Blogi
Tuija
 
Helander
Olen keuhkosiirron saanut entinen huippu-urheilija, nykyinen kuntoilija ja valmentaja, jolle hengittäminen ja hengästyminen ovat jokapäiväisiä ilonaiheita. Koulutukseltani olen kauppatieteiden maisteri Turun kauppakorkeakoulusta, jonka oppeja käytän mieluummin raittiin ilman ja liikunnan kuin hammastahnan kaupitteluun. Blogini aiheet liittyvät useimmiten liikuntaan, urheiluun ja terveyteen. Entisenä nuorena (60 vuotta) saatan peilata myös asioihin ”ennen vanhaan”.
4.2.2023 10.12

Entisen nuoren nurkka: Kasviskokkaus hyppysiin

Ilmas­ton­muu­tok­sesta on puhuttu niin paljon, että olen alkanut pähkäillä oman ruokalautaseni sisältöä. Haluan, että maapallo pysyy elinkelpoisena ja meillä on neljä vuodenaikaa tulevai­suu­des­sakin.

Kier­rä­tys­tä olen har­ras­ta­nut jo kau­an, asi­oin­ti­reis­sut olen teh­nyt mie­luum­min pyö­räl­lä kuin au­tol­la, ja vii­me ke­vää­nä kor­va­sim­me öl­jy­läm­mi­tyk­sen il­ma­ve­si­läm­pö­pum­pul­la. Hii­li­ja­lan­jäl­ki on siis pie­nen­ty­nyt, mut­ta vie­lä on tämä yk­si sar­ka kyn­tä­mät­tä.

Kas­vis­ruu­is­ta olen pääs­syt naut­ti­maan lä­hin­nä ys­tä­vien ruo­ka­pöy­däs­sä ja to­den­nut, et­tä näi­tä voi­sin it­se­kin syö­dä enem­män. Mie­hen ty­tär asui meil­lä puo­let vii­me vuo­des­ta ja tai­ta­va­na kas­vis­ruo­kien te­ki­jä­nä hän sai mei­dät­kin in­nos­tu­maan niis­tä.

Kannattaa perehtyä tofun kokkausohjeisiin, jotta ruuassa on näön lisäksi myös makua.

Kannattaa perehtyä tofun kokkausohjeisiin, jotta ruuassa on näön lisäksi myös makua.

Tuija Helander

Vie­lä kun op­pi­sin it­se val­mis­ta­maan mauk­kai­ta ate­ri­oi­ta kas­vik­sis­ta! Jot­ta vai­ku­tuk­sia il­mas­toon oli­si, kas­vis­ten li­säyk­sen ohel­la niil­lä pi­täi­si ni­mit­täin myös kor­va­ta li­han­syön­tiä. Mut­ta mitä sen ti­lal­le?

Kau­pan hyl­lyl­tä sil­mii­ni osui sit­ten tofu-pak­kaus. Sen pääl­lä oli teks­ti ”Rich in pro­tein”. Lu­vat­tiin siis run­saas­ti pro­tei­i­nia, jo­ten nap­pa­sin pa­ke­tin ko­rii­ni.

Pak­kauk­ses­sa ke­ho­tet­tiin kui­vaa­maan tofu en­nen pais­ta­mis­ta ja tein työ­tä käs­ket­tyä. Kaa­doin pan­nul­le öl­jyä, run­saas­ti val­ko­si­pu­lia ja cur­rya ja hei­tin ta­lous­pa­pe­ril­la pai­nel­lut to­fu­pa­lat pais­tu­maan. Li­säk­si pil­koin jouk­koon pork­ka­naa, si­pu­lia, pap­ri­kaa ja ke­sä­kur­pit­saa. Soi­ja oli lop­pu jo­ten li­sä­sin suo­laa maun esiin saa­mi­sek­si. Ma­kua ei kyl­lä tul­lut. Li­sää suo­laa. Maku oli edel­leen pah­vi­nen. Li­sä­sin chi­li­jau­het­ta ja kur­ku­maa. Ei ma­kua. Kai­ken li­säk­si to­fu­pa­lat oli­vat ve­te­liä, ra­peu­des­ta ei ol­lut tie­to­a­kaan.

