Blogi
Tuija
 
Helander
Olen keuhkosiirron saanut entinen huippu-urheilija, nykyinen kuntoilija ja valmentaja, jolle hengittäminen ja hengästyminen ovat jokapäiväisiä ilonaiheita. Koulutukseltani olen kauppatieteiden maisteri Turun kauppakorkeakoulusta, jonka oppeja käytän mieluummin raittiin ilman ja liikunnan kuin hammastahnan kaupitteluun. Blogini aiheet liittyvät useimmiten liikuntaan, urheiluun ja terveyteen. Entisenä nuorena (60 vuotta) saatan peilata myös asioihin ”ennen vanhaan”.
23.4.2022 7.05

Entisen nuoren nurkka: Kodinkoneiden suunnittelijat kodinhoito-oppiin!

Jääkaapin putsaus ei kuulu lempipuuhiini.

Jääkaapin putsaus ei kuulu lempipuuhiini.

Tuija Helander

Kyllä useasti on tullut mieleen, ovatko kodinkoneita suunnitelleet insinöörit ikinä käyttäneet tai putsanneet suunnittelemiaan laitteita.

Joka ker­ta, kun puh­dis­tan jää­kaa­pin la­si­le­vy­jen päis­sä ole­via muo­vi­lius­ko­ja veit­sen ja rä­tin kans­sa, pä­ri­sen kiuk­kui­set aja­tuk­set kaa­pin suun­nit­te­li­joil­le. Taa­tus­ti ei­vät ole kos­kaan sii­von­neet jää­kaap­pi­aan it­se!

Edel­li­sen jää­kaap­pi­ni ala­o­sas­sa ole­vas­sa vi­han­nes­laa­ti­kos­sa oli ”ne­rok­kaat” möh­ky­lät poh­jas­sa, il­mei­ses­ti aja­tuk­se­na, et­tä ta­va­rat oli­si­vat loo­tas­sa jo­ten­kin il­ma­vam­min, tie­dä hän­tä. Mut­ta, möh­ky­lä­poh­jan pääl­le ase­tet­tiin levy, jos­sa oli rei­ät möh­ky­löi­den koh­dal­la. Ei­vät­kös nämä rei­kien reu­nat­kin sit­ten ke­rän­neet jos jon­kin­lais­ta töh­nää. Luut­taa sii­nä sit­ten tu­si­nan ver­ran rei­kien ym­pä­ryk­siä yh­den si­le­än poh­ja­le­vyn si­jaan! Jää­kaap­pi on vaih­tu­nut, ei­kä uu­den poh­jas­sa ole mi­tään rei­kä­le­vy­jä. Muo­vi­lius­kat kyl­lä löy­tyy, ja jää­kaa­pin put­saus tah­too­kin roik­kua ”to do” -lis­tal­la päi­väs­tä toi­seen…

Epäonnistunut imurin suulakkeen pyörien töhnänpoisto-operaatio

Epäonnistunut imurin suulakkeen pyörien töhnänpoisto-operaatio

Tuija Helander

Vii­mei­sek­si har­mai­ta hiuk­sia on ai­heut­ta­nut imu­ri. Os­tin edel­li­sen ”ää­net­tö­män” imu­ri­ni vii­den­kym­pin im­pul­sii­vi­suusk­rii­sis­sä. Imu­ri ei to­si­aan­kaan pi­tä­nyt ko­vaa ään­tä, mut­ta ei se myös­kään ime­nyt pik­ku­ki­viä tai mui­ta ko­via ir­to­ros­kia, työn­si vain nii­tä edel­lään. Kun imu­rin var­res­ta sit­ten joku muo­vi­o­sa ku­lui niin, et­tei har­ja­so­sa enää lok­sah­ta­nut kiin­ni vaan läh­ti imu­roi­des­sa ai­na ir­ti, hei­tin imu­rin kel­la­riin ja os­tin uu­den.

Tämä imu­ri on ol­lut käy­tös­sä vas­ta muu­ta­man kuu­kau­den. Vii­mek­si imu­roi­des­sa­ni suu­la­ke ei enää liik­ku­nut ta­sai­ses­ti lat­ti­al­la vaan ju­mit­ti jo­ten­kin ou­dos­ti. Tut­kit­tu­a­ni asi­aa ha­vait­sin, et­tä suu­lak­keen poh­jas­sa ole­vis­ta pyö­ris­tä toi­nen oli ke­rän­nyt ym­pä­ril­leen kar­vo­ja, hiuk­sia ja muu­ta pö­ly­töh­nää niin pal­jon, et­tä pyö­rä ju­mit­ti pai­kal­laan. Yri­tin sit­ten re­piä töh­nää ir­ti nau­lan, suk­ka­pui­kon ja pin­set­tien kera: ei ir­toa, ei­kä pyö­ri! Pyö­rät ovat sel­lai­ses­sa ko­los­sa, et­tei nii­tä voi pur­kaa rik­ko­mat­ta muo­vi­sia osia. Eli puh­dis­ta­mi­nen on mah­do­ton­ta. Sel­vä suun­nit­te­lu­vir­he! Imu­rin suu­la­ke odot­taa nyt etei­sen oven suul­la kaup­paan ta­kai­sin vie­mis­tä ja toi­sen­lai­seen vaih­ta­mis­ta. Ja ad­re­na­lii­nia on ku­lu­nut.

