Blogi
Tuija
 
Helander
Olen keuhkosiirron saanut entinen huippu-urheilija, nykyinen kuntoilija ja valmentaja, jolle hengittäminen ja hengästyminen ovat jokapäiväisiä ilonaiheita. Koulutukseltani olen kauppatieteiden maisteri Turun kauppakorkeakoulusta, jonka oppeja käytän mieluummin raittiin ilman ja liikunnan kuin hammastahnan kaupitteluun. Blogini aiheet liittyvät useimmiten liikuntaan, urheiluun ja terveyteen. Entisenä nuorena (60 vuotta) saatan peilata myös asioihin ”ennen vanhaan”.
20.11.2021 9.06

Entisen nuoren nurkka: Oletko sinäkin listaihminen?

Tämän blogin kirjoitushomma on ollut työlistallani jo kaksi viikkoa, mutta kokemuksesta tiedän, että kelvollista tekstiä alkaa syntyä vasta kun deadline alkaa painaa päälle. Listalla olo takaa kuitenkin sen, ettei blogi unohdu. Ja kun listaa on katsellut jo jonkin aikaa, asiakin on ehtinyt muhia päässä.

Listaihmisen listoja.

Listaihmisen listoja.

Tuija Helander

Kaup­paan­kaan en voi men­nä il­man lis­taa. Kir­joi­tan sen val­miik­si sii­hen jär­jes­tyk­seen, mis­sä ta­va­rat ovat kau­pas­sa. Jos­kus joku ta­va­ra tu­lee lis­tal­le jäl­ki­kä­teen, ja sil­lä on kyl­lä suu­ri vaa­ra jää­dä kau­pan hyl­lyyn, jos en kas­sal­le men­nes­sä huo­maa teh­dä yli­mää­räis­tä kie­paus­ta. Jos­kus taas ta­va­ra on li­vah­ta­nut lis­tal­le lii­an al­kuun. Ei siis ole ol­len­kaan har­vi­nais­ta, et­tä ta­va­ra on lis­tal­la mut­ta jää sil­ti os­ta­mat­ta. Ei­kä se­kään ole har­vi­nais­ta, et­tä kaup­paan pääs­ty­ä­ni huo­maan, et­tä lis­ta on jää­nyt keit­ti­ön pöy­däl­le. On­nek­si on äly­pu­he­lin! Ei muu­ta kuin soit­to ko­tiin mie­hel­le, jos on ko­to­na, et­tä lä­het­tää ku­van what­sap­piin.

Lis­toil­la on hoi­det­ta­via se­ka­lai­sia asi­oi­ta, pi­ha­puu­hia, pi­dem­män ajan pro­jek­te­ja (ku­ten kaa­tis­kuor­man teko) (odot­taa to­teu­tus­ta) ja me­no­ja. Tär­ke­ät asi­at pi­tää ym­py­röi­dä ja kii­reel­li­sim­mät mer­ka­ta täh­dil­lä. Su­per­tär­keä seu­raa­van päi­vän asia pää­see vie­lä eril­li­sel­le la­pul­le keit­ti­ön pöy­däl­le odot­ta­maan aa­mu­kah­via ja löy­tä­mis­tä.

Mi­kään ei ole sen mauk­kaam­paa kuin ve­tää vii­va hoi­de­tun asi­an yli!

Mi­nul­la on ai­na ol­lut ta­pa­na teh­dä mon­taa asi­aa yh­tä ai­kaa, mut­ta tai­to on ikä­vuo­sien kart­tu­es­sa huo­les­tut­ta­vas­ti ruos­tu­nut. Te­hok­kuus on mur­to-osa par­hais­ta ajois­ta. Mies sa­noo­kin, et­tä pyö­rin ym­py­rää ja so­hin viit­tä asi­aa yh­tä ai­kaa, mut­ta mis­tään ei tule val­mis­ta.

Kesäkenkäkassi odottaa kellariin viemistä.

Kesäkenkäkassi odottaa kellariin viemistä.

Tuija Helander

Tämä mo­nen asi­an te­ke­mi­sen ha­pa­tus ai­heut­taa usein myös sen, et­tä olen me­nos­sa esi­mer­kik­si kel­la­riin ha­ke­maan jo­tain tiet­tyä ta­va­raa, ja huo­maan mat­kal­la, et­tä te­ras­si­ma­ton­kin voi­si vie­dä sa­mal­la pois tal­ven al­ta. Kä­teen tart­tuu vie­lä nau­la­kon al­la odot­ta­va ke­sä­ken­kä­kas­si. Kel­la­ris­sa huo­maan, et­tä rik­ki men­nyt tuu­le­tin piti lait­taa kaa­tis­kuor­maan ja alan miet­tiä, oli­si­ko vie­lä joi­tain mui­ta rik­ki­näi­siä säh­kö­lait­tei­ta. Löy­dän pa­ri­kin ja tu­len ylös tyy­ty­väi­se­nä, kun­nes ha­vah­dun ih­met­te­le­mään, mitä mi­nun siel­tä kel­la­ris­ta pi­ti­kään ha­kea.

