Blogi
Tuija
 
Helander
Olen keuhkosiirron saanut entinen huippu-urheilija, nykyinen kuntoilija ja valmentaja, jolle hengittäminen ja hengästyminen ovat jokapäiväisiä ilonaiheita. Koulutukseltani olen kauppatieteiden maisteri Turun kauppakorkeakoulusta, jonka oppeja käytän mieluummin raittiin ilman ja liikunnan kuin hammastahnan kaupitteluun. Blogini aiheet liittyvät useimmiten liikuntaan, urheiluun ja terveyteen. Entisenä nuorena (60 vuotta) saatan peilata myös asioihin ”ennen vanhaan”.
22.7.2023 15.40

Entisen nuoren nurkka: Vanhat murskaradat museoitava

Vilma Pere Honkalan kentällä kesällä 2020.

Vilma Pere Honkalan kentällä kesällä 2020.

Tuija Helander

Olem­me käy­neet val­men­net­ta­va­ni Vil­ma Pe­ren kans­sa har­joit­te­le­mas­sa Hon­ka­lan ken­täl­lä Sä­ky­läs­sä use­am­pa­na ke­sä­nä. Nyt huo­ma­sim­me pet­ty­myk­sek­sem­me, et­tä ra­taa ei ole la­nat­tu ja rik­ka­ruo­hot ovat val­taa­mas­sa sitä ko­vaa vauh­tia.

Mi­nul­le tuli hätä Hon­ka­lan puo­les­ta. Ei tuon hie­nom­paa ylei­sur­hei­lu­kent­tää voi ol­la­kaan: jär­ven ran­nal­la män­ty­pui­den suo­jaa­man rin­teen ala­puo­lel­la. Ken­tän ylä­puo­lel­la on juu­ri kun­nos­tet­tu hie­no Hon­ka­lan seu­ra­ta­lo, jo­ten ken­tän kun­nos­ta­mi­nen sa­maan sys­syyn so­pi­si hy­vin, sa­maan his­to­ri­al­li­seen kult­tuu­ri­mai­se­maan kun kuu­luu.

Honkalan kenttä kesäkuussa 2023.

Honkalan kenttä kesäkuussa 2023.

Tuija Helander

Näi­tä van­ho­ja tii­li- ja hii­li­murs­ka­kent­tiä, kan­sal­lis­ta kult­tuu­ri­mai­se­maa, al­kaa ol­la enää har­vak­sel­taan Suo­mes­sa, sil­lä lä­hes kaik­ki on joko uu­sit­tu muo­vi­pin­noit­teil­la tai kor­vat­tu ko­ko­naan uu­sil­la ken­til­lä 1970-lu­vul­ta läh­tien. Vä­li­vai­hees­sa oli ns. ku­mi­as­falt­ti­kent­tiä, jois­ta kumi Suo­men sää­o­lois­sa mu­re­ni muu­ta­mas­sa vuo­des­sa teh­den ken­tät as­falt­ti­ra­doik­si. Niis­tä sai moni jal­ka­vai­va al­kun­sa. It­se­kin kär­sin kroo­ni­ses­ta pe­nik­ka­tau­dis­ta ja sää­ri­luun ra­si­tus­mur­tu­mis­ta tuol­loin.

Oli­si hyvä, jos jo­kai­sel­ta paik­ka­kun­nal­ta vie­lä yk­si murs­ka­kent­tä löy­tyi­si. Hiek­ka­poh­ja on ja­loil­le huo­mat­ta­vas­ti ys­tä­väl­li­sem­pi alus­ta kuin muo­vi­pin­noi­te ja so­pii hy­vin mää­rä­har­joit­te­luun ja oli­si tur­val­li­sem­pi myös vart­tu­neem­man väen ni­ve­lil­le. Tu­rus­sa on Kuu­vuo­ren kent­tä (jol­la it­se­kin tree­na­sin 1980-lu­vul­la), Tam­pe­reen suun­nal­la Pirk­ka­lan kent­tä ja Hel­sin­gis­sä Pirk­ko­la. Ala­sa­ta­kun­nan seu­dul­la on Hon­ka­lan li­säk­si jäl­jel­lä Kiu­kais­ten kent­tä. Naa­pu­rim­me La­pin ken­täs­tä ja sen kun­nos­ta mi­nul­la ei ole tar­kem­paa tie­toa.

