Blogi
Tuija
 
Helander
Olen keuhkosiirron saanut entinen huippu-urheilija, nykyinen kuntoilija ja valmentaja, jolle hengittäminen ja hengästyminen ovat jokapäiväisiä ilonaiheita. Koulutukseltani olen kauppatieteiden maisteri Turun kauppakorkeakoulusta, jonka oppeja käytän mieluummin raittiin ilman ja liikunnan kuin hammastahnan kaupitteluun. Blogini aiheet liittyvät useimmiten liikuntaan, urheiluun ja terveyteen. Entisenä nuorena (60 vuotta) saatan peilata myös asioihin ”ennen vanhaan”.
23.9.2023 7.29

Entisen nuoren nurkka: Tattifarmari ja perunanviljelijä

Kollektiivimaan perunasatoa vuodelta 2016.

Kollektiivimaan perunasatoa vuodelta 2016.

Tuija Helander

In­nos­tuin muu­ta­ma vuo­si sit­ten herk­ku­ta­teis­ta puo­li­son pais­tet­tua kä­ve­ly­len­kil­tä löy­ty­neen herk­ku­ta­tin pan­nul­la. Tat­ti­pais­tos oli vie­dä kie­len men­nes­sään!

Is­tus­ke­lim­me seu­raa­va­na ke­sä­nä pi­ha­kei­nus­sa ja muis­te­lin tat­ti­pais­tos­ta syl­ki pos­kes­sa. – Oli­si­pa hie­noa, jos meil­lä oli­si oma tat­ti­far­mi, haa­vei­lin.

Ja kuin­ka ol­la­kaan, sa­man ke­sän lo­pul­la semb­ra­män­ty­jem­me al­le al­koi il­mes­tyä toi­nen tois­taan pul­le­am­pia tat­te­ja. Ku­li­na­ris­mi kuk­ki keit­ti­ös­säm­me har­va se il­ta. Vois­sa pais­tet­tu, pil­kot­tu herk­ku­tat­ti höys­tet­ty­nä ri­pauk­sel­la suo­laa ja val­ko­pip­pu­ria, ja pääl­le lo­raus ker­maa. Pais­tok­sen al­le veh­nä­paah­to­lei­pä ja kyy­ti­po­jak­si lasi pu­na­vii­niä, aahh! Sen pa­rem­paa herk­kua en tie­dä! (Ai­na­kaan it­se teh­tyä.)

Herkkua omalta pihalta, suoraan pannulle.

Herkkua omalta pihalta, suoraan pannulle.

Tuija Helander

Toi­nen, mis­tä olen haa­veil­lut mon­ta vuot­ta, on oma pe­ru­na­maa. Va­ko­jen mää­rä ja paik­ka pi­hal­la on jo suun­ni­tel­tu. Pi­ha­va­jas­ta löy­tyy en­ti­sen omis­ta­jien jäl­jil­tä ruos­tu­nut au­ra, pe­ru­na­kuok­kia ja muu­ta­ma pä­re­ko­ri. Kaik­ki puit­teet ovat siis ole­mas­sa.

Ai­em­min saim­me oman maan ”pe­ru­ni” kum­mi­se­tä­ni isos­ta kol­lek­tii­vi­maas­ta, jota hoi­dim­me po­ru­kal­la su­ku­lais­ten kes­ken. Kyl­lä mais­tui pit­ku­lai­nen, si­leä Ni­co­la hy­väl­le ver­rat­tu­na kau­pan muo­vi­pus­seis­ta saa­ta­viin apu­lan­ta­pe­ru­noi­hin! Oma pe­ru­na­maa vain odot­taa edel­leen pe­rus­ta­jaan­sa.

Tänä ke­sä­nä sat­tui sit­ten toi­nen luon­no­nih­me. Tai sik­si sitä en­sin luu­lin. Vie­des­sä­ni ha­ra­voin­ti­jät­tei­tä pel­ti­va­jan ta­ka­na ole­vaan leh­ti­kom­pos­tiin kat­soin ih­meis­sä­ni ka­sas­ta nou­se­via var­sia: ihan kuin pe­ru­nan­var­sia! Nyp­pä­sin yh­den ir­ti ja pe­ru­noi­ta­han siel­tä ir­to­si. Ih­met­te­lin mie­hel­le, et­tä noin­ko vain ko­val­la toi­vo­mi­sel­la pe­ru­na­kin läh­ti kas­va­maan, jo­hon mies to­te­si, et­tä seu­raa­vak­si ale­taan­kin sit­ten toi­voa ra­ha­puu­ta.

Pe­ru­noil­le löy­tyi jäl­keen­päin se­li­tys: muis­tin heit­tä­nee­ni kel­la­ris­sa ol­leet itu­pe­ru­nat ke­vääl­lä va­jan taak­se. Mut­ta et­tä noin help­po­a­ko se on, eh­kä se pot­tu­maa pi­täi­si sit­ten­kin kyn­tää?

