Blogi
Tuija
 
Helander
Olen keuhkosiirron saanut entinen huippu-urheilija, nykyinen kuntoilija ja valmentaja, jolle hengittäminen ja hengästyminen ovat jokapäiväisiä ilonaiheita. Koulutukseltani olen kauppatieteiden maisteri Turun kauppakorkeakoulusta, jonka oppeja käytän mieluummin raittiin ilman ja liikunnan kuin hammastahnan kaupitteluun. Blogini aiheet liittyvät useimmiten liikuntaan, urheiluun ja terveyteen. Entisenä nuorena (60 vuotta) saatan peilata myös asioihin ”ennen vanhaan”.
23.4.2022 7.05

Entisen nuoren nurkka: Kodinkoneiden suunnittelijat kodinhoito-oppiin!

Jääkaapin putsaus ei kuulu lempipuuhiini.

Jääkaapin putsaus ei kuulu lempipuuhiini.

Tuija Helander

Kyllä useasti on tullut mieleen, ovatko kodinkoneita suunnitelleet insinöörit ikinä käyttäneet tai putsanneet suunnittelemiaan laitteita.

Joka ker­ta, kun puh­dis­tan jää­kaa­pin la­si­le­vy­jen päis­sä ole­via muo­vi­lius­ko­ja veit­sen ja rä­tin kans­sa, pä­ri­sen kiuk­kui­set aja­tuk­set kaa­pin suun­nit­te­li­joil­le. Taa­tus­ti ei­vät ole kos­kaan sii­von­neet jää­kaap­pi­aan it­se!

Edel­li­sen jää­kaap­pi­ni ala­o­sas­sa ole­vas­sa vi­han­nes­laa­ti­kos­sa oli ”ne­rok­kaat” möh­ky­lät poh­jas­sa, il­mei­ses­ti aja­tuk­se­na, et­tä ta­va­rat oli­si­vat loo­tas­sa jo­ten­kin il­ma­vam­min, tie­dä hän­tä. Mut­ta, möh­ky­lä­poh­jan pääl­le ase­tet­tiin levy, jos­sa oli rei­ät möh­ky­löi­den koh­dal­la. Ei­vät­kös nämä rei­kien reu­nat­kin sit­ten ke­rän­neet jos jon­kin­lais­ta töh­nää. Luut­taa sii­nä sit­ten tu­si­nan ver­ran rei­kien ym­pä­ryk­siä yh­den si­le­än poh­ja­le­vyn si­jaan! Jää­kaap­pi on vaih­tu­nut, ei­kä uu­den poh­jas­sa ole mi­tään rei­kä­le­vy­jä. Muo­vi­lius­kat kyl­lä löy­tyy, ja jää­kaa­pin put­saus tah­too­kin roik­kua ”to do” -lis­tal­la päi­väs­tä toi­seen…

Epäonnistunut imurin suulakkeen pyörien töhnänpoisto-operaatio

Epäonnistunut imurin suulakkeen pyörien töhnänpoisto-operaatio

Tuija Helander

Vii­mei­sek­si har­mai­ta hiuk­sia on ai­heut­ta­nut imu­ri. Os­tin edel­li­sen ”ää­net­tö­män” imu­ri­ni vii­den­kym­pin im­pul­sii­vi­suusk­rii­sis­sä. Imu­ri ei to­si­aan­kaan pi­tä­nyt ko­vaa ään­tä, mut­ta ei se myös­kään ime­nyt pik­ku­ki­viä tai mui­ta ko­via ir­to­ros­kia, työn­si vain nii­tä edel­lään. Kun imu­rin var­res­ta sit­ten joku muo­vi­o­sa ku­lui niin, et­tei har­ja­so­sa enää lok­sah­ta­nut kiin­ni vaan läh­ti imu­roi­des­sa ai­na ir­ti, hei­tin imu­rin kel­la­riin ja os­tin uu­den.