Aloin sit­ten mie­len­kiin­nos­ta tut­kia to­fun si­säl­tä­mää pro­tei­i­ni­mää­rää ja huo­ma­sin, et­tä sa­das­sa gram­mas­sa to­fua on vain kah­dek­san gram­maa pro­tei­i­nia! Pro­tei­i­ni­rik­kau­des­ta ei siis voi­da pu­hua. Esi­mer­kik­si yh­des­sä ka­nan­mu­nas­sa on pro­tei­i­nia yh­tä pal­jon, ja kau­ra­ryy­neis­sä tup­las­ti enem­män (ja hin­ta huo­mat­ta­vas­ti edul­li­sem­pi).

Tuotteista kannattaa katsoa tuoteselosteet, jotta todellinen ravintosisältö selviää. Tämän tuotteen proteiinisisältö oli 8 g / 100 g, joka on kymmenesosa 60-kiloisen henkilön päivittäisestä tarpeesta.

Tuotteista kannattaa katsoa tuoteselosteet, jotta todellinen ravintosisältö selviää. Tämän tuotteen proteiinisisältö oli 8 g / 100 g, joka on kymmenesosa 60-kiloisen henkilön päivittäisestä tarpeesta.

Tuija Helander

Asi­aa li­sää tut­kit­tu­a­ni ha­vait­sin, et­tä jos ai­on li­hat­to­mas­ti saa­da ruu­as­ta­ni tar­peek­si pro­tei­i­nia, on lis­tal­le otet­ta­va esi­mer­kik­si soi­ja­pa­pu­ja (pro­tei­i­nia 36 g / 100 g), kur­pit­san­sie­me­niä (36 g) tai nyh­tö­kau­raa (28 g), jot­ka pro­tei­i­ni­si­säl­löl­tään vas­taa­vat nau­dan­li­ha­pih­viä (31 g), pos­sun si­sä­fi­let­tä (28 g) tai broi­le­ria (26 g). To­fu­kin on soi­ja­val­mis­te, mut­ta sitä on os­ta­mas­sa­ni tuot­tees­sa vain 38 pro­sent­tia, lo­put on vet­tä.

Pro­tei­i­ni muo­dos­tuu useis­ta eri ami­no­ha­pois­ta. Ruo­ka-ai­neet si­säl­tä­vät eri mää­riä eri laa­tui­sia ami­no­hap­po­ja, jo­ten pro­tei­i­nil­la ja pro­tei­i­nil­la on eroa. Ylei­ses­ti li­hap­ro­tei­i­ne­ja pi­de­tään hy­vä­laa­tui­si­na. Jos li­han ha­lu­aa kor­va­ta ko­ko­naan kas­vi­kun­nan tuot­teil­la, vaa­di­taan pal­jon li­sä­o­pis­ke­lua, jot­ta ra­vin­to-opil­li­ses­ti kaik­ki vaa­ti­muk­set tu­lee täy­tet­tyä. Lins­se­jä, her­nei­tä ja sie­me­niä pi­tää pu­put­taa ai­ka­moi­nen mää­rä. Myös jo­kin kok­kaus­kurs­si voi­si ol­la tar­peen, ai­na­kin mei­kä­läi­sel­le.

Vuodenaikojen vaihtelu on suomalaisen luonnon hienoimpia ilmiöitä. Toivottavasti meillä on talvi myös tulevaisuudessa.

Vuodenaikojen vaihtelu on suomalaisen luonnon hienoimpia ilmiöitä. Toivottavasti meillä on talvi myös tulevaisuudessa.

Tuija Helander

PS. Jäl­keen­päin kuu­lin, et­tä to­fua pais­ta­es­sa pan­nul­le ei mis­sään ta­pauk­ses­sa saa lait­taa öl­jyä ja maus­teet li­sä­tään vas­ta pais­ta­mi­sen jäl­keen. Tein kai­ken vää­rin päin.

Vie­lä on siis toi­voa saa­da to­fu­kin mais­tu­maan. En aio luo­vut­taa, mut­ta en­si ker­ral­la ko­kei­len kyl­lä jo­tain muu­ta. Eh­kä här­kis­tä.

Kirjoittajan muut kirjoitukset

Ota kantaa

Näköislehti

Menovinkit

Pe 8.12. Panelian kyläjou­lu­ka­len­terin 8. luukku

klo 17 osoit­tees­sa Kas­kis­ton­tie 21, Eu­ra. Järj. Pa­ne­li­an Rai­kas.

