Blogi
Tuija
 
Helander
Olen keuhkosiirron saanut entinen huippu-urheilija, nykyinen kuntoilija ja valmentaja, jolle hengittäminen ja hengästyminen ovat jokapäiväisiä ilonaiheita. Koulutukseltani olen kauppatieteiden maisteri Turun kauppakorkeakoulusta, jonka oppeja käytän mieluummin raittiin ilman ja liikunnan kuin hammastahnan kaupitteluun. Blogini aiheet liittyvät useimmiten liikuntaan, urheiluun ja terveyteen. Entisenä nuorena (60 vuotta) saatan peilata myös asioihin ”ennen vanhaan”.
28.1.2022 8.28

Entisen nuoren nurkka: Vastustuskykyä vai mikrosiruja?

Kun Do­nald Trump aset­tui eh­dol­le USA:n pre­si­den­tin­vaa­leis­sa 2016, en oli­si iki­nä us­ko­nut et­tä hä­nes­tä tu­lee pre­si­dent­ti. Mitä sen jäl­keen on ta­pah­tu­nut, on saa­nut ih­mi­set tääl­lä poh­joi­ses­sa si­vis­tys­val­ti­os­sa häm­mäs­ty­mään, är­syyn­ty­mään ja huo­kai­se­maan hel­po­tuk­ses­ta: meil­lä Suo­mes­sa ei sen­tään täl­lai­nen oli­si mah­dol­lis­ta. Tääl­lä ei di­sin­for­maa­ti­on ja sa­la­liit­to­te­o­ri­oi­den le­vit­tä­mi­nen, ei­kä suo­ra­nai­nen va­leh­te­lu me­ni­si läpi.

Sit­ten tuli ko­ro­na.

Pos­ta­sin ker­ran erään ryh­män Fa­ce­book-si­vul­le uu­ti­sen ko­ro­naan me­neh­ty­nees­tä lap­ses­ta ja pe­rään­kuu­lu­tin mas­kien käyt­töä hau­raim­pien suo­je­le­mi­sek­si. Har­mit­te­lin sa­mal­la kau­pas­sa te­ke­mää­ni ha­vain­toa mo­nien mas­kit­to­muu­des­ta. Täs­tä­kö ro­ko­te- ja mas­ki­vas­tai­set äläh­ti­vät.

En vain ym­mär­rä, mikä on­gel­ma on lait­taa kas­voil­le suo­ja muu­ta­mak­si, kym­me­nek­si mi­nuu­tik­si, jos sil­lä väl­te­tään jon­kun haa­voit­tu­vam­man hen­ki­lön sai­ras­tu­mi­nen!?

Jäl­keen­päin olen huo­man­nut, et­tä ”rä­kä­nau­ru­hy­mi­öi­tä” kli­ka­taan ai­na va­ka­vien­kin ko­ro­nau­u­tis­ten ja päi­vi­tys­ten yh­tey­des­sä. Kom­ment­ti­ken­täs­sä on ala-ar­voi­sia let­kau­tuk­sia ja feik­ki­si­vus­toil­ta poi­mit­tu­ja ”tut­ki­muk­sia”. Ti­las­to­ja ja THL:n ja mui­den asi­an­tun­ti­joi­den sa­no­mi­sia ir­ro­te­taan asi­ayh­tey­des­tä, ja niis­tä vään­ne­tään mil­loin mi­tä­kin.

Keuhkosiirron jälkeinen immuunipuutostila on raju, joten elintärkeä suojautuminen infektioilta tulee tutuksi.

Keuhkosiirron jälkeinen immuunipuutostila on raju, joten elintärkeä suojautuminen infektioilta tulee tutuksi.

Olen lu­ke­nut lä­hes kai­ken mitä leh­dis­sä ko­ro­nas­ta kir­joi­te­taan ja li­säk­si pal­jon tut­ki­muk­sia ne­tis­tä. Työs­sä­ni Sy­dän- ja keuh­ko­siir­rok­kai­den leh­den toi­mit­ta­ja­na, ja myös oman sai­raus­his­to­ri­an myö­tä, olen jou­tu­nut pe­reh­ty­mään ih­mi­sen im­muu­ni­jär­jes­tel­mään ja sen toi­min­taan. Elin­siir­ron saa­neet­han syö­vät vas­tus­tus­ky­kyä alen­ta­via, hyl­jin­tää es­tä­viä lääk­kei­tä. En pidä it­se­ä­ni mi­nään asi­an­tun­ti­ja­na, mut­ta tie­dän ai­na­kin, mis­tä luo­tet­ta­vaa tie­toa saa.

