Blogi
Tuija
 
Helander
Olen keuhkosiirron saanut entinen huippu-urheilija, nykyinen kuntoilija ja valmentaja, jolle hengittäminen ja hengästyminen ovat jokapäiväisiä ilonaiheita. Koulutukseltani olen kauppatieteiden maisteri Turun kauppakorkeakoulusta, jonka oppeja käytän mieluummin raittiin ilman ja liikunnan kuin hammastahnan kaupitteluun. Blogini aiheet liittyvät useimmiten liikuntaan, urheiluun ja terveyteen. Entisenä nuorena (60 vuotta) saatan peilata myös asioihin ”ennen vanhaan”.
19.8.2023 17.05

Entisen nuoren nurkka: Koti on hyvä kuntosali

Ruohonleikkuu käy kuntolenkistä ja on nuorisollekin mainiota kesäaskaretta.

Ruohonleikkuu käy kuntolenkistä ja on nuorisollekin mainiota kesäaskaretta.

Tuija Helander

Aamun lehdessä (HS 17.8.) oli taas kerran juttua elintapojen merkityksestä ihmisten elinikään. Yhdysvaltojen asevoimissa palvelleiden veteraanien keskuudessa tehty tutkimus listasi kahdeksan tapaa pidentää elinaikaa.

Oi­ke­as­taan tut­ki­mus­tu­los saa­tiin kään­tei­ses­ti; kah­dek­sal­la lis­ta­tul­la elin­ta­val­la oli elä­mää ly­hen­tä­vä vai­ku­tus. Näis­tä mer­kit­tä­vim­mät oli­vat lii­kun­nan puu­te, opi­oi­dien käyt­tö ja tu­pa­koin­ti, jot­ka li­sä­si­vät kuo­le­man ris­kiä 30–45 pro­sen­til­la. Stres­si, juo­pot­te­lu, huo­no ruo­ka­va­lio ja huo­no uni nos­ti­vat ris­kiä 20 ja so­si­aa­lis­ten suh­tei­den puu­te vii­si pro­sent­tia. Nii­den, joil­la nämä asi­at ovat kun­nos­sa 40 ikä­vuo­teen men­nes­sä, en­nus­tet­tiin elä­vän kes­ki­mää­rin 24 vuot­ta pi­dem­pään. (Maa­lais­jär­jel­lä voi pää­tel­lä, et­tä myös elä­män­laa­tu heil­lä on huo­mat­ta­vas­ti pa­rem­paa.)

Taas ker­ran to­det­tiin lii­kun­nan mer­ki­tys. Vaik­ka asia on jo kyl­läs­ty­mi­seen as­ti jau­het­tu ja to­dis­tet­tu, mi­kään maa­il­man me­nos­sa ei sil­ti näy­tä muut­tu­van. In­si­nöö­rit jat­ka­vat ruu­miil­li­sen ra­si­tuk­sen eh­käi­se­mi­seen tar­koi­tet­tu­jen vem­pain­ten ke­hit­te­lyä ja ih­mi­set os­ta­vat nii­tä. Ro­bot­ti­ruo­hon­leik­ku­rit ja –imu­rit ovat jo van­ha jut­tu. Nuo­ri­son liik­ku­mat­to­muu­den ta­kaa­mi­sek­si on ke­hi­tet­ty säh­kö­pot­ku­lau­ta. No sii­nä sen­tään pi­tää sei­soa. Mut­ta mi­ten tä­mä­kin asia käy yk­siin sen kans­sa, et­tä kak­kos­tyy­pin di­a­be­tes, ras­va­mak­sa ja jopa sy­dän­sai­rau­det mu­hi­vat nuo­ri­sos­sam­me en­tis­tä var­hem­min? Mik­si mi­kään ei muu­tu?

Siivous on samalla monipuolista liikuntaa.

Siivous on samalla monipuolista liikuntaa.

