Blogi
Tuija
 
Helander
Olen keuhkosiirron saanut entinen huippu-urheilija, nykyinen kuntoilija ja valmentaja, jolle hengittäminen ja hengästyminen ovat jokapäiväisiä ilonaiheita. Koulutukseltani olen kauppatieteiden maisteri Turun kauppakorkeakoulusta, jonka oppeja käytän mieluummin raittiin ilman ja liikunnan kuin hammastahnan kaupitteluun. Blogini aiheet liittyvät useimmiten liikuntaan, urheiluun ja terveyteen. Entisenä nuorena (60 vuotta) saatan peilata myös asioihin ”ennen vanhaan”.
29.4.2023 11.37

Entisen nuoren nurkka: Paljon porua, vähän villoja

Maaliskuussa uutisoitiin UKK-instituutin tutkimuksesta, jonka mukaan Suomesta ei tulevaisuudessa löydy enää riittävän hyväkuntoisia työntekijöitä fyysisesti vaativiin ammatteihin kuten pelastustoimeen tai rakennusalalle.

Makeispussit houkuttelevat kassojen vieressä.

Makeispussit houkuttelevat kassojen vieressä.

Tuija Helanderi

Suo­ma­lais­ten kes­tä­vyys tai­taa ol­la pian pel­käs­tään la­jia har­ras­ta­vien ur­hei­li­joi­den va­ras­sa, sil­lä lot­to­kan­san kes­kuu­des­sa kes­tä­vyys on hei­ken­ty­nyt jo 45 vuot­ta pe­räk­käin. Las­ten pa­ris­sa teh­ty Lii­tu-tut­ki­mus (Las­ten ja nuor­ten lii­kun­ta­käyt­täy­ty­mi­nen) puo­les­taan ker­too ka­rua kiel­tä tu­le­vai­suu­den toi­vo­jem­me ti­lan­tees­ta: yli­pai­no li­sään­tyy ja kun­to las­kee, sil­lä vain kol­man­nes nuo­ri­sos­ta liik­kuu tar­peek­si.

Toi­nen ai­hee­seen liit­ty­vä uu­ti­nen ker­too ras­va­mak­san huo­les­tut­ta­vas­ta li­sään­ty­mi­ses­tä. Ras­va­mak­sa al­kaa ol­la var­si­nai­nen kan­san­tau­ti, sil­lä sitä po­tee yli mil­joo­na suo­ma­lais­ta. Tau­ti on ylei­sin 40–60-vuo­ti­ai­den kes­kuu­des­sa, mut­ta vii­me ai­koi­na jopa al­le kou­lui­käi­sil­lä on sitä to­det­tu. Ras­va­mak­san mer­kit­tä­vin syy on yli­pai­no, eten­kin vyö­tä­rö­li­ha­vuus, joka on seu­raus­ta ruo­ka­va­li­oon si­säl­ty­väs­tä lii­al­li­ses­ta ras­vas­ta. Myös al­ko­ho­lil­la on ras­va­mak­sal­le al­tis­ta­va vai­ku­tus.

Ras­va­mak­san en­nal­ta­eh­käi­sys­sä ja hoi­dos­sa lii­kun­nal­la on mer­kit­tä­vä roo­li yh­des­sä ruo­ka­va­li­on kans­sa, mut­ta jo pelk­kä lii­kun­nan li­sää­mi­nen vä­hen­tää mak­san ras­vaa.

En tie­dä, olen­ko lu­ke­nut yh­tä­kään ter­vey­teen liit­ty­vää tut­ki­mus­ta, jos­sa ei to­det­tai­si lii­kun­nan suo­tui­saa vai­ku­tus­ta joko tau­tien en­nal­ta eh­käi­si­jä­nä, vä­hen­tä­jä­nä tai hoi­to­muo­to­na. Kään­tä­en: lii­kun­nan puu­te on kai­ken pa­han al­ku ja juu­ri.

UKK-ins­ti­tuu­tin las­kel­mien mu­kaan liik­ku­mat­to­muus ai­heut­taa kaik­ki­aan kol­men mil­jar­din eu­ron kus­tan­nuk­set val­ti­ol­le vuo­sit­tain.

…. Hoh­hoi­jaa, näi­tä uu­ti­sia on saa­nut lu­kea kyl­läs­ty­mi­seen as­ti ai­na­kin kah­den vuo­si­kym­me­nen ajan. Omat ko­ke­muk­set ja ha­vain­not tu­ke­vat tätä kaik­kea, ja olen si­vun­nut ai­het­ta sen sata ker­taa mil­loin mis­sä­kin yh­tey­des­sä. Mi­kään ei vain näy­tä muut­tu­van.