On su­rul­lis­ta ja tur­haut­ta­vaa, et­tä niin­kin moni jou­tuu alt­tiik­si tar­koi­tuk­sel­li­ses­ti vir­heel­lis­tä tie­toa le­vit­tä­väl­le pro­pa­gan­dal­le. Tun­tuu, kuin jo­kin ul­ko­puo­li­nen taho ha­lu­ai­si kyl­vää eri­pu­raa ja se­ka­sor­toa ih­mis­ten kes­kuu­teen.

Hel­sin­gin Sa­no­mien NYT-liit­tees­sä (21.1.) oli mie­len­kiin­toi­nen ar­tik­ke­li Suo­mes­sa re­hot­ta­vas­ta ko­ro­na­ro­kot­tei­den vas­tai­ses­ta pro­pa­gan­das­ta. Val­heel­lis­ta tie­toa le­vi­te­tään mm. some-alus­toil­la, kes­kus­te­lu­pals­toil­la ja pod­cas­teis­sa. NYT-liit­tees­sä haas­ta­tel­tu Tam­pe­reen yli­o­pis­ton tie­to­jen­kä­sit­te­ly­tie­tei­den tut­ki­ja­toh­to­ri Pek­ka Kal­li­o­nie­men mu­kaan moni asia viit­tai­si ”itä­naa­pu­riin”.

On­ko tämä nyt sit­ten sitä hyb­ri­di­so­taa? Di­sin­for­maa­ti­o­kam­pan­ja eli val­heel­li­sen tie­don sys­te­maat­ti­nen le­vit­tä­mi­nen on osa sitä. Tar­koi­tus on se­koit­taa ih­mis­ten kä­si­tyk­siä to­del­li­suu­des­ta le­vit­tä­mäl­lä mah­dol­li­sim­man pal­jon ris­ti­rii­tais­ta tie­toa. Hyb­ri­di­so­dan ta­voit­tee­na on hor­jut­taa toi­sen val­ti­on yh­teis­kun­ta­jär­jes­tys­tä ja saa­da kan­sa­lai­set ky­see­na­lais­ta­maan auk­to­ri­teet­te­ja.

Esi­mer­kik­si Sak­sa on il­moit­ta­nut jo var­mak­si, et­tä siel­lä vai­kut­ta­vaa ko­ro­nan­kiel­tä­jien ja ro­ko­te­vas­tais­ten pro­pa­gan­daa joh­de­taan Ve­nä­jäl­tä kä­sin.

Täl­lai­nen vai­kut­ta­mi­nen on pe­lot­ta­vaa, sil­lä sitä on vai­kea to­dis­taa. Pe­lot­ta­vaa on myös vii­me­ai­kai­nen vi­ha­pu­heen ja ag­g­res­si­on mää­rän kas­vu ta­val­lis­ten ih­mis­ten kes­kuu­des­sa. ”Hyb­ri­di­so­ta” ja ”ky­ber­hyök­käyk­set” ei­vät kuu­los­ta­kaan enää pel­käs­tään tie­teis­ro­maa­nil­ta ja sci­fie­lo­ku­val­ta.

On sil­ti vai­kea ym­mär­tää, mikä saa ih­mi­set us­ko­maan tä­hän pro­pa­gan­daan, niin pos­ket­to­mia osa ne­tis­sä jul­kais­tuis­ta ko­ro­naan liit­ty­vis­tä val­heis­ta on. Esi­mer­kik­si se, et­tä ko­ro­naa ei ole, vaan se on jo­kin sa­la­liit­to.

– Ko­ro­naa ei ole? Ovat­ko kaik­ki sai­raa­lois­sa hen­gi­tys­lait­teis­sa ma­kaa­vat po­ti­laat jo­tain nuk­ke­ja, ja kaik­ki lää­kä­rit ja hoi­ta­jat va­leh­te­li­joi­ta? On­ko 99% maa­il­man ter­vey­den­huol­to­a­lan ih­mi­sis­tä ja tut­ki­jois­ta mu­ka­na täs­sä sa­la­lii­tos­sa? Ketä vas­taan sa­la­liit­to on suun­nat­tu ja mikä on sen ta­voi­te?