Tuija Helander

Ko­din­ko­nei­ta ku­ten imu­ri ja pe­su­ko­ne alet­tiin ai­koi­naan ke­hit­tää per­hee­näi­tien työ­taa­kan vä­hen­tä­mi­sek­si. Tuol­loin myös ko­din ul­ko­puo­lel­la teh­tä­vä palk­ka­työ oli usein fyy­sis­tä. Nyt suu­rin osa is­tuu työ­päi­vän pai­kal­laan ja ai­nut ruu­miil­lis­ta ra­si­tus­ta saa­va ruu­min osa on tie­to­ko­net­ta nä­pyt­te­le­vät sor­met. Fyy­sis­tä ra­si­tus­ta ha­e­taan­kin ny­ky­ään ko­din ul­ko­puo­lel­ta eri­lai­sil­la lii­kun­ta­har­ras­tuk­sil­la.

Ih­mis­tä ”aut­ta­van” (lue: pas­si­voi­van) tek­nii­kan ke­hit­te­ly kui­ten­kin jat­kuu. Lei­vän sii­vut­ta­mi­nen­kin on niin työ­läs­tä, et­tei kau­pas­ta juu­ri ko­ko­nai­sia lei­piä enää löy­dy. Ne ei­vät kuu­lem­ma mene kau­pak­si. Ker­ran huo­ma­sin kau­pan kyl­mä­hyl­lys­sä val­miik­si kei­tet­ty­jä ja kuo­rit­tu­ja ka­nan­mu­nia. On­ko ky­sees­sä uu­sa­vut­to­muus, kii­re vai lais­kuus, kun ei enää voi­da keit­tää ja kuo­ria ka­nan­mu­ni­a­kaan it­se?

Kohta pääsee kuntoilemaan haravoinnin parissa.

Kohta pääsee kuntoilemaan haravoinnin parissa.

Tuija Helander

Koti oli­si kui­ten­kin luon­te­vin paik­ka lii­kun­nan li­sää­mi­seen ar­jes­sa. Esi­mer­kik­si viik­ko­sii­vous käy hy­vin kun­to­len­kis­tä. Kun on ”pu­ris­tel­lut” pe­ti­vaat­teet, piis­kan­nut ma­tot, imu­roi­nut ja luu­tan­nut lat­ti­an sekä pyyh­ki­nyt pö­lyt on sa­mal­la hoi­tu­nut sekä kä­ve­ly­lenk­ki et­tä kun­to­sa­li. Oma­ko­ti­ta­los­sa, ja eten­kin sen pi­hal­la, kun­to­sa­lia vas­ta pii­saa­kin. Ruo­hon­leik­kuu, ha­ra­voin­ti ja lu­mi­työt käy­vät jo ko­vas­ta tree­nis­tä. Kun li­säk­si hoi­taa kau­pas­sa käyn­nit ja pie­net asi­oi­mis­reis­sut työ­mat­kois­ta pu­hu­mat­ta­kaan pyö­räl­lä, saa jo­kai­seen ar­ki­päi­vään lii­ket­tä huo­maa­mat­ta.

Ja lii­ket­tä se on pie­ni­kin lii­ke. Pie­nis­tä pu­rois­ta kas­vaa isom­pi vir­ta ja ko­toa löy­tyy ai­na pien­tä puu­haa (lei­vän sii­vu­tuk­ses­ta ja mu­nan kuo­ri­mi­ses­ta läh­tien). Kun pi­dät ko­din kun­nos­sa omin kä­sin, py­syt myös it­se kun­nos­sa. Toki myös lii­kun­ta­har­ras­tuk­sil­la on ko­din­hoi­don ohel­la oma tär­keä roo­lin­sa kes­tä­vyy­den ja li­has­kun­non, ja myös hen­ki­sen vi­rey­den yl­lä­pi­tä­mi­ses­sä.

Alus­sa mai­ni­tus­sa tut­ki­muk­ses­sa lu­vat­tiin, et­tä elä­män­ta­po­jen kun­toon lait­ta­mi­ses­ta on hyö­tyä myös 40 ikä­vuo­den jäl­keen. Tä­nään on lop­pu­e­lä­mä­si en­sim­mäi­nen päi­vä, eh­kä kan­nat­taa siis aloit­taa nyt.

Kirjoittajan muut kirjoitukset

Ota kantaa

Näköislehti

Menovinkit

To 29.2. Piispantarkastus: yhteis­vas­tuu­tempaus

klo 9.30–10.30 Sä­ky­län to­ril­la (Py­hä­jär­ven­tie 5, Sä­ky­lä). Mu­siik­kia ja kes­kus­te­lua. Pai­kal­la piis­pa Mari Lep­pä­nen, seu­ra­kun­nan työn­te­ki­jöi­tä ja kun­nan­joh­ta­ja. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön seu­ra­kun­ta.