Nuo­ruu­des­sa pal­jon kil­pai­le­mil­la­ni Köy­li­ön Lal­lin­ta­lon ken­täl­lä re­hot­taa ruo­ho sa­moin kuin Kot­kas­ten­nie­men (nyk. Iso-Vim­man) ken­täl­lä, jon­ne on teh­ty sen­tään heit­to­rin­ki il­mei­ses­ti Sä­ky­län mou­ka­rin­heit­tä­jiä aja­tel­len. Kent­tä on myös mai­se­mal­li­ses­ti tun­nel­mal­li­nen: ym­pä­ril­lä ko­ho­a­vat iki­hon­gat ja taus­tal­la siin­tää Py­hä­jär­vi. Lal­lin­ta­lon ken­tän kat­so­mon ki­vi­pen­kit kas­va­vat koi­vua, mut­ta Iso-Vim­man ken­tän kat­so­mon har­maan­tu­neet lan­kut kes­tä­vät vie­lä hy­vin is­tu­mis­ta. Niil­le on mu­ka­va py­säh­tyä syö­mään eväi­tä pyö­rä­ret­kel­lä.

Lallintalon edustalla oleva kenttä on täysin ruohottunut, katsomon kivipenkit ovat kaatumaisillaan ja männyt ja koivut rehottavat.

Lallintalon edustalla oleva kenttä on täysin ruohottunut, katsomon kivipenkit ovat kaatumaisillaan ja männyt ja koivut rehottavat.

Tuija Helander

Iso-Vimman kenttä kesällä 2023. Rata on jäänyt ruohokentän alle, mutta katsomon penkit kantavat yhä ja viereen on tehty heittorinki.

Iso-Vimman kenttä kesällä 2023. Rata on jäänyt ruohokentän alle, mutta katsomon penkit kantavat yhä ja viereen on tehty heittorinki.

Tuija Helander

Moni Suo­men ylei­sur­hei­lu­ken­tis­tä si­jait­see ve­den lä­hei­syy­des­sä. Mie­leen tu­lee mm. Ylö­jär­ven, Jäm­sän ja Kuo­pi­on ken­tät, joi­ta on myös Suo­men kau­neim­mik­si ke­hut­tu.

Kun 40 vuot­ta sit­ten hai­kai­lin Eu­raan uut­ta tar­tan-ra­taa, nyt hai­kai­len van­ho­ja hii­li- ja tii­li­murs­ka­ra­to­ja. Van­hem­pa­na kat­soo maa­il­maa eri­lai­sin sil­min kuin kak­si­kymp­pi­se­nä, jol­loin kaik­ki van­ha oli ”tyh­mää, tyl­sää ja huo­noa” ja mie­li hai­kai­li uu­den ja mo­der­nin pe­rään. Nyt on päin­vas­toin: uu­si ei enää vie­hä­tä ja van­han ar­von ym­mär­tää ihan eri lail­la. Oli­si hyvä, et­tä jäl­ki­pol­vil­le jäi­si jon­kin­lai­nen kä­si­tys sii­tä mis­tä on tul­tu ja mi­ten on elet­ty.

Hinnerjoen kentällä olen kaivanut sadan metrin lähtökuoppia joskus 1960-luvun lopulla. Entisen hiilimurskan tilalla on nyt soraa, mutta kenttä on edelleen käytössä.

Hinnerjoen kentällä olen kaivanut sadan metrin lähtökuoppia joskus 1960-luvun lopulla. Entisen hiilimurskan tilalla on nyt soraa, mutta kenttä on edelleen käytössä.