Sik­si olin­kin ilah­tu­nut kun luin, et­tä Pet­te­ri Or­po hal­li­tuk­sen tun­nus­te­li­ja­na oli lait­ta­nut puo­lu­ei­den ky­se­lys­sä yh­dek­si ky­sy­myk­sek­si liik­ku­mat­to­muu­son­gel­man. Ilah­duin myös ko­koo­muk­sen eh­do­tuk­ses­ta lait­taa so­ke­ria ja ras­vaa si­säl­tä­vil­le tuot­teil­le yli­mää­räi­sen ”ter­veys­ve­ron”.

Sipsit ovat varsinainen terveyspommi: Runsaasti sokeria, suolaa ja rasvaa ohuiden perunalastujen kääreenä.

Sipsit ovat varsinainen terveyspommi: Runsaasti sokeria, suolaa ja rasvaa ohuiden perunalastujen kääreenä.

Tuija Helander

Toi­saal­ta sekä ko­koo­mus et­tä pe­rus­suo­ma­lai­set ovat kan­nat­ta­neet vii­nien tuo­mis­ta ruo­ka­kaup­poi­hin. Tämä taas hei­ken­täi­si suo­ma­lais­ten ter­veyt­tä li­sään­ty­neen al­ko­ho­lin ku­lu­tuk­sen kaut­ta, mi­kä­li THL:ää ja Ke­laa on us­ko­mi­nen.

Mitä hyö­tyä on ot­taa as­kel eteen­päin ja heti pe­rään toi­nen taak­se? Ter­veys­ve­ro­a­kin on jo alet­tu uu­pe­roi­da elin­kei­no­e­lä­män pai­nos­tuk­ses­ta.

Tu­le­vai­suus näyt­tää, ketä hal­li­tus kuun­te­lee, ja ale­taan­ko suo­ma­lais­ten ter­vey­den edis­tä­mi­sek­si oi­ke­as­ti teh­dä jo­tain, vai pi­tää­kö van­ha sa­non­ta edel­leen ku­tin­sa: Pal­jon po­rua, vä­hän vil­lo­ja, sa­noi piru kun si­kaa ke­rit­si.

Jot­ta tämä teks­ti ei jäi­si pel­käk­si syn­kis­te­lyk­si, on ai­na­kin yk­si asia, joka näyt­tää edis­ty­neen. Kä­väi­sin vii­me vii­kol­la Hel­sin­gis­sä ja käp­päil­les­sä­ni Man­ner­hei­min­tie­tä pit­kin Ki­as­man edes­tä Fin­lan­dia-ta­lol­le päin huo­mi­o­ni kiin­nit­tyi pyö­rä­tei­hin. Asuin it­se 1990-lu­vul­la jon­kin ai­kaa Hel­sin­gis­sä ja pyö­räi­ly kes­kus­tas­sa au­to­jen kes­kel­lä oli var­si­nais­ta ka­mi­ka­ze-tou­hua. Nyt pyö­ril­le on omat eril­li­set kais­tat ja hy­vin opas­te­tut rei­tit, ei­kä enää tar­vit­se au­to­puu­ron­sil­mään su­kel­taa.

Kirjoittajan muut kirjoitukset

Ota kantaa

Näköislehti

Menovinkit

To 18.7. Kesäpäivän musiikkihetki

lo 12 Sä­ky­län kir­kos­sa. Esiin­ty­jä­nä Kau­ko Aal­to. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

To 18.7. Hei, me lauletaan kylästä kylään -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 18 Tal­vi- ja jat­ko­so­ta­mu­se­os­sa (Kier­to­tie 2, Sä­ky­lä). Järj. Tal­vi- ja jat­ko­so­ta­mu­se­on sää­tiö.

Pe 19.7. Mannilan iltatori

klo 18–20 ka­la­sa­ta­mas­sa (Ka­la­ran­ta 53, Eu­ra). Sa­toa, ka­laa, ko­ri­tuot­tei­ta, li­haa, plät­te­jä. Lap­sil­le ras­ti­suun­nis­tus. Ei­ni Ty­ri­se­vä esiin­tyy. Järj. Man­ni­lan Ky­lä­toi­min­ta­yh­dis­tys.

La 20.7. Säkylä Triathlon

klo 9.30 al­ka­en. Kil­pai­lu­kes­kus Ka­tis­maan saa­res­sa (Ka­tis­maan­tie 18, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­län Ur­hei­li­jat, Py­hä­jär­ven Jär­vi­pe­las­ta­jat, TT-Tal­li, Sä­ky­län VPK, Po­rin pri­kaa­ti.