Van­he­ne­mi­nen ei ole help­poa ei­kä ai­na niin mu­ka­vaa­kaan. Ei au­ta kuin yrit­tää so­peu­tua syö­mäl­lä ka­la­öl­jy­kap­se­lei­ta ja laa­ti­mal­la lis­to­ja.

Ka­len­te­ris­ta huo­maan et­tä jou­luun­kin on enää va­jaat vii­si viik­koa!! Pi­tää­pä al­kaa laa­tia jou­lu­lis­taa. Ik­ku­nan­pe­su heti kär­keen. Ter­vei­siä Leh­to­sen Ar­jal­le!

Kirjoittajan muut kirjoitukset

Ota kantaa

Näköislehti

Menovinkit

Pe 8.12. Panelian kyläjou­lu­ka­len­terin 8. luukku

klo 17 osoit­tees­sa Kas­kis­ton­tie 21, Eu­ra. Järj. Pa­ne­li­an Rai­kas.

Pe 8.12. Kauneimmat joululaulut

klo 18 Kiu­kais­ten kir­kos­sa (Kiu­kais­ten kirk­ko­tie 2, Eu­ra). Järj. Eu­ran srk.

La 9.12. Ruukinpuiston joulumarkkinat

klo 12–16 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa (Se­pän­tie, Eu­ra). Nuk­ke­ko­tie­si­ne-et­sin­tä Ruu­kin Lin­nus­sa. Hal­li­ta­lon pää­dys­sä voh­ve­li­kah­vi­la ja pop up -krans­si­myy­mä­lä. Järj. Ruu­kin­puis­ton toi­mi­jat.

La 9.12. Naisvoi­mis­te­li­joiden joulujuhla

klo 14 Sä­ky­lä­hal­lis­sa (Ur­hei­lu­tie 4, Sä­ky­lä). Las­ten, nuor­ten ja ai­kuis­ten ryh­mät esiin­ty­vät. Järj. Sä­ky­län Nais­voi­mis­te­li­jat.

La 9.12. Saunapäivä

klo 16–18 Ran­ta­lan sau­nal­la Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa (Tam­men­sil­lan­tie 2, Eu­ra). Va­raa paik­ka etu­kä­teen Tii­na tai Vesa Tai­ni­ol­ta. Järj. Ran­ta­lan sau­na.

La 9.12. Ohjattu hemmottelutuokio

klo 16–18 osoit­tees­sa Häi­jy­mä­en­tie 106, Eu­ra. Osa Hin­ner­jo­en ky­lä­jou­lu­ka­len­te­ria. Järj. Min­na Tam­mis­to.

La 9.12. Panelian kyläjou­lu­ka­len­terin 9. luukku

klo 17 osoit­tees­sa Pa­ne­li­an­tie 25, Eu­ra. Järj. Hius­huo­ne Elo.

Su 10.12. Perinteiset joulumyyjäiset

klo 12–14 Köy­li­ön Lal­lin­ta­los­sa (Py­hän Hen­ri­kin­tie 401 B, Sä­ky­lä). Järj. yrit­tä­jät.

Su 10.12. Japaninkieliset joululaulut

klo 15 Pa­ne­li­an kir­kos­sa (Pa­ne­li­an­tie 40, Eu­ra). Järj. Eu­ran srk.

Su 10.12. Joulupukki vierailee

klo 17–19 Pir­jon ke­sä­ki­os­kil­la (Ilo­mä­en­tie 62, Eu­ra). Osa Hin­ner­jo­en ky­lä­jou­lu­ka­len­te­ria. Järj. Pir­jon ke­sä­ki­os­ki.

Su 10.12. Panelian kyläjou­lu­ka­len­terin 10. luukku

klo 17 Työ­vä­en­ta­lol­la (Pa­ne­li­an­tie 28, Eu­ra). Järj. pa­ne­li­a­lai­set.

Su 10.12. Kauneimmat joululaulut

klo 18 Eu­ran kir­kos­sa (Sork­kis­ten­tie 5, Eu­ra). Järj. Eu­ran srk.

Su 10.12. Kauneimmat joululaulut

klo 18 Hin­ner­jo­en kir­kos­sa (Kirk­ko­tie 36, Eu­ra). Järj. Eu­ran srk.

Su 10.12. Savikon metsähartaus

klo 18 Va­ha­sen met­säs­sä (Eu­ra). Järj. Eu­ran srk.

Su 10.12. Kauneimmat joululaulut

klo 18 Sä­ky­län kir­kos­sa (Ran­ta­tie 312, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön seu­ra­kun­ta.

Ma 11.12. Panelian kyläjou­lu­ka­len­terin 11. luukku

klo 17 Pa­ne­li­an op­pi­mis­kes­kuk­ses­sa (Kas­kis­ton­tie 11, Eu­ra). Järj. pa­ne­li­a­lai­set.

