Blogi
Tuija
 
Helander
Olen keuhkosiirron saanut entinen huippu-urheilija, nykyinen kuntoilija ja valmentaja, jolle hengittäminen ja hengästyminen ovat jokapäiväisiä ilonaiheita. Koulutukseltani olen kauppatieteiden maisteri Turun kauppakorkeakoulusta, jonka oppeja käytän mieluummin raittiin ilman ja liikunnan kuin hammastahnan kaupitteluun. Blogini aiheet liittyvät useimmiten liikuntaan, urheiluun ja terveyteen. Entisenä nuorena (60 vuotta) saatan peilata myös asioihin ”ennen vanhaan”.
19.8.2023 17.05

Entisen nuoren nurkka: Koti on hyvä kuntosali

Ruohonleikkuu käy kuntolenkistä ja on nuorisollekin mainiota kesäaskaretta.

Ruohonleikkuu käy kuntolenkistä ja on nuorisollekin mainiota kesäaskaretta.

Tuija Helander

Aamun lehdessä (HS 17.8.) oli taas kerran juttua elintapojen merkityksestä ihmisten elinikään. Yhdysvaltojen asevoimissa palvelleiden veteraanien keskuudessa tehty tutkimus listasi kahdeksan tapaa pidentää elinaikaa.

Oi­ke­as­taan tut­ki­mus­tu­los saa­tiin kään­tei­ses­ti; kah­dek­sal­la lis­ta­tul­la elin­ta­val­la oli elä­mää ly­hen­tä­vä vai­ku­tus. Näis­tä mer­kit­tä­vim­mät oli­vat lii­kun­nan puu­te, opi­oi­dien käyt­tö ja tu­pa­koin­ti, jot­ka li­sä­si­vät kuo­le­man ris­kiä 30–45 pro­sen­til­la. Stres­si, juo­pot­te­lu, huo­no ruo­ka­va­lio ja huo­no uni nos­ti­vat ris­kiä 20 ja so­si­aa­lis­ten suh­tei­den puu­te vii­si pro­sent­tia. Nii­den, joil­la nämä asi­at ovat kun­nos­sa 40 ikä­vuo­teen men­nes­sä, en­nus­tet­tiin elä­vän kes­ki­mää­rin 24 vuot­ta pi­dem­pään. (Maa­lais­jär­jel­lä voi pää­tel­lä, et­tä myös elä­män­laa­tu heil­lä on huo­mat­ta­vas­ti pa­rem­paa.)

Taas ker­ran to­det­tiin lii­kun­nan mer­ki­tys. Vaik­ka asia on jo kyl­läs­ty­mi­seen as­ti jau­het­tu ja to­dis­tet­tu, mi­kään maa­il­man me­nos­sa ei sil­ti näy­tä muut­tu­van. In­si­nöö­rit jat­ka­vat ruu­miil­li­sen ra­si­tuk­sen eh­käi­se­mi­seen tar­koi­tet­tu­jen vem­pain­ten ke­hit­te­lyä ja ih­mi­set os­ta­vat nii­tä. Ro­bot­ti­ruo­hon­leik­ku­rit ja –imu­rit ovat jo van­ha jut­tu. Nuo­ri­son liik­ku­mat­to­muu­den ta­kaa­mi­sek­si on ke­hi­tet­ty säh­kö­pot­ku­lau­ta. No sii­nä sen­tään pi­tää sei­soa. Mut­ta mi­ten tä­mä­kin asia käy yk­siin sen kans­sa, et­tä kak­kos­tyy­pin di­a­be­tes, ras­va­mak­sa ja jopa sy­dän­sai­rau­det mu­hi­vat nuo­ri­sos­sam­me en­tis­tä var­hem­min? Mik­si mi­kään ei muu­tu?

Siivous on samalla monipuolista liikuntaa.

Siivous on samalla monipuolista liikuntaa.

Tuija Helander

Ko­din­ko­nei­ta ku­ten imu­ri ja pe­su­ko­ne alet­tiin ai­koi­naan ke­hit­tää per­hee­näi­tien työ­taa­kan vä­hen­tä­mi­sek­si. Tuol­loin myös ko­din ul­ko­puo­lel­la teh­tä­vä palk­ka­työ oli usein fyy­sis­tä. Nyt suu­rin osa is­tuu työ­päi­vän pai­kal­laan ja ai­nut ruu­miil­lis­ta ra­si­tus­ta saa­va ruu­min osa on tie­to­ko­net­ta nä­pyt­te­le­vät sor­met. Fyy­sis­tä ra­si­tus­ta ha­e­taan­kin ny­ky­ään ko­din ul­ko­puo­lel­ta eri­lai­sil­la lii­kun­ta­har­ras­tuk­sil­la.