Toi­saal­ta, kun seu­raan vel­je­ni jo­ka­ke­säis­tä pe­ru­nap­ro­jek­tia: har­sot­ta­mis­ta, rik­ka­ruo­ho­jen nyp­pi­mis­tä, kas­te­lua, mul­lit­ta­mis­ta, ja mitä kaik­kea nii­tä nyt on­kaan, se ei eh­kä ole mei­dän jut­tum­me. Mies­kään ei ole mi­kään pe­ru­nan­pu­ri­ja ku­ten minä, en­kä mi­nä­kään nii­tä kah­ta enem­pää päi­väs­sä syö.

Tois­tai­sek­si olem­me käy­neet joka syk­sy Päl­kä­neel­lä ha­ke­mas­sa Tam­pe­reen ano­pil­le pe­ru­noi­ta, ja sii­nä sa­mas­sa tuo­neet nii­tä myös omaan kel­la­riin. Tu­le­van tal­ven va­ral­le­kin ha­et­tiin juu­ri ei­len pari sä­kil­lis­tä päl­kä­ne­läi­siä.

Tänä syksynä on luumuja piisannut niin omassa kuin naapurinkin puussa.

Tänä syksynä on luumuja piisannut niin omassa kuin naapurinkin puussa.

Tuija Helander

Luu­mu­ja ja vii­ni­mar­jo­ja meil­lä on omas­ta ta­kaa. Vie­lä kun kek­si­si mitä teh­dä var­sin­kin luu­muil­le. Tänä vuon­na nii­tä tuli niin pal­jon, et­tä ol­tu­am­me va­jaan vii­kon reis­sus­sa sain poi­mia nii­tä vii­si äm­pä­ril­lis­tä kom­pos­tiin. Luu­mu on niin pi­kai­nen se­son­ki­ruo­ka, et­tä se on syö­tä­vä tai säi­löt­tä­vä puo­les­sa päi­väs­sä. Kun nii­tä it­se tu­lee syö­tyä kor­kein­taan vii­si–kuu­si päi­väs­sä, suu­ri osa me­nee huk­kaan. Eten­kin kun kai­kil­la muil­la­kin tun­tuu ole­van sa­maan ai­kaan kaik­ki pai­kat täyn­nä luu­mu­ja.

Kum­mas­ti sitä tun­tee it­sen­sä niin tyy­ty­väi­sek­si joka ker­ta, kun saa me­hu­mai­jal­li­sen oman pi­han sa­toa pul­loi­hin tai pa­kas­ti­men täy­teen man­si­koi­ta, mus­ti­koi­ta ja puo­lu­koi­ta - mie­lui­ten it­se poi­mit­tu­ja. Ja tie­tys­ti herk­ku­tat­te­ja!

Homo sa­piens -ke­räi­li­jä­ver­si­on gee­ni­pe­ri­mä nos­taa pää­tään. Ai­na vä­lil­lä.

Mehumaija on jokaisen kätevän emännän vakiovaruste.

Mehumaija on jokaisen kätevän emännän vakiovaruste.

Tuija Helander

Kirjoittajan muut kirjoitukset

Ota kantaa

Näköislehti

Menovinkit

To 18.7. Kesäpäivän musiikkihetki

lo 12 Sä­ky­län kir­kos­sa. Esiin­ty­jä­nä Kau­ko Aal­to. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

To 18.7. Hei, me lauletaan kylästä kylään -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 18 Tal­vi- ja jat­ko­so­ta­mu­se­os­sa (Kier­to­tie 2, Sä­ky­lä). Järj. Tal­vi- ja jat­ko­so­ta­mu­se­on sää­tiö.

Pe 19.7. Mannilan iltatori

klo 18–20 ka­la­sa­ta­mas­sa (Ka­la­ran­ta 53, Eu­ra). Sa­toa, ka­laa, ko­ri­tuot­tei­ta, li­haa, plät­te­jä. Lap­sil­le ras­ti­suun­nis­tus. Ei­ni Ty­ri­se­vä esiin­tyy. Järj. Man­ni­lan Ky­lä­toi­min­ta­yh­dis­tys.

La 20.7. Säkylä Triathlon

klo 9.30 al­ka­en. Kil­pai­lu­kes­kus Ka­tis­maan saa­res­sa (Ka­tis­maan­tie 18, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­län Ur­hei­li­jat, Py­hä­jär­ven Jär­vi­pe­las­ta­jat, TT-Tal­li, Sä­ky­län VPK, Po­rin pri­kaa­ti.