Pe 8.12. Kauneimmat joululaulut

klo 18 Kiu­kais­ten kir­kos­sa (Kiu­kais­ten kirk­ko­tie 2, Eu­ra). Järj. Eu­ran srk.

La 9.12. Ruukinpuiston joulumarkkinat

klo 12–16 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa (Se­pän­tie, Eu­ra). Nuk­ke­ko­tie­si­ne-et­sin­tä Ruu­kin Lin­nus­sa. Hal­li­ta­lon pää­dys­sä voh­ve­li­kah­vi­la ja pop up -krans­si­myy­mä­lä. Järj. Ruu­kin­puis­ton toi­mi­jat.

La 9.12. Naisvoi­mis­te­li­joiden joulujuhla

klo 14 Sä­ky­lä­hal­lis­sa (Ur­hei­lu­tie 4, Sä­ky­lä). Las­ten, nuor­ten ja ai­kuis­ten ryh­mät esiin­ty­vät. Järj. Sä­ky­län Nais­voi­mis­te­li­jat.

La 9.12. Saunapäivä

klo 16–18 Ran­ta­lan sau­nal­la Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa (Tam­men­sil­lan­tie 2, Eu­ra). Va­raa paik­ka etu­kä­teen Tii­na tai Vesa Tai­ni­ol­ta. Järj. Ran­ta­lan sau­na.

La 9.12. Ohjattu hemmottelutuokio

klo 16–18 osoit­tees­sa Häi­jy­mä­en­tie 106, Eu­ra. Osa Hin­ner­jo­en ky­lä­jou­lu­ka­len­te­ria. Järj. Min­na Tam­mis­to.

La 9.12. Panelian kyläjou­lu­ka­len­terin 9. luukku

klo 17 osoit­tees­sa Pa­ne­li­an­tie 25, Eu­ra. Järj. Hius­huo­ne Elo.

Su 10.12. Perinteiset joulumyyjäiset

klo 12–14 Köy­li­ön Lal­lin­ta­los­sa (Py­hän Hen­ri­kin­tie 401 B, Sä­ky­lä). Järj. yrit­tä­jät.

Su 10.12. Japaninkieliset joululaulut

klo 15 Pa­ne­li­an kir­kos­sa (Pa­ne­li­an­tie 40, Eu­ra). Järj. Eu­ran srk.

Su 10.12. Joulupukki vierailee

klo 17–19 Pir­jon ke­sä­ki­os­kil­la (Ilo­mä­en­tie 62, Eu­ra). Osa Hin­ner­jo­en ky­lä­jou­lu­ka­len­te­ria. Järj. Pir­jon ke­sä­ki­os­ki.

Su 10.12. Panelian kyläjou­lu­ka­len­terin 10. luukku

klo 17 Työ­vä­en­ta­lol­la (Pa­ne­li­an­tie 28, Eu­ra). Järj. pa­ne­li­a­lai­set.

Su 10.12. Kauneimmat joululaulut

klo 18 Eu­ran kir­kos­sa (Sork­kis­ten­tie 5, Eu­ra). Järj. Eu­ran srk.

Su 10.12. Kauneimmat joululaulut

klo 18 Hin­ner­jo­en kir­kos­sa (Kirk­ko­tie 36, Eu­ra). Järj. Eu­ran srk.

Su 10.12. Savikon metsähartaus

klo 18 Va­ha­sen met­säs­sä (Eu­ra). Järj. Eu­ran srk.

Su 10.12. Kauneimmat joululaulut

klo 18 Sä­ky­län kir­kos­sa (Ran­ta­tie 312, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön seu­ra­kun­ta.

Ma 11.12. Panelian kyläjou­lu­ka­len­terin 11. luukku

klo 17 Pa­ne­li­an op­pi­mis­kes­kuk­ses­sa (Kas­kis­ton­tie 11, Eu­ra). Järj. pa­ne­li­a­lai­set.

Ma 11.12. Enkeli-ilta

klo 18–20 Har­ju­num­men kap­pe­lis­sa (Lai­ti­lan­tie 1882, Eu­ra). Osa Hin­ner­jo­en ky­lä­jou­lu­ka­len­te­ria. Järj. Hin­ner­jo­en kirk­ko­pii­ri­neu­vos­to.

Instagram

Menovinkit

Pe 8.12. Panelian kyläjou­lu­ka­len­terin 8. luukku

klo 17 osoit­tees­sa Kas­kis­ton­tie 21, Eu­ra. Järj. Pa­ne­li­an Rai­kas.