To 29.2. Piispantarkastus: Mitä kuuluu kotiin ja kouluun?

klo 15 Pih­la­van lei­ri­kes­kuk­ses­sa (Leh­muun­tie 35, Sä­ky­lä). Kes­kus­te­lua kou­lu­ar­jen on­gel­mis­ta ja opet­ta­jien­kin jak­sa­mi­ses­ta pai­kal­lis­ten opet­ta­jien ja kas­vat­ta­jien sekä piis­pa Mari Lep­pä­sen kes­ken. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön seu­ra­kun­ta.

Pe 1.3. Satutuokio

klo 10–10.30 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Muu­ta­ma satu sekä muu­ta puu­haa. Al­le kou­lui­käi­sil­le. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Pe 1.3. Kuntosali tutuksi seniori-ikäisille -lyhytkurssi

klo 12.45–13.45 Eu­ran ur­hei­lu­ta­lol­la (Eu­ran­tie 33, Eu­ra). Mona Kos­ki oh­jaa. Se­ni­o­ri-ikäis­ten maa­lis­kuun ta­pah­tu­ma. Järj. Eu­ran ur­hei­lu­ta­lo.

Pe 1.3. Avoin nuokkari

klo 16–18 3.–6.-luok­ka­lai­sil­le ja klo 18–19.30 13–18-vuo­ti­ail­le. Oh­jel­mas­sa pa­ko­huo­ne­pe­li. Järj. Eu­ran nuo­ri­so­pal­ve­lut.

Ma 4.3. Seniori-ikäisten kahvila

klo 14–16 Kaut­tu­an ky­lä­ta­lol­la (Kir­ja­ku­ja, Eu­ra). Oh­jel­mas­sa mu­siik­kia, yh­teis­lau­lua ja mu­siik­ki­tie­to­vi­sa. Se­ni­o­ri-ikäis­ten maa­lis­kuun ta­pah­tu­ma. Järj. pai­kal­li­set elä­ke­läis­jär­jes­töt.

Ma 4.3. Lautapeli-ilta

klo 17–20 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Ant­ti Erk­ki­lä ve­tää tu­tus­tu­mis­ta lau­ta­pe­lei­hin lai­das­ta lai­taan. Suun­nat­tu yli 12-vuo­ti­ail­le. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut ja Sa­ta­o­pis­to.

Ti 5.3. Tutustuminen Kiukaisten ikäihmisten kuntosaliryhmään

klo 10–11 Kiu­kais­ten kun­to­sa­lil­la (Opin­tie 2, Eu­ra). Se­ni­o­ri-ikäis­ten maa­lis­kuun ta­pah­tu­ma. Järj. Eu­ran kun­nan lii­kun­ta­pal­ve­lut.

Ti 5.3. Potkukelkkailua

klo 13–16 Pis­pan laa­vul­ta (Py­hän Hen­ri­kin­tie 1042, Sä­ky­lä) Köy­li­ön­jär­ven jääl­le. Myös mak­ka­ran­pais­toa ja kah­vit­te­lua. Se­ni­o­ri-ikäis­ten maa­lis­kuun ta­pah­tu­ma. Järj. pai­kal­li­set elä­ke­läis­jä­rejs­töt.

Ti 5.3. Seniori-iltapäivä nuorisotalolla

klo 16–18 Kaut­tu­an Nuok­ka­ril­la (Maa­sil­lan­tie 2, Eu­ra). Bin­goa. Järj. Eu­ran nuo­ri­so­val­tuus­to ja nuo­ri­so­pal­ve­lut.

Ti 5.3. Kirjaston koukut

klo 18–19.30 Sä­ky­län pää­kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6, Sä­ky­lä). Ää­ni­kir­jo­ja, mu­siik­kia, kä­den­tai­to­ja ja kir­jas­to­tie­tout­ta. Järj. Sä­ky­län kir­jas­to ja Köy­li­ön seu­dun ny­ky­mar­tat.