Kodinhoito-oppi ei olisi pahaksi kodinkoneiden suunnittelijoille.

Kodinhoito-oppi ei olisi pahaksi kodinkoneiden suunnittelijoille.

Tuija Helander

Läm­pö­pat­te­reis­ta en edes viit­si pu­hua. Olen jo alis­tu­nut ja tot­tu­nut hei­lut­ta­maan mag­neet­ti­har­jaa toi­ses­sa ja imu­ria toi­ses­sa kä­des­sä nii­tä puh­dis­ta­es­sa­ni – mut­ta vain jou­lu- ja ju­han­nus­sii­von yh­tey­des­sä!

Ro­bot­ti-imu­rit olen tuo­min­nut ei-kos­kaan -lis­tal­le. Ne sa­moin kuin ro­bot­ti­ruo­hon­leik­ku­rit näyt­tä­vät pör­rää­vän pää­mää­rät­tö­mäs­ti vain alu­ei­den kes­ki­o­sis­sa. To­mut ajau­tu­vat ai­na nurk­kiin, lat­ti­a­lis­to­jen reu­nuk­sil­le ja soh­van al­le, min­ne ro­bot­ti ei osu. Mitä hyö­tyä on imu­roi­da siel­tä, mis­tä pöly on jo pot­kit­tu pois?

Ko­din­ko­nei­den os­ta­mi­nen on ai­na ris­ki­tou­hua. Nii­den käyt­tö­kel­poi­suus kun pal­jas­tuu vas­ta ko­to­na to­si­toi­mis­sa. Kah­vin­keit­ti­mes­tä­kään ei iki­nä tie­dä li­rut­taa­ko vai lo­sot­taa­ko pan­nun nok­ka. Ko­din­ko­ne­liik­kees­sä pi­täi­si­kin ol­la ai­na ve­si­pis­te, mis­sä pan­nun voi­si tes­ta­ta. Ja mik­si ih­mees­sä sa­man­kin mer­kin keit­ti­mis­sä on jo­kai­ses­sa mal­lis­sa hiu­kan eri­ko­koi­nen ja -muo­toi­nen pan­nu? Sär­ky­neen la­si­pan­nun han­kin­ta on lä­hes yh­tä han­ka­laa ja kal­lis­ta kuin uu­den keit­ti­men.

Kun kah­vin­keit­ti­mis­tä sit­ten siir­ry­tään kor­ke­am­paa tek­niik­kaa vaa­ti­viin hifi- ja di­gi­lait­tei­siin, yk­si blogi ei rii­tä ker­to­maan nii­hin liit­ty­viä tur­hau­tu­mi­sen, osaa­mat­to­muu­den ja han­ka­luu­den nä­kö­koh­tia, joi­ta täl­lai­nen yk­sin­ker­tai­seen elä­mään tot­tu­nut, 1900-lu­vul­la syn­ty­nyt jou­tuu koh­taa­maan. Se on sit­ten jo toi­sen blo­gin ko­koi­nen ta­ri­na.

Näköislehti

Menovinkit

To 19.5. Paneliapäivän suunnit­te­lu­pa­laveri

klo 18 Pa­ne­li­an Seu­ra­ta­lol­la (Ase­man­tie 19, Pa­ne­lia). Ter­ve­tu­loa mu­kaan ide­oi­maan, suun­nit­te­le­maan ja ker­to­maan omis­ta ta­pah­tu­mai­de­ois­ta­si. Sekä yk­si­tyis­hen­ki­löt et­tä yri­tys­ten ja yh­dis­tys­ten edus­ta­jat ovat ter­ve­tul­lei­ta. Kah­vi­tar­joi­lu. Järj. Pa­ne­li­an Ko­ti­seu­tu­yh­dis­tys ry.