Ih­mis­tä ”aut­ta­van” (lue: pas­si­voi­van) tek­nii­kan ke­hit­te­ly kui­ten­kin jat­kuu. Lei­vän sii­vut­ta­mi­nen­kin on niin työ­läs­tä, et­tei kau­pas­ta juu­ri ko­ko­nai­sia lei­piä enää löy­dy. Ne ei­vät kuu­lem­ma mene kau­pak­si. Ker­ran huo­ma­sin kau­pan kyl­mä­hyl­lys­sä val­miik­si kei­tet­ty­jä ja kuo­rit­tu­ja ka­nan­mu­nia. On­ko ky­sees­sä uu­sa­vut­to­muus, kii­re vai lais­kuus, kun ei enää voi­da keit­tää ja kuo­ria ka­nan­mu­ni­a­kaan it­se?

Kohta pääsee kuntoilemaan haravoinnin parissa.

Kohta pääsee kuntoilemaan haravoinnin parissa.

Tuija Helander

Koti oli­si kui­ten­kin luon­te­vin paik­ka lii­kun­nan li­sää­mi­seen ar­jes­sa. Esi­mer­kik­si viik­ko­sii­vous käy hy­vin kun­to­len­kis­tä. Kun on ”pu­ris­tel­lut” pe­ti­vaat­teet, piis­kan­nut ma­tot, imu­roi­nut ja luu­tan­nut lat­ti­an sekä pyyh­ki­nyt pö­lyt on sa­mal­la hoi­tu­nut sekä kä­ve­ly­lenk­ki et­tä kun­to­sa­li. Oma­ko­ti­ta­los­sa, ja eten­kin sen pi­hal­la, kun­to­sa­lia vas­ta pii­saa­kin. Ruo­hon­leik­kuu, ha­ra­voin­ti ja lu­mi­työt käy­vät jo ko­vas­ta tree­nis­tä. Kun li­säk­si hoi­taa kau­pas­sa käyn­nit ja pie­net asi­oi­mis­reis­sut työ­mat­kois­ta pu­hu­mat­ta­kaan pyö­räl­lä, saa jo­kai­seen ar­ki­päi­vään lii­ket­tä huo­maa­mat­ta.

Ja lii­ket­tä se on pie­ni­kin lii­ke. Pie­nis­tä pu­rois­ta kas­vaa isom­pi vir­ta ja ko­toa löy­tyy ai­na pien­tä puu­haa (lei­vän sii­vu­tuk­ses­ta ja mu­nan kuo­ri­mi­ses­ta läh­tien). Kun pi­dät ko­din kun­nos­sa omin kä­sin, py­syt myös it­se kun­nos­sa. Toki myös lii­kun­ta­har­ras­tuk­sil­la on ko­din­hoi­don ohel­la oma tär­keä roo­lin­sa kes­tä­vyy­den ja li­has­kun­non, ja myös hen­ki­sen vi­rey­den yl­lä­pi­tä­mi­ses­sä.

Alus­sa mai­ni­tus­sa tut­ki­muk­ses­sa lu­vat­tiin, et­tä elä­män­ta­po­jen kun­toon lait­ta­mi­ses­ta on hyö­tyä myös 40 ikä­vuo­den jäl­keen. Tä­nään on lop­pu­e­lä­mä­si en­sim­mäi­nen päi­vä, eh­kä kan­nat­taa siis aloit­taa nyt.

Kirjoittajan muut kirjoitukset

Ota kantaa

Näköislehti

Menovinkit

To 18.7. Kesäpäivän musiikkihetki

lo 12 Sä­ky­län kir­kos­sa. Esiin­ty­jä­nä Kau­ko Aal­to. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

To 18.7. Hei, me lauletaan kylästä kylään -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 18 Tal­vi- ja jat­ko­so­ta­mu­se­os­sa (Kier­to­tie 2, Sä­ky­lä). Järj. Tal­vi- ja jat­ko­so­ta­mu­se­on sää­tiö.

Pe 19.7. Mannilan iltatori

klo 18–20 ka­la­sa­ta­mas­sa (Ka­la­ran­ta 53, Eu­ra). Sa­toa, ka­laa, ko­ri­tuot­tei­ta, li­haa, plät­te­jä. Lap­sil­le ras­ti­suun­nis­tus. Ei­ni Ty­ri­se­vä esiin­tyy. Järj. Man­ni­lan Ky­lä­toi­min­ta­yh­dis­tys.

La 20.7. Säkylä Triathlon

klo 9.30 al­ka­en. Kil­pai­lu­kes­kus Ka­tis­maan saa­res­sa (Ka­tis­maan­tie 18, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­län Ur­hei­li­jat, Py­hä­jär­ven Jär­vi­pe­las­ta­jat, TT-Tal­li, Sä­ky­län VPK, Po­rin pri­kaa­ti.