Tuija Helander

Näis­sä miet­teis­sä mie­lee­ni on tul­lut, et­tä kun van­ho­ja ra­ken­nuk­si­a­kin mu­se­oi­daan, mik­sei mu­se­oi­tai­si myös van­hat ur­hei­lu­ken­tät murs­ka­ra­toi­neen. Kun­nos­ta­mi­sen jäl­keen nii­den yl­lä­pi­tä­mi­sen ei luu­li­si lii­kaa vaa­ti­van, la­naus ja kes­ki­nur­men leik­kuu muu­ta­man ker­ran ke­säs­sä. Ken­til­lä voi­si jär­jes­tää ta­pah­tu­mia, jois­sa lap­set, van­hem­mat ja iso­van­hem­mat voi­si­vat osal­lis­tua yh­des­sä esi­mer­kik­si van­han ajan kol­mi­ot­te­luun la­jei­na 60 met­riä, vauh­di­ton pi­tuus ja kuu­la. Näin saa­tai­siin ylei­sur­hei­luun jo­tain uut­ta ja van­haa yh­tä ai­kaa, su­ku­pol­vet kes­ke­nään ken­täl­le ki­saa­maan. Aloit­taa voi­tai­siin vaik­ka­pa Hon­ka­las­ta.

Kirjoittajan muut kirjoitukset

Ota kantaa

Näköislehti

Menovinkit

To 18.7. Kesäpäivän musiikkihetki

lo 12 Sä­ky­län kir­kos­sa. Esiin­ty­jä­nä Kau­ko Aal­to. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

To 18.7. Hei, me lauletaan kylästä kylään -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 18 Tal­vi- ja jat­ko­so­ta­mu­se­os­sa (Kier­to­tie 2, Sä­ky­lä). Järj. Tal­vi- ja jat­ko­so­ta­mu­se­on sää­tiö.

Pe 19.7. Mannilan iltatori

klo 18–20 ka­la­sa­ta­mas­sa (Ka­la­ran­ta 53, Eu­ra). Sa­toa, ka­laa, ko­ri­tuot­tei­ta, li­haa, plät­te­jä. Lap­sil­le ras­ti­suun­nis­tus. Ei­ni Ty­ri­se­vä esiin­tyy. Järj. Man­ni­lan Ky­lä­toi­min­ta­yh­dis­tys.

La 20.7. Säkylä Triathlon

klo 9.30 al­ka­en. Kil­pai­lu­kes­kus Ka­tis­maan saa­res­sa (Ka­tis­maan­tie 18, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­län Ur­hei­li­jat, Py­hä­jär­ven Jär­vi­pe­las­ta­jat, TT-Tal­li, Sä­ky­län VPK, Po­rin pri­kaa­ti.

La 20.7. Opastettu kävelykierros

klo 13 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kä­teis­mak­su. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

Su 21.7. Opastettu kävelykierros

klo 13 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kä­teis­mak­su Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

Su 21.7. Rooli­o­pas­tus­kierros

klo 15 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kä­teis­mak­su. Alu­een his­to­ri­aa ta­ri­nal­li­se­na ker­to­muk­se­na 1800-lu­vun asuk­kai­den joh­dol­la. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

Su 21.7. Suvisten virsien ja laulujen ilta

klo 18 Köy­li­ön hau­taus­maal­la (Kirk­ko­saa­ren­tie 217, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Su 21.7. Museotapahtuma

klo 10 al­ka­en La­pin Ko­ti­seu­tu­mu­se­ol­la (Mu­se­o­tie 2, Rau­ma). Kan­sal­lis­pu­ku­ja esit­te­lys­sä, näyt­te­lyi­tä, klo 12 opas­tet­tu kä­ve­ly­kier­ros. Järj. La­pin ko­ti­seu­tu­mu­seo.