Suomalaisen terveydenhuoltosysteemin helmiä: rokotukset.

Suomalaisen terveydenhuoltosysteemin helmiä: rokotukset.

Tuija Helander

Toi­nen us­ko­ma­ton te­o­ria on mik­ro­si­rut, joi­ta oli­si pii­lo­tet­tu ko­ro­na­ro­kot­tei­siin. Ei­kö suu­rim­man osan kä­den jat­kee­na ole ka­pu­la, jos­ta ”iso­ve­li” (Goog­le) val­voo jo­kais­ta as­kel­ta jo nyt?

Ter­vey­den­huol­tom­me me­nes­tys­ta­ri­naan 1900-lu­vul­la kuu­lu­vat ro­kot­teet, joil­la on voi­tet­tu niin tu­ber­ku­loo­si, po­lio kuin iso­rok­ko­kin. Ei sil­loin ky­see­na­lais­tet­tu ro­kot­tei­den mer­ki­tys­tä, ol­tiin vain on­nel­li­sia, et­tä saa­tiin suo­ja näil­tä vaa­ral­li­sil­ta tau­deil­ta. Sil­loin ei to­sin ol­lut so­mea hou­kut­te­le­mas­sa ih­mi­siä ajat­te­le­maan lii­kaa ”omil­la ai­voil­laan”.

Ko­ro­na­pan­de­mi­an myö­tä us­ko­ni suo­ma­lais­ten ar­vos­te­lu­ky­kyyn on saa­nut ko­lauk­sen. Toi­von vain, et­tä ro­ko­te­vas­tais­ten ja sa­la­liit­toi­hin us­ko­vien jouk­ko on niin pie­ni, et­tä hei­tä ma­si­noi­vat ta­hot ei­vät Suo­mes­sa pää­se päs­mä­röi­mään, ei­vät min­kään muun­kaan asi­an tii­moil­ta. Et­tä pre­si­dent­ti Nii­nis­tön pe­rään­kuu­lut­ta­mat tol­kun ih­mi­set py­sy­vät ase­mis­sa.

Ja kyl­lä, olen vä­sy­nyt ko­ro­naan, ja niin al­ka­vat kaik­ki ol­la. Vä­sy­neet lap­set kiu­kut­te­le­vat ja rii­te­le­vät. Sama tai­taa pä­teä mei­hin vä­hän isom­piin­kin lap­siin.

On hyvä ajatella omilla aivoillaan, mutta ajatusten taustaksi kannattaa hakea tieteellisesti tutkittua tietoa.

On hyvä ajatella omilla aivoillaan, mutta ajatusten taustaksi kannattaa hakea tieteellisesti tutkittua tietoa.

Tuija Helander

Näköislehti

Menovinkit

To 19.5. Paneliapäivän suunnit­te­lu­pa­laveri

klo 18 Pa­ne­li­an Seu­ra­ta­lol­la (Ase­man­tie 19, Pa­ne­lia). Ter­ve­tu­loa mu­kaan ide­oi­maan, suun­nit­te­le­maan ja ker­to­maan omis­ta ta­pah­tu­mai­de­ois­ta­si. Sekä yk­si­tyis­hen­ki­löt et­tä yri­tys­ten ja yh­dis­tys­ten edus­ta­jat ovat ter­ve­tul­lei­ta. Kah­vi­tar­joi­lu. Järj. Pa­ne­li­an Ko­ti­seu­tu­yh­dis­tys ry.

Pe 20.5. Ellen Levanderin loppu­työ­kon­sertti

klo 19.30 Sä­ky­län seu­ra­kun­ta­ta­lol­la. Ro­man­tii­kan hui­lu­mu­siik­kia sä­es­tä­jä­nä Piia Hau­ta­la. Yh­teis­työs­sä Sä­ky­lä-Köy­li­ön seu­ra­kun­nan kans­sa.

La 21.5. Peräkärrykirppis

klo 10–13 Hon­ki­lah­den kou­lun pi­hal­la (Kos­ken­ky­län­rait­ti 15, Hon­ki­lah­ti). Pai­kal­la li­säk­si mm. pomp­pu­lin­na, puf­fet ja mah­dol­li­suus ko­keil­la kep­pa­ri­ra­taa. Ta­pah­tu­mal­la sää­va­raus. Järj. Hon­ki­lah­den kou­lun van­hem­pai­nyh­dis­tys Tel­kän­pe­sä.

