maal­la (Ran­ta­tie 312) klo 18. Me­hua ja pi­pa­rei­ta. Oma lyh­ty mu­kaan.

To 1.12. Energiailtamat

klo 18–20 Pa­ne­li­an seu­ra­ta­lol­la (Ase­man­tie 19, Eu­ra) tie­toa Eu­ran kun­nan suun­nit­te­le­mis­ta ener­gi­a­toi­men­pi­teis­tä, Ener­gi­a­neu­von­nan säh­kön­sääs­tö­vink­ke­jä sekä säh­köyh­ti­ön nä­kö­kul­ma. Järj. Le­a­der Py­hä­jär­vi­seu­tu.

Pe 2.12. Satutuokio

klo 10 Eu­ran pää­kir­jas­tol­la (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33) muu­ta­ma satu al­le kou­lui­käi­sil­le. Järj. kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Pe 2.12. Joulumyyjäiset

klo 12–17 Eu­ran srk-kes­kuk­ses­sa (Sork­kis­ten­tie 3). Lei­von­nai­sia, kä­si­töi­tä. Järj. Ys­tä­vän­ka­ma­ri­lai­set ja Kiu­kais­ten kä­si­työ­pii­ri.

Pe 2.12. Kiekkojuniorien myyjäiset

klo 15–20 Sä­ky­län K-Su­per­mar­ke­til­la (Pa­lo­mie­hen­tie 9) Län­nen Kie­kon U13-jouk­ku­een jou­lu­myy­jäi­set. Suo­lai­sia ja ma­kei­ta herk­ku­ja, myös ar­po­ja.

Pe 2.12. Hinnerjoen kyläjou­lu­ka­len­terin 2. luukku

klo 17–19 Pol­la­rin kult­tuu­ri­ta­lo (Lö­rön­tie 16, Eu­ra).

Pe 2.12. Joulumusiikkia

klo 18 Köy­li­ön Het­ki-sa­lon­gis­sa (Pe­hu­lan­tie 91 A, Sä­ky­lä). Lau­lu­ryh­mä Kuus­Vei­saa. Oh­jel­ma­mak­su.

La 3.12. Joulumarkkinat

klo 11–14 Kau­nis­mä­en ti­lal­la (Vaa­niin­tie 420, Eu­ra). Lei­von­nai­sia, kä­si­töi­tä, lä­hi­ruo­kaa.

La 3.12. Joulumarkkinat ja Ponien joulumaa

klo 12–16 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa (Se­pän­tie, Eu­ra). Järj. Eu­ran kun­ta, Yrit­tä­jyyt­tä Ruu­kin­puis­toon -han­ke.

La 3.12. Joulunavaus Kiukaisissa

klo 15–17 ta­pah­tu­mia eri puo­lel­la ky­lää.

La 3.12. Hinnerjoen kyläjou­lu­ka­len­terin 3. luukku

klo 18–20 ky­lä­päi­vä.

La 3.12. Joulumyyjäiset Kiukaisissa

klo 16–18 osoit­tees­sa Köy­ly­pol­ven­tie 149, Eu­ra. Ke­ra­miik­kaa, lei­von­nai­sia, tyr­ni­tuot­tei­ta. Järj. Sari Yli­nen­ta­lo.

La 3.12. "Meissä asuu elämä" -konsertti

klo 19 al­ka­en Lal­lin­ta­lol­la (Py­hän Hen­ri­kin­tie 401 b, Sä­ky­lä), Mik­ko Har­ju esiin­tyy klo 20 ja Ves­te­ri­nen Yh­ty­ei­neen aloit­taa eri­kois­pit­kän show'n klo 22. Mak­sul­li­nen. Järj. Eu­ra Events.

Su 4.12. Köyliön diakoniatyön 120-vuotisjuhla

klo 14 Köy­li­ön srk-ta­lol­la (Köy­li­ön­tie 4, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Su 4.12. Lasten kauneimmat joululaulut

klo 16 Sä­ky­län kir­kos­sa (Ran­ta­tie 312). Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Su 4.12. Tonttupolku

klo 17–19 Py­tin­gin pi­hal­la (Leh­muun­tie 5, Sä­ky­lä) koko per­heen yh­tei­nen ta­pah­tu­ma. Pi­pa­ria, me­hua ja lap­sil­le jou­lu­yl­lä­tys. Oma tas­ku­lamp­pu mu­kaan. Järj. MLL Sä­ky­lä.