La 20.7. Opastettu kävelykierros

klo 13 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kä­teis­mak­su. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

Su 21.7. Opastettu kävelykierros

klo 13 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kä­teis­mak­su Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

Su 21.7. Rooli­o­pas­tus­kierros

klo 15 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kä­teis­mak­su. Alu­een his­to­ri­aa ta­ri­nal­li­se­na ker­to­muk­se­na 1800-lu­vun asuk­kai­den joh­dol­la. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

Su 21.7. Suvisten virsien ja laulujen ilta

klo 18 Köy­li­ön hau­taus­maal­la (Kirk­ko­saa­ren­tie 217, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Su 21.7. Museotapahtuma

klo 10 al­ka­en La­pin Ko­ti­seu­tu­mu­se­ol­la (Mu­se­o­tie 2, Rau­ma). Kan­sal­lis­pu­ku­ja esit­te­lys­sä, näyt­te­lyi­tä, klo 12 opas­tet­tu kä­ve­ly­kier­ros. Järj. La­pin ko­ti­seu­tu­mu­seo.

Su 21.7. Ilta Sammal­lah­den­mäellä

klo 18. Aluk­si opas­tet­tu kier­ros Sam­mal­lah­den­mä­en (Sa­vu­laak­son­tie 181, Rau­ma, Lap­pi) ko­ho­koh­dis­ta, sen jäl­keen esiin­tyy Va­loa Vo­cals -a cap­pel­la -yh­tye. Järj Rau­man mu­seo.

Ma–to 22.–25.7. Euran Pirtin Kotiseutupäivät

klo 12–18. Pir­til­lä (Sork­kis­ten­tie 8) pe­rin­ne­ruo­kaa päi­vit­täin, näyt­te­lyi­tä. Järj. Ko­ti­seu­tu­yh­dis­tys Eu­ran Pirt­ti.

Instagram

Menovinkit

To 18.7. Kesäpäivän musiikkihetki

lo 12 Sä­ky­län kir­kos­sa. Esiin­ty­jä­nä Kau­ko Aal­to. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

To 18.7. Hei, me lauletaan kylästä kylään -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 18 Tal­vi- ja jat­ko­so­ta­mu­se­os­sa (Kier­to­tie 2, Sä­ky­lä). Järj. Tal­vi- ja jat­ko­so­ta­mu­se­on sää­tiö.

Pe 19.7. Mannilan iltatori

klo 18–20 ka­la­sa­ta­mas­sa (Ka­la­ran­ta 53, Eu­ra). Sa­toa, ka­laa, ko­ri­tuot­tei­ta, li­haa, plät­te­jä. Lap­sil­le ras­ti­suun­nis­tus. Ei­ni Ty­ri­se­vä esiin­tyy. Järj. Man­ni­lan Ky­lä­toi­min­ta­yh­dis­tys.

La 20.7. Säkylä Triathlon

klo 9.30 al­ka­en. Kil­pai­lu­kes­kus Ka­tis­maan saa­res­sa (Ka­tis­maan­tie 18, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­län Ur­hei­li­jat, Py­hä­jär­ven Jär­vi­pe­las­ta­jat, TT-Tal­li, Sä­ky­län VPK, Po­rin pri­kaa­ti.

La 20.7. Opastettu kävelykierros

klo 13 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kä­teis­mak­su. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

Su 21.7. Opastettu kävelykierros

klo 13 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kä­teis­mak­su Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

Su 21.7. Rooli­o­pas­tus­kierros

klo 15 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kä­teis­mak­su. Alu­een his­to­ri­aa ta­ri­nal­li­se­na ker­to­muk­se­na 1800-lu­vun asuk­kai­den joh­dol­la. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

Su 21.7. Suvisten virsien ja laulujen ilta

klo 18 Köy­li­ön hau­taus­maal­la (Kirk­ko­saa­ren­tie 217, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Su 21.7. Museotapahtuma

klo 10 al­ka­en La­pin Ko­ti­seu­tu­mu­se­ol­la (Mu­se­o­tie 2, Rau­ma). Kan­sal­lis­pu­ku­ja esit­te­lys­sä, näyt­te­lyi­tä, klo 12 opas­tet­tu kä­ve­ly­kier­ros. Järj. La­pin ko­ti­seu­tu­mu­seo.

Su 21.7. Ilta Sammal­lah­den­mäellä

klo 18. Aluk­si opas­tet­tu kier­ros Sam­mal­lah­den­mä­en (Sa­vu­laak­son­tie 181, Rau­ma, Lap­pi) ko­ho­koh­dis­ta, sen jäl­keen esiin­tyy Va­loa Vo­cals -a cap­pel­la -yh­tye. Järj Rau­man mu­seo.

Ma–to 22.–25.7. Euran Pirtin Kotiseutupäivät

klo 12–18. Pir­til­lä (Sork­kis­ten­tie 8) pe­rin­ne­ruo­kaa päi­vit­täin, näyt­te­lyi­tä. Järj. Ko­ti­seu­tu­yh­dis­tys Eu­ran Pirt­ti.

Instagram