Tämä imu­ri on ol­lut käy­tös­sä vas­ta muu­ta­man kuu­kau­den. Vii­mek­si imu­roi­des­sa­ni suu­la­ke ei enää liik­ku­nut ta­sai­ses­ti lat­ti­al­la vaan ju­mit­ti jo­ten­kin ou­dos­ti. Tut­kit­tu­a­ni asi­aa ha­vait­sin, et­tä suu­lak­keen poh­jas­sa ole­vis­ta pyö­ris­tä toi­nen oli ke­rän­nyt ym­pä­ril­leen kar­vo­ja, hiuk­sia ja muu­ta pö­ly­töh­nää niin pal­jon, et­tä pyö­rä ju­mit­ti pai­kal­laan. Yri­tin sit­ten re­piä töh­nää ir­ti nau­lan, suk­ka­pui­kon ja pin­set­tien kera: ei ir­toa, ei­kä pyö­ri! Pyö­rät ovat sel­lai­ses­sa ko­los­sa, et­tei nii­tä voi pur­kaa rik­ko­mat­ta muo­vi­sia osia. Eli puh­dis­ta­mi­nen on mah­do­ton­ta. Sel­vä suun­nit­te­lu­vir­he! Imu­rin suu­la­ke odot­taa nyt etei­sen oven suul­la kaup­paan ta­kai­sin vie­mis­tä ja toi­sen­lai­seen vaih­ta­mis­ta. Ja ad­re­na­lii­nia on ku­lu­nut.

Kodinhoito-oppi ei olisi pahaksi kodinkoneiden suunnittelijoille.

Kodinhoito-oppi ei olisi pahaksi kodinkoneiden suunnittelijoille.

Tuija Helander

Läm­pö­pat­te­reis­ta en edes viit­si pu­hua. Olen jo alis­tu­nut ja tot­tu­nut hei­lut­ta­maan mag­neet­ti­har­jaa toi­ses­sa ja imu­ria toi­ses­sa kä­des­sä nii­tä puh­dis­ta­es­sa­ni – mut­ta vain jou­lu- ja ju­han­nus­sii­von yh­tey­des­sä!

Ro­bot­ti-imu­rit olen tuo­min­nut ei-kos­kaan -lis­tal­le. Ne sa­moin kuin ro­bot­ti­ruo­hon­leik­ku­rit näyt­tä­vät pör­rää­vän pää­mää­rät­tö­mäs­ti vain alu­ei­den kes­ki­o­sis­sa. To­mut ajau­tu­vat ai­na nurk­kiin, lat­ti­a­lis­to­jen reu­nuk­sil­le ja soh­van al­le, min­ne ro­bot­ti ei osu. Mitä hyö­tyä on imu­roi­da siel­tä, mis­tä pöly on jo pot­kit­tu pois?

Ko­din­ko­nei­den os­ta­mi­nen on ai­na ris­ki­tou­hua. Nii­den käyt­tö­kel­poi­suus kun pal­jas­tuu vas­ta ko­to­na to­si­toi­mis­sa. Kah­vin­keit­ti­mes­tä­kään ei iki­nä tie­dä li­rut­taa­ko vai lo­sot­taa­ko pan­nun nok­ka. Ko­din­ko­ne­liik­kees­sä pi­täi­si­kin ol­la ai­na ve­si­pis­te, mis­sä pan­nun voi­si tes­ta­ta. Ja mik­si ih­mees­sä sa­man­kin mer­kin keit­ti­mis­sä on jo­kai­ses­sa mal­lis­sa hiu­kan eri­ko­koi­nen ja -muo­toi­nen pan­nu? Sär­ky­neen la­si­pan­nun han­kin­ta on lä­hes yh­tä han­ka­laa ja kal­lis­ta kuin uu­den keit­ti­men.

Kun kah­vin­keit­ti­mis­tä sit­ten siir­ry­tään kor­ke­am­paa tek­niik­kaa vaa­ti­viin hifi- ja di­gi­lait­tei­siin, yk­si blogi ei rii­tä ker­to­maan nii­hin liit­ty­viä tur­hau­tu­mi­sen, osaa­mat­to­muu­den ja han­ka­luu­den nä­kö­koh­tia, joi­ta täl­lai­nen yk­sin­ker­tai­seen elä­mään tot­tu­nut, 1900-lu­vul­la syn­ty­nyt jou­tuu koh­taa­maan. Se on sit­ten jo toi­sen blo­gin ko­koi­nen ta­ri­na.

Ota kantaa

Näköislehti

Menovinkit

Pe 8.12. Panelian kyläjou­lu­ka­len­terin 8. luukku

klo 17 osoit­tees­sa Kas­kis­ton­tie 21, Eu­ra. Järj. Pa­ne­li­an Rai­kas.