Pe 20.5. Ellen Levanderin loppu­työ­kon­sertti

klo 19.30 Sä­ky­län seu­ra­kun­ta­ta­lol­la. Ro­man­tii­kan hui­lu­mu­siik­kia sä­es­tä­jä­nä Piia Hau­ta­la. Yh­teis­työs­sä Sä­ky­lä-Köy­li­ön seu­ra­kun­nan kans­sa.

La 21.5. Peräkärrykirppis

klo 10–13 Hon­ki­lah­den kou­lun pi­hal­la (Kos­ken­ky­län­rait­ti 15, Hon­ki­lah­ti). Pai­kal­la li­säk­si mm. pomp­pu­lin­na, puf­fet ja mah­dol­li­suus ko­keil­la kep­pa­ri­ra­taa. Ta­pah­tu­mal­la sää­va­raus. Järj. Hon­ki­lah­den kou­lun van­hem­pai­nyh­dis­tys Tel­kän­pe­sä.

La 21.5. Eurajoki–melonta

klo 12–19 kah­des­sa osas­sa. Klo 12–15 on läh­tö­juh­la Tal­lin­mä­el­lä (Se­pän­tie 4, Eu­ra). Oh­jel­mas­sa mm. pa­nee­li­kes­kus­te­lua ja Ei­ja Kan­to­lan kon­sert­ti. Klo 15–19 on me­lon­ta Kaut­tua–Kiu­kai­nen rei­til­lä. Me­lon­nan läh­tö on klo 15 Ali­sen­kos­kel­ta (Se­pän­tie 1, Eu­ra). Ti­lai­suu­det ovat mak­sut­to­mia. Järj. Eu­ran Ka­noot­tik­lu­bi ja Eu­ran Ve­sien­suo­je­lu­yh­dis­tys ry ja muut yh­teis­työ­kump­pa­nit.

La 21.5. Koko perheen Museopäivä

klo 13–18 Kor­ven Ali­sen myl­lyl­lä (Kor­ven­tie 89, Sä­ky­lä). Ta­pah­tu­man oh­jel­mas­sa on mu­se­o­myl­lyn esit­te­lyä ja käyn­nis­tyk­siä, hai­ta­ri­mu­siik­kia ja lau­lua, ar­von­taa ja kan­sal­lis­pu­ku­näyt­te­ly. Ta­pah­tu­mas­sa on myös puf­fet­ti. Va­paa pää­sy. Järj. Sä­ky­lä-seu­ra, Sä­ky­län kun­ta ja Py­hä­jo­en ky­läyh­dis­tys.

Su 22.5. Kevätretki Kakkerinsuolle

klo 10 läh­tö Eu­ran S-mar­ke­til­ta Eu­ra­jo­en Kak­ke­rin­suol­le, jos­sa on ri­kas suo­la­jis­to. Omat eväät mu­kaan. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan Ym­pä­ris­tö­seu­ra.

Su 22.5. Huumoria tunteella –konsertti

klo 15 Eu­ran Työ­vä­en­ta­lol­la (Sork­kis­ten­tie 51, Eu­ra). La­pin VPK:n soit­to­kun­ta joh­ta­ja­naan Ah­ti Lai­ne ja so­lis­tei­naan Ta­pio Nie­mi ja Juk­ka He­lin esit­tä­vät Veik­ko La­vin iki­vih­rei­tä kap­pa­lei­ta. Ta­pah­tu­ma on mak­sul­li­nen ja käy­tös­sä on vain kä­teis­mak­su. Järj. La­pin VPK:n soit­to­kun­ta.

Su 22.5. Kauklais­ten­järven kierto

klo 9–21 pyö­räi­ly­rei­tin kir­jaa­mis­pis­teel­lä (Kauk­lais­ten ky­lä­ta­lo, Kauk­lais­ten­tie 239 B, Lap­pi) pai­kal­la ovat kir­jaa­mis­vi­hot ja klo 10–14 kir­jaa­mis­pis­teel­lä on puf­fet­ti. Pyö­räi­ly­rei­tin pi­tuus on noin 23 ki­lo­met­riä, ja se on mer­kat­tu opas­tau­luin ja merk­ki­nau­hoin. Järj. Rau­man kau­pun­gin lii­kun­ta­pal­ve­lut yh­teis­työs­sä lap­pi­lais­ten yh­dis­tys­ten kans­sa.

Instagram

Menovinkit

To 19.5. Paneliapäivän suunnit­te­lu­pa­laveri

klo 18 Pa­ne­li­an Seu­ra­ta­lol­la (Ase­man­tie 19, Pa­ne­lia). Ter­ve­tu­loa mu­kaan ide­oi­maan, suun­nit­te­le­maan ja ker­to­maan omis­ta ta­pah­tu­mai­de­ois­ta­si. Sekä yk­si­tyis­hen­ki­löt et­tä yri­tys­ten ja yh­dis­tys­ten edus­ta­jat ovat ter­ve­tul­lei­ta. Kah­vi­tar­joi­lu. Järj. Pa­ne­li­an Ko­ti­seu­tu­yh­dis­tys ry.