Instagram

Menovinkit

To 29.2. Piispantarkastus: yhteis­vas­tuu­tempaus

klo 9.30–10.30 Sä­ky­län to­ril­la (Py­hä­jär­ven­tie 5, Sä­ky­lä). Mu­siik­kia ja kes­kus­te­lua. Pai­kal­la piis­pa Mari Lep­pä­nen, seu­ra­kun­nan työn­te­ki­jöi­tä ja kun­nan­joh­ta­ja. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön seu­ra­kun­ta.

To 29.2. Piispantarkastus: Mitä kuuluu kotiin ja kouluun?

klo 15 Pih­la­van lei­ri­kes­kuk­ses­sa (Leh­muun­tie 35, Sä­ky­lä). Kes­kus­te­lua kou­lu­ar­jen on­gel­mis­ta ja opet­ta­jien­kin jak­sa­mi­ses­ta pai­kal­lis­ten opet­ta­jien ja kas­vat­ta­jien sekä piis­pa Mari Lep­pä­sen kes­ken. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön seu­ra­kun­ta.

Pe 1.3. Satutuokio

klo 10–10.30 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Muu­ta­ma satu sekä muu­ta puu­haa. Al­le kou­lui­käi­sil­le. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Pe 1.3. Kuntosali tutuksi seniori-ikäisille -lyhytkurssi

klo 12.45–13.45 Eu­ran ur­hei­lu­ta­lol­la (Eu­ran­tie 33, Eu­ra). Mona Kos­ki oh­jaa. Se­ni­o­ri-ikäis­ten maa­lis­kuun ta­pah­tu­ma. Järj. Eu­ran ur­hei­lu­ta­lo.

Pe 1.3. Avoin nuokkari

klo 16–18 3.–6.-luok­ka­lai­sil­le ja klo 18–19.30 13–18-vuo­ti­ail­le. Oh­jel­mas­sa pa­ko­huo­ne­pe­li. Järj. Eu­ran nuo­ri­so­pal­ve­lut.

Ma 4.3. Seniori-ikäisten kahvila

klo 14–16 Kaut­tu­an ky­lä­ta­lol­la (Kir­ja­ku­ja, Eu­ra). Oh­jel­mas­sa mu­siik­kia, yh­teis­lau­lua ja mu­siik­ki­tie­to­vi­sa. Se­ni­o­ri-ikäis­ten maa­lis­kuun ta­pah­tu­ma. Järj. pai­kal­li­set elä­ke­läis­jär­jes­töt.

Ma 4.3. Lautapeli-ilta

klo 17–20 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Ant­ti Erk­ki­lä ve­tää tu­tus­tu­mis­ta lau­ta­pe­lei­hin lai­das­ta lai­taan. Suun­nat­tu yli 12-vuo­ti­ail­le. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut ja Sa­ta­o­pis­to.

Ti 5.3. Tutustuminen Kiukaisten ikäihmisten kuntosaliryhmään

klo 10–11 Kiu­kais­ten kun­to­sa­lil­la (Opin­tie 2, Eu­ra). Se­ni­o­ri-ikäis­ten maa­lis­kuun ta­pah­tu­ma. Järj. Eu­ran kun­nan lii­kun­ta­pal­ve­lut.

Ti 5.3. Potkukelkkailua

klo 13–16 Pis­pan laa­vul­ta (Py­hän Hen­ri­kin­tie 1042, Sä­ky­lä) Köy­li­ön­jär­ven jääl­le. Myös mak­ka­ran­pais­toa ja kah­vit­te­lua. Se­ni­o­ri-ikäis­ten maa­lis­kuun ta­pah­tu­ma. Järj. pai­kal­li­set elä­ke­läis­jä­rejs­töt.

Ti 5.3. Seniori-iltapäivä nuorisotalolla

klo 16–18 Kaut­tu­an Nuok­ka­ril­la (Maa­sil­lan­tie 2, Eu­ra). Bin­goa. Järj. Eu­ran nuo­ri­so­val­tuus­to ja nuo­ri­so­pal­ve­lut.

Ti 5.3. Kirjaston koukut

klo 18–19.30 Sä­ky­län pää­kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6, Sä­ky­lä). Ää­ni­kir­jo­ja, mu­siik­kia, kä­den­tai­to­ja ja kir­jas­to­tie­tout­ta. Järj. Sä­ky­län kir­jas­to ja Köy­li­ön seu­dun ny­ky­mar­tat.

Instagram