La 20.7. Opastettu kävelykierros

klo 13 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kä­teis­mak­su. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

Su 21.7. Opastettu kävelykierros

klo 13 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kä­teis­mak­su Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

Su 21.7. Rooli­o­pas­tus­kierros

klo 15 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kä­teis­mak­su. Alu­een his­to­ri­aa ta­ri­nal­li­se­na ker­to­muk­se­na 1800-lu­vun asuk­kai­den joh­dol­la. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

Su 21.7. Suvisten virsien ja laulujen ilta

klo 18 Köy­li­ön hau­taus­maal­la (Kirk­ko­saa­ren­tie 217, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Su 21.7. Museotapahtuma

klo 10 al­ka­en La­pin Ko­ti­seu­tu­mu­se­ol­la (Mu­se­o­tie 2, Rau­ma). Kan­sal­lis­pu­ku­ja esit­te­lys­sä, näyt­te­lyi­tä, klo 12 opas­tet­tu kä­ve­ly­kier­ros. Järj. La­pin ko­ti­seu­tu­mu­seo.

Su 21.7. Ilta Sammal­lah­den­mäellä

klo 18. Aluk­si opas­tet­tu kier­ros Sam­mal­lah­den­mä­en (Sa­vu­laak­son­tie 181, Rau­ma, Lap­pi) ko­ho­koh­dis­ta, sen jäl­keen esiin­tyy Va­loa Vo­cals -a cap­pel­la -yh­tye. Järj Rau­man mu­seo.

Ma–to 22.–25.7. Euran Pirtin Kotiseutupäivät

klo 12–18. Pir­til­lä (Sork­kis­ten­tie 8) pe­rin­ne­ruo­kaa päi­vit­täin, näyt­te­lyi­tä. Järj. Ko­ti­seu­tu­yh­dis­tys Eu­ran Pirt­ti.

Instagram

Menovinkit

To 18.7. Kesäpäivän musiikkihetki

lo 12 Sä­ky­län kir­kos­sa. Esiin­ty­jä­nä Kau­ko Aal­to. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

To 18.7. Hei, me lauletaan kylästä kylään -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 18 Tal­vi- ja jat­ko­so­ta­mu­se­os­sa (Kier­to­tie 2, Sä­ky­lä). Järj. Tal­vi- ja jat­ko­so­ta­mu­se­on sää­tiö.

Pe 19.7. Mannilan iltatori

klo 18–20 ka­la­sa­ta­mas­sa (Ka­la­ran­ta 53, Eu­ra). Sa­toa, ka­laa, ko­ri­tuot­tei­ta, li­haa, plät­te­jä. Lap­sil­le ras­ti­suun­nis­tus. Ei­ni Ty­ri­se­vä esiin­tyy. Järj. Man­ni­lan Ky­lä­toi­min­ta­yh­dis­tys.

La 20.7. Säkylä Triathlon

klo 9.30 al­ka­en. Kil­pai­lu­kes­kus Ka­tis­maan saa­res­sa (Ka­tis­maan­tie 18, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­län Ur­hei­li­jat, Py­hä­jär­ven Jär­vi­pe­las­ta­jat, TT-Tal­li, Sä­ky­län VPK, Po­rin pri­kaa­ti.

La 20.7. Opastettu kävelykierros

klo 13 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kä­teis­mak­su. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

Su 21.7. Opastettu kävelykierros

klo 13 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kä­teis­mak­su Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

Su 21.7. Rooli­o­pas­tus­kierros

klo 15 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kä­teis­mak­su. Alu­een his­to­ri­aa ta­ri­nal­li­se­na ker­to­muk­se­na 1800-lu­vun asuk­kai­den joh­dol­la. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

Su 21.7. Suvisten virsien ja laulujen ilta

klo 18 Köy­li­ön hau­taus­maal­la (Kirk­ko­saa­ren­tie 217, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Su 21.7. Museotapahtuma

klo 10 al­ka­en La­pin Ko­ti­seu­tu­mu­se­ol­la (Mu­se­o­tie 2, Rau­ma). Kan­sal­lis­pu­ku­ja esit­te­lys­sä, näyt­te­lyi­tä, klo 12 opas­tet­tu kä­ve­ly­kier­ros. Järj. La­pin ko­ti­seu­tu­mu­seo.

Su 21.7. Ilta Sammal­lah­den­mäellä

klo 18. Aluk­si opas­tet­tu kier­ros Sam­mal­lah­den­mä­en (Sa­vu­laak­son­tie 181, Rau­ma, Lap­pi) ko­ho­koh­dis­ta, sen jäl­keen esiin­tyy Va­loa Vo­cals -a cap­pel­la -yh­tye. Järj Rau­man mu­seo.

Ma–to 22.–25.7. Euran Pirtin Kotiseutupäivät

klo 12–18. Pir­til­lä (Sork­kis­ten­tie 8) pe­rin­ne­ruo­kaa päi­vit­täin, näyt­te­lyi­tä. Järj. Ko­ti­seu­tu­yh­dis­tys Eu­ran Pirt­ti.

Instagram