La 20.7. Opastettu kävelykierros

klo 13 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kä­teis­mak­su. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

Su 21.7. Opastettu kävelykierros

klo 13 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kä­teis­mak­su Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

Su 21.7. Rooli­o­pas­tus­kierros

klo 15 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kä­teis­mak­su. Alu­een his­to­ri­aa ta­ri­nal­li­se­na ker­to­muk­se­na 1800-lu­vun asuk­kai­den joh­dol­la. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

Su 21.7. Suvisten virsien ja laulujen ilta

klo 18 Köy­li­ön hau­taus­maal­la (Kirk­ko­saa­ren­tie 217, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Su 21.7. Museotapahtuma

klo 10 al­ka­en La­pin Ko­ti­seu­tu­mu­se­ol­la (Mu­se­o­tie 2, Rau­ma). Kan­sal­lis­pu­ku­ja esit­te­lys­sä, näyt­te­lyi­tä, klo 12 opas­tet­tu kä­ve­ly­kier­ros. Järj. La­pin ko­ti­seu­tu­mu­seo.

Su 21.7. Ilta Sammal­lah­den­mäellä

klo 18. Aluk­si opas­tet­tu kier­ros Sam­mal­lah­den­mä­en (Sa­vu­laak­son­tie 181, Rau­ma, Lap­pi) ko­ho­koh­dis­ta, sen jäl­keen esiin­tyy Va­loa Vo­cals -a cap­pel­la -yh­tye. Järj Rau­man mu­seo.

Ma–to 22.–25.7. Euran Pirtin Kotiseutupäivät

klo 12–18. Pir­til­lä (Sork­kis­ten­tie 8) pe­rin­ne­ruo­kaa päi­vit­täin, näyt­te­lyi­tä. Järj. Ko­ti­seu­tu­yh­dis­tys Eu­ran Pirt­ti.

Instagram

Menovinkit

To 18.7. Kesäpäivän musiikkihetki

lo 12 Sä­ky­län kir­kos­sa. Esiin­ty­jä­nä Kau­ko Aal­to. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

To 18.7. Hei, me lauletaan kylästä kylään -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 18 Tal­vi- ja jat­ko­so­ta­mu­se­os­sa (Kier­to­tie 2, Sä­ky­lä). Järj. Tal­vi- ja jat­ko­so­ta­mu­se­on sää­tiö.

Pe 19.7. Mannilan iltatori

klo 18–20 ka­la­sa­ta­mas­sa (Ka­la­ran­ta 53, Eu­ra). Sa­toa, ka­laa, ko­ri­tuot­tei­ta, li­haa, plät­te­jä. Lap­sil­le ras­ti­suun­nis­tus. Ei­ni Ty­ri­se­vä esiin­tyy. Järj. Man­ni­lan Ky­lä­toi­min­ta­yh­dis­tys.

La 20.7. Säkylä Triathlon

klo 9.30 al­ka­en. Kil­pai­lu­kes­kus Ka­tis­maan saa­res­sa (Ka­tis­maan­tie 18, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­län Ur­hei­li­jat, Py­hä­jär­ven Jär­vi­pe­las­ta­jat, TT-Tal­li, Sä­ky­län VPK, Po­rin pri­kaa­ti.

La 20.7. Opastettu kävelykierros

klo 13 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kä­teis­mak­su. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

Su 21.7. Opastettu kävelykierros

klo 13 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kä­teis­mak­su Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

Su 21.7. Rooli­o­pas­tus­kierros

klo 15 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kä­teis­mak­su. Alu­een his­to­ri­aa ta­ri­nal­li­se­na ker­to­muk­se­na 1800-lu­vun asuk­kai­den joh­dol­la. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

Su 21.7. Suvisten virsien ja laulujen ilta

klo 18 Köy­li­ön hau­taus­maal­la (Kirk­ko­saa­ren­tie 217, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Su 21.7. Museotapahtuma

klo 10 al­ka­en La­pin Ko­ti­seu­tu­mu­se­ol­la (Mu­se­o­tie 2, Rau­ma). Kan­sal­lis­pu­ku­ja esit­te­lys­sä, näyt­te­lyi­tä, klo 12 opas­tet­tu kä­ve­ly­kier­ros. Järj. La­pin ko­ti­seu­tu­mu­seo.

Su 21.7. Ilta Sammal­lah­den­mäellä

klo 18. Aluk­si opas­tet­tu kier­ros Sam­mal­lah­den­mä­en (Sa­vu­laak­son­tie 181, Rau­ma, Lap­pi) ko­ho­koh­dis­ta, sen jäl­keen esiin­tyy Va­loa Vo­cals -a cap­pel­la -yh­tye. Järj Rau­man mu­seo.

Ma–to 22.–25.7. Euran Pirtin Kotiseutupäivät

klo 12–18. Pir­til­lä (Sork­kis­ten­tie 8) pe­rin­ne­ruo­kaa päi­vit­täin, näyt­te­lyi­tä. Järj. Ko­ti­seu­tu­yh­dis­tys Eu­ran Pirt­ti.

Instagram