La 21.5. Eurajoki–melonta

klo 12–19 kah­des­sa osas­sa. Klo 12–15 on läh­tö­juh­la Tal­lin­mä­el­lä (Se­pän­tie 4, Eu­ra). Oh­jel­mas­sa mm. pa­nee­li­kes­kus­te­lua ja Ei­ja Kan­to­lan kon­sert­ti. Klo 15–19 on me­lon­ta Kaut­tua–Kiu­kai­nen rei­til­lä. Me­lon­nan läh­tö on klo 15 Ali­sen­kos­kel­ta (Se­pän­tie 1, Eu­ra). Ti­lai­suu­det ovat mak­sut­to­mia. Järj. Eu­ran Ka­noot­tik­lu­bi ja Eu­ran Ve­sien­suo­je­lu­yh­dis­tys ry ja muut yh­teis­työ­kump­pa­nit.

La 21.5. Koko perheen Museopäivä

klo 13–18 Kor­ven Ali­sen myl­lyl­lä (Kor­ven­tie 89, Sä­ky­lä). Ta­pah­tu­man oh­jel­mas­sa on mu­se­o­myl­lyn esit­te­lyä ja käyn­nis­tyk­siä, hai­ta­ri­mu­siik­kia ja lau­lua, ar­von­taa ja kan­sal­lis­pu­ku­näyt­te­ly. Ta­pah­tu­mas­sa on myös puf­fet­ti. Va­paa pää­sy. Järj. Sä­ky­lä-seu­ra, Sä­ky­län kun­ta ja Py­hä­jo­en ky­läyh­dis­tys.

Su 22.5. Kevätretki Kakkerinsuolle

klo 10 läh­tö Eu­ran S-mar­ke­til­ta Eu­ra­jo­en Kak­ke­rin­suol­le, jos­sa on ri­kas suo­la­jis­to. Omat eväät mu­kaan. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan Ym­pä­ris­tö­seu­ra.

Su 22.5. Huumoria tunteella –konsertti

klo 15 Eu­ran Työ­vä­en­ta­lol­la (Sork­kis­ten­tie 51, Eu­ra). La­pin VPK:n soit­to­kun­ta joh­ta­ja­naan Ah­ti Lai­ne ja so­lis­tei­naan Ta­pio Nie­mi ja Juk­ka He­lin esit­tä­vät Veik­ko La­vin iki­vih­rei­tä kap­pa­lei­ta. Ta­pah­tu­ma on mak­sul­li­nen ja käy­tös­sä on vain kä­teis­mak­su. Järj. La­pin VPK:n soit­to­kun­ta.

Su 22.5. Kauklais­ten­järven kierto

klo 9–21 pyö­räi­ly­rei­tin kir­jaa­mis­pis­teel­lä (Kauk­lais­ten ky­lä­ta­lo, Kauk­lais­ten­tie 239 B, Lap­pi) pai­kal­la ovat kir­jaa­mis­vi­hot ja klo 10–14 kir­jaa­mis­pis­teel­lä on puf­fet­ti. Pyö­räi­ly­rei­tin pi­tuus on noin 23 ki­lo­met­riä, ja se on mer­kat­tu opas­tau­luin ja merk­ki­nau­hoin. Järj. Rau­man kau­pun­gin lii­kun­ta­pal­ve­lut yh­teis­työs­sä lap­pi­lais­ten yh­dis­tys­ten kans­sa.

Instagram

Menovinkit

To 19.5. Paneliapäivän suunnit­te­lu­pa­laveri

klo 18 Pa­ne­li­an Seu­ra­ta­lol­la (Ase­man­tie 19, Pa­ne­lia). Ter­ve­tu­loa mu­kaan ide­oi­maan, suun­nit­te­le­maan ja ker­to­maan omis­ta ta­pah­tu­mai­de­ois­ta­si. Sekä yk­si­tyis­hen­ki­löt et­tä yri­tys­ten ja yh­dis­tys­ten edus­ta­jat ovat ter­ve­tul­lei­ta. Kah­vi­tar­joi­lu. Järj. Pa­ne­li­an Ko­ti­seu­tu­yh­dis­tys ry.