Su 4.12. Hinnerjoen kyläjou­lu­ka­len­terin 4. luukku

klo 17–19 tont­tu­jen jou­lu­puu­ro Hes­si­läs­sä (Kirk­ko­tie 20, Eu­ra).

Su 4.12. Saapuu joulu -konsertti

klo 18 Ylä­neen yh­te­näis­kou­lus­sa (Kou­lu­tie 14, Pöy­tyä). So­lis­ti­na Kyös­ti Mä­ki­mat­ti­la, sä­es­tys Juha Mau­nu, Ii­da-Vil­hel­mii­na Si­ni­va­lo, Turo Len­to. Lip­pu sis. kah­vit. Järj. Sol­ju­mo ja Ylä­neen Kiri.

Su 4.12. Kauneimmat joululaulut Eurassa ja Lapissa

klo 18 Eu­ran (Sork­kis­ten­tie 5) ja Hon­ki­lah­den kir­kos­sa (Kir­ko­nah­teen­tie 7, Eu­ra), järj. Eu­ran srk., ja La­pin kir­kos­sa (Kirk­ko­tie 23, Rau­ma), järj. Rau­man srk.

Ma 5.12. Yläneen kirjaston joulukahvit

klo 13–19 Ylä­neen kir­jas­tos­sa (Vai­ni­on­pe­rän­tie 2A, Pöy­tyä) kah­via ja pul­laa. Tier­na­po­jat esiin­ty­vät klo 18. Mo­ni­toi­mi­ti­las­sa päi­vä­ko­din tai­de­näyt­te­ly.

Ma 5.12. Hinnerjoen kyläjou­lu­ka­len­terin 5. luukku

klo 18–23 Mer­jan Gal­le­ri­an (Kirk­ko­tie 12, Eu­ra) yö­näyt­te­ly.

Ma 5.12. Elämäni biisit euralaisittain

klo 19–22 Te­at­te­ri­ta­lo Plä­kis­sä (Kou­lu­tie 4, Eu­ra) li­ve­mu­siik­kia, oh­jel­maa, puf­fet­ti. Mu­ka­na Juha Ma­ja­lah­ti, Jaa­na Kuu­si­leh­to, Juk­ka Pirt­ti­mä­ki, Eve­lii­na Pe­rä­lä ja Kim­mo Sam­po. Mak­sul­li­nen. Järj. Py­hä­jär­vi-Te­at­te­riyh­dis­tys ry.

Ti 6.12. Hammin Valoteos syttyy

klo 16–21 va­lot syt­ty­vät Ham­min ta­lon jo­ki­ran­nas­sa (Sork­kis­ten­tie 33, Eu­ra) it­se­näi­syy­den kun­ni­ak­si. Fin­lan­dia soi taus­tal­la. Klo 18 lau­laa mies­kuo­ro.

Ti 6.12. Hinnerjoen kyläjou­lu­ka­len­terin 6. luukku

klo 17 MLL:n it­se­näi­syys­päi­vän kul­kue. Läh­tö Kul­ma­to­rin pi­hal­ta (Ylä­neen­tie 16, Eu­ra).

Ke 7.12. Joulupuuro Honkilahdella

klo 12 puu­ro ja juh­la Hon­ki­lah­den srk-ko­dil­la (Vaal­jo­en­tie 10, Eu­ra) Hon­ki­lah­den ja Hin­ner­jo­en van­hem­mal­le vä­el­le. Järj. Eu­ran srk ja Hon­ki­lah­den Li­ons Club.

Ke 7.12. Hinnerjoen kyläjou­lu­ka­len­terin 7. luukku

klo 17–18.30 jou­lu­as­kar­te­lua lap­sil­le Kul­ma­to­ril­la (Ylä­neen­tie 16, Eu­ra).

Ke 7.12. The Greatest Christmas Carols

klo 18 Pih­la­van lei­ri­kes­kuk­ses­sa (Leh­muun­tie 35, Sä­ky­lä) kan­sain­vä­li­siä jou­lu­lau­lu­ja ja jou­lu­puu­ro Suo­mes­sa jou­lua viet­tä­vil­le uk­rai­na­lai­sil­le. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

To 8.12. Joulupuuro Kiukaisissa

klo 12 puu­ro ja juh­la Kiu­kais­ten srk-ko­dil­la (Kiu­kais­ten kirk­ko­tie 2, Eu­ra) Kiu­kais­ten ja Pa­ne­li­an van­hem­mal­le vä­el­le. Järj. Eu­ran srk ja LMR:n ky­läyh­dis­tys.

Instagram