Ma 11.12. Enkeli-ilta

klo 18–20 Har­ju­num­men kap­pe­lis­sa (Lai­ti­lan­tie 1882, Eu­ra). Osa Hin­ner­jo­en ky­lä­jou­lu­ka­len­te­ria. Järj. Hin­ner­jo­en kirk­ko­pii­ri­neu­vos­to.

Instagram

Menovinkit

Pe 8.12. Panelian kyläjou­lu­ka­len­terin 8. luukku

klo 17 osoit­tees­sa Kas­kis­ton­tie 21, Eu­ra. Järj. Pa­ne­li­an Rai­kas.

Pe 8.12. Kauneimmat joululaulut

klo 18 Kiu­kais­ten kir­kos­sa (Kiu­kais­ten kirk­ko­tie 2, Eu­ra). Järj. Eu­ran srk.

La 9.12. Ruukinpuiston joulumarkkinat

klo 12–16 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa (Se­pän­tie, Eu­ra). Nuk­ke­ko­tie­si­ne-et­sin­tä Ruu­kin Lin­nus­sa. Hal­li­ta­lon pää­dys­sä voh­ve­li­kah­vi­la ja pop up -krans­si­myy­mä­lä. Järj. Ruu­kin­puis­ton toi­mi­jat.

La 9.12. Naisvoi­mis­te­li­joiden joulujuhla

klo 14 Sä­ky­lä­hal­lis­sa (Ur­hei­lu­tie 4, Sä­ky­lä). Las­ten, nuor­ten ja ai­kuis­ten ryh­mät esiin­ty­vät. Järj. Sä­ky­län Nais­voi­mis­te­li­jat.

La 9.12. Saunapäivä

klo 16–18 Ran­ta­lan sau­nal­la Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa (Tam­men­sil­lan­tie 2, Eu­ra). Va­raa paik­ka etu­kä­teen Tii­na tai Vesa Tai­ni­ol­ta. Järj. Ran­ta­lan sau­na.

La 9.12. Ohjattu hemmottelutuokio

klo 16–18 osoit­tees­sa Häi­jy­mä­en­tie 106, Eu­ra. Osa Hin­ner­jo­en ky­lä­jou­lu­ka­len­te­ria. Järj. Min­na Tam­mis­to.

La 9.12. Panelian kyläjou­lu­ka­len­terin 9. luukku

klo 17 osoit­tees­sa Pa­ne­li­an­tie 25, Eu­ra. Järj. Hius­huo­ne Elo.

Su 10.12. Perinteiset joulumyyjäiset

klo 12–14 Köy­li­ön Lal­lin­ta­los­sa (Py­hän Hen­ri­kin­tie 401 B, Sä­ky­lä). Järj. yrit­tä­jät.

Su 10.12. Japaninkieliset joululaulut

klo 15 Pa­ne­li­an kir­kos­sa (Pa­ne­li­an­tie 40, Eu­ra). Järj. Eu­ran srk.

Su 10.12. Joulupukki vierailee

klo 17–19 Pir­jon ke­sä­ki­os­kil­la (Ilo­mä­en­tie 62, Eu­ra). Osa Hin­ner­jo­en ky­lä­jou­lu­ka­len­te­ria. Järj. Pir­jon ke­sä­ki­os­ki.

Su 10.12. Panelian kyläjou­lu­ka­len­terin 10. luukku

klo 17 Työ­vä­en­ta­lol­la (Pa­ne­li­an­tie 28, Eu­ra). Järj. pa­ne­li­a­lai­set.

Su 10.12. Kauneimmat joululaulut

klo 18 Eu­ran kir­kos­sa (Sork­kis­ten­tie 5, Eu­ra). Järj. Eu­ran srk.

Su 10.12. Kauneimmat joululaulut

klo 18 Hin­ner­jo­en kir­kos­sa (Kirk­ko­tie 36, Eu­ra). Järj. Eu­ran srk.

Su 10.12. Savikon metsähartaus

klo 18 Va­ha­sen met­säs­sä (Eu­ra). Järj. Eu­ran srk.

Su 10.12. Kauneimmat joululaulut

klo 18 Sä­ky­län kir­kos­sa (Ran­ta­tie 312, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön seu­ra­kun­ta.

Ma 11.12. Panelian kyläjou­lu­ka­len­terin 11. luukku

klo 17 Pa­ne­li­an op­pi­mis­kes­kuk­ses­sa (Kas­kis­ton­tie 11, Eu­ra). Järj. pa­ne­li­a­lai­set.

Ma 11.12. Enkeli-ilta

klo 18–20 Har­ju­num­men kap­pe­lis­sa (Lai­ti­lan­tie 1882, Eu­ra). Osa Hin­ner­jo­en ky­lä­jou­lu­ka­len­te­ria. Järj. Hin­ner­jo­en kirk­ko­pii­ri­neu­vos­to.

Instagram