Pe 8.12. Kauneimmat joululaulut

klo 18 Kiu­kais­ten kir­kos­sa (Kiu­kais­ten kirk­ko­tie 2, Eu­ra). Järj. Eu­ran srk.

La 9.12. Ruukinpuiston joulumarkkinat

klo 12–16 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa (Se­pän­tie, Eu­ra). Nuk­ke­ko­tie­si­ne-et­sin­tä Ruu­kin Lin­nus­sa. Hal­li­ta­lon pää­dys­sä voh­ve­li­kah­vi­la ja pop up -krans­si­myy­mä­lä. Järj. Ruu­kin­puis­ton toi­mi­jat.

La 9.12. Naisvoi­mis­te­li­joiden joulujuhla

klo 14 Sä­ky­lä­hal­lis­sa (Ur­hei­lu­tie 4, Sä­ky­lä). Las­ten, nuor­ten ja ai­kuis­ten ryh­mät esiin­ty­vät. Järj. Sä­ky­län Nais­voi­mis­te­li­jat.

La 9.12. Saunapäivä

klo 16–18 Ran­ta­lan sau­nal­la Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa (Tam­men­sil­lan­tie 2, Eu­ra). Va­raa paik­ka etu­kä­teen Tii­na tai Vesa Tai­ni­ol­ta. Järj. Ran­ta­lan sau­na.

La 9.12. Ohjattu hemmottelutuokio

klo 16–18 osoit­tees­sa Häi­jy­mä­en­tie 106, Eu­ra. Osa Hin­ner­jo­en ky­lä­jou­lu­ka­len­te­ria. Järj. Min­na Tam­mis­to.

La 9.12. Panelian kyläjou­lu­ka­len­terin 9. luukku

klo 17 osoit­tees­sa Pa­ne­li­an­tie 25, Eu­ra. Järj. Hius­huo­ne Elo.

Su 10.12. Perinteiset joulumyyjäiset

klo 12–14 Köy­li­ön Lal­lin­ta­los­sa (Py­hän Hen­ri­kin­tie 401 B, Sä­ky­lä). Järj. yrit­tä­jät.

Su 10.12. Japaninkieliset joululaulut

klo 15 Pa­ne­li­an kir­kos­sa (Pa­ne­li­an­tie 40, Eu­ra). Järj. Eu­ran srk.

Su 10.12. Joulupukki vierailee

klo 17–19 Pir­jon ke­sä­ki­os­kil­la (Ilo­mä­en­tie 62, Eu­ra). Osa Hin­ner­jo­en ky­lä­jou­lu­ka­len­te­ria. Järj. Pir­jon ke­sä­ki­os­ki.

Su 10.12. Panelian kyläjou­lu­ka­len­terin 10. luukku

klo 17 Työ­vä­en­ta­lol­la (Pa­ne­li­an­tie 28, Eu­ra). Järj. pa­ne­li­a­lai­set.

Su 10.12. Kauneimmat joululaulut

klo 18 Eu­ran kir­kos­sa (Sork­kis­ten­tie 5, Eu­ra). Järj. Eu­ran srk.

Su 10.12. Kauneimmat joululaulut

klo 18 Hin­ner­jo­en kir­kos­sa (Kirk­ko­tie 36, Eu­ra). Järj. Eu­ran srk.

Su 10.12. Savikon metsähartaus

klo 18 Va­ha­sen met­säs­sä (Eu­ra). Järj. Eu­ran srk.

Su 10.12. Kauneimmat joululaulut

klo 18 Sä­ky­län kir­kos­sa (Ran­ta­tie 312, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön seu­ra­kun­ta.

Ma 11.12. Panelian kyläjou­lu­ka­len­terin 11. luukku

klo 17 Pa­ne­li­an op­pi­mis­kes­kuk­ses­sa (Kas­kis­ton­tie 11, Eu­ra). Järj. pa­ne­li­a­lai­set.

Ma 11.12. Enkeli-ilta

klo 18–20 Har­ju­num­men kap­pe­lis­sa (Lai­ti­lan­tie 1882, Eu­ra). Osa Hin­ner­jo­en ky­lä­jou­lu­ka­len­te­ria. Järj. Hin­ner­jo­en kirk­ko­pii­ri­neu­vos­to.

Instagram

Menovinkit

Pe 8.12. Panelian kyläjou­lu­ka­len­terin 8. luukku

klo 17 osoit­tees­sa Kas­kis­ton­tie 21, Eu­ra. Järj. Pa­ne­li­an Rai­kas.