Pe 8.12. Kauneimmat joululaulut

klo 18 Kiu­kais­ten kir­kos­sa (Kiu­kais­ten kirk­ko­tie 2, Eu­ra). Järj. Eu­ran srk.

La 9.12. Ruukinpuiston joulumarkkinat

klo 12–16 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa (Se­pän­tie, Eu­ra). Nuk­ke­ko­tie­si­ne-et­sin­tä Ruu­kin Lin­nus­sa. Hal­li­ta­lon pää­dys­sä voh­ve­li­kah­vi­la ja pop up -krans­si­myy­mä­lä. Järj. Ruu­kin­puis­ton toi­mi­jat.

La 9.12. Naisvoi­mis­te­li­joiden joulujuhla

klo 14 Sä­ky­lä­hal­lis­sa (Ur­hei­lu­tie 4, Sä­ky­lä). Las­ten, nuor­ten ja ai­kuis­ten ryh­mät esiin­ty­vät. Järj. Sä­ky­län Nais­voi­mis­te­li­jat.

La 9.12. Saunapäivä

klo 16–18 Ran­ta­lan sau­nal­la Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa (Tam­men­sil­lan­tie 2, Eu­ra). Va­raa paik­ka etu­kä­teen Tii­na tai Vesa Tai­ni­ol­ta. Järj. Ran­ta­lan sau­na.

La 9.12. Ohjattu hemmottelutuokio

klo 16–18 osoit­tees­sa Häi­jy­mä­en­tie 106, Eu­ra. Osa Hin­ner­jo­en ky­lä­jou­lu­ka­len­te­ria. Järj. Min­na Tam­mis­to.

La 9.12. Panelian kyläjou­lu­ka­len­terin 9. luukku

klo 17 osoit­tees­sa Pa­ne­li­an­tie 25, Eu­ra. Järj. Hius­huo­ne Elo.

Su 10.12. Perinteiset joulumyyjäiset

klo 12–14 Köy­li­ön Lal­lin­ta­los­sa (Py­hän Hen­ri­kin­tie 401 B, Sä­ky­lä). Järj. yrit­tä­jät.

Su 10.12. Japaninkieliset joululaulut

klo 15 Pa­ne­li­an kir­kos­sa (Pa­ne­li­an­tie 40, Eu­ra). Järj. Eu­ran srk.

Su 10.12. Joulupukki vierailee

klo 17–19 Pir­jon ke­sä­ki­os­kil­la (Ilo­mä­en­tie 62, Eu­ra). Osa Hin­ner­jo­en ky­lä­jou­lu­ka­len­te­ria. Järj. Pir­jon ke­sä­ki­os­ki.

Su 10.12. Panelian kyläjou­lu­ka­len­terin 10. luukku

klo 17 Työ­vä­en­ta­lol­la (Pa­ne­li­an­tie 28, Eu­ra). Järj. pa­ne­li­a­lai­set.

Su 10.12. Kauneimmat joululaulut

klo 18 Eu­ran kir­kos­sa (Sork­kis­ten­tie 5, Eu­ra). Järj. Eu­ran srk.

Su 10.12. Kauneimmat joululaulut

klo 18 Hin­ner­jo­en kir­kos­sa (Kirk­ko­tie 36, Eu­ra). Järj. Eu­ran srk.

Su 10.12. Savikon metsähartaus

klo 18 Va­ha­sen met­säs­sä (Eu­ra). Järj. Eu­ran srk.

Su 10.12. Kauneimmat joululaulut

klo 18 Sä­ky­län kir­kos­sa (Ran­ta­tie 312, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön seu­ra­kun­ta.

Ma 11.12. Panelian kyläjou­lu­ka­len­terin 11. luukku

klo 17 Pa­ne­li­an op­pi­mis­kes­kuk­ses­sa (Kas­kis­ton­tie 11, Eu­ra). Järj. pa­ne­li­a­lai­set.

Ma 11.12. Enkeli-ilta

klo 18–20 Har­ju­num­men kap­pe­lis­sa (Lai­ti­lan­tie 1882, Eu­ra). Osa Hin­ner­jo­en ky­lä­jou­lu­ka­len­te­ria. Järj. Hin­ner­jo­en kirk­ko­pii­ri­neu­vos­to.

Instagram