Su 21.7. Ilta Sammal­lah­den­mäellä

klo 18. Aluk­si opas­tet­tu kier­ros Sam­mal­lah­den­mä­en (Sa­vu­laak­son­tie 181, Rau­ma, Lap­pi) ko­ho­koh­dis­ta, sen jäl­keen esiin­tyy Va­loa Vo­cals -a cap­pel­la -yh­tye. Järj Rau­man mu­seo.

Ma–to 22.–25.7. Euran Pirtin Kotiseutupäivät

klo 12–18. Pir­til­lä (Sork­kis­ten­tie 8) pe­rin­ne­ruo­kaa päi­vit­täin, näyt­te­lyi­tä. Järj. Ko­ti­seu­tu­yh­dis­tys Eu­ran Pirt­ti.

Instagram

Menovinkit

To 18.7. Kesäpäivän musiikkihetki

lo 12 Sä­ky­län kir­kos­sa. Esiin­ty­jä­nä Kau­ko Aal­to. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

To 18.7. Hei, me lauletaan kylästä kylään -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 18 Tal­vi- ja jat­ko­so­ta­mu­se­os­sa (Kier­to­tie 2, Sä­ky­lä). Järj. Tal­vi- ja jat­ko­so­ta­mu­se­on sää­tiö.

Pe 19.7. Mannilan iltatori

klo 18–20 ka­la­sa­ta­mas­sa (Ka­la­ran­ta 53, Eu­ra). Sa­toa, ka­laa, ko­ri­tuot­tei­ta, li­haa, plät­te­jä. Lap­sil­le ras­ti­suun­nis­tus. Ei­ni Ty­ri­se­vä esiin­tyy. Järj. Man­ni­lan Ky­lä­toi­min­ta­yh­dis­tys.

La 20.7. Säkylä Triathlon

klo 9.30 al­ka­en. Kil­pai­lu­kes­kus Ka­tis­maan saa­res­sa (Ka­tis­maan­tie 18, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­län Ur­hei­li­jat, Py­hä­jär­ven Jär­vi­pe­las­ta­jat, TT-Tal­li, Sä­ky­län VPK, Po­rin pri­kaa­ti.

La 20.7. Opastettu kävelykierros

klo 13 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kä­teis­mak­su. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

Su 21.7. Opastettu kävelykierros

klo 13 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kä­teis­mak­su Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

Su 21.7. Rooli­o­pas­tus­kierros

klo 15 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kä­teis­mak­su. Alu­een his­to­ri­aa ta­ri­nal­li­se­na ker­to­muk­se­na 1800-lu­vun asuk­kai­den joh­dol­la. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

Su 21.7. Suvisten virsien ja laulujen ilta

klo 18 Köy­li­ön hau­taus­maal­la (Kirk­ko­saa­ren­tie 217, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Su 21.7. Museotapahtuma

klo 10 al­ka­en La­pin Ko­ti­seu­tu­mu­se­ol­la (Mu­se­o­tie 2, Rau­ma). Kan­sal­lis­pu­ku­ja esit­te­lys­sä, näyt­te­lyi­tä, klo 12 opas­tet­tu kä­ve­ly­kier­ros. Järj. La­pin ko­ti­seu­tu­mu­seo.

Su 21.7. Ilta Sammal­lah­den­mäellä

klo 18. Aluk­si opas­tet­tu kier­ros Sam­mal­lah­den­mä­en (Sa­vu­laak­son­tie 181, Rau­ma, Lap­pi) ko­ho­koh­dis­ta, sen jäl­keen esiin­tyy Va­loa Vo­cals -a cap­pel­la -yh­tye. Järj Rau­man mu­seo.

Ma–to 22.–25.7. Euran Pirtin Kotiseutupäivät

klo 12–18. Pir­til­lä (Sork­kis­ten­tie 8) pe­rin­ne­ruo­kaa päi­vit­täin, näyt­te­lyi­tä. Järj. Ko­ti­seu­tu­yh­dis­tys Eu­ran Pirt­ti.

Instagram