Pe 8.12. Kauneimmat joululaulut

klo 18 Kiu­kais­ten kir­kos­sa (Kiu­kais­ten kirk­ko­tie 2, Eu­ra). Järj. Eu­ran srk.

La 9.12. Ruukinpuiston joulumarkkinat

klo 12–16 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa (Se­pän­tie, Eu­ra). Nuk­ke­ko­tie­si­ne-et­sin­tä Ruu­kin Lin­nus­sa. Hal­li­ta­lon pää­dys­sä voh­ve­li­kah­vi­la ja pop up -krans­si­myy­mä­lä. Järj. Ruu­kin­puis­ton toi­mi­jat.

La 9.12. Naisvoi­mis­te­li­joiden joulujuhla

klo 14 Sä­ky­lä­hal­lis­sa (Ur­hei­lu­tie 4, Sä­ky­lä). Las­ten, nuor­ten ja ai­kuis­ten ryh­mät esiin­ty­vät. Järj. Sä­ky­län Nais­voi­mis­te­li­jat.

La 9.12. Saunapäivä

klo 16–18 Ran­ta­lan sau­nal­la Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa (Tam­men­sil­lan­tie 2, Eu­ra). Va­raa paik­ka etu­kä­teen Tii­na tai Vesa Tai­ni­ol­ta. Järj. Ran­ta­lan sau­na.

La 9.12. Ohjattu hemmottelutuokio

klo 16–18 osoit­tees­sa Häi­jy­mä­en­tie 106, Eu­ra. Osa Hin­ner­jo­en ky­lä­jou­lu­ka­len­te­ria. Järj. Min­na Tam­mis­to.

La 9.12. Panelian kyläjou­lu­ka­len­terin 9. luukku

klo 17 osoit­tees­sa Pa­ne­li­an­tie 25, Eu­ra. Järj. Hius­huo­ne Elo.

Su 10.12. Perinteiset joulumyyjäiset

klo 12–14 Köy­li­ön Lal­lin­ta­los­sa (Py­hän Hen­ri­kin­tie 401 B, Sä­ky­lä). Järj. yrit­tä­jät.

Su 10.12. Japaninkieliset joululaulut

klo 15 Pa­ne­li­an kir­kos­sa (Pa­ne­li­an­tie 40, Eu­ra). Järj. Eu­ran srk.

Su 10.12. Joulupukki vierailee

klo 17–19 Pir­jon ke­sä­ki­os­kil­la (Ilo­mä­en­tie 62, Eu­ra). Osa Hin­ner­jo­en ky­lä­jou­lu­ka­len­te­ria. Järj. Pir­jon ke­sä­ki­os­ki.

Su 10.12. Panelian kyläjou­lu­ka­len­terin 10. luukku

klo 17 Työ­vä­en­ta­lol­la (Pa­ne­li­an­tie 28, Eu­ra). Järj. pa­ne­li­a­lai­set.

Su 10.12. Kauneimmat joululaulut

klo 18 Eu­ran kir­kos­sa (Sork­kis­ten­tie 5, Eu­ra). Järj. Eu­ran srk.

Su 10.12. Kauneimmat joululaulut

klo 18 Hin­ner­jo­en kir­kos­sa (Kirk­ko­tie 36, Eu­ra). Järj. Eu­ran srk.

Su 10.12. Savikon metsähartaus

klo 18 Va­ha­sen met­säs­sä (Eu­ra). Järj. Eu­ran srk.

Su 10.12. Kauneimmat joululaulut

klo 18 Sä­ky­län kir­kos­sa (Ran­ta­tie 312, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön seu­ra­kun­ta.

Ma 11.12. Panelian kyläjou­lu­ka­len­terin 11. luukku

klo 17 Pa­ne­li­an op­pi­mis­kes­kuk­ses­sa (Kas­kis­ton­tie 11, Eu­ra). Järj. pa­ne­li­a­lai­set.

Ma 11.12. Enkeli-ilta

klo 18–20 Har­ju­num­men kap­pe­lis­sa (Lai­ti­lan­tie 1882, Eu­ra). Osa Hin­ner­jo­en ky­lä­jou­lu­ka­len­te­ria. Järj. Hin­ner­jo­en kirk­ko­pii­ri­neu­vos­to.

Instagram