Pe 20.5. Ellen Levanderin loppu­työ­kon­sertti

klo 19.30 Sä­ky­län seu­ra­kun­ta­ta­lol­la. Ro­man­tii­kan hui­lu­mu­siik­kia sä­es­tä­jä­nä Piia Hau­ta­la. Yh­teis­työs­sä Sä­ky­lä-Köy­li­ön seu­ra­kun­nan kans­sa.

La 21.5. Peräkärrykirppis

klo 10–13 Hon­ki­lah­den kou­lun pi­hal­la (Kos­ken­ky­län­rait­ti 15, Hon­ki­lah­ti). Pai­kal­la li­säk­si mm. pomp­pu­lin­na, puf­fet ja mah­dol­li­suus ko­keil­la kep­pa­ri­ra­taa. Ta­pah­tu­mal­la sää­va­raus. Järj. Hon­ki­lah­den kou­lun van­hem­pai­nyh­dis­tys Tel­kän­pe­sä.

La 21.5. Eurajoki–melonta

klo 12–19 kah­des­sa osas­sa. Klo 12–15 on läh­tö­juh­la Tal­lin­mä­el­lä (Se­pän­tie 4, Eu­ra). Oh­jel­mas­sa mm. pa­nee­li­kes­kus­te­lua ja Ei­ja Kan­to­lan kon­sert­ti. Klo 15–19 on me­lon­ta Kaut­tua–Kiu­kai­nen rei­til­lä. Me­lon­nan läh­tö on klo 15 Ali­sen­kos­kel­ta (Se­pän­tie 1, Eu­ra). Ti­lai­suu­det ovat mak­sut­to­mia. Järj. Eu­ran Ka­noot­tik­lu­bi ja Eu­ran Ve­sien­suo­je­lu­yh­dis­tys ry ja muut yh­teis­työ­kump­pa­nit.

La 21.5. Koko perheen Museopäivä

klo 13–18 Kor­ven Ali­sen myl­lyl­lä (Kor­ven­tie 89, Sä­ky­lä). Ta­pah­tu­man oh­jel­mas­sa on mu­se­o­myl­lyn esit­te­lyä ja käyn­nis­tyk­siä, hai­ta­ri­mu­siik­kia ja lau­lua, ar­von­taa ja kan­sal­lis­pu­ku­näyt­te­ly. Ta­pah­tu­mas­sa on myös puf­fet­ti. Va­paa pää­sy. Järj. Sä­ky­lä-seu­ra, Sä­ky­län kun­ta ja Py­hä­jo­en ky­läyh­dis­tys.

Su 22.5. Kevätretki Kakkerinsuolle

klo 10 läh­tö Eu­ran S-mar­ke­til­ta Eu­ra­jo­en Kak­ke­rin­suol­le, jos­sa on ri­kas suo­la­jis­to. Omat eväät mu­kaan. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan Ym­pä­ris­tö­seu­ra.

Su 22.5. Huumoria tunteella –konsertti

klo 15 Eu­ran Työ­vä­en­ta­lol­la (Sork­kis­ten­tie 51, Eu­ra). La­pin VPK:n soit­to­kun­ta joh­ta­ja­naan Ah­ti Lai­ne ja so­lis­tei­naan Ta­pio Nie­mi ja Juk­ka He­lin esit­tä­vät Veik­ko La­vin iki­vih­rei­tä kap­pa­lei­ta. Ta­pah­tu­ma on mak­sul­li­nen ja käy­tös­sä on vain kä­teis­mak­su. Järj. La­pin VPK:n soit­to­kun­ta.

Su 22.5. Kauklais­ten­järven kierto

klo 9–21 pyö­räi­ly­rei­tin kir­jaa­mis­pis­teel­lä (Kauk­lais­ten ky­lä­ta­lo, Kauk­lais­ten­tie 239 B, Lap­pi) pai­kal­la ovat kir­jaa­mis­vi­hot ja klo 10–14 kir­jaa­mis­pis­teel­lä on puf­fet­ti. Pyö­räi­ly­rei­tin pi­tuus on noin 23 ki­lo­met­riä, ja se on mer­kat­tu opas­tau­luin ja merk­ki­nau­hoin. Järj. Rau­man kau­pun­gin lii­kun­ta­pal­ve­lut yh­teis­työs­sä lap­pi­lais­ten yh­dis­tys­ten kans­sa.

Instagram