Pe 20.5. Ellen Levanderin loppu­työ­kon­sertti

klo 19.30 Sä­ky­län seu­ra­kun­ta­ta­lol­la. Ro­man­tii­kan hui­lu­mu­siik­kia sä­es­tä­jä­nä Piia Hau­ta­la. Yh­teis­työs­sä Sä­ky­lä-Köy­li­ön seu­ra­kun­nan kans­sa.

La 21.5. Peräkärrykirppis

klo 10–13 Hon­ki­lah­den kou­lun pi­hal­la (Kos­ken­ky­län­rait­ti 15, Hon­ki­lah­ti). Pai­kal­la li­säk­si mm. pomp­pu­lin­na, puf­fet ja mah­dol­li­suus ko­keil­la kep­pa­ri­ra­taa. Ta­pah­tu­mal­la sää­va­raus. Järj. Hon­ki­lah­den kou­lun van­hem­pai­nyh­dis­tys Tel­kän­pe­sä.

La 21.5. Eurajoki–melonta

klo 12–19 kah­des­sa osas­sa. Klo 12–15 on läh­tö­juh­la Tal­lin­mä­el­lä (Se­pän­tie 4, Eu­ra). Oh­jel­mas­sa mm. pa­nee­li­kes­kus­te­lua ja Ei­ja Kan­to­lan kon­sert­ti. Klo 15–19 on me­lon­ta Kaut­tua–Kiu­kai­nen rei­til­lä. Me­lon­nan läh­tö on klo 15 Ali­sen­kos­kel­ta (Se­pän­tie 1, Eu­ra). Ti­lai­suu­det ovat mak­sut­to­mia. Järj. Eu­ran Ka­noot­tik­lu­bi ja Eu­ran Ve­sien­suo­je­lu­yh­dis­tys ry ja muut yh­teis­työ­kump­pa­nit.

La 21.5. Koko perheen Museopäivä

klo 13–18 Kor­ven Ali­sen myl­lyl­lä (Kor­ven­tie 89, Sä­ky­lä). Ta­pah­tu­man oh­jel­mas­sa on mu­se­o­myl­lyn esit­te­lyä ja käyn­nis­tyk­siä, hai­ta­ri­mu­siik­kia ja lau­lua, ar­von­taa ja kan­sal­lis­pu­ku­näyt­te­ly. Ta­pah­tu­mas­sa on myös puf­fet­ti. Va­paa pää­sy. Järj. Sä­ky­lä-seu­ra, Sä­ky­län kun­ta ja Py­hä­jo­en ky­läyh­dis­tys.

Su 22.5. Kevätretki Kakkerinsuolle

klo 10 läh­tö Eu­ran S-mar­ke­til­ta Eu­ra­jo­en Kak­ke­rin­suol­le, jos­sa on ri­kas suo­la­jis­to. Omat eväät mu­kaan. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan Ym­pä­ris­tö­seu­ra.

Su 22.5. Huumoria tunteella –konsertti

klo 15 Eu­ran Työ­vä­en­ta­lol­la (Sork­kis­ten­tie 51, Eu­ra). La­pin VPK:n soit­to­kun­ta joh­ta­ja­naan Ah­ti Lai­ne ja so­lis­tei­naan Ta­pio Nie­mi ja Juk­ka He­lin esit­tä­vät Veik­ko La­vin iki­vih­rei­tä kap­pa­lei­ta. Ta­pah­tu­ma on mak­sul­li­nen ja käy­tös­sä on vain kä­teis­mak­su. Järj. La­pin VPK:n soit­to­kun­ta.

Su 22.5. Kauklais­ten­järven kierto

klo 9–21 pyö­räi­ly­rei­tin kir­jaa­mis­pis­teel­lä (Kauk­lais­ten ky­lä­ta­lo, Kauk­lais­ten­tie 239 B, Lap­pi) pai­kal­la ovat kir­jaa­mis­vi­hot ja klo 10–14 kir­jaa­mis­pis­teel­lä on puf­fet­ti. Pyö­räi­ly­rei­tin pi­tuus on noin 23 ki­lo­met­riä, ja se on mer­kat­tu opas­tau­luin ja merk­ki­nau­hoin. Järj. Rau­man kau­pun­gin lii­kun­ta­pal­ve­lut yh­teis­työs­sä lap­pi­lais­ten yh­dis­tys­ten kans­sa.

Instagram